Dlu*ní úpis - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Report
VY_32_INOVACE_07_EKO_403_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_07_EKO_403_Mus
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Bohuslav Musil
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Cukrář
Ročník
2. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Podnikání, majetek a hospodaření podniku
Název vzdělávacího materiálu
Právní formy podnikání
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu právní formy
podnikání. Má žákům přiblížit základní typy podnikatelských subjektů a jejich
odlišnosti. Prezentace vysvětluje rozdíly a význam jednotlivých typů podnikání.
Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář.
18. 02. 2013
Ověřeno
28. 02. 2013
Ekonomika
1
Právní formy
podnikání
2
Druhy organizací
ZISKOVÉ (HOSPODÁŘSKÉ)
Organizace, které podnikají, mají výnosy, ze svých
výnosů hradí své náklady a jsou schopné dosáhnout zisk.
Podniky jednotlivců
živnosti
- podnikání na základě zvláštních předpisů např.
soukromý lékař, advokát apod.
- soukromí zemědělci
-
Živnostenský rejstřík
částečný výpis
Jméno a příjmení: Jana Nová
Datum narození: 23.01.1973 Občanství: Česká republika
Bydliště: 669 02, Havraníky 31
Místo podnikání: 671 22, Šatov 26 Identifikační číslo: 18801463
Živnostenská oprávnění
Živnostenské oprávnění č. 1:
Předmět podnikání: Hostinská činnost Druh živnosti: Ohlašovací
řemeslná Vznik oprávnění: 19.06.1992 Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou Přerušení provozování živnosti oznámené
podnikatelem: od 17.03.2010 do 31.03.2060
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský
úřad Znojmo
Společné podnikání
Vzniká nová právnická osoba
Obchodní společnosti
Veřejná obchodní společnost
v. o. s.
Komanditní společnost
k. s.
Společnost s ručením omezeným s. r. o.
spol. s r. o.
Akciová společnost
a. s.
Družstvo
Státní podnik
Obchodní rejstřík
částečný výpis
soud:
Krajský soud v Ostravě
spisová značka:
C 1104
IČ:
19014023
obchodní firma:
Cukrárna SUM, spol. s r. o.
právní forma:
Společnost s ručením omezeným
sídlo:
Wilsonova 152/4, 75002 Přerov
stav subjektu:
aktivní subjekt
datum
1.8.1991a cukrovinek
Výrobazápisu:
a prodej cukrářských výrobků
Společné podnikání
Nevzniká nová právnická osoba
Tichá společnost – vztahy ve společnosti se řídí
smlouvou o tichém společenství.
Konsorcium (sdružení) – sdružení FO i PO, které se
však neregistruje v obchodním rejstříku. Tyto
osoby se spojují pro společný podnikatelský záměr
a řídí se smlouvou o sdružení.
3
NEZISKOVÉ
Jsou organizace které nemají dostatečné výnosy a nejsou plně
schopny hradit své náklady. Jejich úkolem je zlepšování úrovně
společnosti.
• nestátní organizace – např. nadace, církve, politické strany,
zájmová sdružení pokud nepodnikají
NEZISKOVÉ
• státní organizace:
Organizačními složky státu jsou ministerstva a jiné úřady státu,
Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Kancelář prezidenta
republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného
ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová
agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví
zvláštní právní předpis, dále státní rozpočtové a příspěvkové
organizace zřízené zvláštním právním předpisem, jakož i Úřad
pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zahraniční styky a
informace a státní organizace Správa úložišť radioaktivních
odpadů. Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář senátu mají
obdobné postavení jako organizační složky státu.
NEZISKOVÉ
• státní organizace:
Územní samosprávné celky je souhrnný pojem pro obce,
městské části a obvody a kraje. Jejich organizační složkou může
být rozpočtová nebo příspěvková organizace. Hospodaří podle
schváleného rozpočtu. Většina z nich není schopna uhradit své
náklady a proto stát hradí jejich náklady ze státního rozpočtu.
Samy sestavují rozpočet, kde jsou naplánovány jejich náklady a
případné výnosy. Pokud mají příjmy, odvádějí je do rozpočtu.
Příspěvkové organizace dosahují určitých příjmů, takže stát
pouze přispívá ze státního rozpočtu na úhradu jejich výdajů
(školy).
Příklad
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je
příspěvkovou organizací, která vznikla 1. 7. 2004
sloučením tří havlíčkobrodských škol – Obchodní
akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 a Integrované
střední školy, Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 s
Integrovanou střední školou podnikání a služeb,
Havlíčkův Brod, Bratříků 851. OA a HŠ Havlíčkův Brod je
právnickou osobou zřízenou Krajem Vysočina dne 17. 6.
2003.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Účinnost od 1. 1. 2014
Právnické osoby
 Korporace
- obchodní korporace (nový zákon č. 90/2012 Sb.)
a) obchodní společnosti
b) družstva
- spolky (nelze založit za účelem podnikání)
 Fundace
- nadace (veřejně prospěšné a dobročinné účely)
- nadační fond (dočasný k nějakému dobročinnému účelu)
 Ústavy (společensky užitečné např. muzea)
Použitá literatura:
KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní
střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích
[ 1, 2, 3] Vlastní foto autora
Zdroje:
http://business.center.cz/
http://obchodnirejstrik.cz/
http://www.oahshb.cz/
www.daneaucetnictvi.com/ucetnictvi/organizacni-slozka-statu.htm
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.

similar documents