Naszą pasją są ludzie

Report
ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa
tel. 034 – 362-30-33, e-mail: [email protected]
Dyrektor
Brygida Bieda
Naszą pasją są ludzie.
Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, gdzie uczą się
wspólnie dzieci zdrowe i niepełnosprawne, co przynosi obustronne
korzyści w aspekcie wychowawczym i dydaktycznym. W przedszkolu
funkcjonują IV oddziały – grupy mają swoje nazwy: Żabki, Biedronki,
Świetliki, Pszczółki, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 3-8
lat w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przedstawiamy Państwu ciekawe programy i przedsięwzięcia
jakie od wielu lat funkcjonują na terenie naszego przedszkola.
Trzy z nich to programy autorskie:
• Dogoterapia
• „Uczymy się języka niemieckiego w przedszkolu”
• „Śpiewam, rozumiem, mówię…- język włoski dla przedszkolaków”,
natomiast Konkurs Gier i Zabaw Ruchowych” Paraolimpiada”, który z imprezy
o zasięgu międzyprzedszkolnym przekształcił się w duże przedsięwzięcie
regionalne oraz corocznie organizowane Wyścigi Rowerowe to imprezy
o uniwersalnym, integrującym charakterze.
Program autorski „Dogoterapia” jest realizowany od 2002 roku
i cieszy się nieustannie olbrzymim zainteresowaniem dzieci i rodziców .
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z udziałem psów wspomagający
rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych. Zajęcia z psami
dobrze wpływają na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Wzbogacają
słownictwo, uwrażliwiają, uczą odpowiedzialności , rozwijają motorykę
małą i dużą, ćwiczą koncentrację, pamięć, wpływają pozytywnie na
rozwój zmysłów.
Cele dogoterapii :
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
• uaktywnienie w strefach poznawczych
(uwaga, wzrok, słuch, dotyk i węch),
• pozytywny wpływ na rozwój mowy
i potrzeby komunikacji
• nauka relaksacji w obecności psa
Dogoterapia obejmuje grupy integracyjne dzieci w wieku
przedszkolnym. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu na terenie
przedszkola ( sala, gabinet terapii, sala gimnastyczna)
Pies wybrany do terapii to golden retriver, wabi się Laki, ma 6 lat.
Właścicielem psa jest nauczycielka naszego przedszkola Anna Bulica, która
po ukończeniu specjalistycznych kursów powadzi zajęcia dogoterapii.
Staramy się, aby w czasie zajęć z naszym pupilem oddziaływać na wszystkie
zmysły. Staramy się stworzyć warunki do relaksacji i wyciszenia emocji, wyzwolić
spontaniczność i aktywność dzieci w sferze ruchowej i werbalnej. Pragniemy, aby
dziecko było po prostu szczęśliwe.
Cieszy nas każdy postęp: nowe słowo, ruch, gest. Pobyt z Lakim powoduje
wzrost zainteresowania i motywacji u dziecka, a czasem pies staje się „tylko" jego
przyjacielem, do którego można się przytulić. Pies nie krytykuje i nie stawia żadnych
wymagań. Dzięki terapii u wielu dzieci można zauważyć zmiany w codziennym
zachowaniu- wzrasta akceptacja samego siebie, a także chęć bycia z innymi.
Efekty dogoterapii
mierzyliśmy za pomocą obserwacji
skategoryzowanej przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego cyklu zajęć
prowadzonych według scenariuszy autorskich.
Zaobserwowano pozytywne zmiany w codziennym zachowaniu dzieci
polegające na:
•większej motywacji do wykonywania zadań,
•wydłużenia czasu koncentracji uwagi,
•usprawnienia mowy komunikacyjnej oraz motoryki dzieci,
•lepszej orientacji w schemacie ciała,
•zmniejszenia ilości zachowań agresywnych
Przedstawiony program stanowi sposób
na
poszerzenie
oferty
zajęć
przedszkolnych
i
ma
na
celu
usprawnienie rozwoju emocjonalnospołecznego oraz motoryki dzieci w
wieku przedszkolnym, co może wpłynąć
na lepszy start szkolny.
Konkurs Gier i Zabaw Ruchowych „Paraolimpiada” funkcjonuje
od 2001 roku i organizowany jest corocznie. Cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem środowiska, o czym świadczy duża ilość zgłaszanych dzieci
i placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
Naszym celem jest:
- propagowanie szeroko pojętej integracji dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną i fizyczną.
-umiejetność współdziałania dzieci sprawnych fizycznie z dziećmi
z deficytami rozwojowymi
-umiejętność rozładowywania napięć i pokonywania stresu
-podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości
-zmiana wizerunku dziecka niepełnosprawnego w środowisku
Paraolimpiada 2005
Paraolimpiada 2007
Konkurs Gier i Zabaw Ruchowych” Paraolimpiada” z imprezy o zasięgu
międzyprzedszkolnym przekształcił się w duże przedsięwzięcie o charakterze
regionalnym. Dla nas samych jest to dużym zaskoczeniem, że stwarzanie możliwości
współuczestnictwa w życiu społecznym dzieci z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami i dysfunkcjami jest tak bardzo potrzebne w naszym
środowisku. Dodatkowym efektem programu jest popularyzacja zabaw ruchowych
u dzieci i młodzieży oraz położenie akcentu na aspekt rewalidacji w oparciu
o zajęcia sportowe jako element rehabilitacji psychoruchowej i promowania
zdrowego stylu życia.
Po zakończonym konkursie uczestnicy spotykają się z jurorami w celu
dokonania oceny swoich dokonań. Rozmowy służą do dokonania analizy
mocnych i słabych stron prezentacji i są wskazówką dla nauczycieli i terapeutów
do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. Dobrym materiałem służącym do lepszej
pracy jest film nagrany podczas kolejnych konkurencji. Podczas odtwarzania filmu
mamy możliwość zwrócenia uwagi na ewentualne błędy czy też niedociągnięcia
zaistniałe podczas konkurencji zespołowych – ich omówienie i korygowanie.
„Wyścig Rowerowy Przedszkolaków” - od 2002
roku organizujemy co roku w Miasteczku Ruchu Drogowego
przy SP nr 50, a ostatnio na terenie Promenady i Lasku
Aniołowskiego. Dzieci muszą wykazać się dużymi
umiejętnościami prawidłowej jazdy rowerem na polu
manewrowym zważając na znaki drogowe, sygnalizację
świetlną, sytuacje na drodze. Konkurs jest uwieńczeniem
zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji
komunikacyjnej.
Wyścig rowerowy wspierają policjanci z V Komisariatu Policji i Komendy
Miejskiej w Częstochowie. Dużą atrakcją dla dzieci są wozy policyjne, do których
można wsiąść i motocykle eskortujące naszą jazdę. O tym, że konkurs cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem świadczy co roku obecność mediów.
Dodatkowym efektem jest propagowanie zdrowego stylu życia
i spędzania czasu rodziców z dziećmi .
Medale i dyplomy za udział w konkursie odebrane z rąk
Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego to dla
przedszkolaków wielka nagroda i przeżycie.
Nauczanie języków obcych w przedszkolu to jeden z efektów współpracy
międzynarodowej w programie Comenius w latach 2004 -2007 i ukończenia
przez nauczycielki kursów językowych. Wykorzystujemy obecnie dwa
programy własne opracowane przez nauczycielki:
• „Uczymy się języka niemieckiego w przedszkolu
• „Śpiewam, rozumiem, mówię… - język włoski dla przedszkolaków”
Programy skierowane są do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola, które chcą bawić się językami obcymi a także zapoznawać się
z kulturą i obyczajowością innych krajów.
Nasze programy zostały opracowane zgodnie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego, oparte są na dydaktyce i metodyce nauczania
najmłodszych dzieci. Programy wykorzystują naturalne predyspozycje dziecka do
nauki języków obcych: spontaniczność, wrażliwość, działanie intuicyjne, potrzebę
ruchu jak również krótkotrwałą koncentrację. Celem głównym naszych zajęć jest
rozwijanie sprawności komunikacyjnej w obcym języku i poznawanie nowego
słownictwa związanego z otoczeniem dziecka i jego codziennymi czynnościami.
Nauka języków obcych jest sukcesywnie wplatana w program nauczania
danej grupy i elastycznie dostosowywana do kalendarza imprez przedszkolnych.
Naszym atutem jest to, że prowadzącymi są nauczycielki naszego przedszkola,
które mogą wybierać treści programowe i elastycznie dostosowywać metody pracy
do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci. Ta forma nauki wytwarza
u dzieci motywację i pozytywne nastawienia do nauki języka obcego w dalszych
etapach nauki oraz rozwija sprawności mówienia i słuchania u dzieci.
Osłuchanie się z językiem obcym pozwoli na łatwiejszy start
w szkole podstawowej.
W przedszkolu wykorzystywanych jest wiele metod pracy z dziećmi. Rodzaj
metody dobrany jest odpowiednio dla potrzeb grupy lub indywidualnie dla dziecka
w przypadku zajęć edukacyjno-terapeutycznych. Wykorzystujemy na co dzień:
„Metodę Dobrego Startu”, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, program
aktywności „Dotyk i Komunikacja M. Ch. Knillów, elementy kinezjologii edukacyjnej
P. Dennisona, pedagogiki M. Montessorii, terapię zabawy, elementy integracji
sensorycznej, arteterapię, bajkoterapię, trening autogenny. Dzieci mają możliwość
ekspresji swoich potrzeb ruchowych na zajęciach z muzykoterapii, w trakcie zajęć
gimnastycznych z rehabilitantem, spontanicznych zabaw w suchym basenie oraz
ćwiczeń z wykorzystaniem rozmaitego sprzętu, w tym atrakcyjnych kształtek
rehabilitacyjnych.
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają wobec nas zwykle
duże oczekiwania i liczą na naszą pomoc. We wszystkich naszych
działaniach stosujemy podejście oparte na współpracy i wspólnym
negocjowaniu celów. Pierwszy kontakt z rodzicami następuje już przy
rekrutacji. Rodzice coraz częściej przychodzą wspólnie z dzieckiem, pragną
obejrzeć całe przedszkole, interesują się wyposażeniem, rodzajem zajęć,
rozkładem dnia itp. Widać w tym rzeczywistą troskę o swoje dziecko,
któremu chcą zapewnić optymalny rozwój. Cieszymy się z takiego
odpowiedzialnego rodzicielstwa. W naszym przedszkolu nie zapominamy
też o starszym pokoleniu, mamy dla nich specjalny program „ Naszej
Kochanej Babuni” .
Dziękuję za uwagę.

similar documents