เอกสารประกอบการบรรยายประชุมสัมมนา "" (คต.)

Report
การตรวจราชการเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการบูรณาการระหว่ างหน่ วยงานในภูมภิ าค
โดย
นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ ศรี
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
1
ภารกิจหลัก
ภารกิจสนับสนุน
• กองบริ หำรกำรค้ำข้ำว
• กองสิ ทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ
• สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
• กองบริ หำรกำรค้ำสิ นค้ำทัว่ ปป
• กองบริ หำรกำรนำเข้ำและ
รับรองถิ่นกำเนิดสิ นค้ำ
• กองคลัง
• กองบริ หำรสิ นค้ำข้อตกลง
และมำตรกำรกำรค้ำ
• สำนักบริ กำรกำรค้ำต่ำงประเทศ
• กองกฎหมำย
• กองควำมร่ วมมือกำรค้ำและ
กำรลงทุน
• กองปกป้ องและตอบโต้ทำง
กำรค้ำ
• ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำร
• กองมำตรฐำนสิ นค้ำนำเข้ำ
ส่ งออก
• สำนักบริ หำรนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ
2
1. พ.ร.บ. กำรส่ งออกปปนอกและกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ซึ่งสิ นค้ำ พ.ศ. 2522
2. พ.ร.บ. มำตรฐำนสิ นค้ำขำออก พ.ศ. 2503
3. พ.ร.บ. กำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่งสิ นค้ำ
จำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 2542
4. พ.ร.บ. มำตรกำรปกป้ องจำกกำรนำเข้ำสิ นค้ำที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550
5. พ.ร.บ. ส่ งเสริ มสิ นค้ำขำออก พ.ศ. 2503
6. พ.ร.บ. ป้ องกันกำรกระทำบำงอย่ำงในกำรขนส่ งสิ นค้ำขำออกทำงเรื อ
พ.ศ. 2511
3
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม
และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง”
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
การปกป้ องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่ างประเทศ
การลดความเหลือ่ มลา้ ของสั งคมและการสร้ างโอกาสเข้ าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้ านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชน
การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่ งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและการส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้ างสมดุลระหว่ างการอนุรักษ์ กบั
การใช้ ประโยชน์ อย่ างยัง่ ยืน
10. การส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
การบริหารจัดการข้ าวและสิ นค้ าเกษตรหลักทีส่ าคัญในเชิงรุก
การดูแลค่ าครองชีพให้ กบั ประชาชนผู้มรี ายได้ น้อย
การพัฒนาการค้ าชายแดน
การขับเคลือ่ นการส่ งออก
การขับเคลือ่ นสู่ ประชาคมอาเซียน (Product Champion)
การสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันให้ กบั ผู้ประกอบการและรัฐวิสาหกิจ
การใช้ ระบบสารสนเทศเพือ่ บริหารจัดการในเชิงรุก
การปรับปรุงกฎหมายให้ มีความทันสมัย และเอือ้ ต่ อศักยภาพในการแข่ งขันกับ
ต่ างประเทศ
6
ส่ งเสริมและบริหารจัดการการค้ าระหว่ างประเทศ
อานวยความสะดวกและให้ บริการ
ปกป้องและแก้ ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้ า
ส่ งเสริมการค้ ากับประเทศเพือ่ นบ้ าน
ส่ งเสริมการใช้ สิทธิประโยชน์ ทางการค้ า
7
กองบริหารการค้ าข้ าว
1
กากับ ดูแล และบริหารจัดการการส่ งออกสิ นค้ าข้ าว
2
เจรจาและทาสั ญญาซื้อขายข้ าวรูปแบบต่ างๆ
3
ส่ งเสริมขยายตลาดการส่ งออกสิ นค้ าข้ าว อาทิ การประชาสั มพันธ์
ข้ าวหอมมะลิไทยในงานแสดงสิ นค้ านานาชาติ และจัดประชุ มสั มมนา
ระดับโลก Thailand Rice Convention เป็ นต้ น
8
กองบริหารการค้ าสิ นค้ าทั่วไป
1
กากับ ดูแล และบริหารจัดการสิ นค้ าทีม่ ีมาตรการ
ในการส่ งออก – นาเข้ า
2
แก้ไขปัญหาการส่ งออก – นาเข้ า สิ นค้ าทีม่ ีมาตรการ
ในการส่ งออก - นาเข้ า
3
ส่ งเสริม ให้ ความรู้ และขยายตลาดเพือ่ การส่ งออกสิ นค้ า เช่ น
การจัดประชุ มสั มมนาระดับโลก World Tapioca Conference เป็ นต้ น
9
กองบริหารสิ นค้ าข้ อตกลงและมาตรการการค้ า
1
กากับ ดูแล และบริหารจัดการสิ นค้ าภายใต้ WTO จานวน 22
รายการ เช่ น ข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ พริกไทย เมล็ดกาแฟ มันฝรั่งสด
หรือแช่ เย็น นา้ นมดิบ เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง เป็ นต้ น
2
แก้ไขปัญหาการส่ งออก – นาเข้ า สิ นค้ าภายใต้ WTO
3
ติดตาม ปกป้ อง เตือนภัย ทางด้ านมาตรการทางการค้าของ
ประเทศคู่ค้า (Early Warning)
4
บริหารจัดการสิ นค้ าทีใ่ ช้ ได้ 2 ทาง (Dual Use)
10
กองมาตรฐานสิ นค้ านาเข้ าส่ งออก
1
บริหารจัดการมาตรฐานสิ นค้ าของสิ นค้ า จานวน 11 ชนิด
ประกอบด้ วย ข้ าวหอมมะลิไทย ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดา ปุยนุ่น ปลาป่ น แป้งมันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง ไม้ สักแปรรูป และข้ าวขาว
2
กากับ ดูแล และตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้ าเพือ่ การส่ งออก
3
พัฒนามาตรฐานสิ นค้ าเพือ่ เพิม่ มูลค่ าสิ นค้ าส่ งออกของไทย
11
กองบริหารการนาเข้ าและรับรองถิ่นกาเนิด
1
2
3
กากับ ดูแล และบริหารจัดการการนาเข้ าสิ นค้ า เพือ่ รักษา
ผลประโยชน์ ของประเทศ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารการนาเข้ าสิ นค้ า (กบน.)
บริการออกหนังสื อรับรองถิ่นกาเนิดสิ นค้าด้ วยตนเอง
(Self – Certification)
ตรวจสอบรับรองคุณสมบัตแิ หล่งถิน่ กาเนิดสิ นค้ าย้ อนหลัง
และดาเนินการป้ องกันการแอบอ้ างแหล่ งถิ่นกาเนิดสิ นค้ า
12
กองสิ ทธิประโยชน์ ทางการค้ า
ส่ งเสริมการใช้ สิทธิประโยชน์ ทางการค้ าภายใต้ ความตกลง
ต่ างๆ เช่ น FTA, GSP, GSTP, ATIGA เป็ นต้ น
ให้ ความช่ วยเหลือภาคการผลิตและภาคบริการทีไ่ ด้ รับ
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้ า (กองทุน FTA)
13
สานักบริการการค้ าต่ างประเทศ
1
2
ให้ บริการออกหนังสื อรับรองถิ่นกาเนิดสิ นค้ าและหนังสื อสาคัญ
เพือ่ การส่ งออกนาเข้ า ณ ศูนย์ บริการ ดังนี้
1) อาคารกรมการค้ าต่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ส่ วนกลาง)
2) ท่ าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)
3) สนามบินสุ วรรณภูมิ
4) ศูนย์ บริการส่ งออกแบบเบ็ดเสร็จ
กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ (รัชดา)
ให้ บริการด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) เช่ น ระบบ EDI และระบบ
Self – Certification เป็ นต้ น
14
กองความร่ วมมือการค้ าและการลงทุน



ส่ งเสริมการขยายตลาดการค้ าระหว่ างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
สร้ างความร่ วมมือทางการค้ าภายใต้ กรอบความร่ วมมือในระดับอนุภูมภิ าค
อาทิ ACMECS IMT - GT GMS เป็ นต้ น
ส่ งเสริมการค้ าการลงทุนระหว่ างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ านในพืน้ ทีส่ ่ วนภูมภิ าค
15
กองปกป้ องและตอบโต้ ทางการค้ า
ดาเนินมาตรการปกป้ องและตอบโต้ ทางการค้าภายใต้ มาตรการ
1
AD : Anti - Dumping
2
CVD : Countervailing Duty
3
SG : Safeguard
16
ภารกิจกรมการค้ าต่ างประเทศที่เชื่อมโยงกับจังหวัด
1.
การอานวยความสะดวกทางการค้ า
2.
การพัฒนาการค้ าชายแดน
17
โครงการส่ งเสริมและขยายการค้ าชายแดน
1.
จัดตั้งศูนย์ OSS ร่ วมกับกรมศุลกำกร
2.
จัดมหกรรมการค้าชายแดน
3.
จัดคณะผูแ้ ทนการค้าการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบ้าน
4.
ผลักดันการพัฒนา เส้นทางการคมนาคม และด่านชายแดน
5.
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
-ธุรกิจในเมืองหน้าด่าน / ผูป้ ระกอบการค้าชายแดน
18
สคต. เขต 6(เชียงราย)
สคต. เขต1 (เชียงใหม่ )
สคต. เขต 5 (หนองคาย)
สคต. เขต 8 (ตาก)
สคต. เขต 9 (มุกดาหาร)
สคต. เขต 7 (ศรีสะเกษ)
สคต. เขต 10 (กาญจนบุรี)
กรมการค้าต่ างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
สคต. เขต 4 (สระแก้ว)
สคต. เขต 3 (ชลบุรี)
สานักงานการค้ าต่ างประเทศในภูมิภาค
สคต. เขต 2 (หาดใหญ่ )
19
ภาพรวมการค้ าชายแดน-ผ่ านแดน ปี 2557(ม.ค.- ก.ย.)
มูลค่า : ล้านบาท
การค้ าชายแดน
รวม 4 ประเทศ
2556
ปี 2556
ปี 2557
(มกราคม-กันยายน)
%
57/56
การค้ ารวม
924,237.06
680,911.88
725,371.52
6.53
การส่ งออก
560,191.71
412,855.15
437,241.19
5.91
การนาเข้ า
364,045.35
268,056.73
288,130.33
7.49
ดุลการค้ า
196,146.36
144,798.42
149,110.86
สถานการณ์ การค้ าชายแดน มีการเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
และมีความสาคัญต่ อภาพรวมการค้าของไทยมากขึน้ แม้ ปัจจุบันยังมีมูลค่ า
เพียงร้ อยละ 6.34 ของการค้ าไทย - โลก
20
ด่ านศุลกากร
21
สั ดส่ วนการค้ าชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
กัมพูชา
81,862 11%
สปป.ลาว
110,574
15%
เมียนมาร์ ,
152,753 , 21%
มาเลเซีย,
380,182
53%
(ข้ อมูล ม.ค. – ก.ย. 57)
หน่ วย : ล้านบาท
 มาเลเซีย เป็ นคู่คำ้ กำรค้ำชำยแดนอันดับหนึ่ งของปทย มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนกับปทย
สู งสุ ด คิดเป็ นสัดส่ วน 53% ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนรวม
 การค้ าชายแดน ไทย-มาเลเซีย 9 เดือนแรกปี 2557 (ม.ค. – ก.ย. 57) มีมูลค่ำกว่ำ 380,182 ล้ำนบำท
ซึ่ งเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ที่ผำ่ นมำ
 สิ นค้ าส่ งออกสาคัญ : ยำงพำรำ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยำงอื่น ๆ ปม้แปรรู ป รถยนต์ฯ
22
สถานการณ์ สาคัญการค้ าชายแดนไทย - มาเลเซีย
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ. สะเดา จังหวัดสงขลา
ศักยภาพของพืน้ ที่
• เชื่อมโยงกับภูมิภาค : NSEC
• ทางบก : ถนนเชื่อมต่ อมาเลเซีย
ผ่ านสู่ สิงคโปร์
• สามารถเชื่อมต่ อระบบรางกับ
มาเลเซีย
•ทางเรือ : การก่ อสร้ างท่ าเรือสงขลา
23
สถานการณ์ สาคัญการค้ าชายแดนไทย - มาเลเซีย
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน และด่ านศุลกากร
ผลักดันการแก้ ปัญหาการขนส่ งสิ นค้ าเน่ าเสี ยง่ ายไปยังมาเลเซีย
24
Thank you
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
www.dft.go.th

similar documents