Obsah sociálního poradenství

Report
Obsah sociálního poradenství
Poradenství pro cílové skupiny
Poradenství ambulantní, terénní, komunitní…
Poradenství pro klienty s kumulovanými sociálními dysfunkcemi
Sociální poradenství pro cílové skupiny
 Sociální poradenství pro oblast rodiny a náhradní rodinné péče
 Sociální poradenství pro osoby ohrožené násilím, zneužíváním nebo týráním
 Sociální poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby
dezintegrované
 Sociální poradenství pro seniory a osoby pečující o seniory
 Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání, sociálně
terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby, denní stacionáře, odlehčovací
služby
 Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší
 Sociální poradenství pro migranty a azylanty
 Sociální poradenství pro osoby vedoucí rizikový způsob života nebo rizikovým
způsobem života ohrožené
Sociální poradenství poskytované rodině
• Společným znakem víceoborové intervence jsou poradenské činnosti vznikající
interakcí mezi poradcem a členy rodiny: orientace klienta v jejich situaci,
optimalizace fungování rodinného systému, optimalizace života každého člena
rodiny (cílem je posílit schopnost členů rodiny řešit složité sociální problémy,
lépe zvládat náročné životní situace…)
• Obsah je složitý a variabilní: umístění dítěte do NRP, řešení rodinných sociálních
problémů - chudoba, úmrtí rodiče…, sanace rodiny při ohrožení či narušení
výchovné péče, vyhledání místa a osob zajišťujících NRP, sledování vývoje dětí v
NRP, ústavní nebo ochranné výchově, řešení problémů dysfunkčních rodin, v
před rozvodové, rozvodové nebo porozvodové fázi, pomoc osobám v případě
domácího násilí, řešení problému dětí a mládeže související se sociálně
patologickými jevy, sociální prevence.
Poradenství pro rodiny se sociálně ekonomickými problémy
 Ekonomická nestabilita rodiny (chudoba, zadlužení…)
 Vyvolávají ji rizikové faktory zejména: nezaměstnanost člena rodiny, práce za
minimální mzdu, nejistá práce, práce v zahraničí, neschopnost racionálně
hospodařit s penězi, zadlužení rodiny, neúplná rodiny, žena samoživitelka
 Ovlivnitelné rizikové faktory sociální prací: rozpad rodiny, agresivita
partnera/partnerky, nízká kvalita vztahů, přítomnost sociálně patologických jevů
zejména závislostí, přítomnost zdravotně znevýhodněného - postiženého člena
rodiny, egoistické preference některého člena rodiny, kompenzace pocitů
méněcennosti neracionálním finančním chováním, neschopnost efektivně
hospodařit
 Nástroje sociálního poradenství: oddlužení rodiny, výcvik hospodaření, zamezit
další vytvoření dluhů, zaangažování všech členů rodiny, systematická a
dlouhodobá práce s rodinou, terénní sociální práce, komunikace s
ekonomickými a finančními subjekty, mezioborová kooperace
Sociální poradenství pro oblast ochrany dětí a NRP
• Sociálně právní ochrana dětí SPOD, základní právní předpisy a zásady,
vykonavatelé SPOD
• Opatření SPOD, práva a povinnosti obecních úřadů, preventivní a poradenská
činnost, výchovná opatření
• Poskytování SPOD pověřenými osobami, výkon SPOD, vydávání pověření, zařízení
• Předběžná opatření – soudní systém. Systém institucionální péče o ohrožené děti,
ústavní výchova, standardy péče, výkon ústavní výchovy – kojenecké ústavy a
dětské domovy, zařízení okamžité pomoci, sledování výkonu ústavní výchovy a
ochranné výchovy, návštěvy dětí v ústavním zařízení, návštěvy rodičů,
mezinárodní únosy
• NRP, formy – osvojení, pěstounská péče, svěření do péče, poručenství
• Právně volné dítě, psychická deprivace, postup umístění dítěte do NRP, vedení
evidence,evidence a příprava žadatelů NRP, zprostředkování NRP, orgány, poradní
sbor, hmotní zajištění náhradních rodin
Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
 Koncepce zdraví dle WHO jako tělesné, duševní a sociální blaho, jako harmonii
tělesného , duševního a sociálního v člověku, sociální dimenze zdraví v koncepci
sociální práci
 Zdravotní postižení jako komplex sociálně konstruovaných významů, lidé s
postižením často nevnímají své postižení bezprostředně ale jako komplikace z
postižení vyplývající, sociální fenomén zdravotního postižení
 Sociální fenomén zdravotního postižení může reprezentovat sociální izolaci,
trvalou poruchu tělesného a duševního zdraví v interakci se sociálním prostředím
Sociální poradenství je zaměřeno z hlediska stupně
 Intermitentní – nárazové sociální poradenství, pouze v důsledku vzniklé
potřeby, krátkodobé, usměrňující, orientační, v různé úrovni intenzity podle
hloubky nebo složitosti problému
 Limitované sociální poradenství – orientované na určitý časový úsek, vázané na
konkrétní situaci, po dosažení pozitivní změny zaniká
 Extenzivní sociální poradenství – podporuje celou šíři sociálních problémů těžce
ZdP klientů, může být zaměřeno na rodinné příslušníky, nejbližší osoby,
zaměstnavatele, pedagogy
Sociální poradenství je zaměřeno z hlediska obsahu
 Zdravotní problémy – zvládání důsledků, jejich závažnost, působení přes
svépomocné nebo komunitní skupiny, občanská sdružení, obsahem je usměrnění,
naznačení postupu, orientace v legislativě, institucionalizace
 Základní životní podmínky – humanizace základních životních podmínek, pomoc
v oblasti bydlení, bezbariérovosti životního prostředí, využití pomůcek a
technologií
 Rodina – základ sociální integrace, formulace krátkodobých a dlouhodobých cílů v
proces integrace
 Sociální a emocionální vztahy – mobilizace vlastních sil a schopností klienta
 Vzdělávání a práce – vzdělání – práceschopnost – kvalifikovanost - uplatnitelnost
 Zájmy a trávení volného času – podpora celkové spokojenosti klienta, duševní
aktivizace, lepší kompenzace důsledků ZdP, cesta ven z izolace a samoty
Požadavky kladené na poradce klientů se ZdP
 Mít odborné kompetence v oblasti zdravotního postižení člověka
 Akceptovat právo klienta vznášet požadavky, návrhy na řešení problémů s ZdP
 Spolupracovat s dalšími odborníky, trvale získávat nové informace o možnostech
adaptace, kompenzace a integrace osob se ZdP
 Analyzovat sociální situaci klienta se ZdP, identifikovat různé aspekty potřeb a
možnosti jejich pokrytí
 Umět pozorovat, šetřit a posuzovat chování jednotlivců i skupin se ZdP
 Odhalovat existenci rizikových faktorů ovlivňujících míru možné sociální
integrace klientů se ZdP
Pracovní poradenství, poradenství na Úřadu
práce
 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz
 Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti (v elektronické podobě na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch)
 Elektronické formuláře sloužící potřebám úřadu práce je možné stáhnout na
portále MPSV (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana)
Práva klienta, občana
 Na zprostředkování zaměstnání (tzn. na vyhledání vhodného zaměstnání,
poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech).
 Na finanční podporu v nezaměstnanosti (Pozor! Nárok nevzniká automaticky,
klient musí splnit určité podmínky – např. být zaměstnán min. 12 měsíců za
poslední 3 roky před evidencí na úřadu práce).
 Na hrazení zdravotního pojištění státem (po dobu evidence na ÚP). Sociální
pojištění není hrazeno, pouze doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se
započítává jako účast na důchodovém pojištění („doba“ = doba, kdy klient pobírá
podporu v nezaměstnanosti a následně maximálně jeden rok, kdy mu již
podpora nenáleží).
Povinnosti klienta
 Sdělit ÚP údaje o sobě včetně zdravotních omezení.
 Oznámit ÚP nástup do zaměstnání a do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku
pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření DPP nebo DPČ
nástup doložit (např. pracovní smlouvou). Povinnost ohlášení se vztahuje i na
„brigádu“ (práci na DPP či DPČ s výdělkem do 4000 Kč měsíčně, tzn. na takové
zaměstnání, při kterém nedochází k vyřazení z evidence uchazečů o
zaměstnání). Nesplnění těchto podmínek by mohlo vést k sankčnímu vyřazení,
což by mohlo negativně ovlivnit případnou další evidenci na úřadu práce.
 Spolupracovat s ÚP, pravidelně tam docházet, neodmítat bezdůvodně
nabízenou práci.
Úřad práce poskytuje
Všem občanům informační služby v oblasti pracovních příležitostí:
 o volných pracovních místech v České republice a zemích EU,
 o situaci na trhu práce v České republice a zemích EU,
 o podmínkách zaměstnávání v zahraničí,
 o možnostech dalšího vzdělávání,
 poradenské služby pro volbu povolání, rekvalifikace a zprostředkování vhodného
zaměstnání
uchazečům o zaměstnání:
 služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání,
 výplatu podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 možnost zabezpečení rekvalifikace, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce,
 možnost poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za
účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
Důvody k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání: vykonávání nelegální práce,
odmítnutí nastoupit do vhodného zaměstnání (bez závažných důvodů), odmítnutí
nabízené rekvalifikace (bez závažných důvodů), nesplnění podmínek stanovených v
individuálním akčním plánu, nespolupráce s ÚP
Rekvalifikace v případě kdy struktura poptávky trhu
práce neodpovídá nabídce www.eu-dat.cz
Typy rekvalifikací:
 Profesní rekvalifikace zabezpečují získání nové kvalifikace pro vykonávání konkrétní
profese (povolání), například zedník, tesař, zámečník, instalatér, prodavač, účetní,
sekretářka, správce výpočetní sítě, programátor. V dělnických profesích poskytují
obvykle kvalifikaci na úrovni zaučení.
 Rozšíření kvalifikace – tento typ rekvalifikace umožňuje rozšíření již získané kvalifikace v
určité profesi včetně jejího zvýšení. Jedná se např. o získání svářečského průkazu,
odborné způsobilosti, vazačského průkazu, lešenářského průkazu, řidičského průkazu,
znalostí pro obsluhu osobního počítače.
 Příprava k podnikání připravuje účastníky rekvalifikace k zahájení samostatné
výdělečné činnosti.
 Specializovaný rekvalifikační kurz pro osoby se zdravotním postižením - jedná se o
rekvalifikační kurz, do kterého mohou být zařazeny pouze osoby se zdravotním
postižením, kterým byl tento typ rekvalifikace doporučen v individuálním plánu
pracovní rehabilitace.
Další poznámky k sociálnímu poradenství v oblasti
zaměstnanosti
 Veřejně prospěšné práce
 Společensky účelná pracovní místa
 Informační a poradenská střediska při ÚP (IPS) a Job club
 Informační a poradenská střediska při ÚP (IPS)
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska
 Job club
 Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna pro osoby se zdravotním
postižením
Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší
Bezdomovectví jako závažná forma sociálního vyloučení představuje kontinuální
společenský fenomén, jehož řešení si vyžaduje komplexní přístup
Identifikace osob v procesu bezdomovectví
• Primární prevence: ohrožení ztrátou bydlení jsou osoby…
• Sekundární prevence: u osob …
• Terciární prevence osob …
Po ztrátě bydlení jsou cílem sociální práce osoby…
Komplexní model práce s bezdomovci ve všech fázích procesu – podpora
prevence a možností sociálního začlenění, doplnění a ustálení sítě služeb,
rozšíření současné podoby sociální práce s bezdomovci, včetně prostupného
bydlení a koncept zaměření nejprve na bydlení (Housing first)
Sociální poradenství pro migranty a menšiny
Oblasti sociálního poradenství
 Trvalé pobyty - právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy
českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení, chráněné bydlení
 Nezletilí žadatelé o azyl bez doprovodu – právní a sociální poradenství, výbava
bytu, úhrada jazykového kurzu, rekvalifikačního a jiných vzdělávacích kurzů,
zajištění psychologického poradenství, doprovod na úřady, pracovní poradenství,
tlumočení
Nezletilí bez doprovodu s TP – sociálně-právní poradenství, příprava na odchod
ze zařízení pro děti cizince (na samostatný život)
 Bez pobytu – právní poradenství, poradenství ohledně návratu do země původu
Sociální poradenství pro migranty a menšiny
 Žadatelé o azyl: právní a sociální poradenství, doplatky na léky, dobrovolnický program,
pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele
 Azylanti: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, úhrada rekvalifikačních jiných
vzdělávacích kurzů, úhrada volnočasových aktivit pro děti, dobrovolnický program, doprovod na
úřady, tlumočení, chráněné bydlení
 Dlouhodobé pobyty: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka,
stáže u zaměstnavatele, tlumočení
 Krátkodobé pobyty: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka,
stáže u zaměstnavatele, tlumočení
 Občané EU: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u
zaměstnavatele, tlumočení
 Doplňková ochrana: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka,
stáže u zaměstnavatele, tlumočení
 Přechodné pobyty: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka,
stáže u zaměstnavatele, tlumočení
 Přesídlenci: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, úhrada rekvalifikačních jiných
vzdělávacích kurzů, úhrada volnočasových aktivit pro děti, dobrovolnický program, doprovod na
úřady, tlumočení

similar documents