นางสาวชนัญธร แสงอ่วม เลขที่ 11

Report
A.4
RATIONAL EXPRESSIONS
นิพจน์ ตรรกยะ
บัญชีศัพท์
POLYNOMIAL
พหุนาม
COMPLEX
FRACTIONS
เศษส่วนซ้อน
NUMERATOR
จำนวนตัวเศษ
DENOMINATOR
จำนวนตัวส่วน
ALGEBRAIC
EXPRESSIONS
การเขียนทางพีชคณิ ต
พีชคณิต ( ALGEBRA )
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์
และจานวน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ
และหาร การยกกาลังและการถอดราก รวมไปถึง
การศึกษา สัญลักษณ์ ตัวแปร และเซต
บิดาแห่ งพีชคณิต
อัลคอวาริ ซมีย ์ เกิดในคอวาริ ซมุ
เขตการปกครองคุรอซานใน
เปอร์เซีย เป็ นนักวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์
ภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังเป็ นนักเขียนและนักแปลด้วย งานของเขาที่เขียนจะ
เป็ นภาษาอาหรับเท่านั้น ถึงแม้ภาษาดั้งเดิมของเขาจะเป็ นภาษาเปอร์เซีย
หนังสื อที่เขียนส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ภูมิศาสตร์และแผนที่
ชีวติ ในวัยเยาว์ไม่เป็ นที่ทราบกันมากนัก ทราบว่ามีชื่อเสี ยงอยูใ่ น
สมัยอัลมะอ์มูนแห่งราชวงศ์อบั บาสี ยะฮ์ซ่ ึ งได้สนับสนุนงาน
วิชาการเป็ นอย่างสูงได้ต้ งั สถาบันการเรี ยนรู้และห้องสมุดมีนกั
ปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ทางานค้นคว้าและแปลตาราจาก
ภาษากรี ก โรมัน และอินเดีย มีการสะสมงานสาคัญๆของโรมัน
มากมายและได้มีการสร้างหอสังเกตการณ์ดาวขึ้น อัลคอวาริ ซมีย ์
และคณะเช่นผูค้ นในตระกูลมูซาเป็ นนักวิชาการของสถาบันการ
เรี ยนรู้แห่งแบกแดด งานส่ วนหนึ่งคืองานแปลและศึกษาต้นฉบับ
งานทางวิทยาศาสตร์ของกรี ก
อัลคอวาริ ซมียไ์ ด้เขียนตาราเสนอแก่ คอลีฟะห์อลั มะอ์มูนหลาย
ฉบับ เช่น ตาราทางคณิ ตศาสตร์ชื่อ "ฮิซาบ อัลญับริ วะ อัล
มุกอบะละห์" ซึ่งเป็ น ผลงานที่มีชื่อเสี ยงมากของอัลคอวาริ ซมีย ์
ชื่อของตารานี้เป็ นที่มาของคาว่า "Algebra" หรื อ พีชคณิ ต
ผู้จดั ทา
นางสาว ชนัญธร แสงอ่วม เลขที่
คุณครูผู้สอน
นาย ชัยสิ ทธิ์ พงษ์พฒั น
11
ม. 4/5
จบการนาเสนอ

similar documents