9. การติดตั้งระบบสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการ Linux

Report
การติดตัง้ ระบบสารสนเทศ
บนระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Linux
โอกาส ปั ญหา และอนาคต
สุธรี ะ ทองขาว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Internet Map Server
Database
Maps Data
Internet
Map
Server
Map
Browsers
Query
GIS
Engine
Map Server
MIS
GIS
้
การใชประโยชน์
จากระบบสารสนเทศ
ในการวางแผนการจัดการน้ าในชุมชน
(
)
Server
(
{
)
(
)
(
)
(
Map Service
Web Service
(
http://waterplan.wu.ac.th
.)
(
.)
.)
วางแผนการติดตัง้
Opensource Software
-OS : Linux > Debian 32/64 bit
-Apache
-Drupal
-PHP
-PostgreSQL
-PostGIS
-Mapserver
-Firewall
-SSH
-Samba
Hardware spec.
Server
{
Map Service
Web Service
คุณสมบัตค
ิ อมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
CPU core i7
RAM : 8 Gb
HD : 2 Tb
EMT64
มีระบบจัดการพืน
้ ทีฮ
่ าร์ดดิสก์ดข
ี น
ึ้
สามารถรวมฮาร์ดดิสก์ได ้มากกว่า
2 ลูก
การติดตัง้
Opensource Software
-OS : Linux > Debian 32/64 bit
-Apache
-Drupal
-PHP
-PostgreSQL
-PostGIS
-MapServer / GeoServer?
-Firewall
-SSH
-Samba
ทุกอย่างมีอยูบ
่ นอินเตอร์เน็ต
- โปรแกรม
- การติดตัง้ มีเอกสารประกอบ
- การสนับสนุน
ต ้องติดตามอัพเดท (มีระบบแจ ้ง
เตือน)
ต ้องมีพน
ื้ ฐานทางคอมพิวเตอร์
การจัดการ
-Server  SSH
-Drupal  Web
-PostgreSQL  PgAdmin
-PostGIS  FWTools
-Samba  Share File
http://waterplan.wu.ac.th
http://waterplan.wu.ac.th
Server
{
Map Service
Web Service
http://waterplan.wu.ac.th
Server
{
Map Service
Web Service
http://waterplan.wu.ac.th
Server
{
Map Service
Web Service
http://waterplan.wu.ac.th
Server
{
Map Service
Web Service
บริการ Map service ผ่ านอินเตอร์ เน็ต
Server
{
Map Service
Web Service
บริการ WMS ผ่ านอินเตอร์ เน็ต
Server
{
Map Service
Web Service
ข ้อมูลแผนทีท
่ จ
ี่ ัดทาโดย อบต.บางจาก
้ ที่
ก่อนลงพืน
้ ที่
หล ังลงพืน
ข ้อมูลแผนทีท
่ จ
ี่ ัดทาโดย อบต.ท่าดี
้ ที่
ก่อนลงพืน
้ ที่
หล ังลงพืน
ั
ข ้อมูลแผนทีท
่ จ
ี่ ัดทาโดย อบต.ท่าซก
้ ที่
ก่อนลงพืน
้ ที่
หล ังลงพืน

similar documents