Kelan palvelu Suomen monikulttuurisimmassa lähiössä Varissuolla

Report
Mitä kieliä Kela puhuu?
Kelan palvelu Suomen
monikulttuurisimmassa lähiössä
Varissuolla
Heikki Heilä
”Olisiko tämä mahdollista ongelmallisessa lähiössä?” – Varissuo on uniikki ympäristö Turun
kuntakokeilulle
Varissuolla asuu paljon lapsiperheitä, yksinhuoltajaperheitä, maahanmuuttajia ja pitkään
työttömänä olleita ihmisiä. Varissuolla on sosiaaliasema ja terveysasema, mikä on
poikkeuksellista sosiaali- ja terveystoimen palvelujen organisoinnissa ja mikä korostaa Varissuon
merkitystä myös sosiaali- ja terveyserojen näkökulmasta.
Varissuon työttömyysaste on ollut perinteisesti Turun pahimpia. Työttömyysaste on vaihdellut
Varissuolla 20-30 prosentin välillä viime vuosina. Kokonaan työvoiman ulkopuolella on yli puolet
väestöstä (alle 15-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset jne.).
Varissuo on Turussa suuri, noin 8700 asukkaan lähiö. Alle kouluikäisiä on 8 prosenttia väestöstä,
mikä määrällisesti on eniten Turun pienalueista. Turussa eniten äidinkielenään muuta, kuin suomen tai ruotsin kieltä puhuvia on prosentuaalisesti juuri Varissuolla eli noin 37 prosenttia kaikista asukkaista.
Varissuon tilanteen tekee ongelmalliseksi demografisten seikkojen osalta myös sen sijainti.
Varissuo sijaitsee kaupungin ydinkeskustasta noin 10 kilometrin päässä ja aluetta on leimannut
palvelujen ”pako” kaupunkikeskustaa kohti. Tavallaan kyse on suomalaisen mittapuun mukaan
”ghettoutuvasta” kaupunginosasta. Kaikki edellä mainitut seikat tekevät Varissuon asuinalueen
hyvin uniikiksi kuntakokeilun näyttämöksi.
Turun kuntakokeilun hankesuunnitelman
tiivistelmä
Milloin asiakaspalvelussa voidaan käyttää tulkkia?
Asiakkaillamme on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla
äidinkielellä
eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa.
Tulkkina voi toimia kyseistä kieltä osaava Kelan virkailija tai ulkopuolinen ammattitulkki. Tulkilla
on vaitiolovelvollisuus.
Asioissa, joilla ei ole merkitystä asiakkaan oikeusturvan kannalta, tulkkina voi toimia myös
asiakkaan sukulainen tai ystävä.
Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina.
Tulkin voi tilata heti kun selviää, ettei asiakkaan kanssa löydy yhteistä kieltä. Kyseessä voivat
olla
•vieraskieliset asiakkaat
•viittomakieliset ja muut kuulovammaiset asiakkaat
•puhevammaiset asiakkaat.
Kelalla on lakiin perustuva tulkkausvelvollisuus asioissa, jotka tulevat vireille Kelan aloitteesta.
Näitä ovat mm.
•takaisinperinnät
•oikaisut
•keskeytykset
•tutkimukseen määräämiset (KEL 61 §, SVL 15 luku 13 §).
Myös muita eroja kuin kieli
• Kulttuurierot
– Miehet – naiset
– Viranomaisiin suhtautuminen
– Käyttäytyminen
– Kokemustausta
Yhteisen kielen löytyminen
•
•
•
•
•
Ystävän ja/tai lapsen avulla
Tulkin avustuksella
Englanti, ruotsi
Elekieli
Kirjoittaminen, näyttäminen
– Kela-palkka
– Kela-temppeli

similar documents