PowerPoint-presentatie

Report
Af-klimaat = tropisch regenwoudklimaat.
A  Warm klimaat: koudste maand minimaal 18°C.
f  Hele jaar door (veel) neerslag.
Vergelijk Peru met Nederland ! 4x meer neerslag !!
De Bilt, NL
Af-klimaat = tropisch REGENwoudklimaat.
Stijgingsneerslag.
Condensatie
ITCZ
1-sterke verwarming. Lage
breedteligging >> grote
invalshoek van de zon.
2-lucht stijgt op
3-lucht koelt af
4-waterdamp condenseert
5-in de loop van de dag
ontstaan wolken
6-dagelijks neerslag, vaak
heftige buien.
Juli: De zon staat loodrecht boven het NH
De ITCZ ligt boven het NH
Condensatie
Juli: regentijd
Juli: droge tijd
ITCZ
Steppe
Verder weg van de evenaar wordt de
regentijd steeds korter. en minder
zeker!
Tropisch regenwoud; drie etages
Tropisch regenwoud; drie etages
Tropisch regenwoud; drie etages
Kwetsbare kringlopen !
Tropisch regenwoud
De tropische bodem = voedselarm !
Bodem = het voor de plantengroei belangrijke
bovenste deel van de verweringslaag of
sedimenten waarin zich verschillende
horizonten/lagen gevormd hebben.
Een bodem ontwikkelt zich in een grondsoort
(zand, klei, löss, etc)
Horizont = afzonderlijke laag in een
bodemprofiel met eigen kenmerken.
De tropische bodem = voedselarm !
A1-horizont: er ligt weinig plantaardig materiaal /
humus op de bodem, want bij deze hoge
temperatuur en vochtigheid wordt dit snel
afgebroken.
De vrijgekomen voedingstoffen lossen op in het
regenwater dat infiltreert in de bodem. De
vegetatie neemt de voedingsstoffen direct weer
op uit het bodemwater.
De tropische bodem = voedselarm !
A2-horizont: UITspoelingshorizont. Met het vele
regenwater worden voedingsstoffen en
opgeloste ijzer en aluminiumdeeltjes mee naar
beneden gevoerd.
De tropische bodem = voedselarm !
- _ _Fe Al
- _-_
B-horizont: INspoelingshorizont. IJzer- en
aluminiumdeeltjes worden hier achtergelaten.
Er ontstaat een harde, slecht water doorlatende
laterietlaag.
C-horizont: de oorspronkelijke verweringslaag /
grondsoort.
Shifting cultivation / ladanglandbouw.
-In het oerwoud
-Deel van de vegetatie weghalen; de rest
verbranden
-In de as zaaien, poten of planten
-Slechts enkele jaren vruchtbaar /
bruikbaar. Voedingsstoffen worden
geoogst of spoelen uit.
-Een verlaten akkertje groeit snel dicht,
waarna de vruchtbaarheid zich kan
herstellen. MITS het stukje grond lang
genoeg met rust wordt gelaten.
In dat geval is shifting cultivation een
duurzame vorm van landbouw in het
tropisch regenwoud.
Laterietlaag
rivier
Laterietlaag
Er is een korte kringloop van water.
Woud en bodem fungeren als een
enorme spons die water vasthoudt
en langzaam afgeeft.
Kringloop van voedingsstoffen.
Organisch materiaal verteert
snel. Opgeloste voedingsstoffen
worden door de vegetatie
opgenomen of spoelen uit.
Wortels houden de bodem vast !
Laterietlaag
rivier
Laterietlaag
Het regenwoud wordt gekapt !
Armoede is de grote oorzaak:
-landbouwgrond voor arme boeren
-deviezen van hout- of palmolie export.
Regen valt op de onbeschermde
bodem, die niet langer bij elkaar
wordt gehouden door wortels 
BODEMEROSIE.
De bodem en het woud houden
het water niet meer vast en het
stroomt direct naar de rivieren 
hogere waterstanden.
De modder beperkt de capaciteit
van de rivieren  overstromingen
Laterietlaag
rivier
Laterietlaag
Het regenwoud is gekapt !
De kringloop van water is
verbroken. De rivieren voeren het
water af naar elders. Er verdampt
minder water, waardoor ook de
neerslag zal afnemen.
Herstel is moeilijk !
De externe stabiliteit is gering.
De kringloop van voedingstoffen is
verbroken. Voedingsstoffen worden
uitgespoeld en niet meer aangevuld.
Er wil bijna niets meer groeien.
Laterietlaag
rivier
Laterietlaag
Herstel is moeilijk !
De externe stabiliteit is gering.
Gevolgen van grootschalig kappen:
 Landdegradatie (lokaal)
 Overstromingen (fluviaal / regionaal)
 Droger klimaat (fluviaal / regionaal)
 warmer klimaat (mondiaal) door sterker
broeikaseffect:
1-Meer Co2 in atmosfeer door verbranden van hout
2-Minder bos = minder opname van Co2.
3-Meer Co2 in atmosfeer is sterker broeikaseffect.
Laterietlaag
rivier
Laterietlaag
Tropisch regenwoud wordt op grote schaal
vervangen door palmolieplantages omdat er
een grote vraag is naar plantaardige olie vanuit
het westen voor voedingsmiddelen of
biobrandstof.
Is biobrandstof dan wel duurzamer dan
fossiele brandstof (olie / gas) ?

similar documents