Slide 1

Report
CH5
ការនរៀបចំថវិកាេំរបេំរួល ឬបត់ស្បន
Flexible Budget Preparation
នៅក្នុងក្ក្ុមហ៊ុនផលិតក្មមក្៏ដូចជា នៅក្នុងស្ថាប័នរដឋ ក្ក្ុមហ៊ុននេវាក្មម ពាណិជ្ជក្មម និងអងគភាពមិនស្េែងរក្ក្ាក្់ចំននញស្ដរ ការក្តូតពិនិតយ
ចំណាយថវិកាមានស្ថរៈេំខាន់ ស្ដលអនក្ក្រប់ក្រងក្តូវន្ែើជាក្ប ចំ ក្បនោជ្ន៍នដើមបីវាយតំលលនលើការក្រប់ក្រង តាមរយៈការរណនារំលាត ។ ចំនពាោះក្ក្ុម
ហ៊ុនផលិតក្មម ការក្តួតពិនិតយលថៃនដើមចំណាយមានការលំាក្ចំនពាោះបញ្ហាខ្ៃោះ ។ នយើងន ើញថាលថៃនដើមវតាុធាត៊ុនដើមផ្ទាល់ និងពលក្មមផ្ទាល់ មានលក្ខណៈ
ងាយក្េួលក្នុងការក្តួតពិនិតយជាងលថៃនដើមចំណាយនលើផលិតក្មម(Manufacturing Overhead Costs)។ នរេងកតន ើញនៅ
ក្នុងលថៃនដើមចំណាយនលើផលិតក្មមមានចំណាយបីក្បនេទរឺ
1
1
លថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួល(Variable Costs)លថៃនដើមចំណាយនថរ(Fixed Costs) និងលថៃនដើមចំណាយចំរ៊ុោះ(Mixed Costs)។
នៅក្នុងជ្ំពូក្ននោះ នយើងនឹងេិក្ាអំពីការក្តួតពិនិតយលថៃនដើមចំណាយទំងននោះ តាមរយៈការបនងកើតរំនោងថវិកាបត់ស្បន ឬរំនោងថវិការេំរបេំ
រួលតាមេក្មមភាព(Flexible Budget)។
I.
ការន្ែើរាយការណ៍ថវកាិ ស្ថាទិច Static Budget Reports
រំនោងថវិកាស្ដលនយើងានេិក្ានៅជ្ំពូក្ទី៤ ក្នៃងមក្ននាោះជាក្ប
នេទរំនោងថវិកាស្បបស្ថាទិច static Budget។រំនោងថវិកាស្បបស្ថាទិច
បនងកើតន ើងេំោប់ស្ផនការេក្មមភាពស្តមួយក្ំរិតរត់(One level of
activity)។ចំស្នក្ឯការនរៀបចំថវិកាេំោប់េក្មមភាពនក្ចើនមិនក្តូវាន
អន៊ុវតានៅក្នុងរំនោងថវិការស្បបស្ថាទិចននោះនទ។ ជាទូនៅលទធផលស្ដល
ទទួលានជាក្់ស្េាងអំពីការអន៊ុវតាក្តូវានន្ែើការនក្បៀបន្ៀបជាមួយ
1
2
ជាមួយនឹងរំនោងថវិកាស្ដលក្ក្ុមហ៊ុនានន្ែើនៅក្នុងការនរៀបចំថវិកានមMaster Budget ។
1. ការនក្បើក្ាេ់ថវកាិ ស្ថាទិចUsing the Static Budget
នទោះបីជារំនោងថវិកាក្បនេទននោះបនងកើតន ើងេំោប់នក្បើក្ាេ់ក្នុងក្ំ
រិតេក្មមភាពស្តមួយក្៏នោយ ប៊ុស្នានរេនងកតន ើញក្ក្ុមហ៊ុនផលិតក្មម
ភារនក្ចើននិយមនក្បើក្ាេ់ក្បនេទថវិកាននោះ។ តាម្មមតាក្ក្ុមហ៊ុនក្តូវ
ន្ែើរំនោងថវិកានមរបេ់ខ្ៃួនក្បនោជ្ន៍នោយការក្រប់ក្រងថវិការបេ់
ក្ក្ុមហ៊ុនទទួលានក្បេិទធភាពខ្ពេ់។ ក្ិចចកានរៀបចំរំនោងថវិកាស្បប
ននោះនរនោយន្ម ោះថាកានក្បើក្ាេ់រំនោងថវិការស្ថាទិច។
នដើមបីបងាាញអំពីការនក្បើក្ាេ់រំនោងថវិកាស្ថាទិចនៅក្នុងការក្តួត
ពិនិតយ នយើងនលើក្យក្តួនលខ្រំនោងថវិកាលលក្់របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន Mekong ស្ដលានេិក្ានៅជ្ំពួក្ទី៤។ រំនោងថវក្ិ លក្់ និងលទធផល
1
3
ជាក្់ស្េាងទទួលានរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនបងាាញក្នុងតាោងខាងនក្កាមៈ
Sales Budget
Actual Budget
Variance
First Quarter
$200,000
199,000
-$1,000
Second Quarter
$600,000
589,500
-10,500
Total
$800,000
$788,500
-11,500
ការន្ែើរាយការរណ៍រំនោងថវិកាលក្់របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន Mekong នៅក្តីមាេទី១ បងាាញខាងនក្កាមៈ
Mekong Company
Sales Budget Report
For the Quarter Ended June 30,2005
ចំស្នក្ឯរាយការណ៍
Sales
រំនោងថវិកាលក្របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន
Budget
Actual
Variance
$200,000
$199,000 -$1,000
Mekong Company
Mekong នៅក្តីមាេទី២វិញរឺៈ
Sales Budget Report
For the Quarter Ended June 30,2005
1
Sales
Budget
Actual
Variance
$600,000
$589,500 -$10,500
4
នយើងន ើញថា នៅក្នុងរាយការណ៍ក្តីមាេទី១ លទធផលទទួលានតិចជាងរំនោងថវិកាចំនួន-$1,000។តួនលខ្ននោះបក្ក្ស្ថយថាមិនលអ
Unfavorable។ តាមរយៈទននន័យននោះអនក្ក្រប់ក្រងមានភារក្ិចចេិក្ាក្ស្ថវក្ជាវន ើងវិញអំពីមួលនហត៊ុស្ដលនាំនោយការលក្់ានមានការថយច៊ុោះនបើនក្បៀប
ន្ៀបនឹងរំនោង។ ដូចគ្ននស្ដរ នៅក្តីមាេទី២ បញ្ហជក្់ថាទិននន័យលក្់ានថយច៊ុោះក្បស្ហល1.75% នក្បៀបន្ៀបនឹងរំនោងថវិកាស្ដលក្ក្ុមហ៊ុនានន្ែើ។
ទក្់ទងបញ្ហាននោះក្ក្ុមហ៊ុនចំាច់ក្តូវេួរនៅអនក្ក្រប់ក្រងការលក្់នដើមបីានដឹងចាេ់អំពីមូលនហត៊ុស្ដលនាំនោយកាលក្់មានការរថយច៊ុោះោងខាៃំងដូចននោះ។
តាោងខាងនក្កាមននោះបងាាញអំពីរំនោងថវិកាស្ថាទិចទក្់ទងនឹងលថៃនដើមចំនាយនលើផលិ ក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនមួយ ស្ដលមានេក្មមភាពវាេ់ស្វងនោយនមាងដំនណើរ
ការនោយមាេ៊ុីនចំនួន10,000នមាង។ នយើងានន្ែើរំនោងថវិកា
1
5
ចំណាយនលើផលិតក្មមេរ៊ុប Total Overhead Costs របេ់ក្ក្ុមហ៊ុននេមើនឹង $89,000 ។
Static Budget
Description
Machine Hours
Variable Cost:
Indirect Labor
Indirect Materials
Power
Fixed Costs:
Depreciation
Insurance
Total Overhead Costs
Static Budget
10,000
40,000
30,000
5,000
12,000
2,000
$89,000
1.1 ឧទហរណ៍ៈFor the quarter ended March31 2005, Elsie Company
accumulates the following Sales data for its product, Grand-Totals:
$315,000 budget; $300,000 actual.
Required:
1. Prepare a static budget report for the quarter.
2. In the second quarter, budget sales were $380,000, and actual sales
were $390,000. prepare a static budget report for the second and
for the yeas to date.
2. Assume that the fabricating department of company XYZ is
budgeted to Produce 6,000 units in June. The budget for direct labor
and variable overhead costs is set as follow: direct labor $39,000,
indirect labor $6,000, supplies $900 and repairs $300. Assume
further that the company was able to produce only 5,800 units,
actual variable overhead cost were: Direct labor $38,500, indirect
labor $5,950, supplies $570 and repairs $295.
Require:
1. Prepare a static budget for the company.
2. Prepare a static budget report for1 the company.
7
1.1 ឧទហរណ៍ៈFor the quarter ended March31 2005, Elsie Company
accumulates the following Sales data for its product, Grand-Totals:
$315,000 budget; $300,000 actual.
Required:
1. Prepare a static budget report for the quarter.
2. In the second quarter, budget sales were $380,000, and actual sales
were $390,000. prepare a static budget report for the second and
for the yeas to date.
1-
Elsie Company
Elsie Company
-2
Sales Budget Report
Sales Budget Report
The Quarter Ended March 30,2005
Quarter Ended June 30,2005
Budget
Actual
Variance
$315,000
$300,000 -$1,500
First Quarter
Sales Budget
Actual Budget
Variance
315,000
300,000
-15,0001
Budget
Actual
Variance
$380,000
$390,000
$1,000
Second Quarter
380,000
390,000
10,000
Total
695,000
690,000
-5000
8
2. Assume that the fabricating department of
company XYZ is budgeted to Produce 6,000 units in
June. The budget for direct labor and variable
overhead costs is set as follow: direct labor
$39,000, indirect labor $6,000, supplies $900 and
repairs $300. Assume further that the company was
able to produce only 5,800 units, actual variable
overhead cost were: Direct labor $38,500, indirect
labor $5,950, supplies $570 and repairs $295.
Require:
1. Prepare a static budget for the company.
2. Prepare a static budget report for the company.
1
9
1. Prepare a static budget for the company.
The Static Budget for XYZ Company
Description
Product Plan (6,000)
Budgeted Plan
Direct Labor
Indirect Labor
Supplied
Repair
Actual Product (5,800)
Actual Budget
Direct Labor
Indirect Labor
Supplied
Repair
Variance
Budget
39,000
6,000
900
300
38,500
5,950
570
295
Total
46,200
45,315
-885
The static budget show that the negative sign of (-885) is unfavorable
reason for the company currently operating.
10
2. Prepare a static budget report for the company.
XYZ Company
Budget Report
For Year Round of Company Operation
Budget
Actual
Variance
$46,200
$45,315
-$885
The static budget report shows that the negative sign of variance
estimated at 885 is unwanted for reason of business firms.
11
2. ក្ំហិតរបេ់ថវកាិ ស្ថាទិច Limitation of the Static Budget
ដូចានបងាាញនៅក្នុងឧទហរណ៍ខាងនលើ នយើងន ើញថាថវិកា
លក្់ទទួលានពីរំនោងថវិកាលក្់រឺមានស្ថរៈេំខាន់ជាពត៌មានេំោប់
វាយតំលលនលើក្បេិទធភាពលនការងាររបេ់អនក្ក្រប់ក្រងការលក្់Sales
Manager។បញ្ហាចំនពាោះម៊ុខ្ នៅក្តង់ថានតើនរនឹងវាយតំលលក្បេិទធភាព
លនការក្រប់ក្រងោងដូចនមាច? នោយដឹងថាទិននន័យនៅក្នុងរំនោងថវិ
កាស្ថាទិចនរមិនោចស្ក្តំរូវានជាមួយនឹងការផ្ទៃេ់បាូរេក្មមភាព
របេ់ក្ក្ុមហ៊ុននៅក្នុងការិយបរិនចេទលនឆ្នំមួយ។ ក្បការស្ដលនរោច
វាយតំលលនលើក្បេិទធភាពលនរំនោងថវិក្ស្ថាទិចានក្នុងក្រណីមួយ
ចំនួនដូចជាៈ
ក្ំរិតេក្មមភាពស្ដលានអន៊ុវតាជាក្់ស្េាងបចចុបបននក្បហាក្់ក្បស្ហល គ្នននឹងក្ំរិតេក្មមភាពស្ដលាននក្គ្នងចំនពាោះរំនោងថវិកានម ស្ដលានន្ែើ។
1
12
នទោះបីជាមានការស្ក្បក្បួលេក្មមភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនក្៏នោយលថៃនដើម ចំណាយនៅស្តក្ំរិតដស្ដល មានន័យថានៅនថរ Fixed។
នយើងេនងកតន ើញ ការនក្បើក្ាេ់រំនោងថវិកាស្ថាទិចរឺេាិតនៅក្នុងក្ំរិតក្ំណត់េក្មមភាពស្តមួយ ។ ចំស្នក្ឯការក្តួតពិនិតយវិញរឺស្ផអក្នលើមូល
ោឋ នេក្មមភាពស្តមួយននាោះស្ដរ។នដើមបីនបំនពញក្ងែោះខាតទំ ងននោះនរមានវិ្ីស្ថស្តេាមួយស្បបនទៀតក្នុងការបនងកើតរំនោងថវិកាស្ដលបត់ស្បនផ្ទៃេ់បាូរតាមក្ំរិត
េក្មមភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន។
II.
ការន្ែើរំនោងថវិកាបត់ស្បន Flexible Budgets
ផាុយនឹងរំនោងថវិការស្ថាទិចស្ដលនរៀបចំេំោប់ស្តក្ំរិតេក្មមភាពស្តមួយ រំនោងថវិកាបត់ស្បនបនងកើតន ើងេំោប់ក្ំរិតេក្មមភាពនផេងៗ គ្នននក្ចើនរបេ់
ក្ក្ុមហ៊ុន ។ នរោចនិោយមយងនទៀតថា រំនោងថវិការ
1
13
រំនោងថវិកាបត់ស្បនរឺជាការក្បមូលផាុំរំនោងថវិកាស្ថាទិចក្នុងក្ំរិតេក្មមភាពនផេងៗគ្នន។
រំនោងថវិកាបត់ស្បនក្តូវាននរៀបចំបនងកើតន ើងក្រប់ក្រងក្បនេទរំនោងថវិកាទំងអេ់ស្ដលមាននៅក្នុងរំនោងថវិកានមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនមួយ ឧទហរណ៍េ
ណាឋគ្ន Rafles Hotel ោចន្ែើរំនោងថវិកាចំណូល និងចំននញេ៊ុទធ(Net Income)តាមការពយក្រណ៍ក្ំននើននេញៀវនទេចរមក្ទេេនាក្នុងក្េុក្។ ដូច
គ្ននស្ដរក្ក្ុមហ៊ុនផលិតក្ស្ថនបៀរ Tigerោច ន្ែើរំនោងថវិកាចំណាយនលើផលិតក្មមនេមើនឹង75% លនលថៃនដើមចំណាយនលើពលក្មមផ្ទាល់ ឬនមាងដំនណើរកា
នោយមាេ៊ុីន។
នៅនពលស្ដលរំនោងថវិកាបត់ស្បនក្តូវាននរនក្បើក្ាេ់ក្នុងការវាយតំលលក្បេិទធភាពលនការក្រប់ក្រងថវិកានរក្តូវនក្បៀបន្ៀបលថៃនដើមចំ ណាយ
បចចុបបននជាមួយនឹងរំនោងថវិការរណនានលើក្ំរិតផលិតក្មមពិត
1
14
ទទួលាននោះជាជាងន្ែើកានក្បៀបន្ៀបជាមួយនឹងរំនោងថវិការនដើមOriginal Budget។
1. នហត៊ុអែីានជាក្តវូ ការថវកាិ បត់ស្បន Why Flexible Budgets?
េនមតថាអនក្ (You)ជាក្បធានក្រប់ក្រងទទួលបនាុក្ស្ផនក្លថៃនដើម
ផលិតក្មមនៅForging Department of Barton Sheet។នដើមបី
នរៀបចំរំនោងថវិការចំណាយនលើផលិតក្មមManufacturing Overhead េំោប់ឆ្នំ
២០០៥ អនក្ក្តូវនរៀបចំរំនោងថវិក្ស្ថាទិចស្ផអក្នលើមូលោឋ នផលិតក្មមចំ
នួន10,000ឯក្តា។នរទទួលានរំនោងថវិកាស្ថាទិចរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន
Barton Steel េំោប់10,000 ផលិតផលមានដូចក្នុងតាោងខាងនក្កាមៈ
1
15
Static Overhead Budget
BARTON STEEL
Manufacturing Overhead Budget(Static)
Forging Department
For the Year Ended December31,2005
Budget production in units
Budget Cost
Indirect Materials
10,000
Indirect Labor
Utilities
Depreciation
Property Taxes
260,000
190,000
280,000
70,000
Supervision
(Budget based on 10,000 units of Production)
50,000
$1,100,000
$250,000
1
16
នោយស្ថមានតំរូវការនក្ើនន ើង នៅដំណាច់ឆ្នំបងាាញនោយដឹងថាក្ក្ុមហ៊ុនផលិត និងលក្់ានពិតក្ាក្ដចំនួន12,000 ឯក្តានហើយការចំណាយក្៏
នក្ើនន ើងតាមក្ំរិតផលិក្មមននោះស្ដរ។រាយការណ៍ចំ ណាយជាក្់ស្េាងនលើផលិតក្មមក្ពមទំងរំលាតរវាងរំនោងថវិកាចំ ណាយនលើផលិតក្មម និងចំណាយជាក្់
ស្េាងរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន នៅForging Department ដូចមានបងាាញក្នុងតាោងខាងនក្កាមៈ
1
17
Static Overhead Budget Report
BARTON STEEL
Manufacturing g Overhead Budget Report(Static)
Forging Department
For the Year Ended December31,2005
Variance
Description
Budget
Actual
Favorable F
Unfavorable U
10,000
12,000
2,000
$250,000
295,000
$45,000
Indirect Labor
260,000
312,000
52,000
Utilities
190,000
225,000
35,000
Depreciation
280,000
280,000
0
Property Taxes
70,000
70,000
0
Supervision
50,000
50,000
0
$1,100,000
$1,232,000
$132,000U
Production in units
Costs
Indirect materials
1
18
រូរក្ត់េំគ្នល់ថា តាមនគ្នលកាណ៍របេ់រំនោងថវិកាស្បបស្ថាទិច ការនក្បៀបន្ៀបខាងនលើននោះរឺស្ផអក្នលើមូលោឋ នទិននន័យរំនោថវិកា េក្មមភាព
នដើមស្ដលាននក្គ្នងរឺ10,000ផលិតផល ។ តាមលទធផល លនការនក្បៀបន្ៀបរំលាតបងាាញនោយដឹងថានៅក្នុង Forging Depart-ment ការ
ចំណាយនលើផលិតផលក្មមចំនួន៣ក្បនេទ ក្នុងចំននាមកាចំនាយទំង ៦ក្បនេទ រឺនលើេរំនោងថវិកា។នរេនងកតន ើញមានរំលាត េរ៊ុបដល់នៅ
$132,000 ស្ដលនេមើនឹង 12%($132,000÷$1,100,000) លនរំនោងថវិកាេរ៊ុប ។ តួនលខ្ននោះបក្ក្ស្ថយថាមិនលអេំោប់រំនោងចំនាយនលើផលិតក្
មម។នផាើមនចញពីតួនលខ្ននោះក្បធានរបេ់អនក្ក្ាក្ដជាមិនេបាយចិតានូវនពលានន ើញស្ថានភាពស្បបននោះ។នតើអនក្ក្តូវន្ែើ ដូចនមាចចំនពាោះបញ្ហាននោះ?ចំន៊ុចននោះ
នហើយស្ដលបញ្ជក្់ថានរក្តូវការជាចំ ាច់ក្នុងការបនងកើតរំនោងថវិកាបត់ស្បន (Flexible budget) ស្ដលនក្បើក្ាេ់ោប់ក្ំរិតេក្មមភាពខ្៊ុេៗគ្នននៅក្នុងក្ក្ុម
ហ៊ុន ។
1
19
តាមកាពិត នបើនយើងេិក្ាក្រណីខាងនលើនោយានលំអិតនៅន ើញថា ក្ក្ុមហ៊ុនានន្ែើរំនោងថវិកាចំណាយផលិតក្ក្មម Manufacturing Overhead នលើក្ំរិតផលិតក្មមចំនួននលើក្ំរិតផលិតក្មមចំនួន10,000ផលិតផលស្តប៊ុនននាោះ រឺមិនស្មនេំោប់12,000ផលិតផលនទ។ ចំនពាោះ
ការនបៀបន្ៀបចំណាយនលើផលិតក្មមក្នុងក្ំរិតផលិតក្មមខ្៊ុេគ្ននស្បបននោះរឺមិនមានលក្ខណៈក្តឹមក្តូវនទ ។ នោយស្ថរស្តការនក្ើតន ើងលនផលិតក្មម វានឹងន្ែើនោ
យមានការនក្ើនន ើងនលើលថៃនដើមចំនាយស្ក្បក្បូល (Variable Costs)។លថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួលនៅក្នុងឧទហរណ៍ននោះរឺៈ លថៃនដើមចំណាយនលើវតាុធាត៊ុ
នដើមក្បនោល(Indirect Materials Costs) លថៃនដើមចំណាយនលើពលក្មមក្បនោល(Indirect Labor Costs) នឹងការចំណាយនលើទឹក្នេៃើង
(Utilities)។
1
20
ការវិភារទិននន័យរំនោងថវិការបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនស្ដលានន្ែើ នោយ ស្ផអក្នលើមូលោឋ ន10,000 ផលិតផលរឺៈ
Item
Total Cost
Cost Per Unit
Indirect materials
$250,000
$25
Indirect Labor
260,000
26
Utilities
190,000
19
$700,000
នផាTotal
ើមនចញពីរំនោងថវិក្ចំនាយនលើផលិតផលក្នុងមួយឯក្តានី មួយៗខាងនលើ
ននោះនហើយស្ដលជាមូលោឋ នេំោប់អនក្ក្រប់$70
ក្រងយក្នៅនក្បើក្ាេ់
ក្នុងការន្ែើរំនោងថវិកានលើក្ំរិតេក្មមភាពខ្៊ុេ់ៗជានក្ចើននទៀត របក្េ់ក្ក្ុមហ៊ុន។ដូចននោះ េំោប់រំនោងថវិការចំណាយស្ក្បក្បួលនលើផលិតក្មម (Variable
Manufacturing Overhead) ចំនពាោះផលិតផលចំនួន 12,000 មានដូចក្នុងតាោខាងនក្កាមៈ
1
21
Con’t
Item
Indirect materials
Indirect Labor
Utilities
Total
Computation
25×12,000
26×12,000
19×12,000
Total
300,000
312,000
228,000
$840,000
នយើងានដឹងថា លថៃនដើមនថរ(Fixed Cost)របេ់ក្ក្ុមហ៊ុនព៊ុំមាន ការស្ក្បក្បួល នទោះបីជាក្ំរិតេក្មមភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនមានការផ្ទៃេ់បាូរក្៏
នោយ។ ចំនពាោះក្ក្ុមហ៊ុន Barton Steel លថៃនដើមនថរនៅរក្ាតំលល $400,000 ដស្ដលនទោះបីជាេក្មមភាពរបេ់ក្ក្មុ ហ៊ុននក្ើនពី 10,000
នៅ12,000 ផលិតផលក្៏នោយ។ រាយការណ៍រំនោងថវិការបត់ស្បន េំោប់ផលិតក្មមចំនួន12,000 ផលិតផលបងាាញក្នុងតាោងខាងនក្កាមៈ
Flexible Overhead Budget Report
1
22
Con’t
BARTON Steel- Forging Department
Manufacturing Overhead Budget Report(Flexible)
For the year Ended December31, 2005
Variance
Description
Budget
Actual
Favorable F
Unfavorable U
Production in unit
12,000
12,000
2,000F
$300,000
$295,000
$5,000F
Indirect Labor
312,000
312,000
0
Utilities
228,000
225,000
3,000F
Total Variable
840,000
832,00
8,000F
280,000
280,000
0
Property Taxes
70,000
70,000
0
Supervision
50,000
50,000
0
Total Fixed
400,000
400,000
0
$1,240,000
$1,232,00
$8,000F
Variable Costs:
Indirect materials
Fixed Costs
Depreciation
Total Costs
1
23
តាមតួនលខ្ដក្ក្េង់នចញពីរាយការណ៍រំនោងថវិកាបត់ស្បន បងាាញនោយន ើញថា មានរំលាតចំណាយនលើផលិតក្មមេរ៊ុបចំនួន
$8,000 ស្ដលតួនលខ្ននោះបក្ក្ស្ថយថាលអេំោប់ក្ក្ុមហ៊ុន។
េរ៊ុបរួមមក្វិញ នយើងោចទញនចញជាេននិោឋនមក្ថា ការរណនារំលាតនោយនក្បៀបន្ៀបរំនោងថវិកា និងថវិកាចំណាយពិត ក្ាក្ដរឺក្តូវ
ស្ផអក្នលើមូលោឋ នផលិតក្មមពិតរឺ12,000 ផលិតផល។ នៅ នពលននោះនហើយស្ដលនរចំ ាច់ក្តូវបនងកើតនោយមានជារំនោងថវិការ បត់ស្បន(Flexible
Budget)ន ើង។
ឧទហរណ៍ៈ
1-Mekong Company expects to produce 120,000 units of Product XX in 2005.Monthly.
Production is expected to range from 80,000 to 120,000 units. Budget variable manufacturing variable
1
24
Cost per unit are: direct material $4, Direct Labor $6, and overhead $3.
Prepare a flexible-manufacturing budget for the relevant range value using 20,000 unit
increments.
2.
The cost formulas for Swan Company’s overhead costs are
Given below. The cost cover a range of 8,000 to 10,000 machineHours
Overhead Costs
Supplies
Indirect Labor
Utilities
Cost Formula
$0.20 per machine-hour
$10,000 plus $0.25 per machine-Hour
$0.15 per machine-hour
Maintenance
$7,000 plus $0.10 per machine-Hour
Depreciation
$8,000
1
25
2. ការអន៊ុវតាជាក្់ស្េងា នលើថវិកាបត់ស្បន Flexible Budgets-A Case Study
រំនោងថវិកាបត់ស្បននក្បើក្ាេ់រំនោងថវិកានមជាមូលោឋ ន។ នដើមបីបនងកើត រំនោងថវិកាបត់ស្បនអនក្ក្រប់ក្រងក្តូវអន៊ុវតាតាមដំណាក្់កាលដូចខាង
នក្កាមននោះ
ក្ំណត់េក្មមភាពនគ្នលក្ពមទំងក្ំននើនតាមេំោប់លនេក្មមភាពទំងននាោះជាបនាបនាាប់។
ក្ំនត់លថៃនដើមចំណាយនថរនឹងរំនោងថវិកាេំោប់លថៃនដើមចំណាយនិមួយៗ។
ក្ំនត់លថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួល និងរំនោងថវិកាលថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួលក្នុងមួយឯក្តាេំោប់ោល់េក្មមភាពនីមួយៗ។
ចប់នផាើមនរៀបចំរំនោងថវិកាចំនពាោះេក្មមភាពស្ដលានក្ំនត់នហើយនោយតំរូវជាមួយនឹងេក្មមភាពស្ដលនឹងោចមានការផ្ទៃេ់បាូរ។
26
នយើងនលើយក្ក្រណីជាក្់ស្េាងក្នុងការនរៀបចំរំនោងកាបត់ស្បន (Flexible Budget)របេ់ក្ក្ុមហ៊ុនផលិតក្មម Fox
Manufacturing Company ។ អនក្ក្រប់ក្រងក្ក្ុមហ៊ុនចង់នក្បើក្ាេ់រំនោងថវិក្េំោប់នក្បៀបន្ៀបោល់ៗស្ខ្រវាងរំនោងថវិកា និងការចំណាយនលើ
ផលិតក្មម (Actual Manufacturing Overhead Cost) ជាក្់ស្េាងនៅក្នុង Finished Department។ រំនោងថវិកានមេំោប់ឆ្នំ
២០០៥បងាាញនោយដឹងអំពីកាាន់ស្ថមនការនក្បើក្ាេ់ពលក្មមផ្ទាល់ចំនួន120,000នមាង និងការចំណាយនលើផលិតក្មមនផេងៗនទៀតមានដូចខាងនក្កាមននោះ
Variable Cost
Indirect materials
$180,00
Indirect labor
240,000
Utilities
60,000
Total
$480,000 1
Fixed Costs
Depreciation
$180,000
Supervision
120,000
Property Taxes 60,000
Total
$360,000
27
អនក្ក្រប់ក្រងក្ក្ុមហ៊ុនចង់នរៀបចំបនងកើតថវិកាបត់ស្បនចំនពាោះក្ំរិតផលិតក្មមចំនួនៈ8,000, 9,000, 10,000 11,000 និង12,000 នមាង
ក្នុងមួយស្ខ្។
Step1េក្មមភាពជានគ្នលរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនរឺនមាងពលក្មមផ្ទាល់(Direct Labor Hours) ស្ដលរំនោងថវិកាក្តូវនលើេក្មមភាពក្នុងមួយស្ខ្នោយរិត
បំស្របំរួលេក្មមភាពោចចប់ពី8,000 នៅ12,000 នមាង។
Step2 នក្កាយពីានដឹងលថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួលេរ៊ុបនហើយ នយើងរណនាលថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួលក្នុងមួយឯក្តានោយក្ចំណាយេរ៊ុបនិមួយៗស្ចក្
នឹងនមាងពលក្មមផ្ទាល់នក្បើក្ាេ់នៅក្នុងរំនោងថវិកានមស្ដលមានចំនួនេរ៊ុប 120,000 នមាង ។ ការរណនាបងាាញដូចខាងនក្កាមៈ
1
28
Con’t
Variable Cost
Indirect materials
Indirect labor
Utilities
Total
Variable Cost per
Computation
Direct Labor Hour
$180,000÷120,000 $1.50
$240,000÷120,000 2.00
$60,000÷120,000 0.50
$4.00
Step3:នោយស្ថរការនរៀបចំថវិក្ននោះនរន្ែើក្បចំស្ខ្ ដូចននោះនរក្តូវក្ំណត់លថៃនដើមចំណាយនថរ Fixed Cost ោល់ស្ខ្និមួយៗ។នយើងានដឹងនហើយថា
Fixed Cost ក្បចំស្ខ្និមួយៗនៅនថរជានិចចនទោះបីជាេក្មមភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនមានការផ្ទៃេ់បាូរោងណាក្៏នោយ។ ដូចននោះ នដើមបីរណនាFixed
Cost ក្តូវចំណាយោល់ៗស្ខ្ នរក្តូវយក្ទឹក្ក្ាក្់េរ៊ុប Fixed Costs មាននលើក្បនេទចំណាយនីមួយៗស្ចក្នឹង12 ។នរទទួលាន Fixed Cost
ោល់ស្ខ្នីមួយៗរឺៈDepreciation $15,000, Supervision $10,000 and Property Taxes $5,000។
1
29
-Step4:នរៀបចំរំនោងថវិកាបត់ស្បន (Flexible Budget) េំោប់មួយស្ខ្ចំនពាោះោល់េក្មមភាពស្ដលក្ក្ុមហ៊ុនចង់ាន។ នៅក្នុងការេិក្ាននោះ ក្ក្ុមហ៊ុន
ានក្ំណត់ន្ែើរំនោងថវិកាេំោប់ស្ខ្មក្ោ ឆ្នំ2005 នោយក្ំណត់យក្េក្មមភាពពី8,000 ដល់ 12,000 នមាងក្នុងមួយស្ខ្។
រំនោងថវិក្បត់ស្បនរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនផលិតក្មម Fox Manufacturing Company នៅស្ខ្មក្ោឆ្នំ២០០៥បងាាញដូចខាងនក្កាមៈ
1
30
Con’t
Fox Manufacturing Company
Flexible Monthly Manufacturing Overhead Budget
Finished Department
For the Ended 2005
Activity Level:
Direct labor hour
8,000
9,000
10,000
$12,000 $13,500
$15,000
11,000
12,000
Variable Cost
Indirect materials
Indirect Labor
$16,500 $18,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
32,000
36,000
40,000
44,000
48,000
Depreciation
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Property Taxes
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
$62,000 1 $66,000
$70,000
Utilities
Total variable Costs
Fixed Costs:
Supervision
Total Fixed Costs
Total Costs
$74,000 $78,000
31
ចំនពាោះក្ក្ុមហ៊ុនផលិតក្មមFoxលថៃនដើមចំណាយនថរមានចំនួន $30,000 នហើយលថៃនដើមចំនាយស្ក្បក្បួលមួយឯក្តានេមើនឹង$4,000។ក្នុងក្ំ
រិតេក្មមភាព9,000 នមាងពលក្មមផ្ទាល់ រំនោងថវិកាេរ៊ុបចំណាយ នលើផលិតក្មម(Total budget Costs) នេមើនឹង$66,000=$30,000+
($4×9,000)។ដូចគ្ននស្ដរ ក្បេិននបើនរចង់រក្ចំណាយថវិកានលើផលិតក្មម ស្ដលនឹងក្តូវនក្បើក្ាេ់ពលក្មមផ្ទាល់ចំនួន8,622 នមាងនរនឹងទទួលានការ
ចំណាយក្បស្ហល $64,488=$30,000+($4×8,622)។ នយើងនលើក្យក្ក្រណីជាក្់ស្េាងក្នុងការនរៀបចំថវិកាបត់ស្បន។
បនាាប់ពីាននក្ជ្ើេនរើេយក្8,000 នមាងដំនណើរកានោយមាេ៊ុីនជាេក្មមភាពមូលោឋ ននគ្នលនហើយ នរោចបងាាញក្ិចចដំនណើរ
(Process)លនការនរៀបចំថវិកាបត់ស្បនតាមដំណាក្់កាលនីមួយៗដូចខាងនក្កាមៈ
1
32
Preparing a Flexible Budget
Description
Variable
Cost
Per Hour
Total
Fixed
Cost
Machine Hour
Indirect Labor
4.00
Indirect material
3.00
Power
0.50
$7.50
Fixed Cost:
Depreciation
$12,000
Insurance
Total Fixed Cost
8,000
Hours
8,000
Variable Costs
Total variable cost
Flexible Budgets
2,000
$14,000
Total overhead Cost
1
10,000
Hours
10,000
12,000
Hours
12,000
នៅក្នុងដំណាក្់កាលននោះចំាច់ក្តូវរណនាលថៃនដើមចំណាយ ស្ក្បក្បួលេរ៊ុបេំោប់ 8,000នមាង។នយើងានដឹងថាក្ក្ុមហ៊ុនក្ំនត់យក្ ចំនួន
នមាងន្ែើការនោយមាេ៊ុីនន្ែើជាឯក្តាេំោប់វាេ់េក្មមភាព ជាពិនេេេំោប់ជាមូលោឋ នក្នុងការក្ំនត់លថៃនដើមចំណាយនលើផលិតក្មម ដូចននោះការចំណាយ $4
នលើ Indirect Labor មានន័យថាៈក្នុងមួយនមាង ដំនណើរការនោយមាេ៊ុីនរឺក្ក្ុមហ៊ុននៅមានចំណាយ$4 នលើ Indirect Labor។ បក្ក្ស្ថយដូច
គ្ននស្ដរចំនពាោះការចំណាយស្ក្បក្បួលនផេងៗនទៀតស្ដលមាននៅក្នុងManufacturing Overhead របេ់ក្ក្ុមហ៊ុន។
ជាេរ៊ុបច៊ុងនក្កាយនរទទួលានលថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួលេរ៊ុបនេមើនឹង$60,000។
1
34
Preparing a Flexible Budget
Description
Variable
Cost
Per Hour
Total
Fixed
Cost
Machine Hours
Flexible Budget
8,000
Hours
8,000
10,000
Hours
10,000
12,000
Hours
12,000
Variable Costs:
Indirect Labor
4.00
Indirect materials
3.00
Power
Total variable cost
32,000
32,000
24,000
24,000
4,000
4,000
$60,000
$60,000
0.5
$7.50
Fixed Costs:
Depreciation
Insurance
Total Fixed cost
$12,000
2,000
14,000
$14,000
Total Overhead Costs
1
35
លថៃនដើមនថរFC នៅរក្ាក្ំរិតដស្ដល$14,000 នទោះបីេក្មមភាព
ស្ក្បក្បួលពី8,000h នៅ12,000h ក្៏នោយ។
Preparing a Flexible Budget
Description
Machine Hours
Variable Cost:
Indirect Labor
Indirect Materials
Power
Total variable cost
Fixed costs:
Depreciation
Insurance
Total Fixed Cost
Total Overhead Cost
Variable
Cost
Per Hour
Total
Fixed
Cost
Flexible Budget
8,000
Hours
8,000
10,000
Hours
10,000
12,000
Hours
12,000
$32,000
32,000
24,000
24,000
4,000
4,000
$60,000
$60,000
4.00
3.00
0.50
$7.50
$12,000
2,000
$12,000
2,000
$14,000
$14,000
$74,000
$74,000
36
នៅដំណាក្់កាលច៊ុងនក្កាយ នរទទួលានរំនោងថវិកាបត់ស្បន មួយស្ដលោចអន៊ុវតាាននលើេក្មមភាពខ្៊ុេៗគ្ននរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន។ នយើងន ើញ
ថាលថៃនដើមចំណាយស្ក្បក្បួលរឺផ្ទៃេ់បាូរតាមក្ំរិតេក្មមភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន។ប៊ុស្នាលថៃនដើមចំណាយនថរ (Fixed Costs) នទ ស្ដលនៅរក្ាក្ំរិតដស្ដនទោះបីជា
មានការផ្ទៃេ់បាូរក្ំរិតផលិតក្មម ឬេក្មមភាពរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនោងណាក្៏នោយ។
1
37
Flexible Budget
Description
Variable
Cost
Per Hour
Total
Fixed
Cost
Machine Hours
Fixable Budgets
8,000
Hours
8,000
10,000
Hours
10,000
12,000
Hours
12,000
Variable Cost:
Indirect Labor
4.00
$32,000
32,000 40,000
40,000 48,000
48,000
Indirect Material
3.00
24,000
24,000 30,000
30,000 36,000
36,000
Power
0.50
4,0004,000 5,000
5,000 6,0006,000
Total variable Cost
$7.50
$60,000
$60,000 75,000
$75,000 90,000
$90,000
Fixed Costs:
Depreciation
12,000
12,000
12,000 12,000
12,000 12,000
12,000
Insurance
2,000
2,0002,000 2,000
2,000 2,0002,000
Total Fixed Cost
14,000
$14,000 14,000
$14,000 14,000
$14,000
Total Overhead Costs
74,000
$74,000 89,000
$89,000 104,000
$104,000
នរោចបងាាញរំនោងថវិកាចំណាយនលើផលិតក្មមេរ៊ុបរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុននៅនលើក្កាេិចស្ដលនៅនលើអ័ក្េោប់េ៊ុីតំណាងនោយនមាងពលក្មមផ្ទាល់ និងនលើអ័ក្េអរនោននបងាាញ
អំពីលថៃនដើមចំណាយ(Costs)។
38
Flexible Budget
120,000
100,000
Cost
80,000
60,000
40,000
20,000
0
8000
10000
12000
Production
នរោចបងាាញរំនោងថវិកាចំណាយនលើផលិតក្មមេរ៊ុបរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុននៅនលើក្កាេិចស្ដលនៅនលើអ័ក្េោប់េ៊ុីតំណាងនោយនមាងពលក្មមផ្ទាល់ និងនលើអ័ក្េអរនោននបងាាញ
អំពីលថៃនដើមចំណាយ(Costs)។
39
Graphic Flexible Budget Data (Refer to Hard Copy)
ឧទហរណ៍ៈ
1-Evans Company wants to prepare flexible budget cost estimates for the following items within a
range of 10,000 t 12,000 direct labor hours:
Maintenance
Depreciation
Supplies
Utilities
Rent
Insurance
Indirect labor
Fixed Cost
$3,600
9,000
840
1,800
2,400
3,600
7,200
Variable Cost per
Direct Labor Hour
$0.30
$0.45
$0.15
$0.60
40
Required: Prepare a flexible overhead budget for 10,000, 11,000,
And 12,000 direct labor hours.
2-King Tool Company uses a flexible budget to evaluated the production performance. The firm’s
controller has estimated the manufacturing overhead costs for the coming year as:
Fixed
Variable Cost per
Costs
Standard Machine Hour
Indirect Labor
$30,000
$6.00
Supplies
6,000
0.50
Maintenance
12,000
0.20
Utilities
5,000
1.30
Depreciation
40,000
Required: Prepare a flexible budget using 10,000, 15,000, and 20,000 standard machine hours.
1
41
3. រាយការណ៍ថវកាិ របត់ស្បន Flexible Budget Reports
រាយការណ៍ថវិកាបត់ស្បនរឺជារាយការណ៍បនងកើតន ើងនដើមបីនក្បើ
ក្ាេ់លផាក្នុងរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុននដើមបីផាល់ពត៌មានងាយក្េួលក្នុងការក្តួតពិនិតតយនលើក្បេិទធភាពលនកាក្រប់ក្រង ។ នៅក្នុងរាយការណ៍ថវិកាបត់ស្បន រឺក្តូវ
បងាាញធាត៊ុពីរេំខាន់រឺៈ ទិននន័យផលិតក្មមដូចជានមាងពលក្មមផ្ទាល់ និងទិននន័យលថៃនដើមេំោប់ Variable and fixed Costs។បស្នាមនលើននោះនទៀត
រាយការណ៍ានផាល់ពត៌មានជាមូលោឋ នក្នុងការវាយតំលលនលើក្បេិទធភាពលនការក្រប់ក្រងនលើផលិតក្មម និងលថៃនដើមចំណាយ។
ថវិកាបត់ស្បន(Flexible
Budget)ក្តូវាននរយក្នៅនក្បើក្ាេ់ោងទូ លំទូលាយនៅក្នុងស្ផនក្ផលិតក្មម និងនេវាក្មម។
រាយការណ៍ថវិកាបត់ស្បនរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុន Fox និង Finished
Department េំោប់ស្ខ្មក្ោបងាាញក្នុងតាោងខាងនក្កាម ។ េនមតថា
1
42
ក្ក្ុមហ៊ុនាននក្គ្នងនក្បើក្ាេ់នមាងពលក្មមផ្ទាល់នៅស្ខ្មក្ោចំនួន8,800នមាង។ប៊ុស្នាជាក្់ស្េាងនៅស្ខ្មក្ោ ក្ក្ុមហ៊ុនាននក្បើក្ាេ់នមាង ពលក្មមផ្ទាល់
9,000នមាង ។ ដូចននោះ រំនោងថវិកាក្តូវរណនានលើ េក្មមភាពពិត ក្បនោជ្ន៍នដើមបីងាយក្េួលក្នុងការវាយតំលលនៅនលើរំនោងថវិកាស្ដលានន្ែើ និងលទធ
ផលពិតក្ាក្ដស្ដលទទួលាន។
1
43
Fox Manufacturing Company
Flexible Monthly Manufacturing Overhead Budget
Finished Department
For the Month Ended January 31, 2013
Deference
Direct Labor Hour(DLH)
Budget at
8,800DLH
Actual Cost at
Favorable-F
9,000 DLH
Unfavorable-U
F/U
Variable Costs:
Indirect materials
$13,500
$14,000
$500
U
Indirect Labor
18,000
17,000
1,000
F
Utilities
4,500
4,600
100
U
Total Variable Costs
36,000
35,600
400
F
Depreciation
15,000
15,000
0
Property Taxes
10,000
10,000
0
Supervision
5,000
5,000
0
Total fixed costs
30,000
30,000
0
Total Costs
$66,000
$65,600
400
Fixed Costs:
1
F
44
នយើងន ើញថា ថវិការជាក្់ស្េាង និងរំនោងថវិការរណនាស្ផអក្
នលើមូលោឋ នក្ំរិតេក្មមភាពស្ដលក្ក្ុមហ៊ុនានន្ែើជាក្់ស្េាងនៅក្នុងស្ខ្ មក្ោ9,000នមាង ។ នបើនយើងពនិតយនមើលនលើរំលាតស្ដលទក្់ទងនឹង បរិមាណ រឺនេមើ
នឹង200នមាង ។ តួរនលខ្ទទួលានននោះ បក្ក្ស្ថយថាមិនលអ ។ ប៊ុស្នានបើពិនិតយរំលាតនលើចំណាយនលើផលិតក្មមេរ៊ុបវិញនរទទួលានតំលលេរ៊ុបនេមើនឹង-
$400 ស្ដលតួនលខ្ននោះបក្ក្ស្ថយថាលអេំោប់រំនោថវិកាចំណាយនលើផលិតក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ៊ុនFox។ នយើងោចបងាាញរាយការណ៍បត់ស្បនលំអិតរបេ់ក្ក្ុម
ហ៊ុននផេងនទៀតស្ដលេក្មមភាពវាេ់ស្វងនោយនមាងដំនណើរការនោយមាេ៊ុីនចំនពាោះេក្មមភាព8,000 នមាង។នៅនលើរាយការណ៍មានរណនាលថៃនដើមស្ក្ប
ក្បួលក្នុងមួយឯក្តា ។
1
45
Flexible Budget
Performance Report
Description
Variance
Cost Per
hours
Total Fixed
Costs
Machine Hours
Flexible
Budget
Actual
Results
Variances
8,000
8,000
0
Variance Costs:
Indirect Labor
$4.00
$32,000
$34,000
$2,000U
Indirect Materials
3.00
24,000
25,500
1,500U
Power
0.50
4,000
3,800
200F
Total Variable Costs
$7.50
$60,000
$63,500
$3,300U
Fixed Expenses:
Depreciation
$12,000
$12,000
$12,000
0
Insurance
2,000
2,000
2,000
0
Total Fixed Costs
$14,000
$14,000
0
Total Overhead Costs
$74,000
$77,300
$3,300U
46
ឧទហរណ៍ៈ
1-The variable portion of Waley Company’s flexible budget is given below:
Overhead Costs
Machine-Hours
Cost
Formula
(Per hour)
10,000
18,000
24,000
Utilities
$1.20
$12,000
$21,600
$28,8000
Supplies
0.30
3,000
5,400
7,200
Maintenance
2.40
24,000
43,200
57,600
Rework Time
0.60
6,000
10,800
14,400
Total Variable
Costs
$4.50
$45,000
481,000
$108,000
1
47
During the recent period, the company recorded 16,000 mchine-Hour of activity. The variable
overhead costs incurred were as follows:
Utilities
$20,000
Supplies
47,000
Maintenance
35,100
Rework Time
12,300
The budget activity for the period had been 18,000 machine-hours.
Required: Prepare a variable overhead performance report for the period. Indicate whether variances
are favorable (F) or unfavorable(U).
1
48
2-Goss Company uses an annual flexible budget based on standard direct labor hours for the
following manufacturing overhead items:
Variable Cost per
Standard Direct Labor
Hour
Fixed Cost
Indirect Labor
$0.60
$4,200
Supplies
$0.15
4,500
Utilities
$0.30
9,200
During the years, the firm recorded 8,700 standard direct labor
hours while working 9,100 actual direct labor hours and incurring the
following actual costs: indirect labor$9,800 supplies $5,790, utilities
$12,710.
Required: a. Prepare a flexible budget for the three cost items using
9,000, and 10,000 standard direct labor hours.
b. Prepare a flexible budget performance report for the three cost times, based on the firm’s
operating results for the year.
49
Thanks for Your Pay
Attention
Please Raise Your Questions and Commons
េំណួរពិភាក្ា
១ ចូរពនយល់ពីរំនោងថវិកាស្ថាទិច
២ នតើអែីនៅជារំនោងថវិការស្ក្បក្បួល
៣ នហត៊ុអែីានជានរក្តូវការរំនោងថវិកាប់តស្បន? ចូរពនយល់
៤ នតើការអន៊ុវតាន៍ជាក្់ស្េាងរំនោងថវិកាបត់ស្បនមានជ្ំហានអែីខ្ៃោះ?
ចូរពនយល់
៥ ចូរពនយល់អំពីរាយការថវិកាបត់ស្បន
51

similar documents