การคัดเลือกควายเพื่อทำพ่อพันธุ์

Report
การคัดเลือก
พ่ อพันธุ์
ควายเพื่อทา
1.ส่ วนหน้ าตา หัว เขา สอดคล้ องกับลักษณะความงามตามอุดมคติ ควายที่หน้ าบาง
เหมือนควายเพศเมีย จะไม่
ขา ทังขาหน้
้
าและขาหลัง ต้ องใหญ่แข็งแรงทัง้ 4 ขา โดยเฉพาะขาหลัง ต้ องสามารถรับ
น ้าหนักได้ ดีเวลาพ่อพันธุ์ขึ ้นผสมพันธุ์
เล็บเท้ า (กีบ) เหมือนควายงามตามอุดมคติ นิยมนามาใช้ เป็ นพ่อพันธุ์ และส่วนใหญ่มีความ
เชื่อว่าลักษณะหน้ าตา หัว เขา ของพ่อพันธุ์สามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังลูกได้
2.สี ขนและหนัง สีเช่นเดียวกับควายงามตามอุดมคติ
และนิยมพ่อพันธุ์ที่หนังหนามากกว่าหนังบาง
ส่วนใหญ่เห็นว่าพ่อพันธุ์ที่มีกาหนัดสูง คือพ่อพันธุ์ที่มีสีเข้ ม
กว่า ซึง่ น่าจะเป็ นเพราะมีฮอร์ โมนเพศมากกว่า
.
3.อุปนิสัย อารมณ์ ควายพ่อพันธุ์ต้องดูแลฝูง ต้ อนฝูง ไม่ชนควายเล็ก (อ๊ อด,2553) ที่
สาคัญต้ องเชื่อง แต่ไม่เซื่องซึม ไม่ดรุ ้ าย ไม่เปรี ยวเกินไป และไม่ทาร้ ายควายตัวอื่น (ประเทือง
,2553)
4.โครงสร้ างล าตั ว ควายพ่อพัน ธุ์ ที่ โครงสร้ างใหญ่ (อี ส านใช้ ค าว่า หนังหนา ส่าใหญ่ )
กระดูกใหญ่ ลาตัวกว้ าง ยาวและลึก รู ปร่ างล่าสัน บึกบึน คอค่อนข้ างยาว หั วไหล่และอกนูน
เด่นชัด ลักษณะต่างๆ เหล่านี ้ ปราชญ์ภมู ิปัญญา เชื่อว่าพ่อพันธุ์จะถ่ายทอดลักษณะ
ได้ ดีกว่าแม่พนั ธุ์ เห็นได้ จากแม่พนั ธุ์ตวั เล็ก
ถ้ าใช้ พอ่ พันธุ์ที่มีลกั ษณะดีผสม ลูกที่ได้
จะเหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ (จาปา,2553)
5.ขนาดและนา้ หนัก ส่วนใหญ่ เห็นว่าควายพ่อพันธุ์ต้องมีขนาดใหญ่น ้าหนักไม่ควรต่ากว่า 700 กิโลกรัม แต่
ถ้ าเป็ นควายที่จะใช้ รีดน ้าเชื ้อไว้ ผสมเทียมสามารถใช้ ควายที่ตวั ใหญ่กว่านี ้ได้ และถ้ าพ่อพันธุ์ขนาดใหญ่มาก เมื่อ
ปล่อยคุมฝูงจะควบคุม บังคับยาก ซึง่ อาจเป็ นอันตรายกับเจ้ าของหรื อผู้เลี ้ยงได้ โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ที่มีลกั ษณะ
ขวัญไม่ดี หรื อมีลกั ษณะกาลกิณีอยู่ในตัว
6.ท่ าทางการยืน การเดิน ควายพ่อพันธุ์ต้องมีทา่ ทางการยืน การเดิน ไม่แตกต่างกับควายงามตามอุดมคติ
หาง ลักษณะเหมือนควายงามตามอุดมคติ และเชื่อว่าพ่อพันธุ์ที่โคนหางใหญ่ จะให้ ลกู ที่หางใหญ่ด้วย
ขนหางต้ องไม่เป็ นสีขาว (หางดอก: อีสาน)
ลึงค์ ควายพ่อพันธุ์ลงึ ค์ต้องรัดติดหน้ าท้ อง ตรงไม่คด ปลายลึงค์หย่อนเล็กน้ อย ควายที่ปลายลึงค์ดา
จะเลี ้ยงไม่เชื่อง บังคับไม่ได้ (เหมาะสาหรับใช้ เป็ นควายชน ซึง่ จะคูก่ บั ลักษณะตาปลาดุก และขอบหูทา)
ลึงค์ชิดท้อง
ลึงค์ไม่ดี
อัณฑะ ภูมิปัญญา เชื่อว่าพ่อพันธุ์ที่ให้ ลกู ดี ลูกอัณฑะต้ องใหญ่และเสมอกัน ไม่บิดเบี ้ยว ควาย
อัณฑะบิด ถ้ าใช้ เป็ นพ่อพันธุ์จะมีนิสยั ดื ้อไม่เชื่อฟั ง ถ้ าอัณฑะหรื อไข่เล็ก (กลุม่ ภาคใต้ ) จะไม่มี
กาลังผสมแม่พนั ธุ์ และยังเชื่อว่าถ้ าพ่อพันธุ์ลกู อัณฑะบิด นิสยั ที่ไม่ดีของพ่อก็จะสามารถถ่ายทอด
ไปยังลูกได้
อัณฑะใหญ่ ไม่ คอดกิ่ว
อัณฑะไม่ ดี
ขวัญ เป็ นลัก ษณะของขนบนร่ างกายที่ขดเป็ นวง อาจเวียนซ้ ายหรื อเวีย นขวา ซึ่งเป็ นลักษณะทั่วไปของค วายไทย
ปราชญ์ บางท่านระบุว่าขวัญดีจะเวียนขวา(ประทักษิ ณ) โดยควายจะมีขวัญตามร่ างกายตั ้งแต่ 1-9 แห่ง อยู่ใน
ตาแหน่งที่แตกต่างกัน จึงใช้ ขวัญเป็ นเครื่ องหมายของควายแต่ละตัวได้ ซึ่งเดิมมีการใช้ ขวัญเป็ นเครื่ องหมายกาหนด
รูปพรรณประจาตัวตัวควาย (จรัญ, 2527)
ขวัญเวียนขวา
ขวัญเวียน
ควายพ่อพันธุ์ต้องมีขวัญดีประกอบ ขวัญที่เป็ นมงคลและขวัญดี จะช่วยส่งเสริมให้ซ้คา
วายมี
ความงามสง่า และขายได้
ย
ราคาสูงกว่าควายทัว่ ไป ลักษณะขวัญที่ไม่ดีประกอบกับ มีลกั ษณะกาลกิณี จะส่งผลร้ ายต่อเจ้ าของได้ เช่น อาจ
ประสบปั ญหาการประกอบอาชีพการงานหรื อแม้ กระทัง่ ถูกควายพ่อพันธุ์ทาร้ ายได้
สวัส...ดี

similar documents