นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8

Report
หัวข้ อที่ 5 เรื่ อง สิ่งมหัศจรรย์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับตัวเลข
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์
จัดทาโดย
นายพงศธร มีสรรพวงศ์ เลขที 8 ชัน้ ม.4/5
สิ่งมหัศจรรย์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับตัวเลข สัญลักษณ์ ทาง
คณิตศาสตร์
ระบบเลขคณิตศาสตร์





ระบบเลข เป็ นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงจานวนต่าง ๆ ระบบเลขแต่ละ
ระบบมีจานวนตัวเลขที่ใช้ เหมือนกับชื่อของระบบตัวเลขนัน้ และมีฐานของจานวน
เลขตามชื่อของมัน เช่นเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ เลขฐานสิบหก
ระบบเลขฐานสอง เป็ นเลขฐานที่ประกอบด้ วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ซึง่ เลข 0
กับ 1 เป็ นเลขที่นิยมใช้ กบั คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลการทางาน การเก็บข้ อมูล
หรื อโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับสถานะทางไฟฟ้า
ระบบเลขฐานแปด เป็ นเลขฐานที่ประกอบด้ วยเลข 8 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
รวมแปดตัว
ระบบเลขฐานสิบ เป็ นเลขฐานที่ประกอบด้ วยเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, ซึง่ เลขฐาน 10 เป็ นเลขฐานที่มนุษย์ทวั่ ไปสามารถเข้ าใจได้ งา่ ยมากที่สดุ
เพราะว่าเป็ นตัวเลขที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน
ระบบเลขฐานสิบหก เป็ นเลขฐานที่ประกอบด้ วยเลข 10 ตัวและตัวอักษร 6 ตัว คือ
ตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และตัวอักษรคือ A แทน 10, B แทน 11, C
แทน 12, D แทน 13, E แทน 14, F แทน 15 ซึง่ รวมกันแล้ วได้ 16 ตัว
ความมหัศจรรย์ของตัวเลข

มหัศจรรย์ แห่ งเลข 9

เลขเก้ านั ้นเมื่อนาไปคุณกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็ น 9 ทุกครัง้
๙x๘ = ๗๒
ถ้ าเราบวก ก็เอา ๗ มาบวกกับ ๒ ก็จะได้
๙x๗๕๖ = ๖,๘๐๔
ผลลัพธ์ ๖,๘๐๔ เราก็เอาแต่ละตัวมาบวกกัน จะได้ ๖+๘+๐+๔ = ๑๘ จากนั ้นเอา ๑+๘ จะได้ ผลลัพธ์
เท่ากับ ๙
ไม่ว่าจะเลขอะไรก็ตาม ถ้ าคูณด้ วย ๙ หรื อ ๙๙ หรื อ ๙๙๙๙๙ สุดท้ ายผลลัพธ์จะเป็ น ๙ เสมอ

เลข ๙ นั ้น เมื่อนาไปบวกกับเลขอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็ นเลขตัวเดิมที่เอามาบวกทุกครัง้
๙+๕ = ๑๔
ผลลัพธ์ ๑๔ เราก็แยกเป็ น ๑+๔ = ๕ จะเห็นว่าได้ เป็ นเลข ๕ เหมือนเดิม
๙+๑,๗๕๘
ก่อนอื่นเราต้ องรวม ๑+๗+๕+๘ ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่
๑+๗+๕+๘ = ๒๑
เอา ๒๑ มาแยก ๒+๑ = ๓
ทีนี ้ก็บวก ๙ กับ ๑,๗๕๘ เลย ๙+๑,๗๕๘= ๑,๗๖๘
เอา ๑,๗๖๘ มาแยก ๑+๗+๖+๘= ๒๑
และ ๒+๑ =๓ เช่นกัน

เหตุผลสุดท้ ายที่น่าทึง่ เกี่ยวกับเลข ๙ คือเป็ นเลขของสุริยจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์ทั ้งหมด ๙ ดวง
พอดี ...อันนี ้บอกไม่ถกู เหมือนกันว่าเป็ นความบังเอิญหรื อมีใครบางคนที่อยูน่ อกจักรวาลของเราจงใจ.....
สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ : Maths symbols
n : m อัตราส่ วน
เช่น 5 : 2
 ∝ เป็ นสัดส่ วนกับ
 n° องศา
เช่น ขนาดของมุมรูปจุดศูนย์กลาง
ของวงกลม เท่ากับ 360°
 ค่ าพาย
มีคา่ ประมาณ 3.141592654...
 ∠ มุม
เช่น มุมฉากมีขนาด 90º
 ∟ มุมฉาก
 θ มุมที่ไม่ ทราบค่ า ทีตา









α มุมที่ไม่ ทราบว่ า แอลฟา
∑ ผลรวม
{n} เซต
เช่น A = {2,5,8,9}
∈ เป็ นสมาชิกของ
เช่น 3 ∈ {1,2,3,4}
∉ ไม่ เป็ นสมาชิกของ
เช่น 4 ∉ {5,6,8}
U เอกภพสัมพัทธ์
{ } หรื อ Φ เซตว่ าง
υ ยูเนียน หรื อถ้ วย

similar documents