Přídavná jména

Report
Anotace
 Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem





podstatné jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných
jmen a pravopisem velkých písmen
cílová skupina: 8. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák je schopen poznat přídavné jméno,
rozlišit jeho druh, správně skloňovat, pracovat se vzory
přídavných jmen.
použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč. , Český jazyk,
přehled učiva základní školy
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením
následuje klíč s řešením
Druhy přídavných jmen
 tvrdá – skloňují se podle vzoru mladý, mladá, mladé
 měkká – skloňují se podle vzoru jarní, jarní, jarní
 všechna přídavná jména odvozená od jmen zvířat, kromě
koňský, kravský se skloňují podle tohoto vzoru
 přivlastňovací – skloňují se podle vzoru otcův, matčin
 použití vzoru otcův se vyhýbáme, protože není ve
výslovnosti možno od sebe rozlišit otcovy x otcovi
 používáme proto důsledně vzor matčin
 matčini x matčiny [matčiňi] x [matčini]
V textu vyhledejte přídavná jména.
V pralese
Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně
zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce.
Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý
pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení
křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými
zobáky uštipovali mladé výhonky.
V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se
objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se
vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý
černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem.
Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V to okamžiku se křoví znovu
rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na
máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s
mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu
starou rybářskou stezkou k jezeru.
V textu vyhledejte přídavná jména.
V pralese
Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně
zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce.
Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý
pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení
křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými
zobáky uštipovali mladé výhonky.
V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se
objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se
vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý
černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem.
Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V tom okamžiku se křoví znovu
rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na
máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s
mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu
starou rybářskou stezkou k jezeru.
Nad přídavná jména nadepiš jejich
druh. T M P
V pralese
Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně
zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce.
Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý
pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení
křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými
zobáky uštipovali mladé výhonky.
V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se
objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se
vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý
černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem.
Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V tom okamžiku se křoví znovu
rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na
máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s
mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu
starou rybářskou stezkou k jezeru.
Nad přídavná jména nadepiš jejich druh. T
M P – tvrdé x měkké x přivlastňovací
V pralese
Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně
zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce.
Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý
pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení
křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými
zobáky uštipovali mladé výhonky.
V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se
objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se
vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý
černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem.
Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V tom okamžiku se křoví znovu
rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na
máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s
mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu
starou rybářskou stezkou k jezeru.
Vyberte přídavná jména a určete
jejich druh
tvrdá x měkká x přivlastňovací x podstatná jména x příslovce
bratrský, bratrsky, bratrův, bratrství, bratrstvo
mladý, mladík, mládí, mlád, mladost
práce, pracovitý, pracovník, pracovní, pracoval
pes, psí, psík
dělal, dělník, dělnický, dělá, dělníkova, udělaný
matka, mateřská, matčino, mateřský, mateřství
učit, učitel, učitelova, učitelka, učitelský, učený, učebna,
učební, učitelčina, učenec, učencův, učil, nejučenější
Doplň koncovku a odůvodni ji.
chraplav… hlas, holub… mláďata, z Havlíčkov… ulice,
růžov… sametov… župan, bab… léto, hromada
borovicov…ch šišek, obě Pavlov… sestry, ryz… zlato, látka
s bíl…m… květy, tatínkov… přátelé, v ciz… zemi,
v mal…ch květináčích, Čapkov… povídky, koz… sýry,
v mraziv…ch dnech, v světl…ch kabátech, netrpěliv…
lidé, za tepl…ch večerů, nov… zákazníci, jet k naléhav…m
případům, hověz… polévka, skvěl… sportovci,
prošedivěl… pán, při minul…ch setkáních, Nerudov…
fejetony, po cel… rok, na kovov…ch předmětech, Petrov…
bratři, mezi lískov…m… keři, mnoz… zpěváci, motýl…
křídla, přím… kop, v rozlehl…ch lesích, Alšov… obrazy
Doplň koncovku a odůvodni ji.
chraplavý hlas, holubí mláďata, z Havlíčkovy ulice,
růžový sametový župan, babí léto, hromada
borovicových šišek, obě Pavlovy sestry, ryzí zlato, látka
s bílými květy, tatínkovi přátelé, v cizí zemi, v malých
květináčích, Čapkovy povídky, kozí sýry, v mrazivých
dnech, v světlých kabátech, netrpěliví lidé, za teplých
večerů, noví zákazníci, jet k naléhavým případům,
hovězí polévka, skvělí sportovci, prošedivělý pán, při
minulých setkáních, Nerudovy fejetony, po celý rok, na
kovových předmětech, Petrovi bratři, mezi lískovými
keři, mnozí zpěváci, motýlí křídla, přímý kop,
v rozlehlých lesích, Alšovy obrazy
Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla
1.pád
silný muž
rozkvetlý strom
2. pád
3. pád
4. pád
5. pád
6. pád
7. pád
množné číslo
1.pád
2. pád
3. pád
4. pád
5. pád
6. pád
7. pád
hodnotná kniha
hravé kotě
Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla
1.pád
silný muž
rozkvetlý strom
hodnotná kniha
hravé kotě
2. pád
silného muže
rozkvetlého stromu
hodnotné knihy
hravého kotěte
3. pád
silnému muži
rozkvetlému stromu
hodnotné knize
hravému kotěti
4. pád
silného muže
rozkvetlý strom
hodnotnou knihu
hravé kotě
5. pád
silný muži
rozkvetlý strome
hodnotná kniho
hravé kotě
6. pád
o silném muži
o rozkvetlém stromu
o hodnotné knize
o hravém kotěti
7. pád
silným mužem
rozkvetlým stromem
hodnotnou knihou
hravým kotětem
množné číslo
1.pád
silní muži
rozkvetlé stromy
hodnotné knihy
hravá koťata
2. pád
silných mužů
rozkvetlých stromů
hodnotných knih
hravých koťat
3. pád
silným mužům
rozkvetlým stromům
hodnotným knihám
hravým koťatům
4. pád
silné muže
rozkvetlé stromy
hodnotné knihy
hravá koťata
5. pád
silní muži
rozkvetlé stromy
hodnotné knihy
hravá koťata
6. pád
o silných mužích
o rozkvetlých
stromech
o hodnotných
knihách
o hravých koťatech
7. pád
silnými muži
rozkvetlými stromy
hodnotnými knihami
hravými koťaty
Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla
1.pád
spěchající
chlapec
ryzí kov
2. pád
3. pád
4. pád
5. pád
6. pád
7. pád
množné číslo
1.pád
2. pád
3. pád
4. pád
5. pád
6. pád
7. pád
cizí paní
zimní jablko
Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla
1.pád
spěchající chlapec
ryzí kov
cizí paní
zimní jablko
2. pád
spěchajícího chlapce
ryzího kovu
cizí paní
zimního jablka
3. pád
spěchajícímu chlapci
ryzímu kovu
cizí paní
zimnímu jablku
4. pád
spěchajícího chlapce
ryzí kov
cizí paní
zimní jablko
5. pád
spěchající chlapče
ryzí kove
cizí paní
zimní jablko
6. pád
o spěchajícím chlapci
o ryzím kovu
o cizí paní
o zimním jablku
7. pád
spěchajícím chlapcem
ryzím kovem
cizí paní
zimním jablkem
množné číslo
1.pád
spěchající chlapci
ryzí kovy
cizí paní
zimní jablka
2. pád
spěchajících chlapců
ryzích kovů
cizích paní
zimních jablek
3. pád
spěchajícím chlapcům
ryzím kovům
cizím paním
zimním jablkům
4. pád
spěchající chlapce
ryzí kovy
cizí paní
zimní jablka
5. pád
spěchající chlapci
ryzí kovy
cizí paní
zimní jablka
6. pád
o spěchajících chlapcích
o ryzích kovech
o cizích paních
zimních jablcích
7. pád
spěchajícími chlapci
ryzími kovy
cizími paními
zimními jablky
Doplň i/í, y/ý a pravopis odůvodni.
Soutěž v…hrál recept na kuřecí prs…čka s krab…m…
tyčinkam…. V programu se v…střídal… znám… písničkáři.
Autorov… fotografie b…l… v…staven… na prestižní přehl…dce
současného umění. Děti v Africe běhají většinou bos…..
Komentátor hodnotil v…kon mužstva jako mndl….. Zb…lé
bonbony jsou Pavlov….. Tito v…rostci jsou drz… a neurval… ke
starším lidem. Oba texty obsahoval… velké množstv…
hrub…ch chyb. Když b…l… chlapci s úkol… hotov…, mohl…
sportovat. Zapamatovali jsme si ji podle jejích rus…ch vlasů.
L…dé zas…pal… řečníka četným… dotaz…. Britský zpěvák
poskytl L…dov…m nov…nám obsáhl… rozhovor. V…choz…m
m…stem pro v…stup na vrchol je parkoviště v Tetřev….m
sedlem. Po dlouhé cestě dorazili domů živ… a zdráv…. Oba
Růžičkov… s…nové jsou lékaři.
Doplň i/í, y/ý a pravopis odůvodni.
Soutěž vyhrál recept na kuřecí prsíčka s krabími tyčinkami.
V programu se vystřídali známí písničkáři. Autorovy
fotografie byly vystaveny na prestižní přehlídce současného
umění. Děti v Africe běhají většinou bosy. Komentátor
hodnotil výkon mužstva jako mdlý. Zbylé bonbony jsou
Pavlovy. Tito výrostci jsou drzí a neurvalí ke starším lidem.
Oba texty obsahovaly velké množství hrubých chyb. Když
byli chlapci s úkoly hotovi, mohli sportovat. Zapamatovali
jsme si ji podle jejích rusých vlasů. Lidé zasypali řečníka
četnými dotazy. Britský zpěvák poskytl Lidovým novinám
obsáhlý rozhovor. Výchozím místem pro výstup na vrchol je
parkoviště v Tetřevím sedlem. Po dlouhé cestě dorazili domů
živi a zdrávi. Oba Růžičkovi synové jsou lékaři.

similar documents