งวด - กรมการค้าต่างประเทศ

Report
ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้ าแป้งมันสาปะหลัง
กรณีตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าและมาตรฐานการผลิตของโรงงาน เพือ่ ออกใบรับรองฯ (งวด)
- แจ้งให้ไปตรวจสอบ
- ชำระเงินค่ำวิเครำะห์
- รับใบรับรองผลวิเครำะห์
- ขำยสิ นค้ำให้แก่ผสู ้ ่ งออก
- ซื้ อแป้ งจำกโรงงำนผลิตเพื่อส่ งออก (ใช้ผลวิเครำะห์ประกอบกำรขอใบรับรองฯ)
- ยืน่ มส.13/2 เพื่อขอให้สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำออกใบรับรองฯ (มส.24/2)
- แจ้งกำหนดกำรส่ งออกต่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ
- ส่ งสิ นค้ำออกนอกรำชอำณำจักร พร้อมแสดงใบรับรองฯ (มส.24/2) ต่อพนักงำนศุลกำกร
- รำยงำนกำรส่ งออก ( มส.25) ต่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ส่งออก
โรงงานผลิต
Reference Lab
(CSTRU)
- วิเครำะห์คุณภำพ
- ออกใบรับรองผลวิเครำะห์
- เรี ยกเก็บเงินค่ำวิเครำะห์จำก
โรงงำนผลิต
- ออกใบเสร็ จค่ำวิเครำะห์
สานักงานมาตรฐานสิ นค้ า
กรมการค้ าต่ างประเทศ
กรมศุลกากร
- รับแจ้งรำยชื่อผูส้ ่ งออก
- ตรวจสอบฯ / เก็บตัวอย่ำงสิ นค้ำ และตรวจมำตรฐำนกำรผลิตของโรงงำน
ที่ได้ใบรับรองฯ
- ส่ งตัวอย่ำงให้ CSTRU วิเครำะห์คุณภำพ
- ตรวจปล่อยสิ นค้ำ
- รับ / ตรวจใบรับรองผลวิเครำะห์ฯ จำก CSTRU
- ออกใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำ (มส.24/2)
ประเภทโมดิไฟด์ สตาร์ ช กระทำปี ละ 2 งวด
- แจ้งรำยชื่อผูส้ ่ งออกที่ได้ออกใบรับรองฯ ให้กรมศุลกำกร
- งวดที่ 1 ระหว่ำง ม.ค. – มิ.ย.
- งวดที่ 2 -”- ก.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี
ประเภทสตาร์ ช กระทำปี ละ 3 งวด
โรงงำนผลิตที่ได้รับ ISO / GMP / HACCP หำกผล
- งวดที่ 1 ระหว่ำง ม.ค. – เม.ย.
วิเครำะห์ถูกต้องตำมมำตรฐำนติดต่อกัน 2 ปี ให้ถือผลใน
- งวดที่ 2 -”- พ.ค. – ส.ค.
งวดที่ 1 ของปี ถัดไปเป็ นเกณฑ์ในกำรออกใบรับรองฯ งวด
- งวดที่ 3 -”- ก.ย. – ธ.ค. ของแต่ละปี
ที่ 2 ของแต่ละปี ต่อไป
โรงงำนผลิตที่ได้รับ ISO / GMP / HACCP หำกผลวิเครำะห์
กรณีโรงงำนผลิตไม่มี ISO / GMP / HACCP ต้องขอ
ถูกต้องตำมมำตรฐำน 2 งวดติดต่อกันในแต่ละปี ให้ถือผลทั้ง 2
ควำมเห็นชอบในกำรส่ งออกทุกครั้ง
งวดนั้น เป็ นเกณฑ์ในกำรออกใบรับรองฯ งวดที่ 3
15
ผู้ส่งออก
ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสิ นค้ าแป้งมันสาปะหลัง
กรณีตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าตามจานวนทีข่ อให้ ออกใบรับรองฯ (Lot)
ผู้ส่งออก
- ยืน่ มส.13/2 เพื่อให้สำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำอนุมตั ิให้เซอร์เวย์ตรวจสอบตำม มส.13/2
- แจ้งกำหนดกำรตรวจสอบ และยืน่ มส.13/2 ที่อนุมตั ิแล้ว ต่อผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบฯ
- ชำระค่ำตรวจสอบ/ค่ำวิเครำะห์
- ยืน่ มส.13/2 พร้อมผลวิเครำะห์ที่ตรวจสอบแล้ว ต่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำเพื่อขอใบรับรองฯ ตำมจำนวนที่ตรวจสอบ
- ส่ งสิ นค้ำออกนอกรำชอำณำจักร พร้อมแสดงใบรับรองฯ (มส.24/2) ต่อพนักงำนศุลกำกร
- รำยงำนกำรส่ งออก ( มส.25) ต่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ส่งออก
ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบฯ
- อนุมตั ิ มส.13/2 เพื่อให้เซอร์เวย์ตรวจสอบ
- รับแจ้งกำหนดกำรตรวจสอบ
- รับ มส.13/2 พร้อมผลวิเครำะห์ที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อขอออกใบรับรองฯ
- ออกใบรับรองฯ (มส.24/2)
- แจ้งรำยชื่อผูส้ ่ งออกที่ได้ออกใบรับรองฯ ให้กรมศุลกำกร
กรมศุลกากร
16
สานักงานมาตรฐานสิ นค้ า
กรมการค้ าต่ างประเทศ
- รับแจ้งรำยชื่อผูส้ ่ งออกที่ได้ใบรับรองฯ
- ตรวจปล่อยสิ นค้ำ
- รับแจ้งกำรตรวจสอบฯ จำกผูส้ ่ งออก
- แจ้งกำหนดกำรตรวจสอบต่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ
- จัดผูต้ รวจสอบฯ ไปดำเนินกำรตรวจสอบ/เก็บตัวอย่ำง ตำมคำร้อง มส.13/2
- วิเครำะห์คุณภำพตัวอย่ำงสิ นค้ำ
- ออกใบรับรองผลวิเครำะห์ และ Certificate
หมายเหตุ ใบรับรองฯ (Lot) มีอำยุ 10 วัน นับแต่วนั ที่ออกใบรับรองฯ
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อสำนักงำนมำตรฐำนสิ นค้ำ

similar documents