ПСОВ и ВиК Сандански

Report
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
„Изграждане на ПСОВ и
рехабилитация и разширение
на ВиК мрежа на град
Сандански”
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Референтен
номер
на
процедурата
за
предоставяне на БФП:
BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и
изпълнение на проекти за подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации над 10000 е.ж”, приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадни води”
•Период на изпълнение: 17.02.2012г.-17.02.2015 г.
•Бюджет на проекта: 51 535 151 лв.
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Цели на проекта:
•Изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчните води генерирани от жителите на
град Сандански и с. Поленица с капацитет
36548 еквивалентни жители и средногодишна
производителност – 2 011 208 м3.
•Рехабилитация и разширение на обособени
части от канализационната и водопроводна
мрежа на гр. Сандански.
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Дейности по изпълнение на фаза І –
подготовка на инвестиционния проект:
•Провеждане на тръжни процедури за избор на
изпълнители във Фаза I
•Проучване на отпадните води
•Прединвестиционно проучване за Инвестиционен
проект ‹‹Изграждане на ПСОВ – Сандански и
рехабилитация
и
разширение
на
ВиК
(канализационна и водоснабдителна) мрежа на
град Сандански››
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Идейно проектиране на ПСОВ – Сандански и външни
връзки.
•Съгласуване на прединвестиционното проучване за
ПСОВ – Сандански и ВиК мрежа Сандански и на
идейният проект на ПСОВ – Сандански с Министерство
на околната среда и водите.
•Изготвяне на подробни устройствени планове с
парцеларни планове към тях за външните връзки към
площадката на ПСОВ – Сандански (довеждащ
колектор, ел.линии, обслужващи пътища и др.)
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
•Изготвяне на комплексен доклад за оценка на
съответствието на идеен проект за ПСОВ –
Сандански
•Издаване на разрешение за строеж за ПСОВ –
Сандански и външни връзки на база идеен проект
на ПСОВ – Сандански и идейни проекти за външни
връзки
•Провеждане на процедура за идейно и работно
проектиране по ЗОП на линейна мрежа –
реконструкция на ВиК мрежа – Сандански
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Извършване на работно проектиране за реконструкция
на ВиК мрежа в град Сандански
•Съгласуване на работните проекти за линейна мрежа
за рехабилитация и разширение на ВиК мрежа
Сандански
•Изготвяне на комплексен доклад за оценка на
съответствието на изготвените работни проекти за
реконструкция ВиК мрежа на град Сандански
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Приемане на изготвените работни проекти за
реконструкция на ВиК мрежа на град Сандански и
издаване на разрешение за строеж
•Изготвяне на анализ ползи – разходи за ВиК
мрежа и ПСОВ - Сандански
•Изготвяне на доклад за изпълнение на първия
етап, включително комплектоване с приложенията
към него и други съпътстващи документи (бюджет,
анализи, карти и т.н.)
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Дейности по изпълнение на фаза ІІ –
реализация на инвестиционния проект:
•Провеждане
на
обществена
поръчка
за
инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ
– Сандански и външни връзки
•Изпълнение
на
обществена
поръчка
за
инженеринг на ПСОВ – Сандански и външни връзки
•Въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Сандански
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Провеждане на обществена поръчка за строителство
на линейна мрежа – рехабилитация и разширение на
ВиК мрежа – Сандански
•Изпълнение на обществена поръчка за линейна мрежа
– рехабилитация и разширение на ВиК мрежа Сандански
•Провеждане на обществена поръчка за избор на
изпълнител на строителен надзор за строителството на
ПСОВ – Сандански и за строителството на линейна
мрежа
•Изпълнение на строителен надзор
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
•Изпълнение на авторски надзор
•Въвеждане в експлоатация на линейна мрежа –
рехабилитация и разширение на ВиК мрежа Сандански
•Изготвяне на доклад за изпълнение на втори етап,
включително комплектуване с приложенията към
него и всички други необходими съпътстващи
документи
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Договор № DIR-51011119-026 / 17.02.2012 г.
Проект № DIR-51011119-26-60
„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански”
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

similar documents