2014_Farkas_SZOSZAK_konf

Report
A MEGÚJULÓ NRSZH SZEREPE A
SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN
Farkasné Farkas Gyöngyi
megbízott főigazgató
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Keszthely, 2014. november 14.
AZ NRSZH „MEGNYITJA A KAPUIT”
Azaz mire van szüksége a szociális ágazatnak?
Ahogyan mi látjuk a választ….





Aktuális, érdemi információkra
Gyors, pontos és egyszerű ügyintézésre
Kevesebb adminisztrációra
Az ágazatirányítás és a szakma partneri
együttműködésére (konferenciák, szakmai műhelyek,
munkacsoportok)
Kiszámítható működtetési környezetre (szabályzó
anyagok stb.)
NRSZH partnerség
Az NRSZH feladat ellátási területei 1.
Az NRSZH alaptevékenységeinek államháztartási
szakfeladatrendi besorolása:
 Módszertani szakirányítás,
 Akkreditációs tevékenység,
 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása,
 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása,
 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok központi igazgatása és szabályozása,
 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás,
 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt
okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység
Az NRSZH feladat ellátási területei 2.

Projektek:
TÁMOP 1.1.1-12/1. projekt – Megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának elősegítése
 TÁMOP 5.4.8. projekt – A komplex rehabilitáció szakmai
hátterének megerősítése
 TIOP 3.2.2. projekt – A komplex rehabilitációhoz szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése
 TÁMOP 5.4.2-12/1 projekt – Központi szociális információs
fejlesztések

A foglalkozási rehabilitációs terület kihívásai
Rehabilitációs
ügyintézők
tevékenységének
segítése
Elbírálás
Akkreditációellenőrzés,
Támogatott
foglalkoztatás
Szakértés
EU projektek
Foglalkozási
rehabilitáció
Társterületekkel
fokozott
kooperáció
- Szabályozók elkészítése (munkapróba
módszertana, szolgáltatást kérők
módszertana)
- Módszertani útmutatók felülvizsgálata és
módosítása
- Folyamatos szakmai segítségnyújtás
biztosítása
- Szakmai képzési program kidolgozása és
biztosítása
- Szakmai módszertani műhely működtetése
Pályázati kiírások folyamatban:
- Meghívásos pályázat (2014.10-12. hónap)
- 2015. évi bértámogatásra vonatkozó
pályázat
- Munkahelyteremtő pályázat
Javaslat a területért felelős államtitkárság felé
MUNKAHELYMEGŐRZÉS érdekében
Folyamatos ellenőrzési tevékenység, és az
ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján szükséges
intézkedések megtétele
Foglalkozási
rehabilitációs feladatok
TÁMOP 1.1.1-12/12.
BEVONÁSI IDŐSZAK 2014.12.31-ig tart.
Módszertani útmutató módosítása folyamatban
A projekt utolsó egy évének előkészítése
TÁMOP 5.3.8. projekt - További
együttműködés megvalósítása, jó gyakorlatok
átvétele
TÁMOP 5.4.8. projekt - kapacitásproblémák
feltárása, kezelési javaslatok.
Kooperáció megvalósítása társterületekkel:
- Szociális ágazat
- Egészségügyi intézmények
- AMSZ és egyéb szolgáltatók
- Társszervek (NMH, NAV, OMMF, ONYF)
Szakértői névjegyzék - Felkészítő képzés
2014
FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS
FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI
SZAKÉRTŐK
GYERMEKVÉDELMI
SZAKÉRTŐK
részére
részére
Időpont:
Időpont:
2014. november 20.
2014. november 26.
Helyszín:
EMMI, Egészségügyi Államtitkárság
1051 Budapest, Arany János u. 6-8
Tervezett változások:
Akkreditáció + célcsoport specifikus képzések
Igénybevevői Nyilvántartás – tervezett
változások a közel jövőben

2014. november
A
rendszer új, felhasználó-barát arculatot kap, és az
egyes funkciók kis mértékű módosítása is ezt fogja
támogatni

2014. december
A
TAJ azonosítók ellenőrzésére kialakításra kerül az
INY-OEP közötti online kapcsolat

2015. január
A
felhasználók belépésének egységes központi
kezelése az OSZIR-on keresztül.
Igénybevevői Nyilvántartás –
újratervezés – új design


Az új design alkalmazásának, bevezetésének célja
a felhasználók napi munkavégzésének támogatása,
komfortosabbá tétele,
Eszközök:




új külső megjelenés
kisebb funkcionális változások
Az előkészítés során figyelembe vettük a
felhasználók javaslatait
Az új változathoz új felhasználói kézikönyv, valamint
új oktató videó készül.
Igénybevevői Nyilvántartás –
újratervezés – új design

Tervezési szempontok:
 Felesleges,
zavaró arculati elemektől való megtisztítás
 Színek tudatos koncepcióra épülő használata annak
érdekében, hogy a színek segítsék a felhasználót a
tájékozódásban,
 A funkciógombok használatának ésszerűsítése
 Az adatstrukturálás jobb megjelenítése
Új szerkezetű
nyitó oldal
A tájékozódást segítő színek
használata
Tájékozódást
segítő színek
A használatot segítő megjelenítés
Használatot
segítő
megjelenés
Kereső funkció kialakítása az igénybevételi naplóban
Kereső
funkció
kialakítása
Fontosabb funkcionális változások



Az Igénybevételi naplóban igénybe vevő, TAJ
azonosítóra is lehet keresni,
Az Igénybevételi napló, valamint az önellenőrzési
lista - kizárólag a mentést követően - letölthető - az
Excel-en túl pdf formátumban is.
Az Igénybevételi napló esetében a nevek sorba
rendezésénél a kis és nagy kezdőbetű figyelmen
kívül hagyása.
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás
Az igénybevevők számának alakulása, 2012-2014
650,000
593,931
579,815
600,000
588,827
597,167
574,208
578,941
580,191
2014. július
2014. augusztus
550,000
500,000
450,000
400,000
352,603
350,000
2012. május
2012. október
2013. április
2013. július
2013. október
2014. április
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás
A megállapodások, határozatok számának alakulása,
2012-2014
1100000
1 065 416
1050000
1,026,408
1,035,507
993,161
1000000
988,448
952,455
950000
900000
898,519
850000
2012. október
2013. április
2013. július
2013. október
2014. április
2014. július
2014. augusztus
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás
Igénybevevők megoszlása az igénybevett
szolgáltatások száma alapján
Szolgáltatás
száma
2012. február 2014. augusztus
2014. 08.
11.-17.
1
76,5 %
84,3 %
2
17,9 %
14,2 %
3
4,5 %
1,5 %
4
0,9 %
0,05 %
5 vagy több
0,2 %
0,002 %
összesen
100 %
100 %
Forrás: Igénybevevői nyilvántartás
Leggyakrabban igénybevett szolgáltatáspárok
Szolgáltatás pár
2014
2013
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
32 062
31 918
Szociális étkeztetés
Időskorúak nappali ellátása
13 844
14 970
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8 781
5 619
Szociális étkeztetés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6 441
1 827
Családsegítés
Szociális étkeztetés
5 046
3 907
Gyermekjóléti szolgáltatás
Nevelőszülői hálózat
4 391
3 773
Éjjeli menedékhely
Hajléktalan személyek nappali ellátása
2 183
2 895
Ellátottak teljes népességhez viszonyított aránya járási
szinten, 2014. július
Az ellenőrzési rendszer átalakítása
Az átalakítás célja: új típusú ellenőrzési rendszer kialakítása!
Tervszerű, törvényes, következetes vizsgálati modell kialakítása, amely
elsődlegesnek tekinti a hatósági érdekek hatékony védelmét.
Ennek elemei:
- az állami támogatások felhasználásának célzottabb ellenőrzése,
- hatósági jogi szemlélet erősítése, amely egyszerre törekszik a
szabályszerűségre, valamint arra, hogy tevékenysége révén növelje az
ellenőrzött szolgáltatások pénzügyi és szakmai eredményességét.
A megújított ellenőrzési rendszer őrködni fog:
- a szolgáltatások működtetésének törvényessége,
- a jogszabályi előírások maradéktalan betartása,
- az ellátotti jogok érvényesülése felett.
Az ellenőrzésfejlesztés pillérei
I.
Szakmatámogató
funkciók
erősítése
a
Hivatalban:
a szolgáltatók felé egy olyan folyamatos szakmai
támogatás kiépítése, amely rendszeres és közvetlen
segítséget nyújt számukra a szabályszerű és magas
színvonalú működtetésben, pl. SZÁP újratervezés.
II.
Az
ellenőrzési
rendszer
követelményrendszernek való megfelelés.
újfajta
Jellemzők
törvényesség: az ellenőrzést végzők és az ellenőrzöttek jogait és
kötelezettségeit hatékonyabban érvényesíteni,
- gazdaságosság: az állami támogatások felhasználásának célzottabb
ellenőrzése, ill. az eredményesség figyelembevételével a legkisebb vizsgálati
költség elérése,
- racionalitás: az ellenőrző szervek közötti hatásköri átfedések,
párhuzamosságok felszámolása, a szolgáltatók ellenőrzési terheinek
csökkentése,
- szakmapolitikai célok szolgálata: a vezetői döntések hatékonyabb
érvényre juttatása,
- ellátotti érdekek védelme: az ellátotti jogok érvényesülésének előtérbe
helyezése az ellenőrzések során,
- informatikai és elektronikus rendszerek hatékonyabb alkalmazása: a
központi szociális információs rendszerek adatainak felhasználása, másrészt
az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás Ket. által megengedett
módjainak felhasználása az eljárás hatékonysága érdekében.
- kockázatelemzés fejlesztése: kockázatelemzésre épülő ellenőrzési tervek,
programok összeállítása.
-
Kockázatelemzés szerepe
- A tervezett ellenőrzéseket (mely szolgáltatások
kerüljenek be a Hivatal éves ellenőrzéseibe, az
ellenőrzés alá vont szolgáltatók kiválasztása) a
Hivatal kockázatelemzése alapján kell megtervezni.
A lehetséges kockázati tényezők kiválasztása és
meghatározása:
a
KENYSZI, SZÁP adatatok, és az elemzésekből kinyert
tapasztalatok alapján, illetve a
a
korábbi hatósági ellenőrzések és a MÁK
ellenőrzéseinek tapasztalatai szerint.
Új típusú ellenőrzési eszközök 1.
- adatbekéréssel megvalósuló dokumentumelemzés:
lehetővé teszi, hogy a dokumentumok ellenőrzését/ elemzését
az ellenőr a hivatal helyiségben tegye meg, így kevesebb időt
kell a szolgáltatónál tölteni, a helyszínen a szemle egyéb
megfigyeléseire több idő marad, kevésbé terhes a
szolgáltatónak, és költséghatékony.
További lehetőség: az ellenőrzést végző személy szolgáltatást
igénybe vevő szerepben lép fel (ennek során ellátotti
jogviszony létesítésére nem kerül sor). A módszer alkalmas
arra, hogy a hatóság az ellátotti jogviszony létesítését
megelőzően a szolgáltatói kötelezettséget (pl. tájékoztatási
kötelezettség, a gondozási szükséglet vizsgálat módszerei)
ellenőrizhesse és kiszűrhesse azokat a szolgáltatókat, akik már
az ellátotti jogviszonyba kerülés előtti szakaszban
jogszabálysértő módon járnak el.
Új típusú ellenőrzési eszközök 2.
- ellátotti interjú: interjúalanyok körének bővülése (az
interjú az intézmény vezetőjével, a munkatársakkal,
ellátottakkal és az ellátottak hozzátartozóival
folytatott irányított beszélgetés, a személyes
tájékozódás és szakmai iránymutatás szóbeli eszköze,
az interjú készítése reprezentatív mintavételi
eljáráson alapul.
- anonim kérdőív: az ellátottak véleményének
anonim megismerésére irányuló eljárás, ami alkalmas
nagyszámú szolgáltatást igénybevevő véleményének
megismerésére.
Ellenőrzésfejlesztést segítő szakmai
napok
1. szint: A területi, illetve szolgáltatástípusonként
megszervezett szakmai napok (műhelyek, tanácskozások).
Ebben potenciálisan nagy segítséget jelentenek a már működő
szakmai hálózatok, amelyek a szervező feladatok jelentős
részét elvégzik, a Hivatal az előadót, illetve a kapcsolódó
szakmai anyagokat biztosítja.
2. szint: A tematikus, országos, vagy regionális szakmai
rendezvények, konferenciák. Ezek a nagyobb jelentőségű
szakmai változáshoz köthetőek, képesek a szakmai
aktualitásokra koncentrálni.
3. szint: A képzések, továbbképzések szintje.
Szakmai támogató szerep
-
-
Szakmai támogató hálózat: ötvözni fogja a referencia
intézmények és a módszertani intézmények előnyeit, a
gyakorlat-orientált megközelítést, a szakmai hitelességet és
elfogadottságot. A szakmai támogató hálózat része,
kiegészítője
lehet
a
Hivatal
szakmafejlesztési
tevékenységének, „szolgáltató barát” arculatának és
tevékenységének, ill. alapot nyújt az ellenőrzések
következetes kivitelezéséhez, az annak során nyert szakmai
tapasztalatoknak a fejlesztésekbe történő becsatornázása
révén.
- Ellenőrzés fejlesztés összehangolása a SZÁP
fejlesztéssel: az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok
nyilvánossá tétele: ellenőrzési ütemtervek, szempontsorok,
ellenőrzési jelentések összefoglalói, különös tekintettel a
gyakori és kritikus hibákra, azok elkerülésére.
Hatósági ellenőrzés


Az oldal célja a szakmai résztvevők hatósági ellenőrzésre való
felkészítése.
Tartalmi elemek:
 Ütemtervek
 Szempontsorok
 Összefoglalók
 Javaslatok
Szakmafejlesztés
Jó gyakorlatok
 Hivatalos útmutatók
 Kutatások, statisztikák
 Rendezvények beszámolói
 IFKKOT
…. igény szerint bővíthető témacsoportokkal….

Kérdések - Válaszok


Cél a közvetlen segítségnyújtás a lakossági felhasználók és a
területen dolgozó szakemberek számára a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő, elsősorban
gyakorlati jellegű problémák megoldásában.
Interaktív működtetés
 Bármely felhasználó (szakember, lakossági) küldhet be
kérdést
 Válaszadó szakértők körének bővítése
Eseménynaptár




Célja valamennyi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
területet érintő szakmai rendezvény, esemény és határidő
áttekinthető, kereshető megjelenítése.
Kategóriába rendezett események.
Részletes keresési az események adataiban.
Interaktivitás: felhasználók küldhetik be az eseményeket.
Intézménykereső



Az intézménykereső révén a felhasználó egy összetett kereső
funkciót alkalmazva férhet hozzá szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek publikus adataihoz.
A kereső és az intézményi adatlapok a MÜKENG rendszer
adatbázisára épülnek, amit a fenntartók és szolgáltatók
meghatározott adatokkal, dokumentumokkal kiegészíthetnek.
Keresési lehetőség intézményre, szolgáltatásra egyéni
igényeknek megfelelően.
Tervezett strukturális változások
Elmenő szakterületek
ONYF
Érkező szakterületek
SZGYF
NCSSZI
NRSZH
A megváltozott munkaképességű
személyek egészségi
állapotának felülvizsgálata
Hatósági
feladatok
Módszertani Főosztály
Képzési igazgatóság, NDI
Módszer
-tan
Szociális
ágazat
Szakmafejlesztés
NRSZH
Képzés
Tervezett strukturális változások
ONYF
Elmenő szakterületek
A megváltozott munkaképességű
személyek egészségi
állapotának felülvizsgálata
Érkező szakterületek
Hatósági
feladatok
Módszertani Főosztály
Képzési igazgatóság, NDI
Módszer
-tan
Megy
Szociális
ágazat
Szakmafejlesztés
SZGYF
NCSSZI
Jön
Képzés
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

similar documents