Oplæg af Rasmus Ejrnæs

Report
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
EVIDENSBASERET
NATURFORVALTNING
RASMUS EJRNÆS, INSTITUT FOR BIOSCIENCE
PRINCIPPET
NATURFORVALTNINGSMIDLERNE
LIFE-PROJEKTERNE
ØSTERILD
SKJERN Å
NATIONALPARKERNE
BARRIERER
13. APRIL 2013
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Evidensbaseret – hvad er det?
Evidensbaseret medicin tager udgangspunkt i de
bedste kliniske og epidemiologiske forskningsresultater
og sammenholder disse med klinikerens erfaring og
patientens ønsker.
Evidensbaseret naturforvaltning tager udgangspunkt i
de bedste biologiske forskningsresultater og
sammenholder disse med naturforvalterens erfaring og
fællesskabets ønsker. Omkostningseffektivitet!!
” Kvinder er så fulde af gift på menstruationstidspunktet, at de alene ved
deres blik kan forgive dyr. De smitter børn i vuggen, de pletter det reneste
spejl, og når mænd har samleje med dem, bliver de spedalske og
undertiden får de kræft.” (Albertus Magnus1200-tallet).
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Evidensbaseret naturforvaltning – hvordan griber man det an?
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
MÅLSÆTNINGER – NATURFORVALTNINGSMIDLER
Formål med naturforvaltningsmidlerne
(Naturforvaltningsloven 1989):
1. at bevare og pleje landskabelige og kulturhistoriske
værdier,
2. at bevare eller forbedre betingelserne for det vilde
plante- og dyreliv,
3. at forøge skovarealet ved statslig skovrejsning - og
4. at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.
2,4 mia. kr
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
TOP 10 – Vand og ny skov!!
Projekt
Skjern Å (LIFE)
Snæbel (LIFE)
True Skov
Vest Stadil Fjord (LIFE)
Vestskoven
Drastrup Skov
Silke å
Alling ådal
Bølling Sø
Bærmose-Himmerige Skov
Samlet – top 10
Projekttype
Vådområde
Vådområde
Skovrejsning
Vådområde
Skovrejsning
Skovrejsning
Vådområde
Vådområde
Vådområde
Skovrejsning
Realiseret
2003
Delvis
Delvis
1999
Delvis
?
?
2012 ?
2004
1995
Pris (mio. kr)
277
55
49
45
43
40
30
30
28
27
Andel (%)
11,3
2,2
2,0
1,8
1,8
1,6
1,2
1,2
1,1
1,1
625
25,5
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Evidensbaseret premiere – EU!
1) Kortlæg resursen
2) Vurder tilstanden
3) Prioriter indsatsen
4) Opstil målsætninger
5) Overvåg udviklingen
Og så forfra, denne gang
lidt klogere
?
6
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
LIFE: EU målretter den danske naturforvaltning
LIFE Læsø - et naturplejeprojekt på øen i Kattegat
LIFE Helnæs
LIFE Overdrev I + II
LIFE Højmose i Lille Vildmose
LIFE Danmarks stenrev
LIFE Snæbel
LIFE Hedepletvinge
LIFE Odense Å
LIFE Klithede
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Naturen i Østerild
Ensian-blåfugl er stadig udbredt i Jylland,
men forsvinder fra lokaliteterne
efterhånden som de drænes og/eller
vokser til med birk og fyr. Den er aldrig
fundet på øerne.
Danmarks bestand er blandt de største
stadig intakte populationer i Europa.
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Østerild – udfordringer nok!
Mountain Pine
4.0
Scots Pine
Litter thickness (cm)
Sitka Spruce
pH
3.5
3.0
15
10
5
0
2.5
7&8
5&6
3&4
1&2
Site number
9 & 10
11 & 12
1&2
11 & 12
9 & 10
7&8
3&4
5&6
Site number
Nygaard m.fl. 2012
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Østerild – naturen med i sidevognen
Aftalen er et udtryk for en afvejning mellem nødvendigheden af at etablere et
nationalt testcenter og den påvirkning, som et så start anlægsprojekt har på
omgivelserne, og er resultatet af partiernes bestræbelser på, at etablering af
centeret kan blive så skånsomt for naturen og miljøet som muligt.
Max loft over skovrydningen på 450 ha (fra 1500 ha i udgangspunktet)
Erstatningsskov i forholdet 1:1,6. Industrien betaler. Drikkevand, bynær skov,
LIFE Klithede
Alt i alt vil ca. 4 000 ha blive ryddet for ikke-hjemmehørende
nåletræer, der i større eller mindre grad har overtaget landskabet. I et område
på yderligere 2 000 ha vil der blive genoprettet en mere naturlig
mosaikbevoksning ved hjælp af afbrænding, græsning og rydning.
AARHUS
UNIVERSITET
DCE Nationalt Center for Miljø og Energi
Skjern Å: N-Europas største genopretning
11
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
TITEL
NAVN NAVNESEN
1. SEPTEMBER 2011
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Skjern Enge: En delvis succes
35
Total
Abundans
30
2500
2000
25
1500
20
1000
15
Artsrigdom
500
10
5
1985
0
1995
2005
2015
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Nationalparkerne: Det ypperligste?
Muligheder for store naturområder i Danmark med
vilde græsædere
Et enkelt område med vild natur på 200 km2 (f.eks. 10 x
20 km) vil blot udgøre 0,46 % af Danmarks landareal.
Med en forvaltning som vild natur (modsat nu) ville
nationalparkerne fint leve op til arealkravet –
Nationalpark Thy er således 244 km2. Mols Bjerge
dækker 180 km2, mens Kongernes Nordsjælland og
Skjern Å ser ud til at blive hhv. ca. 350 og 245 km2.
2020-rapporten (Svenning m.fl. 2012)
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Mål for nationalparkernes biodiversitet?
Pedersen m.fl. 2013
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Er der evidens i styrhuset?
Bestyrelsen
Nationalpark Thy, Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Visit Denmark, Dansk Landbrug, Museet for Thy og Vester
Hanherred, Thy Erhvervsråd, Netværk af Aktive Kystbyer, Danmarks
Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Støtteforeningen Nationalpark
Thy, Nationalparkrådet, Naturstyrelsen
?
?
?
Rådet
Dansk Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Biologisk Forening
for Nordvestjylland, Thylands Lystfiskerforening, Historisk Samfund for Thy og
Vester Hanherred, Egnshistorisk Forening for Sydthy, Lodsejerforeningen,
Sammenslutningen af økologiske producenter, Turistbranchen,
Ungdomsuddannelserne, Støtteforeningen Nationalpark Thy, De
uniformerede ungdomskorps i Thy, Friluftsrådet, Jægerne i Thy, Landbruget i
Thy, LandsbyGruppen i Thy, Foreningen Ligeværd, Advokat Thomas
Federspiel
?
?
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Efterspørges evidens overhovedet?
FREDAG D. 11. JUNI 2010 / BERLINGSKE TIDENDE / 05
Formanden for Det Strategiske Forskningsråd, professor Peter
Olesen, bekræfter, at rådet ikke formidler penge til forskning i
naturforvaltning og biodiversitet. »Det er Folketinget, som
i kraft af bevillinger over finansloven definerer de områder, vi
skal støtte. Vi bestemmer derefter, hvilke forskere der skal have
pengene. Men der har hidtil ikke været afsat midler til
naturområdet og mig bekendt er der heller
ikke aktuelle planer om det,« siger Peter Olesen.
Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening Troels Garde
Rasmussen understreger, at kommunerne ikke står på bar bund.
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
De største barrierer for at blive
evidensbaserede
Der mangler ægte vilje hos beslutningstagerne –
mål, midler, viden
Ingen offentligt finansieret strategisk forskning i
biodiversitet i Danmark
Intet funktionelt science-policy interface
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Tak for opmærksomheden og tak til:
15. junifonden
Bettina Nygaard, Peter Wiberg-Larsen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe,
Annette Baattrup-Pedersen, Pil Pedersen, Jens-Christian Svenning, Tony Fox, Peter
Wind, Roar Poulsen, Ako Mirza.

similar documents