prezentace skládky

Report
Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032
Skládka odpadů slouží k trvalému uložení odpadů.
Je to nejčastější způsob odstraňování odpadů v ČR. (83 %)
• Výhody:
- nejlevnější
- skládkový plyn-využití tepelné energie-výroba
elektrické energie
- vhodné pro mnoho druhů odpadů, kromě odpadů
tekutých
• Nevýhody:
- dlouhodobý problém - minimálně 30 let následné
péče o skládku
- neestetické
- vliv na ŽP (zápach, odlet sáčků,…)
- havárie (vznícení skládky, znečištění vod)
skládka
nadúrovňová
podúrovňová
smíšená
Výběr lokality pro skládku
Lokalita musí splňovat různé požadavky:
Nesmí být v chráněném území
Nesmí být v sídlištích a rekreačních oblastech
Nesmí být v záplavových a zamokřených oblastech
Nesmí být v ochranném pásmu vod
Nesmí křížit inženýrských sítě (plynovody, kanalizace,
vodovody, vysoké napětí…)
Musí být minimálně 15 m od lesa
Musí být na nepropustném podloží
Musí být co nejblíž svozového území
Stavba skládky
-vyžaduje povolení a projektovou dokumentaci jako každá
stavba
Postup výstavby:
• Skrývka zeminy, která je následně použita pro rekultivaci
• Vyhloubení terénu – vznik „vany“ pro zadržení
skládkových vod
• Utěsnění skládky
- minerální těsnění – 2x 30 cm vrstva jílu, který je
nepropustný a navíc má schopnost pohlcovat ionty.
Nejlepší sorpční schopnost má montmorilonit nebo
uměle vyrobený bentonit.
Stavba skládky
• geotextilie - chrání folii
• folie
1 - 2 mm silná folie z PVC, odolná proti mechanickému i
chemickému poškození (životnost 200 let), vyrábějí se v 5m rolích,
které se svaří a vytvoří nepropustnou vanu
• geotextilie
• Drenážní systém – voda vznikající ve skládkovém tělese
se odvádí perforovanými (děrovanými) trubkami, které
tvoří systém s mírným sklonem a odvádí vodu ze
skládky do jímky.
Trubky jsou zasypané 20-30 cm štěrku.
• Pneumatiky – jinak se na skládku dávat nesmí, zde však
plní funkci mechanické ochrany folie a drenážního
systému.
• Vybraný odpad – 1. vrstva odpadu se zřetelem na
ochranu folie.
Další zařízení nutná pro provoz skládky:
Oplocení – ochrana odpadu před odcizením…
Administrativní budova - eviduje se zde odpad, je vybaven mostní
váhou, pomocí níž se zváží auto s odpadem a eviduje se hmotnost
odpadu, což slouží jako podklad pro poplatky.
Jímka na odpadní vodu – odpadní voda se jímá a čistí ve vlastní
čističce nebo odváží do ČOV. Voda z jímky se využívá pro skrápění
skládkového tělesa jako prevence proti vzniku požáru a také pro
zvlhčování materiálu a lepší vývin skládkového plynu.
Obvodová drenáž - příkopy kolem skládky, aby odváděly srážkovou
vodu do jímky.
Systém na jímání plynu - vrty, které se hloubí během provozu skládky
nebo po jeho skončení, do kterých se vnoří perforované trubky, které
odvádějí vznikající skládkový plyn. Ten se odvádí do plynové stanice a
slouží následně k vytápění budov nebo k výrobě elektrické energie v
kogenerační jednotce.
Příjezdové cesty pro svozová auta, která se budují ze stavební suti
průběžně při provozu skládky a slouží k jejich pohybu po skládkovém
tělese.
Provoz skládky
• Skládka se staví a provozuje po etapách = velké celky,
které se postupně staví, plní a rekultivují.
• Etapy se plní po vrstvách 1 – 1,5 m vysokých. Kolem
etapy se navrší 1, 5 m vysoký násep ze stavební suti,
vnitřní prostor se vyplňuje odpadem, utužuje, až vznikne
vrstva.
• Vrstva se plní po buňkách. Každý den se zaváží určité
místo zvané buňka, která se průběžně utužuje a na
závěr se překryje zeminou, která zabrání zápachu, úletu
sáčků, příletu ptáků, a vysychání vrstvy. Tímto
způsobem se naplní každá vrstva. Další vrstvu začínáme
náspem ze suti se sklonem 30-40°. Počet vrstev je
různý, podle projektu.
• Utužování se provádí kompaktorem, takže výsledná měrná
hmotnost skládkového tělesa je cca 900 -1000 kg/m2.
Důvody:
- zvýšení kapacity skládky
- pevnost tělesa skládky
- vytlačení vzduchu
Procesy probíhající ve skládce
Využití rekultivovaných ploch:
- zemědělská rekultivace (dnes se nevyužívá)
- park
- golfová a fotbalová hřiště
- pěstování vánočních stromků
- letiště
- fotovoltaika
Vliv skládky na ŽP:
• neestetické
• zápach
• odlet sáčků do okolí
• infekce roznášená zvířaty (ptáci, kočky, hlodavci…)
• případný únik skládkové vody do podzemních vod
• havárie - hoření skládky a následné znečištění ovzduší
toxickými látkami

similar documents