นายรัชชานนท์ สายบุญตั้ง เลขที่ 5

Report
จัดทำโดย
นำย รัชชำนนท์ สำยบุญตัง้ เลขที่ ๕
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท ี่ ๔/๓
เสนอ
อำจำรย์ ชัยสิทธิ พงษ์พฒั น์
ประวัตขิ องคณิตศาสตร์
มนุษย์ได้คดิ ค้นสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์มำตัง้ แต่สมัยโบรำณ ในสมัยของบำบิโลน
และอียปิ ต์ มีกำรใช้สญั ลักษณ์ภำพวำด ในกำรแทนจำนวนและเกิดกำรคำนวณเวลำและ กำรค้ำ
ขำยเกิดขึน้ ต่อมำในสมัยกรีกและโรมันได้มกี ำรคิดค้นเลขโรมัน ( I,II,III,IV,V ) แทน
ในกำรนับหรือแทนจำนวนสิง่ ต่ำงๆ จำกนัน้ วิวฒ
ั นำกำร กำรมำเป็ นเลขฮินดูอำรำบิคในแบบ
ปัจจุบนั เมือ่ สมัยของโรมันล้มสลำยโดยรับมำจำกอินเดีย และได้มกี ำรนำหลักแนวคิดของนัก
คณิตศำสตร์ รุ่นก่อนๆ มำประยุกต์ใหม่ ขึน้ ในแขนงต่ำงๆของคณิตศำสตร์ ขน้ ึ จนมำถึง
ปัจจุบนั
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ วั ไป
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ชุดที่ ๑ (พืน้ ฐำน) อำทิ
 เครือ่ งหมำยบวก (+) : 2+5 = 7
 เครือ่ งหมำยลบ (-) : 5-2 = 3
 เครือ่ งหมำยคูณ (x) : 5x2 =10
 เครือ่ งหมำยหำร (÷) : 5÷10 = 2
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ วั ไป ( ๒ )
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ชุดที่ ๒ (จำนวนยกกำลังและรำก) อำทิ
 จำนวนยกกำลังสอง (n²) : 4² = 4x4
 จำนวนยกกำลังสำม (n³) : 3³ = 3x3x3
 รำกทีส่ อง (√n) : √49 = 7
 รำกทีส่ ำม (∛n) : ∛8 = 2
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ วั ไป ( ๓ )
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ชุดที่ ๓ (รูปแบบจำนวนและสัดส่วน) อำทิ
 จำนวนบวก(n) : 1,2,3,4,5……n
 จำนวนลบ(-n) : -1,-2,-3,-4,-5…..-n
 จำนวนบวกหรือจำนวนลบ (±n) : ±5 = 5 หรือ (-5)
 อัตรำส่วน (m:n) : 5 : 2
 เป็ นสัดส่วนกับ.... : (∝)
 เปอร์ เซ็นต์ (%) : 0.5 = 50%
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ วั ไป ( ๔ )
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ชุดที่ ๔ (มุมและค่ำคงตัวของวงกลม) อำทิ
 องศำ : (n°)
 ค่ำพำย (π) : มีค่ำประมำณ 3.141592654…
 มุม : (∠)
 มุมฉำก : (∟)
 มุมทีไ่ ม่ทรำบค่ำ (เบต้ำ) : θ
 มุมทีไ่ ม่ทรำบว่ำ (แอลฟ่ำ) : α
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ วั ไป ( ๕ )
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ชุดที่ ๕ (เครือ่ งหมำยแสดงผลลัพธ์ ) อำทิ
 เครือ่ งหมำยเอกลักษณ์ (≡) : 3x ≡ 5x-2x
 น้อยกว่ำ (<) : 1< 3
 มำกกว่ำ (>) : 3 > 1
 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ : (≤)
 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ : (≥)
 ไม่เท่ำกับ : (≠)
 ค่ำประมำณ : (≈)
 ผลรวม : (∑)
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ท่ วั ไป ( ๖ )
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ ชุดที่ ๖ (เซต) อำทิ
 เซต ( {n} ) : A = {2,5,8,9}
 เป็ นสมำชิกของ (∈) : 3 ∈ {1,2,3,4}
 ไม่เป็ นสมำชิกของ (∉) : 4 ∉ {5,6,8}
 เอกภพสัมพัทธ์ : (U)
 เซตว่ำง : ( { } หรือ Φ )
 ยูเนียน หรือถ้วย (υ) : {3,5,8} υ {1,2,3} = {1,2,3,5,8}
 อินเตอร์ เซกชัน หรือหมวก (∩) : {3,5,8} ∩ {1,2,3} = {3}
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ : ไพอาร์ (π)
ผู ค้ ดิ ค้น : อำร์ คมิ ดิ สี
ประวัต:ิ ไพ หรือ พำย คือค่ำคงตัวทำงคณิตศำสตร์ เกิดจำกเส้นรอบวงของ
วงกลมหำรด้วยเส้นผ่ำศูนย์กลำง เป็ นสัญลักษณ์ท ี่ ใช้ ในวิชำฟิ สกิ ส์ และ
วิศวกรรมซึง่ ในกรีก ใช้สญั ลักษณ์เป็ น “ P ” (อ่ำนว่ำ พำย ในอังกฤษ
แต่ในภำษำกรีกอ่ำน พี ) บำงครัง้ ก็เรียกว่ำ “ค่ำคงตัวของอำร์ คมิ ดิ สี ”
หรือ “จำนวนของลูดอล์ฟ”
เกีย่ วกับ : กำรหำพืน้ ทีว่ งกลม หรือ แทนสูตรประยุกต์ ของวิชำต่ำง อำทิ ดำรำศำสตร์ ฟิ สกิ ส์ เป็ นต้น
บรรณานุกรม

http://guru.sanook.com/enc_preview.php
?id=2414
http://www.thaistudyfocus.com/
 http://th.wikipedia.org


similar documents