Reforma Gospodarki Wodnej – prezentacja

Report
REFORMA
GOSPODARKI WODNEJ
Stanisław Gawłowski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
REFORMA GOSPODARKI WODNEJ
Agenda
OBECNY SYSTEM ADMINISTROWANIA GOSPODARKĄ
WODNĄ
I. CELE REFORMY
II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REFORMY
III. NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
2
OBECNY SYSTEM
ADMINISTROWANIA
GOSPODARKĄ WODNĄ
3
Obecny system administrowania gospodarką
wodną
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na
obszary dorzeczy i regiony wodne
obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz
dorzecza Odry, także dorzecza Regi,
Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek
uchodzących bezpośrednio do Morza
Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a
także wpadających do Zalewu
Szczecińskiego;
obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz
dorzecza Wisły, również dorzecza Słupi,
Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek
uchodzących bezpośrednio do Morza
Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Wiślanego;
obszary dorzeczy: Dniestru,
Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna,
Pregoły, Świeżej, Ücker obejmujące znajdujące się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
części międzynarodowych dorzeczy
Obecna struktura organizacyjna
PREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
(OBRONA CYWILNA)
MINISTER TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ
KRAJOWA RADA
GOSPODARKI
WODNEJ
URZĘDY
MORSKIE
PEŁNOMOCNIK PROGRAMU
DLA ODRY 2006
MINISTER
ŚRODOWISKA
PREZES KRAJOWEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
PAŃSTWOWA SŁUŻBA
HYDROLOGICZNOMETEOROLOGICZNA
PAŃSTWOWA SŁUŻBA
HYDROGEOLOGICZNA
Biuro ds. Usuwania
Skutków Klęsk
Żywiołowych
URZĘDY ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
STAROSTA
WOJEWODA
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W GDAŃSKU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W GLIWICACH
WZMiUW
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE
RADY
REGIONÓW
podległość
współpraca
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ODDZIAŁY
TERENOWE
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
WE WROCŁAWIU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
ZARZĄDY
ZLEWNI
NADZORY
WODNE
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
CELE REFORMY
6
Co chcemy osiągnąć?
UPORZĄDKOWANIE
gospodarki wodnej
w Polsce
Poprawa
ZDOLNOŚCI
ABSORBCJI
środków unijnych i
budżetowych w
gospodarce wodnej
Jednoznaczny
ROZDZIAŁ
PODZIAŁ
FUNKCJI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
gospodarowania wodami
za gospodarkę wodną
od zarządzania majątkiem
miedzy Państwem
Skarbu Państwa
a samorządem
Stopniowe
ODCIĄŻANIE
BUDŻETU
Państwa od kosztów
utrzymania gospodarki
wodnej
Wzrost
JAKOŚCI
ZARZĄDZANIA
powierzonego majątku
Skarbu Państwa
(optymalizacja kosztów
utrzymania
i zatrudnienia
w gospodarce wodnej)
PROFESJONALIZACJA
metod zarządzania
w gospodarce wodnej
Pełna
TRANSPOZYCJA
przepisów prawa UE
w zakresie gospodarki
wodnej do krajowego
porządku prawnego
ZAKRES PROJEKTOWANEJ
REFORMY
Zakres projektowanej reformy
4 OBSZARY ZMIAN
I
STRUKTURA
II
FINANSOWANIE
III
KOMPETENCJE
IV
TRANSPOZYCJA
PRAWA UE
9
Zakres projektowanej regulacji
I - STRUKTURA
rozdzielenie kompetencji organów administracji publicznej w zakresie:
funkcji
administracyjnych
i planistycznych
Inwestycji
oraz utrzymania mienia
Skarbu Państwa
związanych
z gospodarką wodną
Zakres projektowanej regulacji
I – STRUKTURA – podział kompetencji
Zarządzanie majątkiem
 Trwały zarząd
 w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do
wód, gruntów pokrytych wodami
 Prawa właścicielskie
 w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do
wód i urządzeń wodnych
 Inwestor
 prowadzenie inwestycji i remontów
 Utrzymanie majątku
 Zarządzanie operacyjne majątkiem
 Monitoring
 obiektów hydrotechnicznych
(hydrologiczny, techniczny, wizyjny),
 nadzór,
 kontrola
 Generowanie przychodów
 Zarządzanie finansami
DO USTALENIA
 Rozdział kompetencji w sytuacjach kryzysowego
Gospodarowanie wodami
 Kreowanie i realizacja polityki wodnej
 Planowanie gospodarowania wodami,
 zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 przeciwdziałanie skutkom suszy
 Warunki korzystania z wód
 Kataster wodny
 Kontrola gospodarowania wodami
 Postępowania administracyjne w I i II instancji
 Pozwolenia wodnoprawne
 Decyzje zwalniające od zakazu
 Ustanawianie stref ochronnych
 Stanowienie prawa miejscowego
 Wydawanie rozporządzeń
 Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów z zakresu
zagospodarowania przestrzennego
 Opiniowanie
 projektów ustaw, rozporządzeń
z zakresu gospodarki wodnej
Zakres projektowanej regulacji
II - FINANSOWANIE
finansowanie gospodarki wodnej ze środków publicznych oraz:
utworzenie
dwóch nowych państwowych
osób prawnych
Zarząd Dorzecza Odry
Zarząd Dorzecza Wisły
pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną
(generowanie przychodów)
wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej
utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką
wodną
12
Zakres projektowanej regulacji
Dotacje z budżetu,
samorządu,
środków
zagranicznych
II - FINANSOWANIE
Minister
Finansów
Środki unijne,
w tym na
inwestycje
Przychody
z gospodarki
wodnej najmu,
zbycia, dzierżaw
Minister
Środowiska
Departament
zasobów
wodnych
Przychody
z działalności
dodatkowej (usługi
zewnętrzne)
Finansowanie
Nadzór rzeczowo finansowy
Zarząd Dorzecza
Odry i Wisły
Sprzedaż energii
i praw
majątkowych
Zakres projektowanej regulacji
III - KOMPETENCJE
Wprowadzenie podziału wód publicznych:
„wody rządowe”
Zarząd Dorzecza Odry
Zarząd Dorzecza Wisły
„wody samorządowe”
wzmocnienie
kompetencji organów
jednostek samorządu
terytorialnego
utrzymanie wód oraz
zarządzania mieniem
Skarbu Państwa na
szczeblu regionalnym
utrzymanie kompetencji
w dziedzinie melioracji
wodnych
14
Zakres projektowanej regulacji
IV – TRANSPOZYCJA PRAWA UE
Reforma gospodarki wodnej
przyczyni się do poprawy
warunków pełnej realizacji
dyrektywy powodziowej i
RDW
Poprawa realizacji zadań
wynikających z wdrożenia
dyrektywy powodziowej
Osiągniecie celów RDW:
Zwrot kosztów za usługi
wodne;
poprawa potencjału wód
Poprawa stanu wód
15
NOWA STRUKTURA
ORGANÓW ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
16
Projektowane zamiany w strukturze
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
-
Realizacja zadań
ustawowych KZGW
Koordynacja zadań
Kompetencje
nadzorcze
Organ opiniodawczo – doradczy
ministra
Zarządy regionów wodnych
RZGW
KRGW*
* Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
Urzędy Gospodarki Wodnej
KZGW
Przejęcie kompetencji
Urzędów Żeglugi Śródlądowej
Nowa struktura
Ministerstwo Środowiska
• Realizacja zadań
ustawowych KZGW
• Koordynacja zadań
• Kompetencje
nadzorcze
DEPARTAMENTY: Koordynacja i nadzór
obsługa
Zarząd Dorzecza
Odry
Zarząd Dorzecza
Wisły
kompetencje
•
•
•
.
zadania związanych z utrzymaniem wód oraz
pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego
z gospodarką wodną,
inwestycje w gospodarce wodnej,
ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich oraz
zawieranie umów w przedmiocie oddania w
użytkowanie obwodu rybackiego
Dyrektorzy
urzędów
gospodarki
wodnej regionów
wodnych
Urzędy
gospodarki
wodnej regionów
wodnych
kompetencje
• Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz
dotychczasowych kompetencji marszałków województw
do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz
śródlądowych dróg wodnych
• zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów
rzgw, (z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód
oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w
gospodarce wodnej, ustanawiania i znoszenia obwodów
rybackich oraz zawierania umów w przedmiocie oddania w
użytkowanie obwodu rybackiego)
• ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi
śródlądowej
Nowa struktura
zniesienie Prezesa KZGW oraz likwidacja
KZGW;
kompetencje Prezesa KZGW przejmuje
Minister Środowiska
Organ doradczy
ministra
Zarząd
Dorzecza
Odry i Wisły
Urzędy
Gospodarki
Wodnej
zniesienie dyrektorów RZGW oraz likwidacja RZGW;
zniesienie dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja
urzędów żeglugi śródlądowej
kompetencje dyrektorów RZGW i UŻŚ przejmą dyrektorzy urzędów
gospodarki wodnej regionów wodnych
Ministerstwo
Środowiska
Organy doradcze
Dyrektorów urzędów
gospodarki wodnej
WNIOSKI
Reforma
zaprowadza ład:
Reforma odciąża
budżet Państwa:
1. Gospodarowania 1. Finansowanie
utrzymania majątku
wodami
2. Prowadzenie
2. Zarządzania
procesów
majątkiem
inwestycyjnych
Skarbu Państwa
Reforma wsparciem
dla rozwoju
gospodarki:
Reforma szansą
na wdrożenie
nowoczesnych
systemów zarządzania:
1. Nowe miejsca
pracy
2. Nowe inwestycje
3. Transport rzeczny
1. Profesjonalna
strategia gospodarki
wodnej
2. Skuteczne
zarządzanie
projektami
inwestycyjnymi
Reforma ułatwia
realizację zadań
wynikających
z dyrektyw
unijnych:
1. Dyrektywa
powodziowa
2. Ramowa
Dyrektywa
Wodna
20
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska

similar documents