Objektivat e një auditimi

Report
Realizimi i një auditimi
Claire Lindridge
Njësia e Inspektimit të Auditimit
Këshilli i Raportimit Financiar i Mbretërisë së
Bashkuar
05 Prill 2011
1
Çfarë do të trajtoj në prezantim







Objektivat e një auditimi
Kuadri etik
Procesi që ndiqet nga një auditues gjate një
auditimi
Fushat kryesore të gjykimit
Produktet kryesore të një auditimi
Marrëdhënia ndërmjet klientit dhe audituesit
Pyetje dhe përgjigje
2
Objektivat e një auditimi

Të marrë garanci të arsyeshme nëse
pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë
gabime materiale.
 Të shprehë një opinion nëse pasqyrat
financiare janë përgatitur në të gjitha
aspektet materiale në përputhje me kuadrin
e zbatueshëm të raportimit financiar
3
Kuadri etik dhe çështje të tjera

Kuadri etik
– Tarifat e auditimit
– Shërbimet jo audituese
– Pavarësia

Pajisja e ekipit të auditimit me burime
– Numri i personelit
– Eksperienca dhe kualifikimet
– Ekspertët e brendshëm
4
Proceset që ndiqen nga një
auditues gjatë një auditimi

Planifikimi dhe vlerësimi i riskut
– Të kuptuarit e subjektit dhe e mjedisit të tij të biznesit
– Të kuptuarit e mjedisit të kontrollit të subjektit
– Përcaktimi i metodës së auditimit

Marrja e provave të auditimit
–
–
–
–

Testet e kontrollit
Testet e pavarura
Përdorimi i ekspertëve
Prova të auditimit nga palë të treta
Konkludimi dhe raportimi
– Vlerësimi i gabimeve te identifikuara
– Nënshkrimi i raportit të auditimit
5
Fushat kryesore të gjykimit
Skepticizmi profesional
Vlerësimi i riskut
 Materialiteti, rëndësia
 Përcaktimi i fushave të
riskut dhe metoda e
auditimit
Të dhënat e auditimit
 Dispozitat
 Vullneti i mirë
 Vlerësimet
 Mangësitë
 Sukseset
Konkludimi & raportimi
 Çështjet që dalin
6
Produktet kryesore te një auditimi

Raporti i auditimit
 Raportimi pranë Komisioneve të Aludimit
 Raportimi pranë drejtuesve
7
Marrëdhëniet ndërmjet audituesit
dhe klientit
Menaxhimi i
Klientit
Komisioni I
Auditimit
Bordi
Vlerësimi I
interesave te
aktoreve te
interesit
Audituesi
Aksioneret
Raportimi
8
Pyetje dhe diskutim
9

similar documents