นางสาวรมิตา เครือเทพ เลขที่ 20

Report
นางสาว รมิตา เครือเทพ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท ี่ 4/1 เลขที่ 20
คณิตศาสตรประยุ
กต ์ คือ
์
อะไร?
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ คือการใช้ความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในโลกของความ
เป็ นจริ งไม่วา่ ปั ญหานั้นจะอยูใ่ นเรื่ องของวิชา
หรื อสาขาใดๆ
สาขาในคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ฟิสกิ ส์
การหาค่า
เหมาะ
ทีส่ ดุ
คณิตศาสตร์
การเงิน
กลศาสตร์
ของไหล
ความ
น่าจะเป็ น
ทฤษฎีระบบ
ควบคุม
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
สถิติ
ศาสตร์
ทฤษฎีเกม
จอห์น ฟอน นอยมันน์ เป็ นหนึ่งใน
นักคณิ ตศาสตร์อจั ฉริ ยะ เป็ นผูพ้ ฒั นา
ความรู ้ต่างๆ ที่สาคัญในหลายสาขาวิชา
เขาถือว่าเป็ นหนึ่งในนักคณิ ตศาสตร์ที่ยอดเยีย่ มที่สุดในยุค
ใหม่ ถึงกับมีคนกล่าวชมเขาว่า “สมองของนอยมันน์ นั้น
เป็ นมันสมองของเผ่ าพันธุ์ที่เหนือกว่ ามนุษย์ ธรรมดา”
ประวัติและผลงาน
 เขาเรี ยนจบปริ ญญาเอกสาขาคณิ ตศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยบูดาเปส ประเทศฮังการี ตอนอายุ 23 ปี เขาเป็ น
บุตรชายคนโต ในพี่นอ้ ง 3คน บิดาเป็ นนักการธนาคาร เขาได้
แสดงถึงความจาที่เป็ นเลิศ มาตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก โดยสามารถทา
การหารเลข 8 หลักในใจได้ตอนอายุ 6 ปี และเมื่ออายุได้ 8 ปี เขาก็
ใช้แคลคูลสั ได้เป็ นอย่างดี
 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อเมริ กาได้ดึงตัวนอยมันน์มาพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ซ่ ึงเป็ นอาวุธทาลายล้างที่รุนแรงมาก ไม่สามารถ
ทาการทดลองจริ งได้มากนักเหมือนสิ่ งอื่นๆ มันจึงต้องอาศัย
การคานวณทางคณิ ตศาสตร์ที่ซบั ซ้อนที่นอยมันน์ถนัดนัน่ เอง
เพื่อให้ผมู้ ีอานาจสามารถตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
 นอกจากนี้นอยมันน์น้ นั ได้คิดหลักการซึ่ งเป็ นหลักการสาคัญใน
ทฤษฎีเกม เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของ
อเมริ กา ในช่วงสงครามเย็น และได้รับการขนานนามว่าเป็ น บิดา
แห่ งทฤษฎีเกม
 นอกจากเรื่ องของสงครามแล้ว นอยมันน์ยงั มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ ซึ่งมีแรงผลักดันมาจากการที่
เขาจะต้องสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ที่ซบั ซ้อนตอนที่
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ นนั่ เอง
 นอยมันน์ได้พฒ
ั นาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ข้ ึนมาใหม่ ที่แทน
ตรรกะด้วยตัวเลขต่างๆ ที่สามารถนาไปประมวลผลต่อได้
แนวคิดของนอยมันน์น้ นั เปลี่ยนแนวทางการทางานของ
คอมพิวเตอร์ในยุคนั้น
 จากเดิมโปรแกรมจะถูกมองเป็ นส่ วนหนึ่งของ Hardware (เวลา
จะตั้งโปรแกรมแบบใหม่ ก็จะต้องโยงสายไฟใหม่หมด) มาเป็ น
มองโปรแกรมเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูล ทาให้เกิดการแบ่งแยก
ระบบคอมพิวเตอร์ออกเป็ น 3 ส่ วนหลักๆ คือ หน่วยประมวลผล
(CPU), Harddisk, และ หน่วยความจา (RAM) เหมือนกับ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั
แหล่งที่มาข้อมูล
 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ http://th.wikipedia.org/wiki/
 ประวัตินอยมันน์ http://www.siraekabut.com/2012/05/career-
003-neumann-math/
 แนวคิดของนอยมันน์ http://computer-organization-andarchitectur.blogspot.com

similar documents