VBA Take Home

Report
Slide 1 Titel slide
Slide 2
een bericht plaatsen
waarde plaatsen in een cel m.b.v range (" celadres").value
waarde plaatsen in een cel en een formule opstellen (vb. vermenigvuldigen)
uitwissen van een waarde in een cel
toevoegen van een commentaar in een cel
uitwissen van een waarde in een cel
Slide 3 Variabelen
numerieke variabelen: integer en double
string: tekst
Boolean
Slide 4 Vervolg variabelen
datum variabelen
gebruik van function: Datevalue, Dateadd, Now, Timevalue
Slide 5 Text manipulatie
samenvoeging van tekst
gebruik van de functies: Left, Right, Instr, Mid
Slide 6
maken van een teller
If then
Slide 7
If then else
waarde plaatsen in een cel m.b.v Range (" celadres").value (herhaling)
waarde plaatsen in een cel m.b.v Cells (rij,kolom).value
slide 8
Combinatie van: Loop: For….next, teller, If en msgbox
Slide 9 opdracht 1
Slide 10 oplossing Opdracht 1
Slide 11
functies: Rnd ( met bepalen van een Range), Int
Slide 12
opdracht 2 willekeurige waarden neerzetten en status bepalen
slide 13 oplossing opdracht 2
slide 14 swap en kleuren van cellen en ranges
slide 15 opdracht 3
slide 16 oplossing opdracht 3
slide 17 opdracht 4
1
Private Sub CommandButton1_Click()
‘ een bericht plaatsen
MsgBox “ hello"
' cel A1 krijgt de waarde "hello"
Range("A1").Value = "Hello"
'message met bericht “entered value is” de waarde in cel A1 gevolgd door een nieuwe regel "This is fun"
MsgBox "entered value is " & Range("A1").Value & vbNewLine & "This is fun"
' cel B1 gelijk stellen aan 100 en de waarde van B1 vermenigvuldigen in cel C1
Range("B1").Value = 100
Range("C1").Formula = Range("B1") * 2
' uitwissen van waarde in cel A1
Range("A1").ClearContents
' toevoegen van een commentaar aan een cel
Range("A2").AddComment "dit is mijn commentaar"
' maar als een commentaar er reeds staat dan ter voorkoming van error de volgende keer
'uitwissen commentaar
Range("A2").ClearComments
End Sub
2
Private Sub CommandButton2_Click()
'Integer variable stores whole numbers
Dim x As Integer
' declares variable with name x of type integer
x=9
'initialize the variable: assigning a beginning value to a variable
Range("A7").Value = x
' place the value assigned to the variable x into cell A7
'Double variable store decimal numbers
'double more accurate than integer but need more space. As a result code will run slower
'errors easier to find when use variables of right type
Dim y As Double
y = 5.5
MsgBox "value is " & y
' String variables are used to store text
Dim b As String
b = "bible"
Range("A8").Value = b
' Boolean variables are used to store value true or false
Dim continue As Boolean
continue = True
If continue = True Then MsgBox "Boolean variables are cool "
End Sub
3
Private Sub CommandButton3_Click()
'to get the year of a date.
Dim exampleDate As Date 'First, we declare a date using the Dim statement
exampleDate = DateValue("Jun 19, 2010") 'To initialize a date, we use the DateValue function
MsgBox Year(exampleDate)
'To add a number of days to a date, use the DateAdd function
Dim firstDate As Date, secondDate As Date
firstDate = DateValue("Jun 19, 2010")
secondDate = DateAdd("d", 3, firstDate) '"d" to "m" to add a number of months to a date
MsgBox firstDate & vbNewLine & secondDate 'msgbox firstDate en secondDate op de volgende regel
Range("A9").Value = firstDate
'place the value assigned to the variable firstDate in cel A9
Range("A10").Value = secondDate
'place the value assigned to the variable secondDate in cel A10
MsgBox Date & " is present date"
'To get the current date
MsgBox Now
'To get the current date and time, use the Now function
MsgBox Hour(Now)
'gets the hour of the current time
'TimeValue
'The TimeValue function converts a string to a time serial number. The time's serial number is a number
between 0 and 1.
'For example, noon (halfway through the day) is represented as 0.5.
MsgBox TimeValue(Now)
Dim y As Double
y = TimeValue("12:10:01")
MsgBox y & " this is time as a numbers between 0 and 1"
End Sub
4
Text manipulatie
Private Sub CommandButton4_Click()
'gebruik van & operator om strings (tekst) samen te voegen
Dim text1 As String, text2 As String
text1 = "Constance"
text2 = "Lee"
MsgBox text1 & text2
'de vier begin letters van de voornaam extraheren
MsgBox Left(text1, 4)
' de laatste 2 letters van een naam extraheren
MsgBox Right(text1, 2)
'om positie van een substring in een string te vinden. Resultaat: string “tan” te vinden op positie 5 in Constance
MsgBox InStr(text1, "tan")
' om een substring te extraheren, beginnend op positie 5 van text1 met een lengte van 3. resultaat:tan
MsgBox Mid(text1, 5, 3)
End Sub
5
Teller
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim x As Integer
'declareren van variabele x van het type integer
x = Range("A11").Value
'initieren van een variabele
x=x+1
'= betekent: wordt. Aan de huidige waarde van x wordt 1 toegevoegd.
Range("A11").Value = x
End Sub
IF then
Private Sub CommandButton6_Click()
Dim score As Integer, grade As String
score = Range("A11").Value
'Only if there is one code line after Then and no Else statement,
'it is allowed to place a code line directly after Then and to omit End If.
If score >= 5 Then grade = "passed"
Range("B11").Value = grade
'opm: Instead of multiple If Then statements, you can use Select Case ( wordt later behandeld)
End Sub
6
IF Then Else
Private Sub CommandButton7_Click()
'nu een if met Else Statement
Dim score As Integer, grade As String
score = Range("A11").Value
If score >= 6 Then
'start a new line after the words Then and Else and end with End If '
grade = "voldoende"
Else
grade = "onvoldoende"
End If
Range("B12").Value = grade
End Sub
Cells Instead of the Range object
Private Sub CommandButton8_Click()
'Instead of the Range object, you can also use Cells
'For example, Cells(4,2).value is the same as Range("B4").value. rownumber 4 and columnnumber 2
'using Cells is particularly useful when we want to loop through ranges (wordt later behandeld)
Cells(4, 2).Value = 100
End Sub
7
Loop (For.........Next)
‘Als waarde van rij 1 van kolom 8 t/m 12 (dus kolom h t/m k)= 0 dan tellen, m.a.w. countif(H1:K1)= 0
Private Sub CommandButton9_Click()
Dim total As Integer, i As Integer
‘ipv van i kan evengoed kolom staan als variabele naam
total = 0
For i = 8 To 12
' dus kolom h t/m k
Cells(1, i).Select 'Code om te checken wat er gebeurt in de loop. Slechts voor illustratie
MsgBox "i = " & i 'Code om te checken wat er gebeurt in de loop. Slechts voor illustratie.
If Cells(1, i).Value = 0 Then total = total + 1 ‘ als waarde in kolom 8 (begin kolom) = 0 dan toevoegen aan total
Next i
'Wanneer Excel VBA de volgende i bereikt, springt het terug naar de For statement
‘en vermeerdert i met 1. Kolom 8 wordt dan 9 etc.
MsgBox total & " cellen op het bereik met een waarde gelijk aan 0" 'na het verlaten van de For next Loop wordt dit
verder uitgevoerd.
End Sub
8
Opdracht 1
Plaats op het bereik P1:P5 waarden die boven en onder 32 liggen. Maak een knop die op het
bereik O1:O5 de waarden high en low neerzet naast iedere waarde in kolom P. Waarden
boven 32 zijn high en waarden onder 32 low.
9
Opdracht 1 en oplossing
10
Random (plaatsen van een willekeurige waarde in een cel)
Private Sub Random_Click()
Dim Rand As Integer
Rand = Int((45-20+1) * Rnd + 20)
' Int verwijdert decimalen. Rnd funktie geeft een waarde >= 0 en <1
'willekeurige waarde=Int ((hoogste waarde - laagste waarde + 1) * Rnd + laagste waarde)
' dus Int(45-20+1)*Rnd + 20) geeft een waarde vanaf 20 tot en met 45
Cells(1, 2).Value = Rand ' de waarde wordt neergezet in cel B1
End Sub
11
Opdracht 2
Plaats met behulp van knop willekeurige waarden op het bereik C1:C5 waarden vanaf 10 tot
20. Maak een andere knop die op het bereik D1:D5 de waarden high en low neerzet naast
iedere waarde in kolom C. De waarden 15 en hoger zijn high en waarden onder 15 low.
12
Opdracht 2 en oplossing
13
Swap
Private Sub CommandButton1_Click()
'This example teaches you how to swap two values in Excel VBA
'to make button: Developer's tab, insert, activeX control
Dim temp As Double 'declare a variable called temp of type Double
temp = Range("A1").Value 'initialize the variable temp with the value of cell A1.
Range("A1").Value = Range("B1").Value
'Now we can safely write the value of cell B1 to cell A1
'(we have stored the value of cell A1 to temp so we will not lose it).
Range("B1").Value = temp
'Finally, we write the value of cell A1 (written to temp) to cell B1
End Sub
kleuren
Private Sub CommandButton4_Click()
Range("A10").Interior.ColorIndex = 26 ' kleurt cel A10 paars. Colorindex gaat van 0 t/m 56
Range("A10").Value = 20 'plaats de waarde 20 in cel A10
Cells(10, 1).Font.Size = 24
' gebruik lettergrootte 24 in cel A10
Cells(10, 1).Font.ColorIndex = 4
' plaats de waarde in een kleur (groen)
Range(“A11:A12").Interior.Color = RGB(200, 160, 35)
' range A11:A12 wordt gekleurd. RBG combinatie.
End Sub
14
Opdracht 3
Cel C2 heeft een willekeurige waarde tussen 0 en 10. De waarde in C3 is de helft van C2. De huidigewaarde
van A2 wordt vastgehouden in een variabele“temp”. Vervolgens verandert de waarde in A2 in C2 + 1. B2
krijgt de oorspronkelijke waarde van A2 die opgeslagen is in temp. Op het bereik C2: C6 hebben we
verschillende kleuren in de individuele cellen.
15
oplossing opdracht 3
16
creatief bezig zijn
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim i As Long
For i = 0 To 56
Cells(i + 1, 8).Interior.ColorIndex = i 'kleurt cel in kolom 8 beginnende bij rij 1
Cells(i + 1, 9).Value = "Color " & i 'plaats de tekst color en nummer van i
Cells(i + 1, 10).Value = "prima"
'plaats de tekst prima in kolom 10
Cells(i + 1, 10).Font.ColorIndex = i ' kleurt de tekst in kolom 10
MsgBox "let op de volgende kleur " & i ' mag weggelaten worden. Checkt de kleur stap voor stap
Next i
End Sub
17
Opdracht 4: Impress us.
Maak m.b.v. hetgeen je tot nu toe hebt geleerd een eigen (creatief)
ontwerp.
Stuur de oplossing van de 4 opdrachten naar [email protected]
18

similar documents