ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Report
กลุมตรวจสอบภายใน
กรมปศุสัตว ์
่
การประชุมขับเคลือ
่ นและสรุปผลสาเร็จการ
ดาเนินงานปี ๒๕๕๖
และชีแ
้ จงแผนเงิน/แผนงานปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๕๖
ประเด็นความเสี่ ยงสาคัญ



จากการตรวจพบในการเขา้
ตรวจสอบภายใน ปี งบประมาณ
๒๕๕๖
จากการตอบแบบสารวจระบบ
การควบคุมภายใน การ
ปฏิบต
ั งิ านของหน่วยงาน
จากการให้คาปรึกษา / หารือ
2
การเบิกจาย-เงิ
น
่
 นาคาใช
กอนมาเบิ
กจายในปี
่
้จายของปี
่
่
่
ปัจจุบน
ั
 ซึง
่ เป็ นรายการทีไ่ มถื
อ
่ อเป็ นคาใช
่
้จายเมื
่
ไดรั
่ ระทรวงการคลัง
้ บใบแจ้งหนี้ตามทีก
กาหนด)
 ระเบียบการเบิกจายเงิ
นการเก็บรักษาเงินและ
่
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ
้ ๑๗
“คาใช
เ่ กิดขึน
้ ในปี งบประมาณให้
่
้จายที
่
เบิกจายจากเงิ
นงบประมาณของปี น้น
ั ไปจาย
่
่
ในกรณีทม
ี่ เี หตุจาเป็ นไมสามารถเบิ
กจายใน
่
่
ปี งบประมาณนั้นไดทั
น
้ น ให้เบิกจายจากเงิ
่
3
การเบิกจาย-เงิ
น
่
 นาคาใช
ไ่ มเกี
่ วของกั
บการ
่
้จายที
่
่ ย
้
ปฏิบต
ั งิ านราชการมาเบิกจากทาง
ราชการ หรือเป็ นรายการทีไ่ มถื
่ อ
เป็ นคาใช
ก
่ ระทรวงการคลัง
่
้จายที
่
อนุ ญาตให้เบิกได้
 เป็ นคาใช
ย
่ วของกั
บบานพั
ก
่
้จายเกี
่
้
้
ขาราชการที
ม
่ ผ
ี ้พั
ู กอาศั ยซึง่ ต้องเป็ น
้
รับผิดชอบเอง
มาเบิกจากทาง
4
การเบิกจาย-เงิ
น
่
เบิกคาใช
ดประเภท นาคาใช
่
้จายผิ
่
่
้จายงบ
่
ลงทุนมาเบิกจากงบดาเนินงาน คาวั
่ สดุ
 การจัดซือ
้ เครือ
่ งมืออุปกรณ์ ทีม
่ อ
ี ายุการ
ใช้งานนาน มีลก
ั ษณะคงทน แตมี
่ ราคาตอ
่
หน่วยหรือตอชุ
่ ด ไมเกิ
่ น 5,000 บาท
(เบิกจากงบดาเนินงาน คาวั
่ สดุ ได)้
 การจัดซือ
้
เครือ
่ งมืออุปกรณ ์ ทีม
่ อ
ี ายุ
การใช้งานนาน มีลก
ั ษณะคงทน แตมี
่
ราคาตอหน
่
่ วยหรือตอชุ
่ ด เกิน 5,000
5
การเบิกจาย-เงิ
น
่
 การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
(up grade)
คอมพิวเตอรในเครื
อ
่ งเดียว
ถารวมกั
นทุก
้
์
รายการเกิน ๕,๐๐๐ บาท ตองเบิ
กจาย
้
่
จากงบลงทุน
(งบลงทุน คา่
ครุภณ
ั ฑ)์
 รายการประกอบ ดัดแปลง ตอเติ
่ ม
หรือปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ ์ ทีม
่ วี งเกิน 5,000
บาท
(งบลงทุน คาครุ
ภณ
ั ฑ)์
่
 รายการประกอบ ดัดแปลง ตอเติ
่ ม หรือ
6
การเดินทางไปราชการและเขา้
รับการฝึ กอบรม
 มีการเบิกคาใช
นทางไป
่
้จายในการเดิ
่
ราชการไมถู
อเท็
จจริง
ไม่
่ กตองตามข
้
้
เหมาะสม ใช้ระยะเวลามากเกินความ
จาเป็ น
 เป็ นการเดินทางทีก
่ ระทรวงการคลังไมถื
่ อ
เป็ นการเดินทางไปราชการชัว
่ คราว ที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้เบิกคาใช
่
้จาย
่
ในการเดินทางไปราชการได้
 การเบิกคาใช
นทางเขารั
่
้จายในการเดิ
่
้ บการ
7
การเบิกจาย-เงิ
น
่
มีการแกไขใบขออนุ
ญาตเดินทาง
้
เพิม
่ เติม หลังจากไดรั
ั แ
ิ ลว
้ บอนุ มต
้
เช่นเปลีย
่ นแปลง วันทีเ่ ดินทาง ผู้
รวมเดิ
นทาง
่
 ระยะเวลาในการเดินทางทีข
่ อเบิกเงิน
ไมสอดคล
องกั
บความเป็ นจริง
่
้
เพือ
่ ให้สามารถเบิกคาใช
่
้จายได
่
้
 การขออนุ ญาตใช้รถในการเดินทาง

8
การเบิกจาย-เงิ
น
่
การเบิกคาเล
่ าเรี
่ ยนบุตร
ของ
ไม่
มหาวิทยาลัยเอกชน
ถูกตอง
้
ปริญญาตรี
ปวส.เอกชน
ระเบียบกาหนดให้เบิกครึง่
ของทีจ
่ ายจริ
งแตไม
่
่ เกิ
่ นอัตราที่
กระทรวงการคลัง กาหนด แต่
นามาเบิกทัง้ หมด โดยไมหาร
่
9
การเบิกจาย-เงิ
น
่
การเบิกคารั
่ กษาพยาบาล
เกิน
สิ ทธิ ์
 ไมได
่ ท
้ าการตรวจสอบ สิ ทธิ ์
การเบิกจายค
า่
่
รักษาพยาบาล ตามรหัส
คาบริ
การสาธารณสุข ที่
่
กระทรวงการคลังกาหนด ทา
ให้มีการเบิกเงินเกินกวาที
่ ่
10
การเบิกจ่ ายเงิน
 การจัดซือ
้ จัดจ้างทีม
่ วี งเงิน
ตัง้ แต่
5,000 บาทขึน
้ ไป ไมจั
่ ดทาการออก
ใบสั่ งซือ
้ ในระบบ GFMIS (PO) เพือ
่
วางฎีกาจายตรงให
่ ้ขาย ตาม
้แกผู
่
ระเบียบการเบิกจายเงิ
น การเก็บรักษา
่
เงินและการนาเงินส่งคลัง ของส่วน
ราชการ
 เบิกผิดศูนยต
้ น
์ นทุ
11
การเบิกจายเงิ
น
่



การเสนอเซ็นเช็คไมได
่ แนบ
้
ใบสาคัญประกอบรายการทุกครัง้
มีความเสี่ ยงตอจ
นทีไ่ มมี
่ ายเงิ
่
่
รายการคาใช
ง
่
้จายจริ
่
จายเงิ
นแลว
่
้ เจ้าหน้าทีไ่ มติ
่ ดตาม
ใบเสร็จรับเงินจากผูขายแนบ
้
ประกอบใบสาคัญคูจ
่ ายให
่
้ครบถ้วน
ไมได
บตรา “จายเงิ
นแลว”
่ ประทั
้
่
้
รับรองการจายเงินตามทีร่ ะเบียบ
12
การเบิกจายเงิ
น
่
้ผก
ู พัน/ขอเบิก
 บันทึกรายการกอหนี
่
เงินในทะเบียนคุมเงินประจางวด
ตอนสิ้ นเดือน ทาให้ไมทราบยอด
่
วงเงินทีส
่ ามารถใช้จายได
ที
่ ทจริ
่
้ แ
้ ง
 การเบิกจายเงิ
นไมสอดคล
องกั
บการ
่
่
้
ปฏิบต
ั งิ านตามภารกิจของกิจกรรม
นั้นๆ
 คาไฟฟ
คาโทรศั
พท ์
่
้ า คาประปา
่
่
คาบริ
การไปรษณียโทรเลข
ไมได
่
่ ้
์
จายตรงเข
าบั
ั เงิน
่
้ ญชีผมี
ู้ สิทธิร์ บ
13
การเบิกจ่ าย-เงิน
หลักฐานการจายเงิ
น
่
การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ใบสาคัญคูจ
าช
่ ายล
่
่ ้า ไม่
เรียบรอย
เสี่ ยงตอการสู
ญหาย
้
่
หลักฐานการเบิกจาย
ไม่
่
ครบถวน
ซึง่ หน่วยงาน จะตอง
้
้
ส่งเงินคืนคลังเทากั
่ บจานวนเงิน
ตามใบสาคัญทีส
่ ญ
ู หาย
14
การเบิกจ่าย-เงิน
สาเหตุการปฏิบต
ั ไิ มเป็
่ นไปตามระเบียบ
ทีเ่ กีย
่ วข้อง
 การตรวจสอบความถูกตอง
และ
้
ครบถวนของเอกสารหลั
กฐานการ
้
เบิกจายว
า่ เป็ นไปตามระเบียบฯที่
่
กาหนดไมเคร
ด ทาให้มีการ
่ งครั
่
เบิกจายไม
เป็
่
่ นไปตามทีร่ ะเบียบ
กาหนด มีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถวน
้
15
การเบิกจาย-เงิ
น
่
 สาเหตุการปฏิบต
ั ไิ มเป็
่ นไปตามระเบียบ
ที่
เกีย
่ วของ
(ตอ)
้
่
 การเบิกจายเงิ
นงบประมาณ ขาดการ
่
ควบคุม อยางเพี
ยงพอ
่
 ไมได
่ จั
้ ดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณ /
เงินประจางวดส่วนจังหวัด เพีอ
่ ใช้ในการ
ควบคุมการเบิกจายเงิ
นงบประมาณทีไ่ ดรั
่
้ บ
ตามตนทุ
าใน
้ นกิจกรรม ทาให้ไมทราบว
่
่
แตขณะมี
เงินงบประมาณแตละกิ
จกรรม
่
่
คงเหลือสามารถเบิกจายได
อยู
่
้ เท
่ าไหร
่
่
16
การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง
การใช้ใบเสร็จรับเงิน
 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน แตไม
่ มี
่
ใบเสร็จรับเงินฉบับสี ขาว ซึง่ เป็ น
ฉบับทีต
่ องให
้
้ผู้ชาระเงิน แนบ
ประกอบ
(ใบเสร็จรับเงินฉบับทีย
่ กเลิกตองให
้
้
ติดคงไว้ในเลมให
่
้ครบชุด ทัง้
ตนฉบั
บและสาเนาทุกฉบับ)
้
 ใบเสร็จรับเงินกรมปศุสัตว (กปศ.
17
การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง
ไมได
น
่ บั
้ นทึกรายการรับจายเงิ
่
ในระบบ GFMIS ภายในทีเ่ กิด
รายการ ทาให้รายงานทางการ
เงินในระบบ ไมตรงกั
บเอกสาร
่
หลักฐานทีเ่ กิดขึน
้ จริง
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ที่
ส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไม่
18
การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง
 ทุกสิ้ นวันไมได
่ ตรวจสอบความ
้
ถูกตอง
ครบถวนของเงิ
นรายได้
้
้
ทีจ
่ ด
ั เก็บวาครบถ
กับ
วนถู
กตอง
่
้
้
เอกสารหลักฐานและรายงานใน
ระบบ และลงลายมือชือ
่ กากับไว้
ในใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
้
ทาให้มีความเสี่ ยง ตอเงิ
่ นของ
ทางราชการ สูญหาย ขาด
19
การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง
 รายไดแผ
้ นดิ
่ น
นาส่งเงินลาช
่ ้า
ไมเป็
่ นไประยะเวลาตามระเบียบ
กาหนด
 ขาดการสอบทานความถูกตอง
้
ของรายงาน การจัดเก็บและ
นาส่งเงินรายไดแผ
้ นดิ
่ นจากระบบ
GFMIS เป็ นประจาทุกสิ้ นเดือน
กับรายการรับและนาส่งเงินที่
20
การจัดซือ
้ จัดจ้าง
 ขาดการวางแผนการจัดซือ
้ จัดจ้าง
พบ
การจัดซือ
้ บอยครั
ง้ มาก ทาให้เป็ นภาระของ
่
เจ้าหน้าทีใ่ นการจัดทาเอกสารการจัดซือ
้ จัด
จ้าง เอกสารการขอเบิกจายเงิ
นใบสาคัญคู่
่
จาย
และตองบั
นทึกรายการควบคุมพัสดุ
่
้
หรืออืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วของเป็
นจานวนมาก จนไมมี
้
่
เวลาพัฒนาตัวเองไมมี
่ เวลาศึ กษาทาความ
เขาใจในระเบี
ยบทีแ
่ กไขเปลี
ย
่ นแปลง
้
้
 ขาด Spec ไมระบุ
ราคาจัดซือ
้ ครัง้ กอน
่
่
หรือราคาทีจ
่ ด
ั ซือ
้ ครัง้ สุดทายใน
ระยะเวลา
้
๒ ปี
ตามรายการทีก
่ าหนดไวรายงานขอ
้
21
การจัดซือ้ จัดจ้ าง
การสอบราคา
 ไมมี
่ ส่งเอกสารไปยังผู้ประกอบอาชีพ
โดยตรง ตามระเบียบพัสดุ
 กาหนดวันเปิ ดซองสอบราคา ทับ
ซ้อนกับวันทีก
่ าหนดให้ยืน
่ ซองวัน
สุดท้าย
22
หลักประกันซอง/หลักประกัน
สั ญญา
 กรณีหลักประกันซอง/หลักประกัน
สั ญญาเป็ นหนังสื อคา้ ประกัน
ธนาคาร ไมได
่ ส
้ ่ งสาเนาหนังสื อ
คา้ ประกันให้ธนาคารสาขาผู้ออก
หนังสื อคา้ ประกันรับทราบและ
ยืนยันมาทางไปรษณียลงทะเบี
ยน
์
23
การจัดซือ้ จัดจ้ าง
 การจ้างไมติ
่ ดอากร
ตามทีป
่ ระมวล
รัษฎากรกาหนด
 แตงตั
่ ง้ กรรมการตรวจรับพัสดุไมครบ
่
ตามระเบียบ ตัง้ คนทีไ่ มเหมาะสม
่
ไมมี
อ
่ งนั้น ๆ เป็ น
่ ความรูในเรื
้
กรรมการตรวจรับ
 แตงตั
่ ง้ กรรมการตรวจรับพัสดุ/งาน
จ้าง แบบถาวร
24
การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
 การรับประกันความชารุดบกพรอง
่
ในงานกอสร
าง
เพียง ๑ ปี
่
้
มติ ครม.กาหนด ให้งานจ้าง
กอสร
างต
องรั
บประกันความชารุด
่
้
้
บกพรอง
ไมน
่
่ ้ อยกวา่ ๒ ปี
การจ้างกอสร
าง
หมายรวมถึง
่
้
งานเคลือ
่ นยายอาคาร
งานดัดแปลง
้
้ ถอน งาน
งานตอเติ
่ ม งานรือ
ซ่อมแซม ซึง่ ส่วนราชการเห็ นวามี
่
25
การควบคุม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
 การบันทึกรายการวัสดุ
ครุภณ
ั ฑไม
์ ่
เรียบรอย
้
 วัสดุรบ
ั มาจายหมด
ไมมี
่
่ ของคงเหลือ
แตของจริ
งเหลือจานวนมาก ทาให้
่
ขาดการควบคุม เสี่ ยงตอการสู
ญหาย
่
เสี ยหาย
 ระบบการจัดเก็บวัสดุ ไมใช
่ ้ระบบ
เข้ากอน
ออกกอน
หรือหมดอายุ
่
่
กอนเบิ
กจาย
เพือ
่ ป้องกันวัสดุ เกา่
่
่
เก็บเสื่ อมคุณภาพ กอนเบิ
กใช้
่
26
การควบคุม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
กรณี
ทีเ่ บิกจายวั
สดุจากพัสดุ
่
กลางให้ส่วน/ฝ่าย
ทัง้ จานวน
แตไม
่ ได
่ จั
้ ดทาบัญชีควบคุมการ
เบิกจายวั
สดุ บันทึกรายการรับ่
จายไม
ถู
ทาให้วัสดุขาด
่
่ กตอง
้
การควบคุม สูญหาย หมดอายุ
ไมมี
่ ระบบการควบคุมดูแลการ
เขา-ออก
สถานทีจ
่ ด
ั เก็บวัสดุ
้
27
การควบคุม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
ขาดการตรวจความถูกตองของ
้
บัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ
กับของ
จริงเป็ นครัง้ คราว
 ตอนสิ้ นปี งบประมาณ ไมมี
่ การ
ปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือในระบบ
GFMIS ตามจานวน/รายการ วัสดุ
คงเหลือจริง

28
การควบคุม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
 รหัสครุภณ
ั ฑ ์ ไมได
่ ติ
้ ด/เขียนติดตัว
ครุภณ
ั ฑไว
วน
ทาให้
์ ถู
้ กตองครบถ
้
้
ทรัพยสิ์ นขาดการควบคุม เสี่ ยงตอการ
่
สูญหาย
 ขาดการตรวจสอบความถูกตองของ
้
ทะเบียนคุม กับของจริงเป็ นครัง้ คราว
 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
29
การควบคุม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
 ไมได
น
้ ทะเบียนรายการครุภณ
ั ฑ์
่ ขอขึ
้
ทีต
่ า่ กวาเกณฑ
่ งมืออุปกรณ ์
่
์ (เครือ
ทีม
่ อ
ี ายุการใช้งานงาน สภาพคงทน
ถาวร แตราคาไม
เกิ
่
่ น 5,000
บาท) ขึน
้ ทะเบียนไมหมด
(ดังนั้น
่
หน่วยงานจะเบิกคาวั
่ สดุส้ิ นเปลือง ที่
ตองใช
่ งนั้นไมได
้
้กับเครือ
่ )้
 มีครุภณ
ั ฑช
์ ารุดรอจาหน่ายเป็ น
จานวนมาก
แตไม
่ ด
่ าเนินการขอ
30
การควบคุม วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
 ขาดการบันทึกควบคุมการซ่อมแซม
บารุงสิ นทรัพยนั
์ ้นๆ ทุกครัง้ และ
ไมได
ตก
ิ ารซ่อมแซม
่ แนบประวั
้
ประกอบการพิจารณาสั่ งซ่อมบารุงทุก
ครัง้
 การรับโอน/การโอนครุภณ
ั ฑจาก
์
หน่วยงานอืน
่ ไมมี
่ เอกสารหลักฐาน
และไมได
่ ด
้ าเนินการโอนรายการ ใน
31
รถราชการ/น้ามันเชือ
้ เพลิง
การใช้รถราชการ และการเบิกจาย
่
น้ามันเชือ
้ เพลิง
 ไมขออนุ
ญาตใช้รถ/ ขออนุ ญาต
่
เฉพาะไปตางจั
งหวัด
แตมี
่
่ การใช้
รถและเติมน้ามันเป็ นจานวนมาก
โดยไมมี
่ เนื้องานทีเ่ ป็ นภารกิจราชการ
อยางชั
ดเจน
่
 การบักทึกการใช้รถ ไมเรี
่ ยบรอย
้
ไมครบถ
วน
ระยะทางไมสอดคล
อง
่
้
่
้
กับพืน
้ ทีเ่ ดินทาง และการเดินทาง
จริง พบวามี
่ การใช้รถเป็ นจานวน
มากทีไ่ มสามารถหาภารกิ
จการ
่
ปฏิบต
ั งิ านมาชีแ
้ จงได
32
รถราชการ/น้ามันเชือ
้ เพลิง
ไมได
้ ดทาสมุดบันทึกการเบิก่ จั
จายน
้ เพลิง
้ามันเชือ
่
ไมมี
่ การสารวจและกาหนดเกณฑ ์
การใช้สิ้ นเปลืองเชือ
้ เพลิงของรถ
ทุกคัน เพือ
่ เป็ นเกณฑในการ
์
ควบคุมการเบิกจายเชื
อ
้ เพลิง
่
33
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗
(ฉบับรางแผนการตรวจสอบ
ฯ)
่
๑. ตรวจสอบการดาเนินงาน
หน่วยงาน /โครงการ จานวน
๑๔ เรือ
่ ง/ชุดรายงาน
ประกอบดวย
้
34
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗
 การสอบทานการประเมินผล
การวางระบบควบคุมภายใน
กรมปศุสัตว ์ (รายงานแบบ
ปส.) สาหรับปี ส้ิ นสุด ๓๐
กันยายน ๒๕๕๖ ตาม
ระเบียบฯ สตง.
และตามที่
กาหนดตามเงือ
่ นไข ตัวชีว้ ด
ั
“ระดับความสาเร็จของการ
35
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗

การตรวจสอบรับรองงบการเงิน
กองทุนสวัสดิการ
กรมปศุสัตว ์
(รับรองงบการเงินของกองทุนฯ ให้
สานักงาน กพ.) จานวน ๒ ชุด
รายงาน
๑. การตรวจสอบรับรองงบการเงิน
กองทุนสวัสดิการ
กรมปศุ
สั ตว ์ ประจาปี ๒๕๕๕
36
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗


ตรวจสอบการ เบิกจายเงิ
น
่
การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง ทีด
่ าเนินการใน
ส่วนกลาง
๑ เรือ
่ ง/ชุด
รายงาน
ตรวจสอบการดานการ
้
ดาเนินงาน ตามแผนงาน/
โครงการ จานวน ๒
เรือ
่ ง/
37
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗

ตรวจสอบหน่วยงานในส่วน
ภูมภ
ิ าค
• เป็ นหน่วยทีเ่ ขาท
้ าการ
ตรวจสอบในครัง้ กอน
ตัง้ แต่
่
๕ ปี ขน
ึ้ ไป
• ประเมินจากผลการสารวจระบบ
การควบคุมภายใน การ
38
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗

โดยดาเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบต
ั งิ าน ในดานต
างๆ
้
่
ดังนี้
๑. ดานการเงิ
น
้
๒. ดานการปฏิ
บต
ั ต
ิ าม
้
กฎระเบียบขอบั
้ งคับ
๓. ดานการปฏิ
บต
ั งิ าน
้
39
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗
โดยดาเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบต
ั งิ าน ในดานต
างๆ
ดังนี้
้
่
(ตอ)
่
๔. ดานผลการด
าเนินงานตาม
้
วัตถุประสงค ์ และเป้าหมายทีก
่ าหนด
๕. ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
้
๖. ดานประสิ
ทธิภาพในการบริหารดานๆ
้
้
ตางของหน
่
่ วยงาน

40
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗
๒. สรุปผลการตรวจสอบ และ
ติดตามผลการแกไขปรั
บปรุงตาม
้
ข้อตรวจพบ ข้อสั งเกต และ
ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผล
การตรวจสอบ ของ สตง./
ตรวจสอบภายในจังหวัด /
ตรวจสอบภายใน กระทรวง
เกษตรฯ ทีเ่ ข้าตรวจสอบการ
41
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ๒๕๕๗
๓.การให้คาปรึกษาแนะนาทัว่ ไป
แกผู
่ ้บริหารและหน่วยรับตรวจ
๔. ปฏิบต
ั งิ านภารกิจอืน
่ ๆตามที่
อธิบดี มอบหมาย
42

similar documents