DLV INNOVISION - Biogas

Report
Kleinschalige Vergisting
in Vlaanderen
2e Vlaams Vergisterforum – 19/09/2012
Lies Bamelis
Greet Ghekiere
Jonathan De Mey
Bedrijfsvoorstelling
Bedrijfsvoorstelling
• Innovatief en duurzaam agrarisch ondernemen
• Onderzoek en advies in land- en tuinbouw
• Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
→ eigen vergistingsinstallatie (31 kWel)
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke - Beitem
• Degelijk advies en professionele oplossingen
• Analyses op water, plant, bodem en mest
• Innovatie (energie, water, aquacultuur, groene grondstoffen)
• Zorg voor milieu en landschap, aandacht voor buur en burger
Vergisting
Onopgelost afbreekbaar organisch materiaal
(polymeren)
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
Hydrolyse
Aminozuren,suikers
suikers
Aminozuren,
Hogere
Langketige
vetzuren, vetzuren
alcoholen
Condities :
- Anaëroob
- Mesofiel (35 – 37°C) of thermofiel
(50 – 55°C)
- HRT : 30 – 70 dagen
- Stabiele voeding vereist
Acidogenese
Intermediaire producten (butyraat,
propionaat,propionaat,…)
alcoholen, …)
Acetogenese
Waterstof,
koolstofdioxide
Acetaat
Methanogenese
Methaan,
koolstofdioxide
Output vergister :
- Biogas (50 – 75 % CH4)
Naar WKK -> Electr. + Warmte
- Digestaat (± input)
- Output = continu
- Nutriënten : IN = OUT
Tendens
Bron: Biogas-E, 2011. Voortgangsrapport 2011 Anaerobe vergisting in Vlaanderen.
° Vergisting in kader van mestverwerking (66%) of afvalverwerking
° Schaalvergroting
In agrarisch gebied installaties tot 60 000 ton/j
Tendens
Aantal installaties in Vlaanderen, in werking of in
opbouw gedurende de laatste 3 jaar
(Voortgangsrapport 2011, Biogas-e vzw)
 Huidige “pijnpunten” grote installaties




Gebrek betaalbare biomassatromen & logistiek
Ruimtelijke ordening
Aansluiting op elektriciteitsnet
Arbeidsintensiteit & administratieve last
Daardoor meer vraag naar kleinere installatie welke geïntegreerd
kunnen worden in het (landbouw)bedrijf
Tendens
Schaalvergroting => Relatieve kostenbesparing
° Lagere investeringskost /kWe geïnstalleerd vermogen
° Lagere werkingskosten /kWhe
° Betere positie op de biomassa-markt voor levering biomassa
Biolectric: 9.500 €/kWe
Microferm: 6.130 €/kWe
Portaferm: 15.000 €/kWe
Eder et al, BOKU, 2010
Wanneer kleinschalige vergisting?
Drijfveer: zelf voorzien in de energievraag van het bedrijf
+ 0,19 €/kWh versus + 0,05 €/kWh
Voordelen maximaliseren door:
- Zoveel mogelijk gebruik van eigen biomassa
- Eenvoudig concept – weinig arbeid
Kleinschalige landbouwvergisters
Rendabiliteit kleinschalige
landbouwvergisters
-
Beschikbare (mest)opslag
Afzet mogelijkheden digestaat (scheider, …)
Hoge actuele kosten elektriciteit
Energieprofiel (piekverbruik vs continu verbruik)
Nuttige toepassing warmte binnen bedrijf
…
Case per case – aanpak + volledige kosten / baten in kaart brengen !
Stand van Zaken
Sinds 2009 – 2010 diverse commerciële (demo)installaties:
Naam
KWe
Substraat
DU
Portaferm
10 – 20
Mest
DU
Enbea Bots
40 –> 190
Diverse ook met hoge DS-gehalte
DU
Bebra
60 – 100 – 150 -190
Mest
DU
Smack Eucolino
18 – 36 – 55 - 75
Diverse
DU
Consentis CON2
Tot 75
Mest
VS
Avatar Energy
13 -> 130
Mest
UK
Marches Biogas
12 -> 500
Diverse
Nl
HoSt Microferm
62
Mest (runderen)
Be
Biolectric
10 (en groter)
Mest
Be
Greenwatt
100
Oogstresten
Piloot / 1e installaties
Portaferm (DU)
Bebra (DU)
Consentis CON2 (DU)
Enbea Bots (DU)
Piloot / 1e installaties
Smack – Eucolino (DU)
Host – Microferm (NL)
Avatar Energy (VS)
Marches Biogas (UK)
Greenwatt (BE)
Stand van Zaken
Biolectric (BE)
• Enkel mest
• Max 64 000 kWhe / jaar
• Terugdraaiende teller
Johan Hollevoet, Diksmuide
Patrick Devreese, Gistel
Opvolging 2 installatie in praktijk:
• Elektriciteitsproductie
• Warmtebenutting: vergister ↔ eigen gebruik warm water
• Nodige arbeidsinzet
• Staalname digestaat & mest: bemestingswaarde
• 1 jaar: 2012-2013
Biogaspotentieel van biomassa
Afval
Groenteafval
Energiegewassen
Aandachtspunten
DIGESTAAT
• Opslag
• Niet onder de stalrooster (stalklimaat)
• Indien externe opslag niet aanwezig -> impact op rendabiliteit
• Meststof : minder geur & efficiënter
• Micro-vergister:
• Geen toevoeging van co-stromen -> kost afzet digestaat = kost
afzet ruwe mest
• Pocket-vergister:
• indien co-vergisting energie-gewassen -> verhoogde
nutriënten afzet (N & P)
Aandachtspunten
WETGEVEND KADER
1. Milieuvergunning
2. Erkenning eindproduct
VLACO
1069 light (afzet in
Vlaanderen)
FOD
(bij afzet bij
derden= handel)
Ja
bemerkingen
Energiegewassen
Neen
Neen
Bedrijfseigen mest
Neen
Ja (VLM) bij
derden
Ja (VLM en OVAM)
bij derden
Ja
Want mest wordt
verwerkt.
Melkproducten:
onmiddellijk te
verwerken
Bedrijfseigen dierlijk OBA
Neen
Bedrijfseigen plantaardig
OBA
Neen
Neen
Ja
Extern plantaardig OBA
Ja
Neen
Ja
Slibs
ja
Input
Extern dierlijk OBA
Ja
Beperkte lijst
stromen
FAVV:
bacteriologie
WORDT NIET TOEGELATEN IN POCKETVERGISTER
Neen
ja
Aandachtspunten
RISICOANALYSE
• Geen ontploffing, wel brandbaar
• Opletten met methaan en zwavel
• Opletten met schuimvorming en waterlopen
• Digestaatopslag niet onder roosters (best extern onder gaskap)
• Opmengen met mest : aparte analyse en code
DIGESTAAT SCHEIDING
• Dikke fractie mest als strooisel. Dikke fractie digestaat?
• Scheiding wordt belangrijk, zeker naar fosfornorm
• Eventueel centrifuge bij biologieën : letten op hygiënisatie
• Mobiele scheider? Probleem van opslag
Aandachtspunten
FISCALITEIT
• Forfait : wordt als landbouw beschouwd indien stroomproductie
voor eigen gebruik. Zoniet < 5580 € extra omzet
• Opletten verlies VLIF-steun (volledig bedrijf)
• Aparte vennootschap is mogelijk aangewezen
• Synergie op vennootschap en verhuur aan melkveebedrijf?
• Vraag eerst advies!
BOUWKUNDIG – hoe bouwen?
• Traditionele stal (kelder 2m diep)
• Stal met ondiepe kelder (1m)
• Stal met volle vloer
• Stal met volle vloer + mestput
Rekentools
Online rekenblad Pocketvergisting o.b.v. mest
www.enerpedia.be
→ Simulatie terugverdientijd
→ Kleine vergisters op mest
Rekentools
Uitgebreide tool met landspecifieke templates
-
Nadruk op landbouw covergisting
Keuze in biomassa
Verschillende subsidiekaders
Vooraf geïntegreerde parameters
Aanpasbare templates – up to date
Gratis ter beschikking op www.bioenergyfarm.eu
Afschrijvingen, exploitatie, …
Vier scenario’s (stroom, wkk, opwerking, injectie)
Resultaat = uitgebreide haalbaarheidsstudie
Rekentools
Rekenblad Pocketvergisting o.b.v. mest en
eventuele co-stromen
- Toevoer verschillende voedingsstromen
- Volledige investeringsanalyse (incl. systemen voor warmtegebruik,
digestaat opslag, …)
- In kaart brengen verschillende opties voor verwerking digestaat met
bijhorende onkosten (MAP 4, …)
- Verschillende afschrijvingstermijnen voor roterende & vaste delen
- Gedetailleerde opsomming exploitatiekosten
- Jaarlijkse slijtage motor (daling efficiëntie) in rekening gebracht
- …
Resultaat = bedrijfsspecifieke KBA
Innovatie projecten
INTERREG – ARBOR (Accelerating Renewable Energies
through valorization of Biogenic Organic Raw Materials)
 Doel:
 optimale conversie van biomassastromen naar energie
 ‘Evaluatie verschillende conversieprocessen
 Benchmarking stimulerende en belemmerende elementen in
beleidskader verschillende NWE regio’s
 ‘Ontwikkeling regionale strategiën voor valorisatie biomassa stromen
 Looptijd: 2011 – 2015
 Financiering: EU-INTERREG IV.B. + Vlaamse overheden
Hoofdpartners Vlaanderen
Ind. co-partner Vlaanderen
Aanvullende stuurgroep
Innovatie projecten
Haalbaarheidsstudies kleinschalige vergisting op
“andere biomassastromen” (witloofwortels, slibs, …)
- Inventarisatie mogelijke biomassastromen
- ontwikkeling piloten rond energetische valorisatie
oogstresten
Case-studies:
- Vergisting op landbouwschaal
- Vergisting op huisschaal
Innovatie projecten
Demonstratie project inzake rationeel energieverbruik –
Vergisting op boerderijschaal
- Doel: vergisting bedrijfseigen biomassa stromen met volledige
integratie in het landbouwbedrijf
- Looptijd : 2012 - 2015
- Financiering : Vlaams Energie Agentschap (VEA)
- Hoofdaanvrager : IVACO cvba
- Partners:
Conclusie
TROEVEN KLEINSCHALIGE VERGISTING:
- Bijdrage doelstelling hernieuwbare energie (20 20 20)
- Heeft potentieel te besparen op :
- Drukken energiefactuur
- Uitsparen fossiele energie
- Veel minder NIMBY dan grootschalige vergisters
- Veel minder administratie dan grootschalige vergisters
(geen externe stromen)
- Merendeel inputstromen in eigen handen => onafhankelijk van de
marktprijs
MAAR REKEN JE NIET RIJK!!
REKENTOOLS
Contact
Lies Bamelis
[email protected]
0499 14 08 58
Greet Ghekiere
[email protected]
0499 56 59 77
Jonathan De Mey
[email protected]
0476 50 92 53

similar documents