นางสาวทานตะวัน ประวัง เลขที่ 9

Report
CHAPTER 1
FUNCTIONS AND THEIR GRAPHS
1.6 – 1.10
จัดทำโดย
นำงสำวทำนตะวัน ประวัง ม.4/3 เลขที่ 9
เสนอ
อ.ชั ยสิ ทธ์ พงษ์ พัฒน
1.6 A LIBRARY OF PARENT
FUNCTIONS
- CONSTANT FUNCTION = ฟังก์ ชันคงตัว
หมำยถึง ฟังก์ ชันที่ให้ ผลลัพธ์ ไม่ เปลี่ยนแปลง ไม่ ว่ำจะให้
ค่ ำตัวแปรต้ นเป็ นค่ ำใดๆ คำตอบจะออกมำเป็ นค่ ำคงตั วค่ ำ
เดิม
- IDENTITY FUNCTION = ฟังก์ ชัน
เอกลักษณ์
หรื อ กำรแปลงเอกลักษณ์
คือฟังก์ ชันที่คืนค่ ำออกมำเป็ นค่ ำเดิมจำก
อำร์ กิวเมนต์ ที่ใส่ เข้ ำไป มีควำมหมำยเหมือ นกับ
F (X) = X
- RECIPROCAL = จำนวนเลขที่กลับกัน
- ALGEBRA = พีชคณิต เป็ นคณิตศำสตร์
แขนงหนึ่งที่ใช้ สัญลักษณ์ มำศึกษำกำรจำแนก
ประเภท คุณสมบัติและโครงสร้ ำงของระบบ
จำนวน
- LINEAR FUNCTION = ฟังก์ ชันเชิงเส้ น
1.7 TRANSFORMATION OF
FUNCTION
= เส้ นตั้งฉำก , แนวดิ่ง
- HORIZONTAL = เส้ นขนำน , แนวระนำบ
- REFLECTION = กำรสะท้ อนกลับ
- VERTICAL
1.8 COMBINATIONS OF
FUNCTIONS: COMPOSITE
FUNCTIONS
- OVERLAPPING = กำรซ้ อน,คำบเกี่ยวกัน
- RESTRICTION = กำรจำกัด
- CONSIDERED = กำรพิจำรณำ
- INCLUDES = รวมถึง
1.9 INVERSE FUNCTIONS
- COORDINATES = พิกัด
- REPRESENTED = เป็ นตัวแทนของ
- COMPOSITION = กำรจัดวำง
องค์ ประกอบ
- INVERSE FUNCTION = ฟังก์ ชันผกผัน
คือ ฟังก์ ชัน X=G(Y) ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยน Y
เป็ นตัวแปรต้ นและ X เป็ นตัวแปรตำมของฟังก์ ชัน
Y=F(X) แล้ วควำมสั มพันธ์ ของตัวแปรทั้งสองยัง
เป็ นฟังก์ ชัน
- COMPLICATED = ซับซ้ อน
1.10 MATHEMATICAL MODELING
AND VARIATION
- POLYNOMIAL FUNCTION = ฟังก์ ชัน
พหุนำม
- CORRELATION = ควำมสั มพันธ์
- VARIATION = กำรเปลี่ยนแปลง
- DIRECTLY = โดยตรง
THANK YOU ^_^

similar documents