5.4 Digitale Bouwaanvraag - V-ict-or

Report
De Digitale Bouwaanvraag
DIGITALE BOUWAANVRAAG
V-ICT-OR Shopt-IT 26 april 2012
Agenda
> Het concept van het project Digitale Bouwaanvraag
Paul Van Lindt
> Scope, Principes, Data-model, Planning
> Het project vanuit het perspectief van Knokke-Heist
Bart Verlinde
Scope
> 5 processen betreffende stedenbouwkundige
vergunningen in het Vlaams Gewest:
> Aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling
> Aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling
> Melding (bijlage A)
> Melding (bijlage B (industrieterreinen))
> Melding zorgwonen
Scope (vervolg)
> Uitwisselingsplatform voor alle betrokken instanties
> Toegang tot aanvraaginformatie en relevante data
> Interactie met authentieke databronnen (kadaster,
ondernemingendatabank, adressendatabank, …)
> Interactie met externe dossierbehandelsystemen
> Aanleveren data voor EPB, lijst 220+, statistisch
formulier, vergunningenregister
Scope (vervolg)
> Intake van de aanvraag/melding door aanvrager of
architect
> Aanvraaginformatie
> Situering op kadasterlaag/GRB
> Plannen en bijlagen (cf. aanstiplijst)
> Gemeente-specifieke data en/of bestanden
> Statusweergave met stand van zaken van het dossier
> Melding van de start en einde der werken
Schema-voorstelling
ARCHITECT
PARTICULIER
AANVRAAG
BEDRIJF
AANVRAAG
INTERNET
LOKET
EXTERNE
ADVIESINSTANTIES
Vergunningsaanvraag
BESLISSING
Statusinformatie
Start/einde der werken
ADVIES
CENTRAAL
UITWISSELINGSPLATFORM
Behandeling
BURGEMEESTER
STEDEN / GEMEENTEN
Advies
AMBTENAAR
VLAAMSE OVERHEID
Vergunningsdossier
Lijsten (220+, EPB,...)
AMBTENAAR
FEDERALE OVERHEID
Gebruikte externe
Alfa numerieke authentieke
bronnen
Externe applicaties &
interfaces
Architect
Burger
Toegang (ACM/
IDM)
Specifieke applicaties
Paketten lokale besturen
Bron VKBO
CIPAL
DBA APPLICATIE
Bron Rijksregister
DBA applicatie
Privacy & security
CEVI
Schaubroeck
Gebruikte externe
authentieke geografische
bronnen
MAGDA Gateway
Dienst
DBA applicatie
interface
Remmicom
Security afhandeling
Galileo (Leuven,…)
DBA authentieke
bron
CADMAP
Toepassingen Vlaamse overheid
DBA GIS interface
Gegevens Filtering
& logging
RUP’s
Bredero (Vlaamse
overheid)
EPB
Gebouwenregister
AGIV
Milieuvergunning
CRAB AGIV
Vergunningenregister
Gebouwenregister
AGIV
GRB AGIV
Register
onbebouwde
percelen
Bijhouding
externe authentieke bronnen
Gemeentelijke
Geografische
bronnen
Toepassingen Federale overheid
Urbain I (lijst 220+)
Urbain II (Adsei)
Toepassingen architecten
Leegstandsregister
VISUM aanvraag
architecten
Externe output
Niet specifieke applicaties
Applicatie
adviesverlener
Beroepsinstantie
Provinciale
applicatie
Ontwerp pakket
architecten
Principes
> ‘Only-once’ principe
> Gebruik van authentieke data
> Ondernemingsgegevens, kadaster, adressen, …
> ‘Datablokken’ in de plaats van ‘Formulieren’
> Uitwisselingsstandaarden tussen alle betrokken actoren
> Waar mogelijk uitwisseling via toepassingen (webservices)
> Nastreven digitale ‘end-to-end’-afhandeling
> digitale adviezen, digitale beslissing, beroepsprocedures
> Opgelet: openbaar onderzoek en bekendmaking blijft
analoog
> Cf. samenwerking project stad Antwerpen
> Samengestelde authentieke bron ‘vergunningengegevens’
Principes (vervolg)
> Participatieve aanpak (stuurgroep, werkgroepen stakeholders
en IT-dienstleveranciers, …)
> Samenwerkingsovereenkomst
stad Antwerpen/Digipolis
> Maximaal gebruik van Open Bron technologie (‘open source’)
> Generiek internetloket met mogelijkheid voor specifieke data
> Transparante communicatie
> Rechtszekerheid
> Gebruiksvriendelijk
Datamodel - algemeen
Datamodel - persoon
Datamodel - locatie
Datamodel – situatie en project
Datamodel - dossierverloop
Planning
>
>
>
>
April/Mei 2012:
> start ontwikkeling
Juni/juli 2012:
> start testen
> Ontwerp besluit Vlaamse Regering
Oktober 2012:
> einde ontwikkeling fase 1
1 januari 2013:
> mogelijkheid tot digitaal indienen aanvraag (eenvoudige
en uitgebreide dossiersamenstelling en meldingen)
> Mogelijkheid tot opstarten digitale procedure RUP en
opladen bestaande uitvoeringsplannen (DSI)
> Start ontwikkeling fase 2 DBA – vervolgtraject DSI
Het project vanuit het perspectief van Knokke-Heist
DBA = Digitale BouwAanvraag
> Volledige digitale uniforme flow van aanvraag tot
vergunning.
> Vereenvoudigde en duidelijker manier van werken
op Vlaams niveau
> Tijdwinst voor elk niveau (aanvrager, architect &
ambtenaar)
> Behandelingssoftware voor ambtenaar blijft dezelfde
Voordelen (1)
- Intake digitaal
 Geen ‘aapje’ meer nodig die alle gegevens die op papier geschreven
of geprint werden nogmaals in de computer in moet geven (aanvraag,
plannen, bijlagen en gemeente-specifieke data).
 Iedere dossierwijziging is onmiddellijk bekend
 Dienstverlening naar burger: ‘only-once’-principe en loket is 24/7 open.
- Adviesvragen digitaal
 Besparing in portkosten (envelop, brief, postzegel en verwerkingstijd)
 Adviezen komen ook digitaal terug in de software
 Vlottere uitwisseling = minder stilzwijgende adviezen door verstreken
termijnen
Voordelen (2)
- Uitwisseling digitaal
 De aanvrager kan zelf de dossierstatus nazien.
 Dossier beslissing & vergunning digitaal tot bij architect en aanvrager.
 Start & einde van de werkzaamheden wordt digitaal doorgestuurd.
 Uitwisseling en statistiek voor diverse instanties wordt geminimaliseerd.
Want iedere instantie heeft inzage, in de meest actuele versie, voor hun
toepassingen: Vergunningenregister, EPB-lijsten, het ‘kadaster’ …
 Dankzij DBA wordt er vanaf nu een digitaal archief opgebouwd.
- Time = money*
>
>
1 eenvoudig dossier: besparing van € 117 en 240 min.
1 uitgebreid dossier: besparing van € 167 en 360 min.
* Studie administratieve lastenmeting bij lokale besturen.
Impact DBA
Intake dossier
Nazicht
volledigheid
Intekenen locatie &
Geo check
Admin. registratie
Beslissing welke
adviesinstanties
Adviesvragen
Advies intake
Adviezen
verwerken
Technisch nazicht
dossiers
Advies Dossier
Collegebeslissing
Melding beslissing
naar aanvrager
Datum Start/Einde
der werken
Impact DBA
Intake dossier
Nazicht
volledigheid
Intekenen locatie &
Geo check
Admin. registratie
Beslissing welke
adviesinstanties
Adviesvragen
Advies intake
Adviezen
verwerken
Technisch nazicht
dossiers
Advies Dossier
Collegebeslissing
Melding beslissing
naar aanvrager
Datum Start/Einde
der werken
Legende:
Actie van DBA
Deels gewijzigd
Geen Wijziging
Nadelen
- Verschuiving van analoge desk naar digitale desk
 2e scherm is voor dossierbehandelaars een noodzaak.
 Pc moet 2 schermen kunnen aansturen.
Voor complexe aanvragen zal het plan afgedrukt worden.
 Budget papier verhogen, performante plotter voorzien.
-
 Opmaakstructuur van de plannen wordt wel geoptimaliseerd, zodat
plotten maximaal vermeden wordt.
- Verschuiving van analoge opslag naar digitale opslag
 Noodzaak aan meer diskruimte, performantere servers & netwerk.
Voorbereiding
>
>
>
>
Software aanpassen (dienstenleveranciers)
Voldoende diskruimte voorzien
2 schermen voor behandelaars voorzien
Interne structuur uitwerken
> Waar plaatsen we de plannen?
> Hoe koppelen we ze aan onze software
(bijlagenmodule Ceviro)?
Openstaand
-
Plotter defect ? Wat met wettelijke termijnen ?





-
(Plotservice )
Welk digitaal formaat wordt er gekozen voor de plannen?
Nu, bij Knokke-Heist, dwg/dxf-formaat (nog apart opleggen).
Vermoedelijk pdf-e.
Hoe groot is de verschuiving van de takenverdeling van het personeel ?
Postverzending (adviezen en beslissing) vervalt.
Intake zal geminimaliseerd worden.
Uitwisseling met diverse overheden vervalt grotendeels.
Oplossing voor analoog plan/dossier in het college ter goedkeuring?
Mentaliteitswissel
Van analoog
Naar digitaal
Vragen ?
Meer info: www.digitalebouwaanvraag.be

similar documents