การใช้งาน MessageBox & InputBox

Report
การใช้ MessageBox-InputBox
LOGO
การใช้ MessageBox-InputBox
1 การใช้ MessageBox
2 การใช้ InputBox
www.themegallery.com
การใช้ MessageBox
เราจะใช้ MessageBox ในการบอกข้อมูลแก่ผใู ้ ช้งาน แล้ว
ให้ผใู ้ ช้งานเลือกกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การยืนยัน
การปิ ดโปรแกรม หรื อการเตือนผูใ้ ช้งานทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
ผิดพลาด เป็ นต้น
สาหรับการเรี ยกใช้งาน MessageBox นั้นเราจะเรี ยกใช้งาน
ผ่านคาสัง่ MsgBox ซึ่งมีรูปแบบของคาสัง่ ดังนี้
MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]
www.themegallery.com
การใช้ MessageBox
สาหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคาสัง่ MsgBox มีดงั นี้
MsgBox Prompt [, Buttons] [, Title]
MsgBox เป็ นชื่อฟังก์ชนั่
Prompt เป็ นข้อความที่ปรากฏใน MessageBox
ซึ่งจะเป็ นข้อความที่ตอ้ งการบอกแก่ผใู ้ ช้งาน
Buttons เป็ นปุ่ ม หรื อรู ปภาพที่เราต้องการให้ปรากฎใน
MessageBox ซึ่งปุ่ มต่าง ๆ นั้นจะให้ผใู ้ ช้เลือกคลิก
Title เป็ นข้อความบนแถบด้านบนของ MessageBox
การใช้ MessageBox
ตัวอย่ าง1
เปิ ดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่ โค้ดดังต่อไปนี้
กด F5 เพื่อรันโปรแกรม
เลือกคลิกปุ่ ม Yes No หรื อ Cancel
Title
Prompt
Buttons
การใช้ MessageBox
สาหรับรายละเอียดของปุ่ มชนิดต่ าง ๆ ทีส่ ามารถใช้ งานได้ มีดงั นี้
VbOKOnly
VbOKCancel
VbYesNo
VbYesNoCancel
VbAbortRetrylgnore
VbRetryCancel
แสดงปุ่ ม
แสดงปุ่ ม
แสดงปุ่ ม
แสดงปุ่ ม
แสดงปุ่ ม
แสดงปุ่ ม
OK ปุ่ มเดียว
OK และ Cancel
Yes และ No
Yes No และ Cancel
Abort Retry และ lgnore
Retry และ Cancel
การใช้ MessageBox
ส่ วนไอคอนทีส่ ามารถใช้ งานควบคู่กบั ปุ่ มนั้น มีดังนี้
VbCritical
แสดงไอคอน
Critical Message
VbExclamation แสดงไอคอน
Earning Message
Vblnformation แสดงไอคอน
Information Message
VbQuestion
Question Message
แสดงไอคอน
การใช้ MessageBox
ตัวอย่ าง 2
1. เปิ ดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่ โค้ดดังต่อไปนี้
2. กด F5 เพื่อรันโปรแกรม
3. เลือกคลิกปุ่ ม Okหรื อ Cancel
การใช้ MessageBox
การกาหนดปุ่ ม Default (เตรียมกดได้ เลย)
vbDefaultButton1
vbDefaultButton2
vbDefaultButton3
vbDefaultButton4
เลือกปุ่ มที่ 1
เลือกปุ่ มที่ 2
เลือกปุ่ มที่ 3
เลือกปุ่ มที่ 4
จากซ้ายเป็ นปุ่ มดีฟอลต์
จากซ้ายเป็ นปุ่ มดีฟอลต์
จากซ้ายเป็ นปุ่ มดีฟอลต์
จากซ้ายเป็ นปุ่ มดีฟอลต์
MsgBox “Error in Program” , vbCritical + vbAbortRetryIgnore + vbDefaultButton2 , “error!”
การใช้ MessageBox
การ return ค่ าจาก MsgBox (ต้ องใส่ วงเล็บหลัง MsgBox)
การใช้ MessageBox
การ return ค่ าจาก MsgBox (ต้ องใส่ วงเล็บหลัง MsgBox
การใช้ InputBox
เราจะใช้ InputBox ในการขอข้อมูลจากผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งาน
จะกรอกข้อมูลที่ตอ้ งการลงไป แล้วคลิกปุ่ ม OK
ตัวอย่างเช่น การขอชื่อของผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น
สาหรับการเรี ยกใช้งาน InputBox นั้นจะเรี ยกใช้งานผ่านคาสัง่
InputBox ซึ่งผลการทางานจะเป็ นข้อความที่ผใู ้ ช้ได้ป้อนเข้ามา
เราจะนาไปใช้งานในส่ วนอื่น ๆ ของโปรแกรม โดยคาสัง่
InputBox นั้นมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
Var_string = InputBox (Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos]
การใช้ InputBox
สาหรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในคาสัง่ MsgBox มีดงั นี้
Var_string = InputBox (Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos]
Input Box เป็ นชื่อฟังก์ชนั่
Var_string เป็ นตัวแปรที่เราใช้เก็บข้อความที่ป้อนเข้ามา
Prompt เป็ นข้อความที่ปรากฎใน InputBox ซึ่ งมักจะเป็ นคาอธิบายถึงข้อมูลที่
ต้องการให้ผใู้ ช้งานกรอกเข้ามา
Title
เป็ นข้อความในแถบบนของ InputBox
Default เป็ นค่าดีฟอลต์ (กรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ป้อนอะไรมาเลย ก็จะได้มีขอ้ มูลนาไปใช้)
XPos กับ YPos เป็ นพิกดั ที่จะให้แสดง InputBox ในหน้าจอ
แบบทดสอบ......การใช้ InputBox
ตัวอย่ าง
การใช้ InputBox
ตัวอย่ าง
เปิ ดโปรเจ็กต์ใหม่แล้วกด F7 ใส่ โค้ดดังต่อไปนี้
การใช้ MsgBox
ให้ นักเรียนทดสอบโปรแกรมพิจาราณาคาสั่ ง แล้วตอบคาถาม
Private Sub Form_Load()
Dim response As Variant
response = MsgBox("Are you sure?", vbQuestion +
vbYesNo, "Please answer me :)")
If response = vbYes Then
MsgBox " hello :)"
Else
MsgBox " bye bye :("
End If
End Sub
www.themegallery.com
การใช้ MessageBox
โปรแกรมตัดเกรด
การใช้ MessageBox
กิจกรรม
Private Sub Command1_Click()
Dim score As Integer
score = Text1.Text
If score <= 49 Then
MsgBox "your grade = f"
ElseIf score <= 59 Then
MsgBox "your grade = d"
ElseIf score <= 69 Then
MsgBox "your grade = c"
ElseIf score <= 79 Then
MsgBox "your grade = b"
Else
MsgBox "your grade = a"
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
การบวกคะแนนเพิม่
 เมื่อนักเรี ยนทดสอบรันโปรแกรมแล้ว จะสังเกต
ว่าหากมีนกั เรี ยนได้เกิน 100 คะแนน โปรแกรมก็ยงั
คานวณเกรดให้ ทาอย่างไรเมื่อคะแนนเกิน 100 จะ
ไม่มีเกรดโชว์ข้ ึนมา หรื ออาจโชว์ขอ้ ความว่าคะแนน
เกิน 100 คะแนน
 สามารถเปลี่ยนเกรดให้เป็ น 8 ระดับได้
www.themegallery.com

similar documents