Mika Karjalaisen esitys

Report
Kansallinen opintohallinnon
viitearkkitehtuuri ja sen jalkautumisen tukipaketti
- valmistautuminen Opintopolku.fi-palvelujen
täysimääräiseen hyödyntämiseen
OPH, seminaari 7.5.2014
Sisällys
• Opintohallinnon kansallinen viitearkkitehtuuri
– Mitä on kokonaisarkkitehtuuri
– Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri osana
kansallista oppijan palvelukokonaisuutta
– Keskeiset kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin linjaukset
• Tukipaketti kansallisen viitearkkitehtuurin jalkautuksen tueksi
– Opintopolku.fi – eteneminen ja tukipaketti yleisesti
– Tukipaketin askeleet ja dokumentit
– Tukipaketin askeleiden kuvaukset
3
Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri
Mitä on kokonaisarkkitehtuuri
4
Kaikilla on kokonaisarkkitehtuuria
Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa toiminnan ja sen välineiden
kokonaisuuksia.
Kaikilla organisaatioilla on kokonaisarkkitehtuuri – joko se on
suunnitelmallinen ja jäsentynyt tai rakentuu tapauskohtaisesti
ja satunnaisesti.
tämä
vai
tämä
5
Mitä kokonaisarkkitehtuuri (KA) on
• Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää soveltamalla voidaan kuvata, miten
organisaation tai kohdealueen toimintaprosessit, palvelut, tiedot ja
järjestelmät toimivat kokonaisuutena yhteen.
Toiminta
Tietojärjestelmä
Tieto
Teknologia
• Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri
näkökulmien ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen
kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä.
• Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan luoda toiminnallis-tekninen ympäristö, jossa
kaikki osat sopivat toisiinsa, keskeiset komponentit tarvitsee toteuttaa vain kerran
(uudelleenkäytettävyys) ja joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan
muuttuvien tarpeiden mukaan.
6
Kokonaisarkkitehtuurityö on hierarkkista
7
Suomen maankäytön määräykset
JHKA
Maakuntakaava
Opintohallinnon
kansallinen
viitearkkitehtuurit
Yleiskaava
Paikallinen tai
alueellinen
viitearkkitehtuuri
Asemakaava
Rakennusarkkitehtuuri
Toteutus
Kohdearkkitehtuurit
Ratkaisuarkkitehtuurit
Ratkaisut
ja palvelut
7
Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri osana
kansallista oppijan palvelukokonaisuutta
8
Opintohallinnon viitearkkitehtuuri osana
kansallista koulutuskokonaisuutta
• Oppijan palvelukokonaisuus on yksi
SADe-ohjelman hankkeista
• Hankkeesta vastaa opetus- ja
kulttuuriministeriö
• Opintohallinnon viitearkkitehtuuri on
osa kansallista SADe-hankkeessa
luotua koulutuksen kokonaismallia
• Opintohallinnon viitearkkitehtuuri
kuvaa, miten SADe-hankkeen myötä
toteutettavat Opintopolku.fi-palvelut
kytkeytyvät koulutuksen ja oppimisen
elinkaariprosesseihin
9
Mitä opintohallinnolla tarkoitetaan
• Opintohallinnolla tarkoitetaan koulutuksen järjestämisen prosessipohjaista
hallintakokonaisuutta. Se kattaa koko koulutuksen toteuttamisprosessin
hallinnan hakeutumisesta tutkinnon suorittamiseen. Sillä hallitaan kattavasti
kaikkien koulutusasteiden koulutusta.
• Opintohallinnon ydintehtävänä on hallita kaikkia niitä koulutuksen
suunnittelun ja läpiviennin sekä tulosten arvioinnin kokonaisprosesseja,
joilla koulutuksen järjestäjät toteuttavat koulutuspalvelujaan, joilla valitaan
opiskelijat, tuetaan näiden oppimista ja dokumentoidaan näiden suorittamat
opinnot ja tutkinnot.
• Opintohallinto kytkeytyy vahvasti myös koulutuksen johtamisen ratkaisuihin
ja palveluihin.
10
Perusmallin muutos - oppijakeskeisyys
Tutkinto
• Viitearkkitehtuurin pohjana on
erityisesti strateginen tavoite
joustavien opintopolkujen
mahdollistamisesta
Oppilaitos 1
Oppilaitos 2
Oppilaitos 3
• Tämä edellyttää kattavaa
koulutuksen järjestäjien
yhteentoimivuutta sekä tietojen
vaihdossa että prosesseissa
• Joustavan opintopolun tietojen
keskeinen solmupiste on
kansallinen TOR ja hakeutujan
palvelukokonaisuus
Tutkinto
• Muutos toteutetaan hallitusti ja
vaiheittain
Oppilaitos 1
Oppilaitos 2
Oppilaitos 3
11
Kansalliset opintohallinnon arkkitehtuuriperiaatteet
Nimi
Prioriteetti
Opintohallinnon arkkitehtuuri on yhteentoimiva
koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin ja oppijan
verkkopalvelun viitearkkitehtuurin kanssa
 Prosessit, tietomallit ja tietojärjestelmäpalveluiden rajapinnat, jotka kytkeytyvät
Opintohallinto mahdollistaa opiskelijan joustavat ja
yksilölliset opintopolut
 Paikallinen koulutuksen järjestäjän opintohallintotoiminto on osa laajempaa
kansallisiin palveluihin, tulee olla kansallisten viitearkkitehtuurien mukaisia.
Tämä koskee esimerkiksi tilastotuotantoa, käsitteistöä, tutkintorakenteita ja
kytkeytymistä keskitettyihin oppijan palveluihin.
Opintohallinnon prosessit ja ratkaisut edesauttavat
opiskelijoiden opintojen edistämistä
Opintohallinto palvelee kokonaisuudessaan
koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja näiden
arviointia/kehittämistä
Opintohallinto palvelee ja helpottaa sekä opettajien että
hallintohenkilöstön työtä

Opintohallinnon palveluja voi käyttää ajasta ja paikasta
riippumatta, ajanmukaisilla päätelaitteilla
Opintohallinnon prosessit kytketään kiinteästi osaksi
koulutuksen järjestäjän liiketoiminnallisia prosesseja
Opintohallinnon ratkaisut hyödyntävät organisaation
toimivia yhteisiä ratkaisuja

Opintohallinnon ratkaisut parantavat koulun ja kodin
välistä yhteistyötä
Kuvaus





yksilön oppimista tukevaa kansallista koulutusjärjestelmää. Opiskelija pystyy
joustavasti opiskelemaan tutkintorakenteen sisällä ja hallitusti eri
oppilaitoksissa.
Opintohallinto tukee sekä oppijoita itse edistämään omia opintojaan että auttaa
opetuksen ammattilaisia tukemaan oppijoita heidän opinnoissaan.
Opintohallinto ja sen ratkaisut kattavat koko koulutuksen järjestäjän toiminnan
pääprosessin ja mahdollistaa sen kehittämisen.
Opintohallinto tuo opettajille ja opetushenkilöstölle heidän työtään aidosti
tukevia ominaisuuksia ja välineitä, vähentää rutiinityötä ja mahdollistaa heidän
työnsä kohdistamisen olennaiseen.
Opintohallinto mahdollistaa, että sekä opiskelija että työntekijä voivat käyttää ja
hallita opintohallinnon palveluja sähköisillä välineillä.
Opintohallinto kytkeytyy koulutuksen järjestäjän liiketoiminnallisiin prosesseihin
ja on osa liiketoiminnan hallintaa.
Opintohallinnossa hyödynnetään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa
koulutuksen järjestäjäorganisaation yhteisiä toimialariippumattomia ratkaisuja
välttäen päällekkäisyyksiä.
Opintohallinnon ratkaisut ja prosessit kehittävät ja parantavat kodin ja koulun
välistä kommunikointia, yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta oppijoiden
hyväksi lasten ja nuorten koulutuspalveluissa.
12
Opintohallinnon pääprosessi elinkaarinäkökulmasta
Opintohallinnon pääprosessi
Koulutuksen
suunnittelu
Koulutustarjonnan
hallinta
• Koulutuksen ja
• Koulutustarjonopetuksen
nan määrittely
strateginen
• Valintaperussuunnittelu
teiden suunnittelu
• Koulutuksen
• Koulutuspaikyleissuunnittelu
kojen
• Opetussuunnitelm tarjoaminen
ien hallinta
haettavaksi
• Suoritettavien
tutkintojen
suunnittelu
• Rahoitussuunnittelu
Opiskelijahaku ja
valinta
Opetuksen
toteutuksen
suunnittelu
Opintojen
suunnittelu
• Viestintä /
• Opintojakso• Henkilökohtaista
markkinointi
toteutusten
minen
suunnittelu
• Opiskelijahaku
• Opintojaksototeutuksiin
• Opiskelijavalinnat • Resurssisuunnittelu:
ilmoittautuminen
• HakeutumisTilojen,
välineiden
•
Läsnäolovaiheen henkilöja opetusilmoittautuminen
kohtaistaminen
henkilöstön
• Neuvontapalvelut
hallinta
• Lukujärjestyssuunnittelu
• Toteutusten
julkaisu
haettavaksi
• Tutkintotilaisuuksien
suunnittelu
Toteutusten
hallinta
• Opintojaksototeutuksiin
sijoittelu
• Logistiikka,
koulukuljetukset,
muu tarkennettu
resurssien hallinta
• Opiskelijan
tietojen hallinta
• Tarkennettu
toteutussuunnittelu
• Opinto-ohjaus
Opetus ja
opiskelu
• Opetuksen
Arviointi ja
suoritusten
hyväksyminen
• Oppimisen ja
osaamisen
arviointi ja hall.
• Opiskelija- ja
huoltajapalautteen
• Opiskelijan ja
kokoaminen
huoltajien
vuorovaikutuksen • Tutkintojen
hallinta
myöntäminen
• TET ja työssä• Todistusten
oppimisjaksojen
tuottaminen
& harjoittelun
hallinta
• Poissaolojen
hallinta
• Oppilashuolto
• Opinto-ohjaus
• Keskeyttämistilanteiden hall.
• Palautteen
kokoaminen
toteuttaminen
• Pedagogisten
välineiden
hyödyntäminen
Tilastointi ja
raportointi
• Yleisesti:
tuloksellisuuden
arviointi
• Tilastojen
tuottaminen
• Mittarien arviointi
• Raportointi
Kelalle, OKM:ään
ja Tilastokeskukseen
• OPH:n arvioinnin
käsittely
• Yhteistyö entisten
opiskelijoiden
kanssa
Työelämäyhteistyö (työssäoppiminen, harjoittelu)
rekrytointipalvelutettä tietojärjestelmien
Sekä toiminnan suunnittelunUrajajaohjauksen
tulee tukea tätäJohtaminen,
prosessia
systemaattisesti.
seuranta
Tukiprosessit: talous-, henkilöstö- ja tietohallinto tms.
13
Arviointi ja
suoritusten
hyväksyminen
14: Tilastotiedot
13: Tutkintosuoritukset
Opetus ja
opiskelu
12: Osatutkintosuoritukset
Toteutusten
hallinta
11: Opintosuoritukset
Opintojen
suunnittelu
10: Läsnäolotiedot
9: OJT-valintatiedot
Opetuksen
toteutuksen
suunnittelu
8: OJT-haku/ilmoittautuminen, opiskelijatunnus
7: HOPS
Opiskelijahaku ja
valinta
6: OJT-tarjontatiedot
5: Lukuvuosi-ilmoittautumistieto
4b: Paikan vastaanotto
4: Opiskelijavalintatiedot
Koulutustarjonnan
hallinta
3: Valintaesityslista, kansallinen opiskelijatunnus
Koulutuksen
suunnittelu
2: Koulutustarjonta, valintaperusteet
1b: paikallinen OPS
1: tutkintorakenne, kansllinen eOPS
0: Koodistot
Tietovirrat paikallisen ja kansallisen ympäristön välillä
Koulutuksen järjestäjän paikallinen opintohallinto
Tilastointi ja
raportointi
Kansalliset OKM/OPH:n palvelut ja rekisterit: esim. TOR, Hakeutujan palvelut, Kotve
14
15
Tukipaketti kansallisen viitearkkitehtuurin
jalkautuksen tueksi
Opintopolku.fi – eteneminen ja tukipaketti yleisesti
16
Opintopolku.fi: 2013 – Palveluiden rakentaminen
2013
Tammi
2
3
4
Helmi
5
6
7
8
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
17.6. 2.asteen syksyn
2013 yhteishaun
tarjonnan syöttö.
Tarjonta tallennettu
viimeistään 23.8.
16.8. 2.asteen kevään
2014 yhteishaun
tarjonnan syöttö.
Tarjonta tallennettu
viimeistään 30.9.
Toinen aste
2.9. 2.asteen syksyn
2013 yhteishaun
tarjonnan julkaisu
(Opintopolku.fi,
Studieinfo.fi)
Tarjonnan syöttö
23.9. 2. asteen yhteishaun
(myös valinnat ja paikan
vastaanotto)
toiminnallisuuden
käyttöönotto.
Haku 25.9. - 4.10.
(huomioiden lisähaut)
Yhteishaku
• Käyttöoikeushallinta
• Koodistopalvelu, OID
• Organisaatio- ja
tarjontatiedonhallinta
2.12.
Erityisopetuksena
järjestettävien
perustutkintojen
tarjonnan syöttö,
Tarjonta tallennettu
viimeistään 13.1.
valmistautuminen
kevään yhteishaun
kevään 2014 hakuun lopullinen toiminnallisuus
Korkeakoulut Tarjonnan hallinnan
minimiversio
• Hakulomakkeen lähetys ja
hakulomakepalvelu
• virkailijan sähköinen
työpöytä
15.10. 2.asteen kevään
2014 yhteishaun
tarjonnan julkaisu
Valintaperusteiden
mallinnuksen minimiversio
Hakulomakkeet
• koulutusinformaatio
• Oppijan henkilökohtaiset
• Valinta- ja sijoittelupalvelu
palvelut
• Tapahtumaloki
• Valintaperustekuvausten
• Opiskelupaikan vastaanotto hallinta
ja ilmoittautuminen
• Viestintä
17
Opintopolku.fi: 2014 - Ydinpalveluita laajennetaan
2014
Tammi
2
27.1.
Erityisopetuksena
järjestettävien
perustutkintojen
tarjonnan
julkaisu
3
4
Helmi
5
6
7
8
14.2.
2. asteen kevään 2014 yhteishaku (pl.
perusopetuksen jälkeinen valmistava
koulutus ja erityisoppilaitokset). Haku
vko 9-11.
3.3. Perusopetuksen jälkeisen
valmistavan koulutuksen
(Kymppiluokat, ammattistartit ja
maahanmuuttajien valmistavat
koulutukset) (kesän 2014 haku syksyllä
2014 alkavaan koulutukseen), Tarjonta
tallennettu viimeistään 15.4.
20.3. kk-tarjonnan
hallinnan
koulutusversio
Toinen aste
Korkeakoulut
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Elo
Heinä
Syys
Loka
Marras
Joulu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
29.4. Perusopetuksen
jälkeisen valmistavan
koulutuksen tarjonnan
julkaisu
14.4. Kk-tarjonnan,
hakulomakkeiden
(yhteishaku/erillishaku) ja
valintaperusteiden
hallinnan käyttöönotto,
hakulomakkeen hallinnan
koulutus voi alkaa
14.4. Korkeakoulujen
syksyn 2014 yhteis- ja
erillishakujen tarjonnan
syöttö. Tarjonta tallennettu
viimeistään 12.6.
14.4. Korkeakoulujen
kevään 2015 yhteishaun
tarjonnan syöttö. Tarjonta
tallennettu viimeistään
1.10.
Kevään yhteishaun
käyttöönotto
Nivelvaiheen
toiminnallisuus
Tarjonnan hallinnan
viimeistely
Opintopolun
laajennukset
16.5.
kk-yhteishaun
toiminnallisuus
valmiina ja
hyväksymistestattuna
15.8. Aikutarjonnan
syöttö alkaa
(riippuvuus
eOPS:iin).
Avoin
korkeakoulu.
5.9. Syksyn 2014 kkyhteishaun
asiakaskäyttöönotto.
Haku 8.9. -22.9.
Opintopolku käyttöön
hankkeen lopullisessa
laajuudessa.
13.6. Perusopetuksen
jälkeisen valmistavan
koulutuksen haku
(valmentavat
koulutukset +
kymppiluokka)
Yhteishaun toiminnallisuuden
viimeistely
Aikuiskoulutus
• Julkaisupalvelu
• Raportointipalvelu
26.6. Korkeakoulujen
syksyn 2014 hakujen
tarjonnan julkaisu
(viimeistään).
Korkeakoulujen
kevään 2015
yhteishaun tarjonnan
julkaisu voidaan
aloittaa. Studyinfo.fi
• Tiedonhakupalvelu
• Arkistointipalvelu
• Tiedonohjauspalvelut
Aiku -tarjonnan
toiminnallisuus
• Osoitetietopalvelu
• Näyttötutkintojen hallinta
ja ylläpito
Opintopolun
laajennukset
• HOPS
• Perusteprosessin hallinta ja
ylläpito
• Työryhmäpalvelu
Opintohallinnon viitearkkitehtuurin jalkautuksen tukipaketti
• OKM tukee kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuuria jalkautuksen
tukipaketilla
• Tukipaketti koostuu kuudesta tukiaskeleesta ja niissä käytettävistä
pohjista ja koulutusmateriaaleista
• Kaikki koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää tukipakettia
• Opintohallinnon viitearkkitehtuurin jalkautusmalli luo
kokonaiskuvan, johon Opintopolku.fi-palvelun kehittämisen
yksittäiset muutokset kohdistuvat
• Tukipaketti parantaa sekä koulutuksen järjestäjien valmiuksia kytkeä
teknisesti välineensä Opintopolku.fi-palveluihin että auttaa
organisaatioita kehittämään toimintamallejaan tukemaan oppijakohtaisia
palveluja ja joustavia opintopolkuja
19
Tukipaketin askeleet ja dokumenttipohjat
20
Opintohallinnon viitearkkitehtuurin
soveltamisen askeleet paikallistasolla
Varmista yhteentoimivuus
Sovella viitearkkitehtuuria toimintaa ja
ratkaisuja kehitettäessä
Laadi oma opintohallinnon
kehittämispolkusi
Tunnista kehittämis- ja
yhteentoimivuustarpeesi
Selvitä oma lähtötilanteesi
Tutustu huolellisesti kansalliseen
opintohallinnon viitearkkitehtuuriin
21
Tukipaketti sisältää kunkin vaiheen
dokumenttipohjat
• Varmista yhteentoimivuus – ei dokumenttipohjaa
• KOHVI 5, Opintohallinnon ydinvaatimukset
• KOHVI 4, Opintohallinnon kehittämispolku - pohja
• KOHVI 3B, Priorisoidut kehittämistarpeet - pohja
• KOHVI-3A, Kansallisen yhteentoimivuuden arviointi
• KOHVI-2B, Lähtötilanne, KA-taulukot
• KOHVI-2A, Lähtötilannearvio - pohja
• KOHVI-1B, Kansallisen opintohallinnon
viitearkkitehtuurin koulutusaineisto
• KOHVI-1A, Kansallinen opintohallinnon
viitearkkitehtuuri
22
Askel 1: Tutustu opintohallinnon viitearkkitehtuuriin
1
Tutustu kansalliseen viitearkkitehtuuriin
• Tutustu huolellisesti sekä kansalliseen
opintohallinnon viitearkkitehtuuriin sekä sen taustalla
oleviin Oppijan palvelukokonaisuuden
viitearkkitehtuureihin
• Arvioi oman organisaatiosi tarve kytkeytyä
yhteentoimivasti kansallisiin prosesseihin ja
järjestelmiin – sekä kollegaorganisaatioihin
• Arvioi, mitkä kansallisen opintohallinnon
viitearkkitehtuurit merkittävimmin vaikuttavat omaan
organisaatioosi ja sen ratkaisuihin
Tukipaketin aineisto:
Koulutuspaketti (1A) & viitearkkitehtuuri (1B)
Mitä on kokonaisarkkitehtuuri ja mihin sitä käytetään, mitä
opetuksen viitearkkitehtuurit uudistavat, miten kansalliset palvelut
vaikuttavat paikallisiin koulutuksen järjestäjän ratkaisuihin ja
toimintamalleihin
23
Askel 2: Selvitä oma lähtötilanteesi
2
Selvitä systemaattisesti lähtötilanteesi
• Määritä lähtötilanteesi – hyödynnä tässä
kokonaisarkkitehtuurimenetelmää
–
–
–
–
Järjestelmäsalkku,
Tietovirrat,
Loogiset tietovarannot
Vertaa prosessejasi, roolejasi ja käsitteistöäsi kansalliseen
arkkitehtuuriin
• Dokumentoi lähtötilanteesi
• Käsittele lähtötilannetta organisaation eri tasoilla
– Tietohallinto, johto, opetuksen ammattilaiset
Tukipaketin aineisto:
Lähtötilanteen kuvauspohja (2A) ja
KA-taulukot (2B)
Dokumentoitu lähtötilanne auttaa koulutuksen järjestäjän
määrittämään oman tilanteensa ja systemaattisesti tunnistamaan
toiminnan kehittämisen, johtamisen ja opintohallinnon
kehittämistarpeensa
24
Esimerkki: 2A Lähtötilannearvio - pohja
Sisällysluettelo:
• Toiminnallinen lähtötilanne
•
•
•
•
Järjestelmät
•
•
•
•
•
Opintohallinnon järjestelmien yleiskuvaus
Opintohallinnon järjestelmät
Opintohallintojärjestelmien liittymät
IT-ratkaisu- ja palvelutoimittajat
Haasteet ja kehittämistarpeet
•
•
•
•
•
Missä määrin opintohallintoon ja opetukseen liittyvät prosessit on
kuvattu
Laatujärjestelmä / toimintajärjestelmä
Opintohallinnon organisointi ja resursointi
Toimintaa ja prosesseja koskevat tarpeet
Tietoa ja sen hyödynnettävyyttä koskevat haasteet ja tarpeet
Järjestelmiä ja välineitä koskevat haasteet ja tarpeet
Keskeisimmät kehittämistarpeet
Muut havainnot lähtötilanteesta
25
Askel 3: Tunnista kehittämis- ja yhteentoimivuustarpeesi
3
Tunnista kehittämistarpeet
• Analysoi lähtötilanne
– Miltä osin lähtötilanteen ratkaisu ei ole yhteensopiva
kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin ja
Opintopolku.fi-palvelujen kanssa?
– Miltä osin nykyinen toiminta tai ratkaisu ei vastaa sisäisiin
tarpeisiin?
• Määritä kehittämiskohteet
– Mitkä kohteet edellyttävät kehittämistä kansallisen
yhteentoimivuuden varmistamiseksi?
– Mitkä kehittämiskohteet parantaisivat toimintaa paikallisesti?
– Miten johtamista ja toiminnan läpinäkyvyyttä voisi kehittää?
– Miten oppijan palveluita voisi kehittää?
Tukipaketin aineisto:
Kansallisen yhteentoimivuuden arviointipohja (3A)
Excel-taulukko yhteentoimivuuden arviointiin
Kehittämistarpeiden kokoamispohja (3B)
Kehittämistarpeiden priorisointi eri arkkitehtuurinäkökulmista
26
Esimerkki: 3A: Kansallisen yhteentoimivuuden arviointipohja
Kansallisten oppijan palvelujen yhteensopivuusarviopohja
Arvioitava kohde
Keskiteyt Oppijan palvelut
Perustiedot ja läsnäolo
Koulutustiedon hallinnan toimintamalleihin on tutustuttu ja sen tarpeet on käsitelty org. kannalta
Organisaatio pystyy tuottamaan koulutustarjontatiedon rakenteisesti perustuen sähköisiin tutkinnon
perusteisiin
Organisaatio pystyy viemään koulutustarjontatietoa Opintopolkuun sähköisellä rajapinnalla
Organisaatio pystyy tietojärjestelmissään käyttämään kansallista oppijanumeroa
Organisaatiolla on valmius seurata vähintään lukuvuositasolla opiskelijan lukuvuosiläsnäoloa
Organisaatio pystyy lukemaan sähköisesti muiden oppilaitosten avoimen opintotarjottimen
tarjontatiedot suoraan omaan tarjottimeensa oppijoiden valittavaksi
Hakeutujan palvelut
Organisaatio on tutustunut huolellisesti Hakeutujan palvelujen kohdearkkitehtuuridokumentaatioon
Organisaatio pystyy vastaanottamaan koulutuksen koodistot järjestelmäänsä sähköisesti OPH:sta
Väittämä, jonka valmiusastetta
tarkastellaan. Miten valmis
koulutuksen järjestäjä on
toimimaan kyseisen väittämän
mukaan.
Väittämän kommenteista löytyy
lisätietoa väittämästä.
Arviointitulos
4: Osittain yhteensopiva, kehittäminen käynnissä
1: Ei yhteensopiva, ei aktiivista kehittämistä
2: Ei yhteensopiva, kehittäminen käynnissä
5: Yhteensopiva
X: Yhteentoimivuus ei vielä mahdollista
0: Ei tiedossa, ei pystytä arvioimaan
1: Ei yhteensopiva, ei aktiivista kehittämistä
2: Ei yhteensopiva, kehittäminen käynnissä
Vastaus voidaan jakaa
useisiin arvoihin.
27
Askel 4: Laadi opintohallinnon kehittämispolku
4
Laadi opintohallinnon kehittämispolku
• Määritä tarkemmat oman organisaatiosi
opintohallinnon kehittämisen askeleet
– Toiminta, organisointi, prosessit, tietojen hallinta,
tietojärjestelmät
• Aikatauluta kehittäminen
– Sovita tämä resursseihisi, kansallisen arkkitehtuurin
toteuttamisaikatauluun ja kehittämistarpeisiisi
• Vastuuta ja organisoi kehittäminen
•  Sitouta organisaation johto – hyväksytä
opintohallinnon ja yhteentoimivuuden
kehittämispolku organisaation johdossa
Tukipaketin aineisto: Kehittämispolun dokumenttipohja (4A)
28
Esimerkki: 4A: Opintohallinnon kehittämispolkupohja
•
Kehittämisen lähtökohdat
–
–
–
–
–
•
Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri
Lähtötilanne pähkinänkuoressa
Kansallisen yhteentoimivuuden arvio
Strategiset tavoitteet
Keskeiset kehittämistarpeet
Tavoitetila
– Opintohallinnon ja sen välineiden
tavoitevisio
– Kehittämispolun yleiskuva
– Kehittämisen askeleet ja teemat
•
Kehittämisen askeleet
2017
2016
2015
2014
<Otsikko>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
<Otsikko>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
<Otsikko>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
<Otsikko>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
• <Kuvaus tavoitteista ja
tuloksista>
Kehittämisen läpivienti
– Vaiheistus ja kärkihankekortit,
tuotokset
– Kehittämisen organisointi ja vastuutus
– Kehittämisen resursointi ja kustannusarvio
– Kehittämisen mittarit
29
Askel 5: Sovella kansallista arkkitehtuuria
5
Hyödynnä kansallista arkkitehtuuria kehittämisessä
• Hyödynnä kansallista opintohallinnon
viitearkkitehtuuria kaikissa oman kehittämispolkusi
askelissa
– Erityishuomio tarjouspyynnöissä. Liitä kansallinen
viitearkkitehtuuri ja sen vaatimukset osaksi tarjouspyyntöjä
– Vaadi erityisesti rajapintojen ja tietomallien yhteentoimivuutta
– Kehitä prosesseja yhteentoimivuuden suuntaan
– Kouluta ja perehdytä käyttäjät uuteen toimintamalliin ja uusiin
välineisiin
Tukipaketin aineisto: Esitäytetty vaatimusmäärittelypohja (5)
30
Askel 6: Varmista yhteentoimivuus
• Arvioi kaikissa kehittämis- ja muutosvaiheissa:
6
– Edistääkö tämä askel tai muutos yhteentoimivuutta vai
haittaako se sitä
– Seuraa Opintopolku.fi-palvelun kehittämistä ja
mahdollisista uusia yhteentoimivuutta kehittäviä
arkkitehtuureja tai määrityksiä
Tukipaketin aineisto: Ei erillisiä tukipaketin dokumenttipohjia
31

similar documents