Document

Report
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
Supported by
โอลิมปิ กฤดูร้อนครัง้ ที่ 30
FM.99 บมจ.อสมท ร่วมกับ บมจ.ปตท. PTT Group
ร่วมส่งแรงเชียร์และกาลังใจให้ นักกีฬาไทย และร่วมสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ เยาวชนไทย ก้ าวสู่กฬี าโอลิมปิ กในโครงการ
PTT INSPIRATION
ปตท.สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกติดขอบสนาม
วิธกี ารค้นหาตัวแทนเยาวชน
ประกาศรับสมัครเยาวชนทางสือ่ FM.99, MCOT1,เครือข่ายวิทยุอสมท,Internet,
ส่งหนังสือกระจายข่าวโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
จานวน 31,821 โรงเรียนทัวประเทศ
่
การเข้าร่วม
เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมต้องเป็ นนักกีฬาโรงเรียนอายุ 11-17 ปี
เคยเป็ นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
กติกา รอบแรก
ส่งเรียงความ เรือ่ งราวทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจ ก้าวสูก่ ฬี าโอลิมปิ ก
พร้อมแนบประวัตสิ ว่ นตัว ในหัวข้อ “ แรงบันดาลใจสูน่ กั กีฬาโอลิมปิก”
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
คัดเลือกเรียงความที่เข้ารอบ 10 เรียงความ
ส่งเรียงความพร้อมประวัตทิ ่ี บมจ.อสมท อาคารปฏิบตั กิ าร ชัน้ 4
สถานีวทิ ยุ FM99 ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
กติกา รอบตัดสิน
คะแนนแบ่งเป็ น 3 ส่วน
1. คะแนนจากเรียงความและประวัตสิ ว่ นตัว(รอบแรก) 30%
2. ความสามารถด้านกีฬา ผูเ้ ข้ารอบต้องแสดงความสามารถด้านกีฬา
(ทีมงานนัดบันทึกภาพเพือ่ นาเสนอวันตัดสิน) 30 %
3. คะแนนจากการตอบคาถาม ถามตอบความรูด้ า้ นกีฬา เรือ่ งราวโอลิมปิ ก
และเรือ่ งราวการสนับสนุนกีฬาของ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) 40%
โดยการตอบคาถามเป็ นทีม (เยาวชนพร้อมอาจารย์ผฝู้ ึกสอน)
ณ ห้องออดิทอเรียม บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท
และเป็ นตัวแทนเยาวชนเดินทางชมกีฬาโอลิมปิก ณ.ประเทศอังกฤษ
จานวน 1 รางวัล รางวัล 2 ทีน่ งั ่ (เยาวชนพร้อมอาจารย์ผฝู้ ึกสอน)
รางวัลรองชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท 2 รางวัล
รางวัลชมเชย
เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท 7 รางวัล
รางวัลพิเศษ สาหรับผูท้ าคะแนนสูงสุด 5 ทีม จะได้ไป Meet & Greet
เกาะติดชีวติ ตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิก
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
คณะกรรมการตัดสิน
รอบแรก. คณะกรรมการจาก อสมท.
1.คุณนิคม ณ พัทลุง ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุ F.M.99
2.คุณยุทธพงษ์ วิชยั ดิษฐ ผูจ้ ดั การส่วนผลิตรายการและผูด้ าเนินรายการ F.M 99
3.คุณฐิตริ ตั น์ พูนสิรชิ ยั กิจ ผูจ้ ดั การส่วนสนับสนุนฯ และผูด้ าเนินรายการ F.M 99
4.คุณสายชล เกียรติกงั วาฬใจ โปรแกรมไดเรกเตอร์และผูด้ าเนินรายการ F.M 99
รอบชิงชนะเลิศ
1. ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จาก บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2. ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จาก บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
3.คุณนิคม ณ พัทลุง ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุ F.M.99 บมจ.อสมท
4.คุณยุทธพงษ์ วิชยั ดิษฐ ผูจ้ ดั การส่วนผลิตรายการและผูด้ าเนินรายการ F.M 99 บมจ.อสมท
5.คุณอภิสทิ ธิ ์ อภิสขุ สิร ิ บรรณาธิการหนังสือ พิมพ์ ฮอตสกอร์
6.อาจารย์ สง่า ดามาพงศ์ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จากกรมอนามัย
7.ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพลศึกษา,การกีฬาแห่งประเทศไทย,สพฐ
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
ปตท. สร้ างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิ ก
การดาเนินงาน
1.ประกาศรับสมัคร/รับสมัคร
2.ประกาศผู้เข้ ารอบ10 คน
3.แสดงความสามารถด้ านกีฬา
4.แข่งขันรอบสุดท้ าย
5.เดินทางชมโอลิมปิ ก
PTT INSPIRATION
ระยะเวลา
13มิ.ย.- 15
ก.ค.55
หมายเหตุ
ผ่านสื่อ
อสมท./MCOT1/
สพฐ.
20 ก.ค 55 ผ่านสื่อ อสมท.
23-31ก.ค.55 บันทึกเทป
9 ส.ค. 55
ที่ อสมท.
ระยะเวลาขอวีซ่า 15-20
31ส.ค.-6
วัน
ก.ย.55
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION
PTT INSPIRATION

similar documents