5ocefgkkap3ommfraaum25vsDiabetes Mellitus

Report
Diabetes Mellitus
คนเราทุกคนมีน้าตาลในเลือด !!!
 ทุกคนต้องมีน้ ำตำลในเลือดเรียกว่ำ น้ ำตำลกลูโคส
ซึ่งได้มำจำกอำหำร
 ร่ำงกำยจะใช้น้ ำตำลกลูโคสได้ตอ้ งอำศัย ฮอร์โมนอินซู ลิน
ซึ่งสร้ำงจำกตับอ่อน เป็ นตัวพำน้ ำตำลกลูโคสเข้ำไปในเนื้ อเยือ่
 ถ้ำร่ำงกำยขำดอินซู ลินเนือ่ งจำกตับอ่อนถูกทำลำย หรือ อินซู ลิน
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนลดลง จะทำให้เกิดภำวะน้ ำตำลใน
เลือดสูง คือ เกิดโรคเบำหวำน
อาการสาคัญที่เกิดจากโรคเบาหวาน
 ปั สสำวะบ่อย และมำก ทำให้เข้ำห้องน้ ำตอนกลำงคืนหลำยครั้ง
 คอแห้ง กระหำยน้ ำ และดืม
่ น้ ำมำก
 กินจุแต่ น้ ำหนักลด
 ชำปลำยมือ ปลำยเท้ำ
 อ่อนเพลีย คันตำมตัว และอวัยวะเพศ
 เป็ นแผลแล้วหำยยำก
 บำงรำยตรวจพบโดยบังเอิญโดยไม่มีอำกำร
Classification of Diabetes
• Type 1 diabetes
– β-cell destruction
• Type 2 diabetes
– Progressive insulin secretory defect
• Other specific types of diabetes
– Genetic defects in β-cell function, insulin action
– Diseases of the exocrine pancreas
– Drug- or chemical-induced
• Gestational diabetes mellitus (GDM)
Type I Diabetes
 inability of islet cells to produce insulin
 Dependent on exogenous insulin for life
 Cause is unknown, but likely to have genetic,
autoimmune component
 Onset generally < 30 years
 5-10% of cases of diabetes
 Onset sudden
 Symptoms: 3 P’s: polyuria, polydypsia, polyphagia
Type 2 Diabetes Mellitus
 Insulin levels may be normal, elevated or depressed
 Characterized by insulin resistance,
 diminished tissue sensitivity to insulin,
 and impaired beta cell function
(delayed or inadequate insulin release)
 Often occurs >30 years
 Risk factors: family history, sedentary lifestyle,
obesity and aging
DM: Other Specific Types
• Genetic defect of -cell function (MODY) or defect of insulin action
 Diseases of exocrine pancreas
 Endocrinopathies
Acromegaly, Cushing’s syndrome, Hyperthyroidism, Pheochromocytoma etc.
 Drugs
Steriod, α-IFN, phenytoine
 Infectious : Congenital rubella, CMV
Gestational Diabetes
 Glucose intolerance during pregnancy
 Placental hormones contributes to insulin resistance
 High risk: glycosuria, family history, marked obesity
 Will have greater risk of developing
Type 2 DM later in life if weight
not controlled
การคัดกรองเบาหวานควรทาใน.....
Diagnosis of Diabetes Mellitus
Criteria for the Diagnosis of Diabetes
A1C ≥6.5%
OR
Fasting plasma glucose (FPG)
≥126 mg/dL
OR
2-h plasma glucose ≥200 mg/dL
during an OGTT
OR
A random plasma glucose ≥200 mg/dL
Prediabetes: IFG, IGT, Increased A1C
FPG 100–125 mg/dL : IFG
OR
2-h plasma glucose in the 75-g OGTT
140–199 mg/dL : IGT
OR
A1C 5.7–6.4%
ADA. I. Classification and Diagnosis. Diabetes Care 2013;36(suppl 1):S13; Table 3.
Acute Complications of Diabetes
 Hypoglycemia : whipple triad
1. BS ≤ 70
2. มีอาการแสดงของภาวะน้าตาลต่าในเลือด
3. อาการหายไปเมือ่ ได้รบั น้าตาลหรือคาร์โบไฮเดรต
 DKA
 HHNS
Long term complications of Diabetes
Microvasuclar:
damage to eyes, kidneys, nerves
(retinopathy, nephropathy,
neuropathy)
Macrovascular: 2X risk for
heart attack and stroke,
peripheral vascular disease
Management of
Diabetes Mellitus
Management of DM
 The major components of the treatment of diabetes are:
A
• Diet and Exercise
B
• Oral hypoglycaemic
therapy
C
• Insulin Therapy
Oral Hypoglycemic drugs
 Sulfonylurea : Glibenclamide, Glipizide, Gliclazide
 Biguanide: metformin
 Thiazolidinediones: pioglitazone, rosiglitazone
 Alpha glucosidase inhibitors: acarbose, voglibose
Insulin
 Human insulin: regular insulin, NPH, combination
 Insulin analogue: lispro, aspart, glargine
Oral Hypoglycemic drugs
ิ นซูลินจากตับอ่อน)
1. insulin secretagogue (เพิ่มการหลังของอ
่
- Sulfonylurea : Glibenclamide, Glipizide, Gliclazide
- กระตุน้ การหลังอิ
่ นซูลนิ จากตับอ่อน
- ลด hepatic glucose output
- เพิม่ Insulin sensitivity
ระวัง ภาวะน้าตาลในเลือดต่า
2. insulin sensitizer (ลดการดือ้ ต่ออินซูลิน)
- Biguanide : metformin
- ยับยัง้ การสร้างกลูโคสจากตับเป็ นหลัก
- ทาให้อนิ ซูลนิ ออกฤทธิ ์ทีก่ ล้ามเนื้อดีขน้ึ
- ไม่ทาให้เกิด hypoglycemia
- น้าหนักตัวอาจลดลงในบางราย
- ผลข้างเคียง : คลื่นไส้ ท้องเสีย ลิน้ ไม่รบั รส , lactic acidosis
- C/I : Cr ≥ 1.5 ไม่ควรให้, CHF, Impaired hepatic function
Insulin
 ยับยัง้ การปล่อยกลูโคสจากตับ
 เพ่ิ มการใช้กลูโคสโดยเนื้ อเยื่อส่วนปลายที่ไวต่ออินซูลิน เช่น
กล้ามเนื้ อ หรือ ไขมัน
 ทาให้เกิดการสะสมพลังงานในรูปไขมัน
Insulin
Classification by insulin action
Short acting Insulin : Regular insulin (Humulin R, Actrapid)
Intermediate acting insulin: NPH insulin (Humulin N, Insulatard)
Lente (Monotard)
Rapid acting Insulin : Lispro (Humalog), Aspart (Novo Rapid)
Long acting insulin: Ultralente (Ultratard), glargine, determir
Insulin Characteristics
Insulin
Onset*
Peak
Max Duration
0.25-0.5
0.5-1.5
4-6
Regular
0.5-1
2-4
6-8
NPH/Lente
2-4
5-9
14-18/16-20
Ultralente
3-5
12
20 - 24
Glargine
1-2
flat
24
Premixed
0.25-1
Dual
14 - 18
Lispro, Aspart
(70/30, 50/50, NPL75/Lispro25)
*Time (hr)
Sites for Insulin Administration
เป้าหมายการควบคุบเบาหวาน
้ นทีห
ี่ งของภาวะแทรกซอ
เป้าหมายการควบคุมปัจจ ัยเสย
่ ลอดเลือด

similar documents