การบริหารสินค้าคงคลัง

Report
วิทยากร
980 กส.
คลังสินค้า
2DO
ปริมาณการสั่ งซือ
้ ทีป
่ ระหยัด, Q
IP
D = ปริมาณความต้องการใช้ (Annual Demand), หน่วยต่อปี
O = ค่าใช้จา่ ยในการจัดหา (Ordering Costs), บาทต่อครัง้
I = ค่าใช้จา่ ยในการเก็บสินค้าคงคลัง (Carrying g Costs), % ของราคาสินค้า
P = ต้นทุนสินค้า (Unit Cost) ต่อหน่วย
=
กรณีศึกษา สกต.ในสั งกัด สนจ.โคกกรวด
ประมาณการวาในปี
่
หน้าจะมีความตองการปุ
้
๋ ย สูตร 16 – 16 – 8 จานวน 25,800
กระสอบ โดยมีตนทุ
้ นสิ นค้ากระสอบละ 850 บาท ต้นทุนการเก็บ
รักษาคิดเป็ น 16 % ของต้นทุนสิ นค้า และคาใช
่ งซือ
้ แต่
่
้จายในการสั
่
ละครัง้ เทากั
่ บ 1,380 บาท/ครัง้ ตัวแทนจาหน่ายแหงนี
่ ้เปิ ดจาหน่าย
295 วัน/ปี (ให้จัดทาแบบสารวจปริมาณความตองการของสมาชิ
ก
้
ประกอบ)
1. จงหาปริมาณสั่ งซือ
้ ทีป
่ ระหยัด EOQ
2. จงคานวณจานวนครัง้ ในการสั่ งซือ
้ ตอปี
่
3. คาใช
่ งซือ
้ เป็ นเทาใด
(Ordering Cost)
่
้จายในการสั
่
่
4. คาใช
บรักษา (Carrying Cost)
่
้จายในการเก็
่
5. คาใช
ง้ สิ้ น
่
้จายรวมทั
่
ตาบล....
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
รวม
กลุ่มที.่ ..
ปริมาณ
(กระสอบ)
ว.ด.ป.ที่
ต้ องการ
XXXXX
หมายเหตุ
2DO
ปริมาณการสั่ งซือ
้ ทีป
่ ระหยัด, Q
IP
D = ปริมาณความต้องการใช้ (Annual Demand), หน่วยต่อปี = 25,800
O = ค่าใช้จา่ ยในการจัดหา (Ordering Costs)
I = ค่าใช้จา่ ยในการเก็บสินค้าคงคลัง (Carrying g Costs), % ของราคาสินค้า
P = ต้นทุนสินค้า (Unit Cost) ต่อหน่วย
=
แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship
Management - CRM) เป็ นกิจกรรมการตลาดที่กระทาต่อลูกค้า โดย
มุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการรับรู ้ที่ดี รู ้สึกชอบสิ นค้า บริ การและองค์การ
นวทางการทา CEM (Customer
Experience Management )
•
•
•
•
•
•
•
PRODUCT
PRICE
PLACE
PROMOTION
PROCESS
PEOPLE
PHYSICAL EVIDENCE
4P+3P
ลักษณะสาคัญ
ของ CRM
1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าในช่องทางการ
ตลาด ต่ละรายอย่างเป็น
กันเอง
2. การเพิ่มยอดขายจะเกิด
ขึ้นในระยะยาวจากการที่
ลูกค้ารูส
้ ก
ึ ประทับใจ
3. ต้องการให้ทก
ุ ฝ่ายได้
ประโยชน์
4. เน้นกิจกรรมการสือ
่ สาร
บบสองทางเพือ
่ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึน
้ (Result)
ลักษณะสาคัญ
ของ CEM
1. เป็นการสร้างความประ
ทันใจกับลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอ ละต่อเนือ
่ ง
2. การสร้างประสบการณ์
ระยะสัน
้ ทีส
่ ง่ ผลต่อความ
ผูกพันในระยะยาว
3. ต้องการให้ทก
ุ ฝ่าย
ร่วมกันติดตาม ละ
ประเมินผล
4. เน้นกระบวนการ
(Process) ที่สร้างความ
ทรงจาต่อลูกค้า
<>
Product /สินค้า
Price/ราคา
Place/สถานที่จาหน่ าย
Promotion/ส่งเสริมการขาย
17
ช่องทางกระจายสินค้า
Direct Marketing
Direct Mail
Direct Sales
“เข้าเป้า”
Direct e-Mail
ช่องทางกระจายสินค้า
Direct Sakes Success
Direct Sales / Personal Selling
Sales Promotion (ลด ลก จก ถม)
ร้ อยละของจำนวนผู้ลองใช้
ผู้บริโภคกับพฤติกรรมการใช้สินค้า
ตำมแห่
ชอบลอง
ต้ องเป็ น ของใหม่
คนแรก
34%
อยำกมีบ้ำง
34%
13.5%
2.5%
Early
มีกด็ ี
เหมือนกัน
16%
ช่ วงเวลำในกำรปรับตัวในกำรใช้ สินค้ ำ
Late
การประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
กิจกรรมการสือ
่ สารที่ทาขึน
้ เพือ
่ สร้าง ละรักษา
ภาพพจน์ที่ดข
ี ององค์กร ละผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึน
้ ในหมู่
สาธารณชนต่างๆ
– การเขียนข่าว
– การจัดเหตุการณ์พเิ ศษ
– การสารวจความนิยม
– การนาเสนอข่าวที่มีผลลบต่อองค์กรให้ออกมาใน
โทนบวก
10-22
การส่งเสริมการขาย
(Sales Promotion)
การใช้สิ่งจูงใจเพื่อสร้างความสนใจให้เกิด
กับสินค้าหรือเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซือ
้
ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่กาหนดช่วงหนึ่ง
– ลด
– ลก
– จก
– ถม
– ชิงโชค
10-23
กรณีศึกษา สกต.ในสั งกัด สนจ.โคกกรวด
ประมาณการวาในปี
่
หน้าจะมีความตองการปุ
้
๋ ย สูตร 16 – 16 – 8 จานวน 25,800
กระสอบ โดยมีตนทุ
้ นสิ นค้ากระสอบละ 850 บาท ต้นทุนการเก็บ
รักษาคิดเป็ น 16 % ของต้นทุนสิ นค้า และคาใช
่ งซือ
้ แต่
่
้จายในการสั
่
ละครัง้ เทากั
่ บ 1,380 บาท/ครัง้ ตัวแทนจาหน่ายแหงนี
่ ้เปิ ดจาหน่าย
295 วัน/ปี (ให้จัดทาแบบสารวจปริมาณความตองการของสมาชิ
ก
้
ประกอบ)
1. จงหาปริมาณสั่ งซือ
้ ทีป
่ ระหยัด EOQ
2. จงคานวณจานวนครัง้ ในการสั่ งซือ
้ ตอปี
่
3. คาใช
่ งซือ
้ เป็ นเทาใด
(Ordering Cost)
่
้จายในการสั
่
่
4. คาใช
บรักษา (Carrying Cost)
่
้จายในการเก็
่
5. คาใช
ง้ สิ้ น
่
้จายรวมทั
่
แทนค่า
Q=
2X25,800X1
,380
850X0.16
Q=
71,208,000
136
Q = 724 กระสอบ / ครั้ง
2. จานวนครงใน
ั้
้ื ต่อปี
การสง่ ั ซอ
= ปริมาณสิ นค้ าทีต่ ้ องการใช้ ในงวดปี บัญชี
ปริมาณที่ซื้อแต่ ละครั้ง
= 25,800
724
จานวนวันสัง่ ซือ
้ ต่อครัง้ = 295 = 8 วัน / ครั้ง
36
้ า
3. ค่าใชจ
่ ยในการ =
ื้ รวมทงส
ิ้
สง่ ั ซอ
ั้ น
จานวนครั้งทีส่ ั่ งซื้อ X ค่ าใช้ จ่ายในการสั่ งซื้อต่ อครั้ง
= 36 X 1,380
4. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา = สินค้าคงคลังถัวเฉลีย
่ X คชจ.เก็บรักษา
ต่อหน่วย
= 724 X 136 = 98,464 บาท
้ า
5. ค่าใชจ
่ ย
ิ้
รวมทงส
ั้ น
= คชจ.ในการสัง่ ซือ้ รวม + คชจ.ในการเก็บรักษารวม
= 49,680 + 98,464
= 148,144 บาท
6. ปริมาณการใช้สน
ิ ค้าตลอดทั้งปี
= จานวนครัง้ ที่สงั่ ซือ
้ X จานวนหน่วยต่อครัง้
= 36 X 724 = 26,064 กระสอบ / ปี
ื้ (Ordering cost)
1. ค่าใชจ่้ ายในการสงั่ ซอ
2. ค่าใชจ่้ ายในการเก็บรักษา (Caring cost)
• ต้นทุน
ต้นทุนรวมในการจัดหาสิ นคา้
148,144
บาท
ิ ค้า
คชจ.ในการเก็บร ักษาสน
98,464 บาท
o
ิ ค้า
คชจ.ในการจ ัดหาสน
49,680 บาท
EOQ
ปริมาณการสั่ งซื้อสิ นค้ าต่ อครั้ง
จานวนวันหมุน / รอบ / ครัง้ = 365/40 = 9 วัน/รอบ
100
การวางแผนกระจายสิ นค้ า
3,500
กส.
3,000
กส.
4,000
กส.
3,800
กส.
4,200
กส.
3,700
กส.

similar documents