********* 1 - ndepountis.com

Report
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ– ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ)»
(ΚΩΔ. ΟΔ56)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Πρότυπα & Βραβεία Αριστείας Οργανισμών
Ευρωπαϊκή Διάκριση Επιχειρήσεων
Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
ΝΙΚΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ,
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΣΥΔ
VALIDATOR & EUROPEAN ASSESSOR EFQM
H Ατζέντα του Σεμιναρίου
• Τι είναι το EFQM
• Εισαγωγή στο Μοντέλο Επιχειρηματικής
Αριστείας EFQM
• Τα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας
• Η Επιχειρηματική Αριστεία και οι Ελληνικοί
οργανισμοί
Οι Στόχοι του Σεμιναρίου
• Κατανόηση βασικών αρχών & εννοιών
Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας
• Ανάπτυξη κοινής αντίληψης για τα επίπεδα
Επιχειρηματικής Αριστείας
• Ευαισθητοποίηση προσωπικού - συμμετοχή
στη προσπάθεια υιοθέτησης του μοντέλου
EFQM Excellence Model
Μοντέλο Επιχειρηματικής
Αριστείας EFQM
Επιχειρηματική Απογείωση με τα
«φτερά» της Επιχειρηματικής
Αριστείας
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΝΝΟΜΟ
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναδρομή στη παγκόσμια ιστορία
• Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige (ΗΠΑ)
• Βραβείο Deming (Ιαπωνία)
To Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας
Το Όραμα και η Αποστολή του EFQM
Η Αποστολή του EFQM είναι «να είναι η κινητήρια
δύναμη για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αριστεία των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών»
Το όραμα: «Ένας κόσμος όπου οι
οργανισμοί της Ευρώπης
Υπερέχουν»
Ιστορική Αναδρομή (1)
1980s - Ανθίζουν οι προσπάθειες για την Ποιότητα στην Ιαπωνία και τις
Η.Π.Α μέσα από το Deming Prize και το Malcolm Baldrige Model
15 Σεπτεμβρίου 1988 - Οι πρόεδροι 14
Ευρωπαϊκών Εταιριών (Bosch, BT, Bull, CibaGeigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé,
Olivetti,
Philips,
Renault,
Sulzer
και
Volkswagen) δημιούργησαν το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας – European
Foundation for Quality Management (EFQM)
στις Βρυξέλλες
Οκτώβριος 1989 - Παρουσιάστηκε
το όραμα, η αποστολή και οι αξίες
του EFQM στο Montreux και
υπογράφτηκε η Εταιρική πολιτική
από τους 14 Προέδρους των
Ιδρυτικών Εταιριών και άλλων 53
εταιριών
Ιστορική Αναδρομή (2)
1991 Γεννήθηκε το Μοντέλο Επιχειρηματικής
Αριστείας EFQM
1992 Παρουσίαση τουEuropean Excellence
Award στην Μαδρίτη από τον Βασιλιά της
Ισπανίας
1995 Δημιουργία Βραβείου για το Δημόσιο
Τομέα και τις ΜΜΕ με την υποστήριξη της Ε.Ε
1999 Δημιουργία του Δικτύου των Εθνικών
Εταίρων
2000 Μέσα σε 10 χρόνια, το EFQM απέκτησε
700 μέλη από τον ιδιωτικό & τον δημόσιο τομέα
2005 το EFQM δημιουργεί Frameworks σε
συγκεκριμένους τομείς του management
βασισμένα στο Μοντέλο Επιχειρηματικής
Αριστείας EFQM
Ιδρυτικά Μέλη EFQM 1988
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Robert Bosch
BT plc
Bull SA
Ciba-Geigy AG
Dassault Aviation
AB Electrolux
Olivetti SpA
Philips Electronics
Renault
Sulzer AG
Volgswagen AG
Fiat Auto Spa
KLM Royal Dutch Airlines
Nestle AG
NV
Το Δίκτυο των 25 Εθνικών Εταίρων
 Austrian Association for Quality
 Bbest
 Center for Ledelse
 Center for Excellence Finland
 Mouvement Français pour la Qualité
 DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität
 Hellenic Management Association (Greece &












Cyprus)
Associazione Italiana per la Qualità
Excellence Norway
Associaçao Portuguesa para a Qualidade
Club Géstion de Calidad
Swedish Institite for Quality
Swiss Association for Promotion of Quality
Turkish Society for Quality
British Quality Foundation
Centre for Competitiveness
Quality Scotland Foundation
Wales Quality Centre
Excellence Ireland
 Czech Society for Quality
 Hungarian Quality Development Centre
 Polish Centre for Testing and Certification
 Metrology Institute of the Republic of Slovenia
 Ukrainian Association for Quality
Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού (EFQM)
Το Μοντέλο EFQM έχει τις απαντήσεις
Σε τι επίπεδο
βρισκόμαστε
τώρα;
Που θέλουμε
να
φτάσουμε;
Πως θα βρεθούμε
ΕΚΕΙ;
Το Μοντέλο EFQM δίνει :
• Έμφαση στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)
• Έμφαση στην Κοινωνική Υπευθυνότητα (SR)
• Έμφαση στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την
•
•
Οργάνωση
Έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση
Έμφαση στη Διαχείριση των Επιχειρησιακών
αλλαγών
Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
EFQM
«Τα άριστα επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σχέση με την
Απόδοση του οργανισμού, τους Πελάτες, το Ανθρώπινο Δυναμικό
και την Κοινωνία, επιτυγχάνονται μέσα από την καθοδήγηση της
Ηγεσίας της Εταιρικής Πολιτικής και Στρατηγικής, της
αποτελεσματικής Διαχείρισης των Ανθρώπων, των Πόρων, των
Συνεργασιών και των Διαδικασιών».
ΠΩΣ ;
Ο Οργανισμός προσεγγίζει
την Επιχειρηματική Αριστεία
και πραγματοποιεί ενέργειες
για άριστα επιχειρηματικά
αποτελέσματα
ΤΙ;
Ο Οργανισμός έχει
επιτύχει ως προς τα
αποτελέσματα του
Το Μοντέλο EFQM αποσκοπεί :
Στη
βελτίωση
των
Επιχειρησιακών
αποτελεσμάτων των Εταιριών μέσω της
υιοθέτησης των Αρχών του
Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM
“Sustainable Excellence”
10%
10%
10%
10%
15%
10%
15%
10%
10%
Enablers
50%
ΟΛΑ συνδέονται με ΟΛΑ
Results
50%
Οι 8 Θεμελιώδεις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας
Fundamental Concepts of Excellence (1)
Διατήρηση εξαιρετικών
αποτελεσμάτων
Επιτυχία μέσω των
ταλέντων των
ανθρώπων
Πρόσθετη αξία για
τους πελάτες
Δημιουργία ενός
βιώσιμου μέλλοντος
Διαχείριση με ευελιξία
Ηγεσία με Όραμα,
Έμπνευση και
Ακεραιότητα
Αξιοποίηση
Δημιουργικότητας
και Καινοτομίας
Ανάπτυξη
οργανωτικής
ικανότητας
Οφέλη από την εφαρμογή του
μοντέλου
• Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και της
•
•
•
•
•
αποτελεσματικότητας
Βελτίωση και εμπλουτισμός των διαδικασιών
Υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και των
μακροπρόθεσμων στόχων
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Πιστοποιημένη Δέσμευση στη συνεχή βελτίωση
Βελτίωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
Συμβατότητα του Μοντέλου EFQM με άλλα
εργαλεία του Management
ISO-9000
ISO- 14000
OHSAS 18001
ISO 50001
Leadership
Competencies
Leadership
People
People
Results
Policy &
Strategy
Customer
Results
Processes
Partnerships
& Resources
Balanced
Scorecard
SIX SIGMA
Balanced
Scorecard
Employee Surveys
Key
Performance
Results
Society
Results
Process
Survey
Tools
Environment and
Energy Survey
Customer
Survey
GIANNI AGNELLI 1992
EFQM FORUM
LINGOTTO TORINO
Στα δύο άκρα της
Αλυσίδας των
εργαζομένων είναι οι
Ιάπωνες και οι Έλληνες.
Από την μία η
Δημιουργία και από την
άλλη η Διαδικασία
Μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της
σκέψης , των στάσεων και των
συμπεριφορών, που προκύπτει ως
έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα της
γνώσης και της εμπειρίας
Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Μάθηση επίσης είναι :
Η αξιοποίηση της εμπειρίας από την
ανάλυση Αποτελεσμάτων
Τα κριτήρια του Μοντέλου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1
ΗΓΕΣΙΑ
Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις
διαθέτουν ηγέτες που διαμορφώνουν
το μέλλον και το κάνουν
πραγματικότητα, λειτουργώντας ως
πρότυπα για τις αξίες και τη
δεοντολογία του και εμπνέοντας
εμπιστοσύνη συνεχώς. Είναι ευέλικτοι,
διευκολύνοντας τον
οργανισμό/επιχείρηση να προβλέπει
και να αντιδρά εγκαίρως ώστε να
διασφαλίζει τη συνεχή επιτυχία του.
Υποκριτήρια
■ 1α. Οι ηγέτες αναπτύσσουν την
αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τη
δεοντολογία και λειτουργούν ως
πρότυπα.
■ 1β. Οι ηγέτες ορίζουν, παρακολουθούν,
επανεξετάζουν και προωθούν τη
βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και
την απόδοση του
οργανισμού/επιχείρησης.
■ 1γ. Οι ηγέτες συνδέονται με εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη.
■ 1δ. Οι ηγέτες ενισχύουν την κουλτούρα
αριστείας των ανθρώπων του
οργανισμού/επιχείρησης.
■ 1ε. Οι ηγέτες διασφαλίζουν ότι ο
οργανισμός/επιχείρηση είναι ευέλικτος
και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την
αλλαγή.
Τι δεν πρέπει να είναι ο Ηγέτης …
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
Υποκριτήρια
■
■
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις
υλοποιούν την Αποστολή και το
Όραμά τους αναπτύσσοντας
στρατηγική εστιασμένη στα
ενδιαφερόμενα μέρη. Πολιτικές,
σχέδια, στόχοι και διαδικασίες
αναπτύσσονται και εξελίσσονται για να
διαμορφώσουν τη στρατηγική.
■
■
2α. Η στρατηγική βασίζεται στην
κατανόηση των αναγκών και των
προσδοκιών τόσο των ενδιαφερόμενων
μερών όσο και του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
2β. Η στρατηγική βασίζεται στην
κατανόηση των εσωτερικών επιδόσεων και
ικανοτήτων.
2γ. Η στρατηγική και οι πολιτικές
υποστήριξης αναπτύσσονται,
επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται.
2δ. Η στρατηγική και οι πολιτικές
υποστήριξης κοινοποιούνται, υλοποιούνται
και παρακολουθούνται.
Η Πολιτική και η Στρατηγική δεν
μπορεί να είναι …
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
Υποκριτήρια
■ 3α. Τα σχέδια των ανθρώπων
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις
βασίζονται στην αξία των ανθρώπων
τους και δημιουργούν κουλτούρα, που
επιτρέπει την -με αμοιβαίο όφελοςεπίτευξη στόχων τόσο του
οργανισμού/επιχείρησης όσο και
προσωπικών. Αναπτύσσουν τις
ικανότητες των ανθρώπων τους και
προωθούν τη δικαιοσύνη και την
ισότητα. Νοιάζονται, επικοινωνούν,
ανταμείβουν και αναγνωρίζουν με τρόπο
που παρακινεί τους ανθρώπους,
οικοδομεί δέσμευση και διευκολύνει τη
χρήση των ικανοτήτων και των γνώσεών
τους προς όφελος του
οργανισμού/επιχείρησης.
υποστηρίζουν τη στρατηγική του
οργανισμού/επιχείρησης
■ 3β. Οι γνώσεις και οι ικανότητες των
ανθρώπων αναπτύσσονται.
■ 3γ. Οι άνθρωποι ευθυγραμμίζονται,
συμμετέχουν και ενισχύονται.
■ 3δ. Οι άνθρωποι επικοινωνούν
αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον
οργανισμό/επιχείρηση.
■ 3ε. Ανταμοιβή, αναγνώριση και
ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
Τι δεν είναι το προσωπικό για τον
οργανισμό…
BILL GATES
ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΥΑΛΟ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4
Υποκριτήρια
■ 4α. Διαχείριση των συνεργατών και
■
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις
προγραμματίζουν και διαχειρίζονται τις
εξωτερικές συνεργασίες, τους
προμηθευτές και τους εσωτερικούς
πόρους για να υποστηρίξουν τη
στρατηγική τους, τις πολιτικές και την
αποτελεσματική λειτουργία των
διεργασιών. Διασφαλίζουν την
αποτελεσματική διαχείριση του
περιβαλλοντικού και κοινωνικού
αντίκτυπού τους.
■
■
■
των προμηθευτών για βιώσιμο
όφελος.
4β. Διαχείριση των οικονομικών για
διασφάλιση βιώσιμης επιτυχίας.
4γ. Διαχείριση των κτιρίων, του
εξοπλισμού, των υλικών και των
φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο.
4δ. Διαχείριση της τεχνολογίας για
υποστήριξη της διαμόρφωσης
στρατηγικής.
4ε. Διαχείριση των πληροφοριών και
των γνώσεων για υποστήριξη της
αποτελεσματικής λήψης
αποφάσεων και για οικοδόμηση της
ικανότητας του
οργανισμού/επιχείρησης.
Τι δεν είναι συνεργασία…
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις
σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και βελτιώνουν
τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες για να δημιουργούν
αυξανόμενη αξία για τους πελάτες και τα
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.
Υποκριτήρια
■
5α. Σχεδιασμός και διαχείριση των
διεργασιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση
της αξίας των ενδιαφερόμενων μερών.
■
5β. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για
τη δημιουργία βέλτιστης αξίας για τους
πελάτες.
■
5γ. Αποτελεσματική προώθηση και
μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.
■
5δ. Παραγωγή, παράδοση και διαχείριση
προϊόντων και υπηρεσιών.
■
5ε. Διαχείριση και βελτίωση σχέσεων με
τους πελάτες.
Ποιες δεν είναι οι σωστές διεργασίες …
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι άριστοι οργανισμοί/επιχειρήσεις
επιτυγχάνουν και διατηρούν εξαιρετικά
αποτελέσματα που ανταποκρίνονται ή
υπερβαίνουν τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των πελατών τους.
Υποκριτήρια
6α Μετρήσεις αντίληψης
Αφορούν την αντίληψη των πελατών για τον
οργανισμό (λαμβάνονται, για παράδειγμα,
από έρευνες πελατών, από ομάδες
εστίασης, από επιδόσεις πωλητών,
φιλοφρονήσεις και παράπονα).
6β Δείκτες επίδοσης
Είναι εσωτερικοί και χρησιμοποιούνται από
τον οργανισμό για να παρακολουθείται,
κατανοείται, προβλέπεται και βελτιώνεται η
επίδοση του οργανισμού και για να
προβλέπονται οι αντιλήψεις των εξωτερικών
πελατών του.
Υποκριτήρια
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7
7α Μετρήσεις αντίληψης
Αφορούν την αντίληψη του προσωπικού για
τον οργανισμό (λαμβάνονται, για παράδειγμα,
από τις έρευνες, τις ομάδες εστίασης, τις
συνεντεύξεις, τις δομημένες αξιολογήσεις).
Στα μέτρα αντίληψης του προσωπικού
μπορούν να περιλαμβάνονται εκείνα που
σχετίζονται με κίνητρα και Ικανοποίηση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Οι Άριστοι Οργανισμοί μετρούν και
επιτυγχάνουν εξαιρετικά
αποτελέσματα, όσον αφορά τους
ανθρώπους τους
7β Δείκτες επίδοσης
Είναι εσωτερικά και χρησιμοποιούνται από τον
οργανισμό για να παρακολουθείται,
κατανοείται, προβλέπεται και βελτιώνεται η
επίδοση του προσωπικού του οργανισμού και
για να προβλέπονται οι αντιλήψεις του.
Ανάλογα με το σκοπό του οργανισμού, στα
μέτρα επίδοσης του προσωπικού μπορούν να
περιλαμβάνονται εκείνα που σχετίζονται με
επιτεύγματα, παρακίνηση και εμπλοκή κλπ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι Άριστοι Οργανισμοί μετρούν και
επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα
όσον αφορά την τοπική, εθνική και διεθνή
κοινωνία κατά περίπτωση.
Υποκριτήρια
8α Μετρήσεις αντίληψης
Αφορούν την αντίληψη της κοινωνίας για τον
οργανισμό (λαμβάνονται, για παράδειγμα, από
έρευνες, εκθέσεις, δημόσιες συνόδους,
δημόσιους αντιπροσώπους, κυβερνητικές
αρχές).
Ανάλογα με το σκοπό του οργανισμού, στα
μέτρα αντίληψης της κοινωνίας μπορούν να
περιλαμβάνονται εκείνα που σχετίζονται με
την γενική εικόνα, την επίδοση ως υπεύθυνου
πολίτη, την εμπλοκή στις κοινότητες όπου
λειτουργεί, τις δραστηριότητες που μειώνουν
και προλαμβάνουν τις ενοχλήσεις και τις
ζημιές
8β Δείκτες επίδοσης
Είναι εσωτερικά και χρησιμοποιούνται από τον
οργανισμό
για
να
παρακολουθείται,
κατανοείται, προβλέπεται και βελτιώνεται η
επίδοση του οργανισμού και για να
προβλέπεται η αντίληψη της κοινωνίας.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Οι Άριστοι Οργανισμοί μετρούν και
επιτυγχάνουν εξαιρετικά
αποτελέσματα, όσον αφορά τα βασικά
στοιχεία της Πολιτικής και της
Στρατηγικής τους.
Υποκριτήρια
9α Αποτελέσματα Βασικής Απόδοσης
Είναι βασικά αποτελέσματα σχεδιαζόμενα
από τον οργανισμό και στα οποία,
ανάλογα με το σκοπό και τους
αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού,
μπορούν να περιλαμβάνονται εκείνα που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά ή με μη
χρηματοοικονομικά.
9β Δείκτες Βασικής Απόδοσης
Είναι λειτουργικoί και χρησιμοποιούνται
για να παρακολουθούνται, κατανοούνται,
προβλέπονται
και
βελτιώνονται
τα
ενδεχόμενα
βασικά
αποτελέσματα
επίδοσης του οργανισμού.
Ανάλογα με το σκοπό και τους
αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού
και τις διεργασίες του, σ’ αυτά μπορούν
να περιλαμβάνονται και εκείνα που
σχετίζονται με διεργασίες, εξωτερικούς
πόρους συμπεριλαμβανομένων και των
εταιρισμών, χρηματοοικονομικά, κτίρια,
εξοπλισμό και υλικά, τεχνολογία,
πληροφορίες και γνώση
Τα αποτελέσματα δεν μπορεί να
είναι …
EFQM Excellence Model &
Η Λογική του RADAR
RADAR-Logic
Καθορισμός
απαιτούμενων
αποτελεσμάτων.
Αξιολόγηση &
ανασκόπηση
των
προσεγγίσεων
και των
εφαρμογών
τους.
Results – Αποτελέσματα
Approach - Προσέγγιση
Deployment - Ανάπτυξη &
Εφαρμογή
Assessment - Αξιολόγηση
Review - Ανασκόπηση
Σχεδιασμός και
ανάπτυξη
προσεγγίσεων .
Ανάπτυξη &
εφαρμογή
προσεγγίσεων .
Η Λογική RADAR
Αποτελέσματα (Results)
Προσέγγιση (Approach)
Εφαρμογή (Deployment)
Αξιολόγηση και Αναθεώρηση
(Assessment & Review)
Results
Trends Τάσεις
Targets Στόχοι
Comparisons Συγκρίσεις
Causes Αιτίες
Scope Πεδίο
Approach
Sound Βάσιμη
Intergrated Ολοκληρωμένη
Deployment
Implemented Εφαρμοσμένη
Systematic Συστηματική
Assessment & Review
Measurement Μετρήσεις
Learning Εκπαίδευση
Improvement Βελτίωση
Η Λογική RADAR ορίζει πως ένας
Οργανισμός πρέπει να :
• Προσδιορίζει τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ που θέλει να
•
•
•
επιτύχει σαν μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού
της πολιτικής και της στρατηγικής του
Σχεδιάσει και αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
για
την
απόδοση
των
αποτελεσμάτων
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ τις προσεγγίσεις με τρόπο
συστηματικό
που
θα
εξασφαλίζει
την
ολοκληρωμένη εφαρμογή
ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ και ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ τις προσεγγίσεις
Τα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας
Οι «σταθμοί» του Ταξιδιού
Συγκριθείτε με τις
καλύτερες Επιχειρήσεις
στην Ευρώπη
Σχεδιάστε και
Καταγράψτε
τη πρόοδό σας
300 – 399 βαθμοί
400 – 499 βαθμοί
> 500 βαθμοί
Δημιουργήστε πάθος και
δέσμευση
Τί σημαίνουν αυτά για τους
οργανισμούς ;
• Η Επιχείρηση που υιοθετεί το μοντέλο έχει την ευκαιρία να παίξει
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
στο παιγνίδι των μεγάλων και επιτυχημένων της Ευρώπης
Η Επιχείρηση είναι σε θέση να κατανοήσει τα κενά στις
διαδικασίες της και να μεθοδεύσει λύσεις
Βελτίωση της δομής του διοικητικού συστήματος της
επιχείρησης
Καλύτερες σχέσεις με το προσωπικό και τη Κοινωνία
Αξιοποίηση της Τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί και
προώθηση της Καινοτομίας
Διοίκηση βάσει διαδικασιών και αποτελεσμάτων
Δια βίου Εκπαίδευση
Κοινό επιχειρηματικό λεξιλόγιο και τρόπος σκέψης που διαχέεται σε
όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης
Δημιουργία ενός πλαισίου για την επανατοποθέτηση των
πρωτοβουλιών, την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων και τον έγκαιρο
εντοπισμό των προβλημάτων
Σωστή συλλογή, διαχείριση και διάθεση της πληροφορίας
Η εφαρμογή του μοντέλου αποτελεί ένα εργαλείο
προστιθέμενης αξίας προς όφελος του Προσωπικού.
Το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
Η ανάγκη για το Ελληνικό Μοντέλο
 Το μέγεθος της Ελληνικής Επιχείρησης
 Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επιχείρησης
 Οι συνήθειες της Ελληνικής Επιχείρησης
 Η πληροφόρηση (ή μη πληροφόρηση) της Ελληνικής Επιχείρησης
 Η εργοδοτική συμπεριφορά της Ελληνικής Επιχείρησης
 Η επικοινωνία, εσωτερικά και εξωτερικά, της Ελληνικής
Επιχείρησης
 Η ευελιξία της Ελληνικής Επιχείρησης
 Η λήψη αποφάσεων ως διαδικασία της Ελληνικής Επιχείρησης
 Τα αποτελέσματα της Ελληνικής Επιχείρησης και η σημασία τους
Τα λόγια του Jacques Delors, Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Ε.Ε) την περίοδο που ιδρύθηκε το EFQM και
θερμός υποστηρικτής του EFQM από την Ε.Ε μας
ακολουθούν ακόμα:
«Η μάχη για τη Ποιότητα είναι ένα
από τα συστατικά για την επιτυχία
των επιχειρήσεών σας και για τη
δική μας ανταγωνιστικότητα».
O Οργανισμός μας ξεκινά τώρα
το ταξίδι προς την τελειότητα
Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας
ΝΙΚΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ, ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ,
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΣΥΔ
VALIDATOR & EUROPEAN ASSESSOR EFQM

similar documents