********* 1 - φυσικη στοιχειωδων σωματιδιων ii

Report
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΙ
ΣΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ















Πυρηνικές Δυνάμεις
 Δυναμικό Yukawa
Ανακάλυψη παράδοξων σωματιδίων
 Ταξινόμηση σε ομάδες- θεωρητική πρόβλεψη quarks
Αντιστοιχία με κβαντικούς αριθμούς
Βαρυόνια- Μεσόνια
Οικογένειες quarks
Θεωρητική πρόβλεψη χρώματος
Πειραματική πρόβλεψη partons, colors
Εισαγωγή στην QFT- Θεώρημα Noether
Θεωρία Διαταραχών
Ομάδα συμμετρίας χρώματος
 Εγκλωβισμός χρώματος
Δυναμικό QCD
Ασυμπτωτική ελευθερία
Εγκλωβισμός των quarks
Lattice QCD
Νέες δέσμιες καταστάσεις
General properties of
nuclear forces
Ανεξάρτητες ηλεκτρικού φορτίου
 Συμμετρικές ως προς το isospin

 Συμμετρία πρωτονίου-νετρονίου
Αναλλοίωτες κάτω από
μετασχηματισμούς Γαλιλαίου, στροφών,
χρονική αντιστροφή, χρονική ανάκλαση
 Εμβέλεια της τάξης μερικών fm

 Κορεσμός δυνάμεων
Yukawa-exchange theory
1935- Αλληλεπίδραση νουκλεονίων
μέσω ανταλλαγής μεσονίων
 Εκπομπή-Απορρόφηση
 Μεσόνιο ανταλλαγής
ΠΙΟΝΙΟ
 π+ , π- , π0
 Μάζα 140 MeV
Πεπερασμένη
εμβέλεια  E  t
h

Proton-neutron interaction
Yukawa Potential
R e lativistic qm
E
2
 p m
2
2
C lein  G ordon
( 
2

2
t
 (r ) 
) ( r )  m  ( r )
2
2
g
r
Περιοχή απωστικού δυναμικού
Απαγορευτική αρχή του Pauli
e
 kr
Nuclear forces
interactions
Van der Waals of strong



Αλληλεπίδραση ισχυρού φορτίου
Ουδέτερα μόρια σε μικρές
αποστάσεις ‘’φαίνεται’’ η
κατανομή φορτίου των
ατόμων
Νουκλεόνια σε αποστάσεις
μερικών fm ‘’ουδέτερα’’
Σε αποστάσεις 1 fm
εμφανίζεται η κατανομή
του ισχυρού φορτίου
Ανακάλυψη νέων σωματιδίων


Δεκαετία 1950 κοσμική ακτινοβολία
Περίεργες ιδιότητες σωματιδίων
 Παραγωγή ανά ζεύγη σε αδρονικές συγκρούσεις
Ισχυρή
αλληλεπίδραση
 Σχετικά μεγάλοι χρόνοι ημιζωής
Ασθενής αλληλεπίδραση
 Εισαγωγή νέου κβαντικού αριθμού της παραδοξότητας (strange)
 Διατήρησή της στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις

Ταξινόμηση σωματιδίων το 1961 από Gell-Mann σε ομάδες
 Ομαδοποίηση σε πολλαπλότητες isospin, παραδοξότητας

Βαρυονική δεκάδα, βαρυονική-μεσονική οκτάδα
 Ελαφρύτερα σωμάτια με
J
p

3

2
Baryon decuplet
Meson octet
Baryon decuplet


Στον οριζόντιο άξονα πολλαπλότητες
isospin, παραδοξότητας
Σωματίδια που ανήκουν στην ίδια
πολλαπλότητα έχουν περίπου ίδιες μάζες





Η διαφορά τους οφείλεται στην διαφορετική
αλληλεπίδραση με το ΗΜ πεδίο, αφού έχουν
διαφορετικά φορτία
Οριζόντια μεταβολή isospin
Κατακόρυφη μείωση παραδοξότητας
Σταθερή διαφορά μάζας περίπου 150 MeV
ανάμεσα στις πολλαπλότητες
Θεωρητική εξήγηση


1964: Zweig & Murray Gell-Mann
Εισαγωγή 3 στοιχειωδών σωματιδίων
Up, down & strange quarks
Είναι φερμιόνια και έχουν κλασματικά φορτία

Διαφορά μάζας:
m s  m u , d 150 MeV

Φορτίο:
Q


e

B  S
2
 I3
Experimental evidence of partons
1969 SLAC electron- nucleon
deep inelastic scattering
 Rutherford 1909
 1. Σκέδαση e σε μη αμελητέες
γωνίες
 Ύπαρξη παρτονίων

 Φερμιόνια
 Κλασματικό φορτίο

2. Έλλειμμα ορμής
 Ύπαρξη και άλλων σωματιδίων
που κουβαλούν το άλλο μισό της
συνολικής ορμής της τελικής
κατάστασης του νουκλεονίου
 GLUONS

Γιατί λεπτόνια?
Flavors

Κάθε quark αντιστοιχεί σε έναν
κβαντικό αριθμό
Q
e



B  S  C  B * T
2
 I3
3 οικογένειες quarks
Κάθε οικογένεια αποτελείται
από ένα quark με Q=2/3e και
ένα με Q=-1/3e
Properties of Flavors
Ασθενείς αλληλεπιδράσεις
Cabbibo-Kobayashi-Maskawa matrix
beta decay transformation u , d
Baryons & Mesons feel
strong interactions
Παρατηρήσεις
Δέσμιες καταστάσεις μόνο
qqq qq
Baryons constituted
of charm quarks
Leptons-Quarks symmetry
Families







Ανακάλυψη 1995 top quark
Συμπλήρωση συμμετρίας
λεπτονίων-quarks
3 οικογένειες σωματιδίων
Λεπτόνια δεν αισθάνονται τις
ισχυρές αλληλεπιδράσεις, μόνο
τα quarks
Ασθενείς αλληλεπιδράσεις
αλλάζουν τις γεύσεις στα quarks
και στα λεπτόνια
Ισχυρές αλληλεπιδράσεις ?
Γιατί 3 οικογένειες
σωματιδίων?
Δ++ Paradox
Color Introduction



Είναι το ελαφρύτερο σωμάτιο με Jp=3/2+
τα quarks βρίσκονται
στην βασική κατάσταση
Έχουν ομόρροπα spin
Έχει φορτίο +2e
αποτελείται από 3 up

|  , 3 / 2  | u  , u  , u 

3 ταυτοτικά σωματίδια στην ίδια κβαντική κατάσταση

WHAT ABOUT PAULI’S EXCLUSION PRINCIPLE?

1964: Greenberg
Υπάρχει νέος βαθμός ελευθερίας
Μπορεί να πάρει 3 διαφορετικές τιμές i,j,k
Red, Green, Blue



|  , 3 / 2    ijk | u  , u  , u 
i
j
k
Experimental evidence of color existence
Part 1

Διάσπαση ουδετέρου πιονίου
2
 (
0
  )   c ( Q u  Q d )
2
2
2
2
  
0
2
a m
64 F
3
2
αριθμός χρωμάτων
decay rate
e / 4
2

Σύγκριση με πειράματα Nc =3
σταθερά διάσπασης
πιονίου
Experimental evidence of color existence
Part 2



Electron-positron annihilation
Παραγωγή αδρονίων (βαρυονίων & μεσονίων) και λεπτονίων
Παραγωγή quarks
από κατώφλι ενέργειας

R 

 ( e e  hadrons )




 (e e    )
N
 Nc Qf
2 2
1 2
1 2
R  3[( )  (  )  (  ) ]  2 for
3
3
3
R 
10
for 4G eV 
s  9 G ev
3
R 
11
3
for 10G eV 
s
f
2
i 1
s  3 G eV
Quantum Field Theory (QFT)
Noether theorem




Στην QFT κάθε νόμος διατήρησης σχετίζεται με μια συμμετρία στην
Λαγκραντζιανή
Η αναλλοιώτητα της Lagrangian κάτω από μετασχηματισμούς συμμετρίας
και η διατήρηση των αντίστοιχων μεγεθών περιγράφεται από το θεώρημα
Noether
Classical Mechanics
Lagrangian invariant under rotations
 Διατήρηση γωνιακής στροφορμής
Η Lagrangian γενικά αποτελείται από έναν κινηματικό όρο και έναν
δυναμικό
L  L free  aLint

Exact solutions impossible

H H
free
H
int
H
Perturbation theory
free
H
int
a
1
Coupling constant
Perturbative Theories
aQED 
e
2
1

QED:

QED
Perturbative theory
QCD running coupling constant
Περιοχές που μπορούμε να
εφαρμόσουμε θεωρία
διαταραχών και περιοχές που
δεν μπορούμε
Αριθμητικές λύσεις



4  0 hc
137
Quantum Chromodynamics (QCD)
Color Group SU(3)

Η θεωρία που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις του χρώματος
Διαδότες της ισχυρής αλληλεπίδρασης γκλουόνια

Ομάδα συμμετρίας χρώματος SU(3)


Special & Unitary
U: unitary NxN matrix

SU(N)

†
U U  UU
2
N  1 γεννήτορες

Non Abelian gauge theory
Επιπλέον όροι στη Lagrangian
1
det(U )  1
8 είδη γκλουονίων
[T , T ]  if
a

†
b
abc
T
c
επιπλέον όροι αλληλεπίδρασης
Color Phenomenology
Gluons Part 1

Gluons άμαζα, ηλεκτρικά ουδέτερα, έχουν ισχυρό φορτίο -χρώμα
 Άρα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους- διαφορά από QED
 Οι αναλυτικοί υπολογισμοί γίνονται δύσκολοι

4 gluon vertex
Αλλάζουν το χρώμα των quarks είτε το αντιχρώμα των antiquarks
 Antiblue, antigreen, antired
 Αποτελούνται από συνδυασμό χρώματος-αντιχρώματος

Color Phenomenology
Color Confinement (εγκλωβισμός)
Όλα τα δέσμια συστήματα (βαρυόνια ή
μεσόνια) είναι ουδέτερα ως προς το ισχυρό
φορτίο
 Είναι νόμος;
 Συμμετρία χρώματος
κάθε χρώμα έχει την
ίδια πιθανότητα να βρίσκεται στο αδρόνιο
 Άχρωμα σωμάτια- color singlets
 Βαρυόνια 3 γεύσεις άρα red, blue, green
 Μεσόνια χρώμα-αντιχρώμα εξουδετέρωση


Ισχυρή αλληλεπίδραση εξαρτάται από το
χρώμα;
Vacuum Polarization

QED: θάλασσα από virtual photons, e- e+
Free electron
Cloud of positrons- screening
Electric charge is reduced
Physical electron more charge than naked electron
QCD: sea of quarks-antiquarks & gluons
Free quark
Cloud of antiquarks & gluons- antiscreening
Gluons carry color so physical quark more charge than
naked
Constant increase of color to infinity
So…

Only color singlets bound states








Color Phenomenology
Gluons Part2






Τρία χρώματα, αντιχρώματα
Συνολικά 3x3=9 δυνατοί συνδυασμοί
γκλουονίων
Όμως έχουμε μόνο 8
6 γκλουόνια αλλάζουν το χρώμα
2 δεν το αλλάζουν
Ένας συνδυασμός δεν έχει χρώμα,
άρα δεν μπορεί να διαδίδεται
QCD Potential


Δυναμικό QCD
VQ C D  
4 as
 kr
3 r
as σταθερά σύζευξης k=1GeV/fm
 Σε μεγάλες ενέργειες- μικρές
αποστάσεις επικρατεί ο 1ος όρος
 Σε μικρές ενέργειες- μεγάλες
αποστάσεις επικρατεί ο γραμμικός
όρος
 ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Asymptotic Freedom
 Confinement

Asymptotic freedom

Λογαριθμική μείωση σταθεράς
σύζευξης
2
as (q ) 
2
as (q0 )
1  B a s ( q ) ln(
2
0

q
2
q
2
0
)
Στις μικρές αποστάσεις τα
quarks συμπεριφέρονται ως
ελεύθερα σωματίδια
Μη Αβελιανή φύση της Lagrangian
 Σε αυτές τις αποστάσεις μπορούμε να
εφαρμόσουμε θεωρία διαταραχών

L  L free  aLint
Confinement Part 1
Σε μεγάλες αποστάσεις αυξάνει το
δυναμικό και η σταθερά σύζευξης
 Non perturbative region
 Τα quarks είναι δέσμια
 Όσο μεγαλύτερη είναι η απομάκρυνση
τόσο δυσκολότερο είναι να αποχωριστεί
το quark από το σωμάτιο

Confinement Part 2
String Model
Lattice QCD









Αριθμητική μέθοδος
Διακριτός χώρος
Δικτυωτό πλέγμα στον 4διάστατο
χωρόχρονο
Τα quarks βρίσκονται στις κορυφές
του πλέγματος
Τα γκλουόνια αποτελούν τις
πλευρές του πλέγματος
Μη διαταρακτική θεωρία
Μείωση της πλεγματικής σταθεράς
μεγαλύτερη ακρίβεια
Μεγάλη υπολογιστική ισχύς
Μέχρι στιγμής υπολογισμοί στην
διαταρακτική περιοχή
Exotic bound states
Ανασκόπηση
Πυρηνικές Van der Waals ισχυρών
 6 γεύσεις, 3 χρώματα & 8 γκλουόνια
 Δομή βαρυονίων-μεσονίων
 Διαφορά ασθενών-ισχυρών
 Μακροσκοπικά άχρωμες καταστάσεις
 Ανταλλαγή χρώματος
 Ασυμπτωτική ελευθερία
 Εγκλωβισμός

Βιβλιογραφία









Donald H. Perkins, Εισαγωγή στη ΦΥΕ
Harald Fritzsch, Quarks
T. Muta, Foundations of quantum chromodynamics
Povh, Rith, Scholz, Zetche, “PARTICLES AND
NUKLEI, an introduction to the Physical
Concepts”,
Ulrich Mosel, “FIELDS, SYMMETRIES AND
QUARKS”, McGraw-Hill Book company GmbH
Michael E. Peskin, Daniel V. Schroeder, “An
introduction to Quantum Field Theory
Γ. Λαλαζήσης, Θέματα Πυρηνικής Θεωρίας
N.J. Evans, “An introduction to QED and QCD”,
University of Southampton
Και φυσικά πολύ internet

similar documents