Bacula Backup System On Ubuntu

Report
Bacula Backup System On Ubuntu
จัดทำโดย
นำยณัฐวัฒน์ ทิพย์อมรวิวฒั น์ 54160373
หัวข้ อการนาเสนอ
•
•
•
•
•
•
•
•
Bacula Backup System
ลักษณะกำรทำงำนของ Bacula Backup
ส่ วนประกอบของ Bacula
คู่มือกำรติดตั้ง Bacula Backup System
Test Bacula Backup
Test Bacula restore
ตรวจสอบไฟล์
อ้ำงอิงค์
Bacula Backup System
• Bacula เป็ นซอฟต์แวร์ที่เป็ น Open Source โดย Bacula จะช่วย
ในกำรสำรองข้อมูลให้กบั เครื่ อง Client
• ควำมสำมำรถของ Bacula สำมำรถสำรองข้อมูลและสำมำรถกูค้ ืนข้อมูลได้
Bacula สำมำรถติดตั้งได้ง่ำยและง่ำยต่อกำรใช้งำน
• Bacula สำมำรถรองรับClient ได้เป็ นจำนวนมำก และรองรับระบบปฎิบตั ิ
กำรที่แตกต่ำงกันได้
ลักษณะการทางานของ Bacula Backup
ลักษณะการทางานของ Bacula Backup
• แบ่ งออกเป็ นดังนี้
• 1. Bacula Director เป็ นส่ วนที่ให้ บริการด้ านการกากับดูแลการสารอง
ข้ อมูลทั้งหมด การกู้คนื ข้ อมูล และเป็ นตัวที่ควบคุมการทางานของส่ วนต่ างๆของการ
ทางาน
• 2. Bacula Console เป็ นส่ วนที่ช่วยให้ มีหน้ าต่ างการติดต่ อสื่ อสารระหว่ าง
กันได้ โดยจะใช้ คาสั่ งต่ างๆในการเรียกใช้
• 3. Bacula File หรือบริการของฝั่ง Client ซึ่งจะต้ องติดตั้งลงบนฝั่ง
Client เพือ่ ทาการสารองข้ อมูลหรือกู้คนื ไฟล์ เพือ่ ไปจัดเก็บไว้ ใน Storage
ลักษณะการทางานของ Bacula Backup
• 4. Bacula Storage เป็ นบริการในการจัดเก็บข้ อมูลทีส่ ่ งมาจาก เครื่อง
Client รับผิดชอบข้ อมูลต่ างๆ เก็บข้ อมูลชนิดต่ าง และสามารถเชื่อมต่ อกับ
อุปกรณ์ ได้
• 5. Catalog เป็ นส่ วนทีเ่ ก็บหมวดหมู่ ของไฟล์ ข้ อมูล เอาไว้ เพือ่ ความสะดวก
ในการเก็บข้ อมูล ตั้งไว้ เป็ นหมวดหมู่ในส่ วนนีจ้ ะเกีย่ วข้ อกับ database
ส่ วนประกอบของ Bacula
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.1.Director เป็ นส่ วนการกาหนดคุณสมบัติ และ ทีอ่ ยู่ ประกอบไปด้ วยส่ วนสาคัญดังนี้
▫ Name = <name> คือชื่อที่เรำจะตั้งให้กบั ส่ วนของกำรดูแลระบบ
▫ Password = <UA-password> คือรหัสผ่ านในการที่จะเข้ าใช้ ระบบ
▫ Messages = <Messages-resource-name> คือ เป็ นการแสดงข้ อความ
รายละเอียด
▫ Working Directory = <Directory> เป็ นการเข้ าถึงไดเรกทอรี่ของ bacula
ที่สั่งให้ทำงำน
▫ Pid Directory = <Directory> เป็ นกำรเข้ำถึงไดเรกทอรี่ ที่จดั เก็บ กำรประมวลผล
ของ ไฟล์ id
▫ Maximum Concurrent Jobs = <number> เป็ นกำรกำหนดจำนวนงำนที่
ต้องทำควบคู่กนั ไป ถ้ำกำหนดไว้มำกอำจจะทำให้กำรทำงำนต้องใช้เวลำมำกขึ้น
▫ DirAddresses = <IP-address-specification> เป็ นกำรระบุที่อยูห่ รื อ ip
ในกำรเชื่อมต่อกับ bacula
▫ DirPort = <port-number> เป็ นการระบุพอตใช้ ในการเชื่อมต่ อกับbacula
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.2.Job เป็ นส่ วนของกำรกำหนดกำรทำงำนของทรัพยำกร ที่เรำต้องกำรจะดำเนินกำร เก็บข้อมูล
หรื อ กูค้ ืนข้อมูล ประกอบไปด้วยส่ วนสำคัญดังนี้
▫ Name = <name> ชื่อไว้ระบุเมื่อทำกำรรันในหน้ำโครโซลให้รู้วำ่ เรำจะใช้ของชื่ออะไร
▫ Type = <job-type> ชนิดที่กำหนดว่ำเรำจะให้เป็ นกำรทำงำนในรู ปแบบไหน ประกอบไปด้วย
Backup , Restore , Verify , Admin
▫ Level = <job-level> ระดับกำรทำงำน โดยจะแบ่งเป็ น
 ส่ วนของ backup ซึ่ งจะประกอบไปด้วย ระดับต่ำงๆ คือ Full , Incremental ,
Differential
 ส่ วนของ Restore เป็ อย่ำใดอย่ำงหนึ่งข้ำงต้นเช่นเดียวกับ backup
 ส่ วนของ Verifyประกอบด้วย InitCatalog , Catalog , VolumeToCatalog ,
DiskToCatalog
▫ JobDefs = <JobDefs-Resource-Name> เอำไว้สำหรับเรี ยกใช้ชื่อของกำรตั้งค่ำใน
ส่วนของกำรกำหนดกำรทำงำน ซึ่งช่วยให้เรำไม่ตอ้ งกำหนดไว้มำกสำมำรถเรี ยกใช้เป็ นกลุ่มเล็กๆ
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• Write Bootstrap = <bootstrap-file-specification> สั่ง ระบุชื่อ ไฟล์ที่ Bacula จะเขียน
ไฟล์ บูต วิง่ งำนแต่ละงำน กำรสำรองข้อมูล คำสั่งนี้ มีผลเฉพำะกับ กำรสำรองข้อมูลงำน ถ้ำงำน กำรสำรองข้อมูล เต็มบันทึก
Bacula จะลบเนื้อหำปัจจุบนั แต่ถำ้ เหมื่อนกันจะบันทึกทับลงไป
• Client = <client-resource-name> เครื่ อง client ที่ตอ้ งกำรให้ทำงำน
• FileSet = <FileSet-resource-name> เป็ นตัวระบุไดเรกทอรี ที่ตอ้ งกำร backup หรื อ กำรบีบอัดของ
ไฟล์
• Messages = <messages-resource-name> แสดงข้อควำมสิ้ งที่ได้ทำกำร backup หรื อ
restore แล้ว
• Pool = <pool-resource-name> เป็ นกำรกำหนดลักษณะของสิ่ งที่จะดำเนินกำร
• Schedule = <schedule-name> เป็ นตัวที่กำหนดตำรำงกำรทำงำนเป็ นช่วงเวลำ
• Storage = <storage-resource-name> เป็ นตัวระบุชื่อตัวของสิ่ งที่จะให้บริ กำร โดยเชื่อมต่อกับ
FileSet
• Priority = <number> เป็ นตัวกำรในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรทำงำน ลำดับเริ่ มต้นคือ 10
• Where = <directory> สถำนที่ที่จะให้ทำกำรจัดเก็บข้อมูลไว้
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.3. Schedule ส่ วนที่ใช้ในกำรกำหนดตำรำงกำรทำงำน โดยจะเป็ น วัน
เวลำ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
▫ Name = <name> ชื่อของ Schedule นั้นๆ
▫ Run = <Job-overrides> <Date-time-specification>
ส่ วนที่กำหนดตำรำงเวลำ
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.4. FileSet ส่ วนที่ไว้จดั กำรกำหนดกำรจัดเก็บว่ำต้องกำรจัดเก็บอะไร บีบอัด
เป็ นชนิดอะไร มีส่วนประกอบดังนี้
▫ Name = <name> ระบุชื่อของ FileSet
▫ Include { Options {<file-options>} ...; <file-list> }
ฟังชัน่ ที่ใช้ในกำร
กำหนดกำรทำงำน ประกอบไปด้วย
▫ Options { <file-options> } ภำยในประกอบไปด้วย ชนิดของกำร
บีบอัดไฟล์
 คือ compression=GZIP , signature=SHA1 ,
signature=MD5
▫ Exclude { <file-list> } ภำยในประกอบด้วย ไดเรกทอรี่ ที่ตอ้ งกำรให้
Exclude
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.5. Pool เป็ นส่ วนที่ใช้ในกำรกำหนดชุดของไดรฟ์ จัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
ส่ วนประกอบดังนี้
▫ Name = <name> ชื่อของ Pool
▫ Maximum Volumes = <number> กำหนดกำรจัดเก็บ ค่ำสู งสุ ดว่ำไม่
เกินเท่ำใด
▫ Pool Type = <type> กำหนดชนิดของกำรทำงำนของ Pool เช่น Backup
▫ Maximum Volume Bytes = <size> กำหนดจำนวนสู งสุ ดของไบต์ที่
สำมำรถเขียนลงไปยังที่จดั เก็บ
▫ Volume Retention = <time-period-specification> กำหนด
วันเวลำ ที่จะเก็บรักษำไฟล์น้ นั ๆเอำไว้
▫ Recycle = <yesno> กำรตั้งค่ำกำรนำกลับมำใช้ใหม่ คือ yes หรื อ no
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.6. Storage ส่ วนของกำรกำหนดของกำรจัดเก็บ ประกอบด้วยดังนี้
▫ Name = <name> ชื่อของ Storage
▫ Address = <address> ที่อยูเ่ ป็ นชื่อโฮสต์ หรื อ ip หรื อโดเมนที่ใช้ในกำร
จัดเก็บ
▫ SD Port = <port> พอร์ตใช้ในกำรติดต่อกับกำรจัดเก็บข้อมูล ค่ำเริ่ มต้นคือ 9103
▫ Password = <password> รหัสผ่ำนจะใช้เมื่อสร้ำงกำรเชื่อมต่อกบัผู้
ให้บริ กำรจัดเก็บข้อมูล
▫ Device = <device-name> เป็ นกำรกำหนดอุปกรณ์ที่จะนำมำใช้จดั เก็บ
ข้อมูลที่ดำเนินกำร
▫ Media Type = <MediaType> ใช้กำหนดประเภทของสื่ อที่ใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูล เช่น
DAT เป็ นต้น
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.7. Client ส่ วนของรำยละเอียดของเครื่ องที่จะ backup ประกอบด้วยดังนี้
▫ Name = <name> ชื่อของ Client
▫ Address = <address> ที่อยูข่ อง Client
▫ FD Port = <port-number> หมำยเลขพอร์ตที่ bacula สำมำรถติดต่อได้ เริ่ มต้น
คือ 9102
▫ Catalog = <Catalog-resource-name> ชื่อระบุหมวดหมู่ของ Client
▫ Password = <password> รหัสผ่ำนใช้ในกำรเชื่อมต่อกับแฟ้ มที่ให้บริ กำร
▫ File Retention = <time-period-specification> กำรกำหนดระยะเวลำที่
bacula จะเก็บบันทึกไฟล์ในฐำนข้อมูลของแค็ตตำล็อก
▫ Job Retention = <time-period-specification> กำหนดระยะเวลำกำร
เก็บรักษำของ Job
▫ AutoPrune = <yesno> เป็ นตัวกำหนดค่ำ yes หรื อ no เพื่อเชื่อมต่อกับกำรทำงำน
ของ File Retention และ Job Retention
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf
ประกอบไปด้ วย
• 1.8. Catalog เป็ นส่ วนที่ใช้ในกำรจัดเก็บรำยกำรไว้ในฐำนข้อมูล ประกอบ
ไปด้วยดังนี้
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Name = <name> ชื่อของ Catalog
DB Name = <name> ชื่อของฐำนข้อมูล
user = <user> ชื่อของ dbuser
DB Address = <address> ที่อยูข่ องฐำนข้อมูล
DB Port = <port> พอร์ตของฐำนข้อมูล
password = <password> รหัสผ่ำน db
1.Director config หรื อ ในส่วนของ bacula-dir.conf ประกอบ
ไปด้ วย
• 1.9. Messages ข้อควำมที่กำหนดว่ำข้อควำมได้รับกำรจัดกำรและแจ้งกลับให้ผใู ้ ช้
รับทรำบ ประกอบด้วย
▫ Name = <name> ชื่อของ Messages
▫ MailCommand = <command> คำสัง่ ที่ใช้ในตอบกลับ
▫ OperatorCommand = <command> คล้ำย
MailCommand แต่อนั นี้คำสัง่ สำหรับ Operator
2.File daemon หรื อในส่วนของ bacula-fd.conf
ส่วนประกอบดังนี ้
• 2.1. Director ข้อมูลในกำรเข้ำถึงเครื่ องผูใ้ ช้ ประกอบด้วย
▫ Name = <name> ชื่อของผูท้ ี่ให้บริ กำรที่ติดต่อกับ Client
▫ Password = <password> รหัสผ่ำนที่ตอ้ งให้ให้กบั ผูใ้ ห้บริ กำรในกำร
เข้ำถึง
▫ Monitor = <yesno> เป็ นกำรกำหนดกำรเข้ำถึง
2.File daemon หรื อในส่วนของ bacula-fd.conf
ส่วนประกอบดังนี ้
• 2.2. Client (or FileDaemon) กำรตั้งค่ำคุณสมบัติให้กบั กำรดำเนินกำรของ
Client ประกอบด้วย
▫ Name = <name> ชื่อของ Client ที่ถูกกำหนดในกำรเข้ำใช้
▫ Working Directory = <Directory> กำรระบุไดเรกทอรี่ ของ
Bacula ให้ทำงำน
▫ Pid Directory = <Directory> เป็ นกำรเข้ำถึงไดเรกทอรี่ ที่จดั เก็บ กำร
ประมวลผลของ
ไฟล์ id
▫ Maximum Concurrent Jobs = <number> กำรกำหนดจำนวน
งำนสู งสุ ดที่จะทำพร้อมๆกัน
▫ FDPort = <port-number> พอร์ตสำหรับให้ Client เชื่อมต่อไปหำผูใ้ ห้
บริ กำร
▫ FDAddress = <IP-Address> ip เพื่อเชื่อมต่อไปหำผูใ้ ห้บริ กำร
2.File daemon หรื อในส่วนของ bacula-fd.confส่วนประกอบดังนี ้
• 2.3. Message ประกอบด้วย
▫ Name = <name> ชื่อของ Messages
▫ director = < director> ชื่อของผูท้ ี่ให้บริ กำร
3. Storage daemon หรื อในส่ วนของ bacula-sd.conf แฟ้มการ
กาหนดค่ าการจัดเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย
• 3.1. Storage กำหนดคุณสมบัติของกำรจัดเก็บทรัพยำกร ประกอบด้วย
▫ Name = <Storage-Daemon-Name> ชื่อของแฟ้ มที่จดั เก็บ
▫ Working Directory = <Directory> กำรระบุไดเรกทอรี่ ของ
Bacula ให้ทำงำน
▫ Pid Directory = <Directory> เป็ นกำรเข้ำถึงไดเรกทอรี่ ที่จดั เก็บ
กำรประมวลผลของ ไฟล์ id
▫ Maximum Concurrent Jobs = <number> กำรกำหนด
จำนวนงำนสูงสุ ดที่จะทำพร้อมๆกัน
▫ SDPort = <port-number> พอร์ตที่ไว้สำหรับติดต่อไปยังฝั่งผู้
ให้บริ กำร
▫ SDAddress = <IP-Address> ip สำหรับเชื่อมต่อกับฝั่งผูใ้ ห้บริ กำร
3. Storage daemon หรื อในส่ วนของ bacula-sd.conf แฟ้ม
การกาหนดค่ าการจัดเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย
• 3.2. Director ข้อมูลของในกำรเข้ำถึงแฟ้ มจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
▫ Name = <name> ชื่อของผูท้ ี่ให้บริ กำรที่ติดต่อกับ Client
▫ Password = <password> รหัสผ่ำนที่ตอ้ งให้ให้กบั ผูใ้ ห้บริ กำรในกำร
เข้ำถึง
▫ Monitor = <yesno> เป็ นกำรกำหนดกำรเข้ำถึง
3. Storage daemon หรื อในส่ วนของ bacula-sd.conf แฟ้ม
การกาหนดค่ าการจัดเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย
• 3.3. Device กำหนดข้อมูลรำยละเอยีดของอุปกรณ์ที่นำมำใช้จดั เก็บ
ประกอบไปด้วย
▫ Name = Device-Name ชื่อของแฟ้ มที่จดั เก็บ
▫ Archive Device = name-string ชื่อระบบของอุปกรณ์ที่จดั เก็บ
ข้อมูล หรื อไดเรกทอรี่ ที่จดั เก็บข้อมูล
▫ Device Type = type-specification ประเภทของอุปกรณ์ที่จดั เก็บ
เช่น File, Tape, DVD เป็ นต้น
▫ Media Type = name-string ชื่อของประเภทสื่ อที่สนับสนุนโดย
อุปกรณ์เช่น File เป็ นต้น
3. Storage daemon หรือในส่ วนของ bacula-sd.conf แฟ้มการกาหนดค่ า
การจัดเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย
• 3.4.Message ประกอบด้วย
▫ Name = <name> ชื่อของ Messages
▫ director = < director> ชื่อของผูท้ ี่ให้บริ กำร
4. Console หรื อ bconsole.conf แฟ้มกำหนดค่ำของconsole
ประกอบด้ วย
• 4.1. Director กำหนดกำรตั้งค่ำกำรทำงำนของเครื่ องเครื อข่ำย
ประกอบด้วย
▫
▫
▫
▫
Name = <name> ชื่อของผูท้ ี่ให้บริ กำร
DIRPort = <port-number> พอร์ตที่เชื่อมต่อไปยังผูใ้ ห้บริ กำร
Address = <address> ที่อยูข่ องผูท้ ี่ให้บริ กำร
Password = <password> รหัสผ่ำนที่ตอ้ งยอมรับจำกผูใ้ ห้บริ กำรเพื่อ
เข้ำถึงคอนโซล
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 1.sudo bash เพื่อเข้ำไปใน root
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 2.apt-get update รอจนอัพเดทเสร็ จ
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 3.ทำกำรติดตั้ง sql-server โดยในขั้นนี้แล้วแต่ผใู ้ ช้จะเลือกว่ำจะติด sql-server ของอะไร ในที่น้ ีติดตั้งโดยใช้
mysql-server
• apt-get install mysql-server
• เมื่อขึ้นว่ำ Do you want to continue ให้ตอบ Y เพื่อดำเนินกำรติดตั้งต่อ จำกนั้นรอสักครู่ จะขึ้นหน้ำดังนี้
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• ให้ใส่ password สำหรับ Mysql
• ใส่ เพื่อยืนยันอีกรอบจำกนั้นรอทำกำรติดตั้ง
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• ถ้ำสำเร็ จจะไม่แจ้งเตือนควำมผิดพลำดใดๆ และจะเห็นว่ำ mysql ได้เปิ ดและ
กำลังทำงำนอยู่
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 4.ทำกำรติดตั้ง bacula backup ด้วยคำสั้ง
• apt-get install bacula-server bacula-client
• เมื่อขึ้นว่ำต้องกำรทำต่อหรื อไม่ให้ ตอบ Y แล้วรอทำกำรติดตั้งสักครู่
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• ในส่ วนนี้จะเป็ นกำรถำมว่ำ ต้องกำรให้ ตั้งค่ำฐำนข้อมูลของ bacula โดยอัต
โนมัตหรื อไม่ให้ตอบ YES
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• จำกนั้นให้ใส่ password ของฐำนข้อมูลที่จะใช้ ข้อแนะนำให้ใช้
password ตัวเดียวกับขั้นตอนกำรติดตั้ง Mysql เพื่อกันลืมหรื อสับสน
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• จำกนั้นจะให้ใส่ password Mysql application ของ sql ของ
bacula จะใส่ เหมือนกันก็ได้
• ทำกำรยืนยัน password รอทำกำรติดตั้งจนเสร็ จ
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• ถ้ำติดตั้งสำเร็ จจะขึ้น success และ OK
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 5.สร้ำงไฟล์ข้ ึน 2 ไฟล์ คือ backup และ restore ในไดเรกทอรี่
bacula โดยใช้คำสั่ง
• mkdir -p /bacula/backup /bacula/restore เพื่อไว้
เก็บข้อมูลที่เรำจะทำกำร backup และ ไว้เรี ยกข้อมูลที่จะทำกำร restore
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 6.จำกนั้นทำกำรเปลี่ยนสิ ทธิ กำรเข้ำถึง เพื่อให้ กำรทำbackup สำมำรถเข้ำถึง
สถำนที่ที่จะเข้ำไปbackupได้ โดยคำสั่ง
• chown -R bacula:bacula /bacula ทำกำรให้เจ้ำของเป็ น
bacula ที่แฟ้ ม bacula
• chmod -R 700 /bacula ทำกำรเปลี่ยน permissions ให้
เข้ำถึงได้ทุกส่ วน
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 7.ตั้งค่ำ ใน bacula-dir.conf โดยคำสั่ง
• pico /etc/bacula/bacula-dir.conf
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• จำกนั้นทำกำรแก้ไข Job แก้ไขตำแหน่งที่จะให้เก็บข้อมูลที่จะ restore ไว้
ในแฟ้ มที่เรำสร้ำงไว้
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• จำกนั้นเลื่อนลงมำ หำ FileSet ทำกำรเพิ่ม compression เป็ นแบบ
GZIP โดย FileSet นี้จะเป็ น list ที่ไว้สำหรับกำหนดค่ำของกำร
backup ข้อมูล ว่ำต้องกำรเป็ นแบบไหน backup อะไร เป็ นต้น
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• จำกนั้นเลื่อนลงมำทำกำรแก้ไข ให้ Exclude ในไฟล์ bacula
• จำกนั้น save กำรตั้งค่ำ
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 8.เข้ำไปแก้ไข bacula-sd.conf โดยคำสั่ง
• pico /etc/bacula/bacula-sd.conf
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• จำกนั้นทำกำรเลื่อนลงมำ ไปที่ Device ทำกำรแก้ไข Archive Device เป็ น
/bacula/backup เป็ นกำรเก็บข้อมูลตอน backup ไปใส่ ไว้ในแฟ้ มที่เรำสร้ำงไว้
• จำกนั้น save กำรตั้งค่ำ
คูม่ ือกำรติดตัง้ Bacula Backup System
• 9.ใช้คำสั่ง service bacula-sd restart และ service
bacula-director restart
Test Bacula Backup
• 10. ใช้คำสั่ง bconsole เพื่อเข้ำสู่ หน้ำใช้งำนของ bacula
• 11. ใช้คำสัง่ label เพื่อเข้ำสู่กำร backup
• จำกนั้นจะมีให้ทำกำรตั้งชื่อที่เรำจะ backup ไว้
Test Bacula Backup
• เมื่อตั้งชื่อเสร็จจะให้เรำเลือกว่ำชนิดที่จะจัดเก็บเป็ นอะไร ในที่น้ ีให้เลือก 2 หรื อก็คือ File
• โดยจะไปเรี ยกใช้ กำรตั้งค่ำ Device ใน bacula-sd.conf จำกนั้นพิมคำสัง่ run
Test Bacula Backup
• จำกนั้นจะให้เลือกว่ำจะทำกำร backup client อันไหนในที่น้ ีเลือก 1
• จะขึ้นแสดงรำยละเอียดข้อมูลที่จะ backup จำกนั้น ตอบ YES
Test Bacula Backup
• เมื่อเลือกจะมีกำรตั้ง JobId และแจ้งว่ำมี ข้อควำมให้พิมพ์ messages เพื่อ
ดูขอ้ ควำม
Test Bacula Backup
• เมื่อเลือกจะมีกำรตั้ง JobId และแจ้งว่ำมี ข้อควำมให้พิมพ์ messages เพื่อ
ดูขอ้ ควำมโดยถ้ำขึ้นข้อควำมประมำณนี้แสดงว่ำทำกำร backup เสร็ จสิ้ นแล้ว
Test Bacula restore
• 11.จำกนั้นลองทำกำร restore โดยคำสั่ง restore all
• จะมีให้เลือกคำสั่งมำกมำย ในที่น้ ีเรำเลือก 5 คือเลือก restore จำก เครื่ อง client ที่เพิ่งทำกำร backup ไปล่ำสุ ด
Test Bacula restore
• จะแสดงรำยละเอียดเครื่ องที่ backup ไป ถ้ำต้องกำรทำต่อก็พิมพ์เพื่อคำสั่งคือ
help หรื อถ้ำต้องกำรออกก็พิมพ์ done
Test Bacula restore
• เมื่อ done ออกมำจะทำกำรแจ้งรำยละเอียดเพื่อถำมว่ำจะทำกำร restore ใช่หรื อไม่ให้ตอบ YES
• จำกนั้นจะเป็ นกำรสร้ำง JobId ขึ้นมำอีก แล้วถ้ำต้องกำรดูขอ้ มูลให้พิมพ์ messages
Test Bacula restore
• จะได้ขอ้ มูลประมำณนี้ จำกนั้น ใช้คำสั่ง exit เพื่อออกจำก console
ตรวจสอบไฟล์
• 12.จำกนั้นมำทำกำรตรวจสอบไฟล์วำ่ มีขอ้ มูลที่ backup และ restore
หรื อไม่
• จำกคำสัง่ ls /bacula/backup และ ls /bacula/restore
อ้ างอิงค์
• 1. Justin Ellingwood , ค้นหำเมื่อวันที่ 23-02-2014
▫ แหล่งที่มำ :
https://www.digitalocean.com/community/articles/in
stalling-and-configuring-bacula-on-an-ubuntu-12-04vps
• 2. Kern Sibbald , ค้นหำเมื่อวันที่ 23-02-2014
▫ แหล่งที่มำ :
http://www.bacula.org/manuals/en/install/install/Ba
cula_Instal_Config_Guide.html
• 3. Rasmus,ค้นหำเมื่อวันที่ 23-02-2014
▫ แหล่งที่มำ :
▫ http://webmodelling.com/webbits/miscellaneous/bac
ula.aspx
ขอบคุณครั บ

similar documents