นางสาวชัยรัมภา พีระพันธุ์ เลขที่ 13

Report
จอห์น เฮอร์เชล
John Herschel
ประวัติ
John Herschel เกิดในปี ค.ศ. 1792 เขาอาศัยอยูก่ บั
Coroline Herschel น้องสาวของเขา John Herschel
ไม่ได้มีความสามารถแต่ดา้ น
ดาราศาสตร์เท่านั้นแต่ท้ งั เขา
และน้องสาวยังมีความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรี อีกด้วย
Next
เขาทั้งคู่ได้ใช้ความสามารถทางด้านดนตรี เพื่อหารายได้
ครั้งที่เพิ่งมาอาศัยอยูท่ ี่ประเทศอังกฤษ John Herschel มักที่จะ ขึ้น
ไปบนหอดูดาวพร้อมด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาด 40 ฟุต เพื่อเตรี ยมที่
จะเข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัย
ซึ่งในปี ค.ศ. 1809 เขาได้มีเพื่อนชื่อ Peacock และ
Babbage ปี ค.ศ. 1812 ทั้ง 3 ได้ร่วมกันศึกษา
วิเคราะห์วิจยั สังคมโดยมีจุดมุ่งหมายที่เผยแพร่
หลักคณิ ตศาสตร์ตามวิธีของชาวยุโรป
ผลงานในวัยเรียน
 ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษซึ่งเป็ นการดีที่จุดมุ่งหมายของพวกเขาได้
นามาสู่ทฤษฏีทางคณิ ตศาสตร์เนื่องจากมหาวิทยาลัยของสกอตแลนด์ได้
เจริ ญก้าวหน้ามากกว่ามหาวิทยาลัยของอังกฤษในเวลานั้น
 หลังจากจบการศึกษา John Herschel ได้รับเลือกจากเพื่อนๆที่ St.John’s
College Cambridge ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Smith
 John Herschel ได้จบการศึกษาในปี 1813 ด้วยผลคะแนนอันดับ 1 และPeacock
ก็ตามมาเป็ นที่ 2 ขณะที่ Babbage
ผลงานช่ วงเริ่มทางาน
จอห์น เฮอร์เชล (John Herschel) นักคณิ ตศาสตร์ และดาราศาสตร์ชาว
อังกฤษ เป็ นผูค้ ิดค้นกระบวนการไซยาโนไทป์ (Cyanotype) ที่เป็ นต้นแบบของ
กระบวน พิมพ์เขียว (Blue Print) ที่พฒั นาต่อกันมาใช้ในการทาสาเนาแบบพิมพ์
เขียว หรื อ กระดาษคาร์ บอน พิมพ์ดีด ที่ใช้กนั ในปั จจุบนั นี้
 John Herschel ได้คิดตั้งชื่อของดวงจันทร์ ต่างๆ ของดาวเสาร์ อย่างเป็ น
ทางการ การที่ Herschel รู ้วา่ Titan
เป็ นดวงจันทร์ ที่ใหญ่ที่สุดของสุ ริยจักรวาล
เขาจึงเรี ยกมันว่า Titan ซึ่ งแปลว่า ยักษ์ใหญ่
 แต่การสารวจในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่า ดวงจันทร์ ชื่อ Ganymede
ของดาวพฤหัสบดีใหญ่กว่า Titan คือ Ganymede มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ยาว 5,280 กิโลเมตร ในขณะที่ Titan มีเส้น
ผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 5,150 กิโลเมตร
และปี 1839 Sir John Herschel ได้ผลิต glass
photograph เป็ นชิ้นแรก และเขาเป็ นคนแรก
ที่ทากระดาษชนิดเงินคลอไรด์ได้
จัดทาโดย
นางสาวชัยรัมภา พีระพันธุ์
ชั้น ม. 4/5 เลขที่ 16

similar documents