emlak vergisi

Report
TÜRKİYE’DE GAYRİMENKULLERİN
VERGİLENDİRİLMESİ
Ersin NAZALI, LL.M., MSc
Avukat, E.Hesap Uzmanı
Vergi Bölümü Yöneticisi
4 ARALIK 2012
Tapu Kanunu’nda
TÜRKİYE’DE
GAYRİMENKULLERİN
Güncel
Durum
VERGİLENDİRİLMESİ
GAYRİMENKULLERE UYGULANAN
VERGİLER
•
•
•
•
•
•
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Tapu Harcı
Emlak Vergisi
KURUMLAR VERGİSİ & GELİR VERGİSİ





Kurumlar Vergisi Oranı: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi
uyarınca, kurum kazancı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi
alınır.
Gayrimenkul Yatırım Fonları veya Ortaklıkları’na İstisna: Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, Türkiye’de kurulu
gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının (GYO) kazançları,
kurumlar vergisinden istisnadır. Bunun yanı sıra, 2009/14594 Sayılı
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, GYO’ların dağıttığı kar payları
üzerinden hesaplanan stopaj oranı 0% olarak belirlenmiştir. Ancak
Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü hallerde, GYO’lar için kurumlar
vergisi ve stopaj oranlarını yükseltmekle yetkilidir.
Kar Payı Stopajı:
%15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları.
KATMA DEĞER VERGİSİ


Gayrimenkullerde KDV Oranı: Genel olarak
%18’dir. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunu’na
ekli 1 sayılı listeye göre, net alanı 150 m2’ye
kadar konut teslimlerinde KDV oranı %1’dir.
Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası: KDV
Kanunu’nun 17. maddesinin (r) fıkrası uyarınca,
Türkiye’deki kurumların aktifinde en az tam 2 yıl
süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların
satışı, KDV’den istisnadır.
DAMGA VERGİSİ


Damga Vergisi Oranı: Belli bir parayı ihtiva eden ve
alıcılar ile satıcılar arasında yapılan gayrimenkul satış
sözleşmeleri dahil tüm sözleşmeler, %0,825 damga
vergisine tabidir. 2011/2628 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’na göre, damga vergisi oranının uygulanmasına
ilişkin 2012 yılı için azami tutar 1.379.775,30 TL'dir.
Damga Vergisi’nde GYO İstisnası:Damga Vergisi
Kanunu’nun 9. maddesi ile söz konusu kanunun 2 sayılı
tablosuna göre, GYO’ların münhasıran gayrimenkul
portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden
istisna edilmiştir.
TAPU HARCI
Tapu Harcı Oranı: 2012/3735 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’na göre, 2012 yılı için
gayrimenkul alım satımında binde 20 satıcı ve
binde 20 alıcı olmak üzere toplam binde 40
oranında harç ödemesi getirilmiştir.
Emsal bedelden daha düşük satışlarda tapu
harc matrahının tespitine ilişkin olarak yer
alan sorunlar bulunmaktadır.
EMLAK VERGİSİ
Emlak Vergisi Oranları (Emlak Vergisi Kanunu
Madde 8):
Meskenlerde %0,1 (Büyükşehir sınırlarındaki
meskenlerde %0,2),
 İşyerlerinde %0,2 (Büyükşehir sınırlarındaki
işyerlerinde%0,4),
 Arsalarda %0,3 (Büyükşehir sınırlarındaki
arsalarda %0,6),
 Arazilerde 0,1 (Büyükşehir sınırlarındaki
arazilerde %0,2),

Gayrimenkul Vergilemesinde Sorunlar
GYO
istinasının daraltılması.
Aktifinin
%50’den fazlası
gayrimenkule yatırım yapan
şirketlerin hisselerinin satılması
durumunda vergileme.
Gayrimenkul Vergilemesinde Sorunlar
Rayiç
KDV
bedel tespitinde zorluklar.
oranının yüksekliği.
150
metrekarenin tespitinde
belirsizlikler.
5
yıllık istisnanın başlangıç
tarihinin ne olduğu konusu.
Gayrimenkul Vergilemesinde Sorunlar
 Arsa
karşılığı inşaat işlerinin düzenlenmemiş
olması.
 Arsa
sahibine verilen taşınmazlar için KDV
hesaplanıp hesaplanmayacağı konusundaki
belirsizlik.
 İndirimli
orana tabi olarak iade alınacak KDV
konusunda yaşanan sorunlar.
 Gayrimenkullerin kısmi bölünme kapsamından
çıkarılması.
 Değer
artış kazançlarına ilişkin olarak
getirilmesi düşünüle kademeli istisna
uygulaması.
Sabırla dinlediğiniz için
teşekkürler…
Ersin NAZALI, LL.M., MSc
Avukat, E.Hesap Uzmanı
Vergi Bölümü Yöneticisi

similar documents