ADATLAP - Nemzeti Sport Intézet

Report
Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő
változásokról
2012. március 20.
A látvány-csapatsport támogatásával
kapcsolatos jogszabályi változások I.
• a sportcélú ingatlan fogalma – amelyre a támogatásból
megvalósuló fejlesztés vonatkozhat – szigorúbb,
közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait
szolgáló módon kerül meghatározásra;
• sávos meghatározás: az intenzitások önerőhöz
viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a
támogatott szervezet milyen mértékű közcélú
hasznosítást
vállal
az
infrastruktúra-fejlesztés
eredményeként.
3
A látvány-csapatsport támogatásával
kapcsolatos jogszabályi változások II.
• az infrastruktúra fejlesztés támogatás eredményeként
megvalósuló, vagy felújításra kerülő ingatlanban a
sportcélú
használat
ellenértéke
hivatásos
sportszervezetek esetén a törvényben garantáltan
meghatározott bérleti díj-minimumhoz történő kötését
biztosítja;
• a sportlétesítmények fejlesztéseinek támogatása (10M Ft
feletti utófinanszírozás) már a szakszövetség letéti
számlájára előzetesen lehívható;
3
A látvány-csapatsport támogatásával
kapcsolatos jogszabályi változások III.
• a hivatásos sportszervezetek sportfejlesztési programjai is
támogathatóak;
• a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően csak olyan
sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére jogosult
szervezet státuszára, amelyik a kérelem benyújtásának
időpontjában legalább két éve már működik;
• több szakosztályos egyesület kérelme esetén, a
sportszervezet amatőr szakosztályai az amatőr státusz
alapján is támogathatóak lesznek a 2012/2013-as támogatási
időszaktól;
• többségi állami, önkormányzati tulajdonú vállalatok is
támogathatnak;
3
A látvány-csapatsport támogatásával
kapcsolatos jogszabályi változások IV.
• a személyautó beszerzése nem számolható el a támogatási
jogcímek között;
• benchmark-rendszer bevezetése;
• szigorításra kerül a közreműködi költség címén igényelhető
támogatás mértéke;
• az elő-, és utófinanszírozott támogatások esetén
elkülönítésre kerül a támogatás teljesítésének szabályozása
és az adókedvezmény igénybevételének feltétele;
3
(ADATLAP)
Rendszeresen használt sportlétesítmények
adatai
3
(ADATLAP)
Kapcsolódás korábban beadott
sportfejlesztési programhoz
3
(ADATLAP)
Helyzetelemzés – sportlétesítmények
felmérése
3
(ADATLAP)
Tárgyi eszköz beszerzés
3
(ADATLAP)
Létesítmény beruházás/felújítás
3
(ADATLAP)
Az Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei tekintetében az
alábbi tételek részletező táblázatainak kitöltésével bővült
az adatlap:
• Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése;
• Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök;
• Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja;
• A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai;
MINTA:
3
Időrend I.
(határidők)
•
Három fordulós ellenőrzés
• 1. sportfejlesztési terv előzetes jóváhagyása,
• 2. negyedéves előrehaladási jelentés,
• 3. támogatási időszak végi/projekt végi tételes ellenőrzés.
•
2011/2012-es támogatási időszak
Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás
kiállításának kézhezvételétől.
Támogatások befogadásának vége: támogatási időszak vége: 2011.
június 30.
Elszámolás benyújtása: legkésőbb 2011. július 30.
Elszámolás elfogadása, országos sportági szakszövetség értesítése:
60nap/30napon belül (hiánypótlás: 2x15napos/1x8 napos
határidővel).
•
•
•
•
3
Időrend II.
(határidők)
2012/2013-as támogatási időszak
• Benyújtási határidő: 2011. szeptember 16. - 2012. április 1.
• Elbírálás határideje: 60 nap (hiánypótlás: 15 napos határidővel).
• Támogatási igazolás kiállításának határideje: 8 nap (hiánypótlás: 8
napos határidővel).
• Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás
kiállításának kézhezvételétől.
• Támogatások befogadásának vége: támogatási időszak vége: 2013.
június 30.
• Elszámolás benyújtása: legkésőbb 2013. július 30.
• Elszámolás elfogadása, országos sportági szakszövetség értesítése:
60nap/30napon belül (hiánypótlás: 2x15napos/1x8 napos
határidővel)
3
Elszámolás és záró pénzügyi jelentés
1. Az elszámolási időszak lezárását követő 30 napon belül (vagyis
július 30-ig) záró jelentést kell benyújtani
• A felmerült költségekről (számlák, számviteli bizonylatok, a
kiadásokat alátámasztó dokumentumok mellékelésével).
• Az ehhez igénybe vett támogatás mértékéről (pénzügyi teljesítés
bizonylatolása).
• A fel nem használt támogatás rendelkezésre állásáról.
2. 20 millió Ft feletti támogatás esetén a zárójelentést
könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálónak a
felvett támogatás mértékéig vagyoni felelősséget kell vállalni,
amelyet érvényes felelősségbiztosítással kell fedezni (max. 500
millió Ft-ig).
3. A jogosulatlanul felvett támogatás adók módjára behajtható,
illetve a sportszervezet súlyos szankciókkal sújtható.
3
Az elszámolási dokumentáció tartalma
• Szakmai beszámoló
• Pénzügyi elszámolás
• Összesített elszámolási táblázat (R. 1. sz. melléklet);
• Könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok (R. 2. sz.
melléklet);
• Számviteli
bizonylatok
(záradékolva,
fénymásolva,
hitelesítve);
• Számviteli bizonylatokat alátámasztó dokumentumok
(elszámolási útmutatóban kiadásonként részletezve);
• Könyvvizsgáló felelősségbiztosítási kötvénye;
• Bankszámlatörténet.
3
A fel nem használt támogatás
• A támogatott szervezet köteles bankszámláján tartani és ezt
igazolni, az ellenőrző szervezet felhívására a Magyar Állam
részére a sportpolitikáért felelős miniszter által megnevezett
közzétett számlára meg kell fizetni;
=> csak az utánpótlás-nevelés központi költségvetési
támogatására fordítható.
• Amennyiben a fel nem használt támogatás a jóváhagyott
sportfejlesztési program 20 %-át meghaladja, a 20%-on felüli
részt a jegybanki alapkamat terheli.
• A sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó
kérelmet lehet előterjeszteni a jóváhagyó szervezetnél (a
jóváhagyott programmal tartalmában egyező felhasználás).
• Országos sportági szakszövetség a támogatás értékének 20 %át, kamatozó tartalékként a támogatási időszakot követően is
felhasználhatja a sportfejlesztési programjával azonos célra.
3
A TAO számokban
Tények, adatok, térképek
A beérkezett és elbírált kérelmek összesen
Kérelmező
sportág
Igényelt támogatás
(Ft)
2011/2012-es
támogatási időszakra
jóváhagyott támogatás
(Ft)
Jégkorong
11 879 648 649
2 270 948 734
2 088 993 778
Kézilabda
12 150 799 404
6 005 169 948
5 463 389 488
Kosárlabda
6 576 364 969
3 664 775 731
3 219 055 798
Labdarúgás
38 757 327 915
25 291 900 810
16 935 806 436
Vízilabda
24 898 008 012
2 573 073 380
2 572 446 410
597 067 476
121 652 757
121 652 757
94 859 216 425
39 927 521 360
30 401 344 667
MOB
Összesen
2011-ben kiadott
támogatási igazolások
(Ft)
1
A központi költségvetés 2011. évi közvetlen
adóbevétel kiesése
• 31 Mrd Ft támogatási igazolás
(30.401.344.667.- Ft.)
• 24 Mrd Ft kifizetés a cégek oldaláról
• ECOSTAT számítása alapján: 10,3 Mrd Ft
közvetlen adóbevétel (szja, járulék, Áfa)
Összes adóbevétel kiesés: 13,7 Mrd Ft
3
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
megyénként a 2011/2012-es támogatási időszakban
8
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
kistérségenként a 2011/2012-es támogatási
időszakban
9
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
településenként a 2011/2012-es támogatási
időszakban
10
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
Csongrád megyében a 2011/2012-es támogatási
időszakban
10
A társasági adóból származó támogatások megoszlása
összeghatár szerint a 2011/2012-es támogatási
időszakban
10
700,000,000
Látványcsapatsportok támogatása
Csongrád megyei településeken
- összes sportág 639,652,394
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
141,039,307
101,643,020
100,000,000
80,581,836 71,780,468
11,418,210
36,715,360
0
Szeged
H.vásárhely
Szentes
Makó
Sándorfalva
Algyő
Egyéb
Sportági vetület
700,000,000
577,306,996
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
173,925,262
200,000,000
171,541,062
122,207,865
100,000,000
37,849,410
0
jégkorong
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
vízilabda
Sportági vetület
- Szeged város 62,190,604
37,849,410
121,747,053
97,207,865
320,657,462
jégkorong
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
vízilabda
A LEGKISEBBEK
Támogatást igénybe
vevő neve
Sportág
Település
Összeg
SZEGED 1899 Futball Klub
Közhasznú SE
labdarúgás
Szeged
412 000
Onion City Kézilabdabarátok
Egyesülete
kézilabda
Makó
500 000
Gyálaréti LSC
labdarúgás
Szeged
540 000
Mórahalmi Tömegsport Egyesület
labdarúgás
Mórahalom
630 000
Kistérségi Focisuli SE
labdarúgás
Mórahalom
900 000
A LEGNAGYOBBAK
Támogatást igénybe
vevő neve
Sportág
Település
Összeg
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda
Nonprofit Kft.
kosárlabda
Szeged
50 000 000
Szentesi Vízilabda Klub
vízilabda
Szentes
65 597 180
Sándorfalva Közhasznú
Utánpótlás SE
labdarúgás
Sándorfalva
71 780 468
Pick Kézilabda Zrt.
kézilabda
Szeged
92 569 553
Szegedi Vasutas SE
labdarúgás
Szeged
195 315 933
A hazai fogadtatás - elismerés
14
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
BARDÓCZY GÁBOR
Nemzeti Sport Intézet

similar documents