Document

Report
หลักการเขียนเพือ่ การประชาสั มพันธ์
และสร้ างภาพลักษณ์
การ ประชาสั มพันธ์
คือ การจัดการสื่ อสารอย่ างมีแผนของ
องค์ กรหรือหน่ วยงาน เพือ่ ให้ สาธารณชน
เกิดการรับรู้ เข้ าใจ ยอมรับ ร่ วมมือ และ
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์ กร
จุดมุงหมายของการ
่
ประชาสั
ม
พั
น
ธ
์
 เกิดความรู้ ความเขาใจ
้
 เกิดทัศนคติทด
ี่ ี มีการ
ยอมรับ และ
 ให้ความรวมมื
อและ
่
บทบาทการประชาสั
ม
พั
น
ธ
์
สนับสนุ น
คือ เพือ
่ การ
บริหารจัดการ เพือ
่ สราง
้
การเขียน
คือ
การถายทอดความรู
สึ้ ก
่
ความรู้ ความคิด ประสบการณ ์
จินตนาการ ขาวสาร
โดยใช้
่
ตัวหนังสื อ และเครือ
่ งหมายตางๆ
่
เป็ นสั ญลักษณ ์ มีองคประกอบ
3
์
ส่วน คือ
 เนื้อหา
การเขียนเพือ่ การประชาสั มพันธ์
มีวตั ถุประสงค์ ในการเขียน 5 รู ปแบบ คือ
1. เขียนเพือ่ บอกกล่ าวให้ เข้ าใจ
2. เขียนเพือ่ สร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ี
3. เขียนเพือ่ ป้ องกันความเข้ าใจผิด
4. เขียนเพือ่ แก้ ไขความเข้ าใจผิด
5. เขียนเพือ่ ให้ เกิดการยอมรับ
กระบวนการเขียนเพือ
่ การ
ประชาสั
พันคืธอ ์
ประกอบด้
วย 3 ขัม
้นตอน
ขั้นการวางแผนก่ อนการเขียน ได้ แก่ การศึกษา
วัตถุประสงค์ ด้านการประชาสั มพันธ์ ขององค์ กร ศึกษา
วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายในการประชาสั มพันธ์ ศึกษาสื่ อทีจ่ ะใช้
และการกาหนดรู ปแบบการเสนอเรื่อง หรือกาหนดโครงเรื่อง
ขั้นลงมือเขียน ต้ องคานึงถึง หลักการเขียน รู ปแบบการ
เขียนเฉพาะอย่ าง และศึกษาคุณสมบัตขิ องงานเขียนทีด่ ี
ขั้นแก้ ไขปรับปรุงงานเขียน คือ การแก้ ไขรู ปแบบการเขียน
และพิจารณาภาพรวมของข้ อเขียนทั้งหมด
การเขียนภาพลักษณของ
์
องคกร
์
ภาพลักษณ ์ คือ ภาพในความนึก
คิด หรือในจิตใจ โดยเกิดจาก
ความประทับใจทีไ่ ดรั
้ บรู้ และรูสึ้ ก
ตอสิ
่ ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึง่ อาจเป็ นทัง้
ภาพทางบวก หรือทางลบก็ได้
โดยตองสอดคล
องไปกั
บพันธกิจ
้
้
กร
การเขียนภาพลักษณขององค
์
์
 ตองน
าพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของ
้
องคกรหรื
อหน่วยงานมาเขียนเป็ น
์
ภาพลักษณขององค
กรที
พ
่ งึ ประสงค ์
์
์
เพือ
่ ให้กลุมเป
เกิด
่ ้ าหมายขององคกร
์
ความรูสึ้ ก หรือความนึกคิดในสมอง
ทันทีเมือ
่ ไดยิ
่ องคกร
้ นชือ
์
 เขียนภาพลักษณขององค
กร
ตองมี
้
์
์
เหตุผลสนับสนุ น ความเป็ นไปไดจริ
้ ง
ในการสรางภาพลั
กษณองค
กร
เช่น
้
์
์
ภาพลักษณของกรมปศุ
สัตว ์
์
ทีพ
่ งึ ประสงคให
์ ้เกิด
ความคิดของลูกค้า หรือผู้
ติดตอรั
บ
บริ
ก
าร
คื
อ
กรม
่
ปศุสัตว ์ เป็ นองคกรที
ม
่ งมั
ุ่ น
่
์
ส่งเสริม และสนับสนุ นการ
ปศุสัตวไทยให
้มีคุณภาพเป็ น
์
เหตุผลสนับสนุ น
คือ
กรมปศุสัตวมี
กๆ
้
์ ความพรอมในทุ
ดาน
เช่น งานดานการวิ
จย
ั และพัฒนา
้
้
ดานองค
ความรู
ั สมัยใน
้
้ และเทคโนโลยีทน
์
การผลิตสิ นค้าปศุสัตวที
้ ณภาพและ
์ ไ่ ดคุ
มาตรฐานสากล
ดานบุ
คลากรที่
้
เชีย
่ วชาญดานการปศุ
สัตวโดยเฉพาะ
ดาน
้
้
์
กฎหมายตางๆ
ทีเ่ กีย
่ วข้อง ดานการ
่
้
บริหารและการจัดการองคกรที
ค
่ รอบคลุม
์
โดยมีหน่วยงานกระจายอยูทั
่ ว่ ประเทศ
หลักการเขียนขาว
่
การ เขียนขาว
คือ คือการ
่
นาเสนอขอเท็
จจริง คลาย
้
้
ขอเขี
ยนทัว่ ไป แตมี
้
่ รายละเอียด
เนื้อหา จุดหมาย และการ
เผยแพรต
น โดยตองค
านึงถึง
่ างกั
่
้
วัตถุประสงคของการ
์
องคประกอบของการ
์
เขียนขาว
่
ประกอบดวย3
ส่วน คือ
้
 พาดหัวขาว
่
 ความนา
 เนื้อขาว
่
ส่วนพาดหัวขาว
่
มักนาส่วนของเหตุการณ ์
ทีเ่ กิดขึน
้ มาไวที
่ าดหัวขาว
้ พ
่
เพือ
่ ดึงดูดความสนใจ
ส่ วนความนา
เป็ นส่ วนที่บอกว่ ามีอะไรเกิดขึน้ โดยมีเนือ้ หาสาระสาคัญของ
ข่ าวครบถ้ วน ตามแนวทางการเขียนข่ าวหรือหลัก 5 W+1H
ใคร (who)
ทาอะไร(what) ทีไ่ หน(where)
เมือ่ ไหร่ (when) เพราะอะไร (why) อย่ างไร(how)
อย่ างสรุปเนือ้ หาสาระสาคัญของข่ าวอย่ างครบถ้ วน
ส่ วนเนือ้ ข่ าว
อยู่ในส่ วนท้ ายของข่ าว โดยบอกรายละเอียดขยายส่ วน
ความนาอีกครั้งหนึ่ง
องคประกอบของข
าวที
ด
่
ี
่
์
คือ มีความชัดเจน มีความถูก
ตอง
ไมมี
้
่ อคติ หรือความเห็ น
ส่วนตัว และมีความสมดุล
คุณคาของขาว
่
่
คือ มีความสาคัญ และน่าสนใจ
ทันเหตุการณ ์
หลักการเขียนบทความ
การ เขียนบทความ
คือ การนาเสนอขอเท็
จจริง
้
ผสมกับขอคิ
้ ดเห็ นของผูเขี
้ ยนที่
มีตอเรื
่ งราวทีเ่ กิดขึน
้ ในองคกร
่ อ
์
หรือสั งคม และเป็ นประเด็นทีม
่ ี
ความเกีย
่ วของกั
บองคกรใน
้
์
ดาน
นโยบาย วิสัยทัศน์
้
พันธกิจ
และสงผลกระทบตอ
โครงสร้ างบทความ
มีองค์ ประกอบการเขียนบทความ 4 ส่ วน คือ
1) ชื่อเรื่อง บอกให้ ทราบถึงเรื่องอะไร
2) ความนาเป็ นส่ วนเริ่มต้ น สรุปสาระสาคัญของเหตุการณ์ ท้งั หมด มี
ความยาวไม่ ควรเกิน 3 บรรทัด
3) ความคิดเห็น เป็ นส่ วนเนือ้ เรื่อง แสดงความคิดเห็นต่ อเหตุการณ์ หรือ
ข่ าวทีส่ รุปไว้ ในความนา ชี้รายละเอียด แนวโน้ ม แสดงท่ าทีของผู้เขียนทีม่ ี
ต่ อประเด็นข่ าว มีความยาว 2 – 3 ย่ อหน้ า
4)ความสรุป เป็ นส่ วนสุ ดท้ ายทีผ่ ู้เขียนจะสรุปความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
ทางเลือก หรือทางออกให้ ผ้ ูเกีย่ วข้ องพิจารณา ความยาวประมาณ 1 ย่ อ
หน้ า
การเขียนเพือ
่ งาน
ประชาสั มพันธประเภทอื
น
่ ๆ
์
เช่น การเขียนสุนทรพจน์
การเขียนประกาศหรือ
แถลงการณ ์ การเขียนคา
ขวัญ
การเขียนสุ นทรพจน์ เพือ่ การประชาสั มพันธ์
คือ การถ่ ายทอดข้ อมูล ข่ าวสาร ข้ อเท็จจริง
ความคิด ความรู้ สึก ประสบการณ์ หรือจินตนาการ
โดยใช้ สัญลักษณ์ ที่เห็นตัวหนังสื อหรือเครื่องหมาย
ต่ างๆ โดยผู้เขียนต้ องใช้ ความสามารถเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์ ครั้งนั้นๆ ได้
อย่ างน่ าสนใจ น่ าอ่าน น่ าฟัง ชวนติดตาม ชัดเจน ง่ าย
เข้ าใจ รวดเร็ว
รู ปแบบการเขียนสุ นทรพจน์
ประกอบด้ วย 4 ส่ วน คือ
1)ส่ วนอารัมภบท หรือคาทักทาย
2)ส่ วนคานา ทาให้ คนสนใจ เช่ น การพูดโดยนากรณีปัญหา
ข่ าว สถานการณ์ ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ คนรู้สึกเกีย่ วข้ อง
3)ส่ วนเนือ้ เรื่อง หรือตัวเรื่อง โดยนาสถิติ ข้ อมูลต่ างๆ มา
อ้ างอิง หรือสนับสนุน เพือ่ ให้ ดูน่าเชื่อถือ มีน้าหนัก
4)ส่ วนสรุปท้ าย ซึ่งทัว่ ไปจะเน้ นการทาให้ คนฟังรู้สึก
ประทับใจ
การสื่ อสารด้ วยคาพูด
ควรใช้ ภาษาง่ ายๆ ใช้ คาทีม่ องเห็นภาพ ใช้ คาถูกความหมาย
ใช้ คาสุ ภาพ มีรสนิยม (ให้ เกียรติคนฟัง เคารพผู้ฟัง)
การเขียนคาขวัญ
เป็ นข้ อเขียนทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ การชักจูงใจ ให้ เกิดการ
จดจา โดยใช้ คาที่มีพลัง คาที่ตรงความหมาย มีเสี ยง
ไพเราะ นิยมใช้ คาคล้ องจองเพือ่ ให้ จดจดง่ าย มักมีความ
ยาวไม่ เกิน 20 คา
การเขียนประกาศหรือแถลงการณ ์
เป็ นข้ อเขียนทีม่ ่ ุงสร้ างความรู้ความเข้ าใจอย่ างแท้ จริง มี
หลักการเขียน 4 ประการ คือ
1) การชี้ให้ เห็นปัญหา สาเหตุ ตามด้ วยการชี้แจงเชิง
แก้ไข
2) เรียบเรียงประเด็นตามลาดับ เป็ นข้ อๆ
3) เน้ นการอธิบาย อ้างเหตุผล แหล่งข้ อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือ
4) ใช้ ภาษาทางการทีก่ ระชับ รัดกุม และภาษาทีม่ ี
นา้ หนัก

similar documents