นายกรวิชญ์ พิมพ์ตา เลขที่ 1

Report
นักคณิตศาสตร์ (mathematician) คือบุคคลทีศ่ ึกษาและ
ทางานวิจัยเกีย่ วกับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักคณิตศาสตร์ นีเ้ ป็ นผู้ทมี่ ี
ความสามารถในเรื่องการสั งเกตเป็ นอย่ างมาก นักคณิตศาสตร์ เป็ น
ผู้ทคี่ ดิ ค้ น สร้ างสรรค์ ผลงานทางด้ านคณิตศาสตร์ มาใช้ ใน
ชีวติ ประจาวัน ซึ่งนักคณิตศาสตร์ จะใช้ การสั งเกต และนาการ
สั งเกตทีไ่ ด้ มาคิดแก้ปัญหา และเมื่อคิดแก้ปัญหาแล้ วก็นาการคิดมา
ใช้ อย่ างเกิดประโยชน์ กบั คนอืน่ ๆเป็ นอย่ างมาก
ถ้ าหากในโลกนีไ้ ม่ มีนักคณิตศาสตร์ มาคิดค้นสร้ างสรรค์งาน
ทางด้ านคณิตศาสตร์ เราก็ไม่ อาจสามารถนากลักการ กฎ นิยาม
ทฤษฎี มาใช้ ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้
ลักษณะนักคณิตศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะทีเ่ หมือนกันแบ่ งเป็ น 4 ด้ าน คือ
1. นักปรัชญาทีม่ ีความรู้หลายด้ าน เช่ น คณิตศาสตร์ ฟิ สิ กส์
ดาราศาสตร์ กฎหมาย แพทย์
2. เป็ นคนช่ างสั งเกต
3. มีสมาธิและมีความมุ่งมั่น
4. ใช้ เหตุผลในการแก้ปัญหา
ที่มา http://www.scimath.org/files/pdf/pdf112.pdf
เรอเน เดการ์ ต Rene’ Descartes
คาร์ ล ฟรีดริช เกาส์ Carl
Friedrich Gauss
พีทาโกรัส Pythagoras
ปี แอร์ เดอ แฟร์ มาต์ Pierre De Fermat
ที่มา www.hilight.kapook.com
เรอเน เดการ์ ต Rene’
Descartes
เดการ์ ต เกิดเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1596 ทีป่ ระเทศฝรั่งเศส เขาสาเร็จ
การศึกษาด้ านกฎหมายในปี ค.ศ. 1616 เขาเริ่มทางานให้ กบั เจ้ าชายมัวริสแห่ ง
นาซอ เค้ ามีความสนใจใน วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขณะทีเ่ ดการ์ ต
กาลังนอนเจ็บอยู่บนเตียงเขาเห็นแมงมุมไต่ อยู่บนเพดาน แล้ วไต่ ลงมาตาม
เส้ นใยทีก่ าลังลังชักใยอยู่ทาให้ เค้ าเกิดความคิดที่นาไปสู่ การค้ นพบระบบพิกดั
แบบคาร์ ทเี ซียน ( Cartesian Coordinates ) ซึ่งเป็ นรากฐานการพัฒนา
แคลคูลสั
ที่มาhttp://th.wikipedia.org/wiki/เรอเน เดการ์ต
นักคณิตศาสตร์ ยกย่องเดการ์ ตจากการค้ นพบเรขาคณิต
วิเคราะห์ ในยุคสมัยของเดการ์ ตนั้น เรขาคณิตซึ่งศึกษาเกีย่ วกับเส้ นและ
รู ปร่ าง กับพีชคณิตทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับตัวเลข ถูกจัดว่ าเป็ นสาขาย่อยของ
คณิตศาสตร์ ทไี่ ม่ เกีย่ วข้ องกันเลย เดการ์ ตแสดงวิธีการแปลงปัญหาใน
เรขาคณิตมากมาย ให้ เป็ นปัญหาทางพีชคณิต โดยใช้ ระบบพิกดั คาร์ ที
เซียนในการอธิบายปัญหา
ทฤษฎีของเดการ์ ตเป็ นพืน้ ฐานของแคลคูลสั ของนิวตัน
และไลบ์ นิซ ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญของคณิตศาสตร์ สมัยใหม่ ทั้ง ๆ ทีง่ านใน
ส่ วนนีเ้ ดการ์ ตตั้งใจจะใช้ เพือ่ เป็ นเพียงแค่ ตัวอย่ าง ในหนังสื อ Discourse
on Method
ที่มาhttp://th.wikipedia.org/wiki/เรอเน เดการ์ต
คาร์ ล ฟรีดริช เกาส์ Carl
Friedrich Gauss
โยฮันน์ คาร์ ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ ชาวเยอรมัน เกิดเมือ่ วันที่ 30
เมษายน ค.ศ. 1777 เป็ นหนึ่งในตานานนักคณิตศาสตร์ ผ้ ยู งิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดใน
ประวัติศาสตร์ ได้ รับฉายาว่ า "เจ้ าชายแห่ งคณิตศาสตร์ " (Prince of
Mathematics) เนื่องจากอุทศิ ผลงานในทุก ๆ ด้ านของคณิตศาสตร์ ในยุค
สมัยของเขา นอกจากนีเ้ กาส์ ยงั มีผลงานสาคัญทางด้ านฟิ สิ กส์ โดยเฉพาะ
ด้ านดาราศาสตร์
ที่มา http://aekkew.wordpress.com/2012/03/07/20
ผลงาน
การสร้ างรู ป n เหลีย่ มด้ านเท่ าด้ วยไม้ บรรทัดและวงเวียน
เมือ่ เขาได้ พสิ ู จน์ ว่ารูปเหลีย่ มด้ านเท่ าจานวน สามารถเขียนได้ โดยใช้ เพียงไม้ บรรทัดและ
วงเวียน ถ้ าตัวประกอบทีเ่ ป็ นจานวนเฉพาะผลงานนี้ นับว่ าเป็ น ทราบเพียงว่ ามีเพียงรู ป 3, 4, 5
และ 15 เหลีย่ มด้ านเท่ า เท่ านั้น ทีส่ ร้ างได้ ด้วยไม้ บรรทัดและวงเวียน ถึงขนาดทีเ่ ขาขอให้ มกี าร
แกะสลักรูป 17 เหลีย่ มด้ านเท่ า
ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต
เมือ่ เกาส์ เป็ นผู้แรกทีส่ ามารถพิสูจน์ ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต (fundamental
theorem of algebra) ว่ าทุกสมการพหุนามอันดับใดๆ จะมีคาตอบอยู่ในรู ปจานวนเชิงซ้ อน
เสมอ
ฟังก์ ชันเชิงวงรี
นอกจากนั้น ในงานทีไ่ ม่ ได้ ตีพมิ พ์อนื่ ๆ เกาส์ ยงั ได้ ค้นพบทฤษฎีของ ฟังก์ ชัน
เชิงวงรี
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/คาร์ล ฟี ดลิส เกาส์
พีทาโกรัส Pythagoras
พีทาโกรัสเกิดเมือ่ 559 ก่ อนคริสต์ ศักราช ที่เมืองซามอส ประเทศกรีซ และเป็ น
บุตรชายของพีทาอิส และ เนซาร์ คสั พีทาโกรัสได้ ออกจากบ้ านเกิดเมืองนอนของเขาไปที่โค
รโทน เมือ่ เขาได้ เยีย่ มเยียนนักปราชญ์ ของอียปิ ต์ และบาบีโลนก่ อน เมือ่ เขาได้ ย้ายถิ่นฐานจากซาโม
สมายังโครโทน พีทาโกรัสก็ได้ ก่อตั้งสมาคมศาสนาลับ ทีค่ ล้ ายคลึงกับลักธิออร์ เฟอัสทีม่ อี ยู่ก่อน
หน้ านั้น ณ เมืองโครโทนพีทาโกรัสได้ จัดปฏิรูปวัตนธรรมของชาวโครโทน โดยแนะให้ ชาวเมืองทา
ตามจริยธรรมและสร้ างกลุ่มสาวกของพีทาโกรัส จากนั้นพีทาโกรัสก็ได้ เปิ ดสถานศึกษา โรงเรียน
ของพีทาโรกัส แต่ ผู้ทจี่ ะเข้ าร่ วมจาเป็ นต้ องสละทรัพย์ สิน กินอยู่แบบมังสวิรัติทโี่ รงเรียน และเรียก
ตัวเองว่ ามาเทมาทิคอย
ที่มาhttps://th.wikipedia.org/wiki/พีทาโกรัส
พีทาโกรัสเป็ นผูค้ น้ พบทฤษฎีบทพีทาโกรัสแสดง
ความสัมพันธ์ในเรขาคณิ ตแบบยุคลิด ระหว่างด้านทั้งสามของ
สามเหลี่ยมมุมฉาก กาลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ
ผลรวมของกาลังสองของอีกสองด้านที่เหลือ
ในสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของสี่ เหลี่ยมที่มีดา้ นเป็ น
ด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวมพื้นที่ของสี่ เหลีย่ มที่มีดา้ นเป็ น
ด้านประชิดมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีพีทาโกรัส
จากตามทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น หาก c แทนด้ านตรงข้ ามมุมฉาก
a และ b เป็ นด้ านทีป่ ระกอบมุมฉาก ทฤษฎีของพีทาโกรัส
จะสามารถเขียนรู ปแบบสมการพีทาโกรัสได้ ดังนี้
ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีพีทาโกรัส
ปี แอร์ เดอ แฟร์ มาต์ Pierre De Fermat
แฟร์ มาต์ เป็ นชาวฝรั่งเศส เป็ นนักคณิตศาสตร์ ในยุคของการ
พัฒนาศิลปวิทยา เขาเกิดในวันที่ 17 เดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1601
แฟร์ มาต์ เป็ นบุตรชายพ่ อค้ าขายเครื่องหนังผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของ
ฝรั่งเศส แฟร์ มาต์ มีผลงานที่สาคัญในเรื่องทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
ที่มา http://blog.eduzones.com/dena/4114
ผลงาน
ผลงานคิดค้ นทางคณิตศาสตร์ ของแฟร์ มาต์ ทนี่ ่ าสนใจและเป็ น
รากฐานในวิชาแคลคูลสั ต่ อมา คือ Method for determining Maxima and
Minima and Tangents of Curved Lines ผลงานคิดค้ นส่ วนนีท้ าให้ สามารถ
คานวณหาจุดสู งสุ ดต่าสุ ด และเส้ นสั มผัสของรู ปกราฟ ความสั มพันธ์ แบบต่ าง
ๆ และเข้ าไปสู่ เรื่องเรขาคณิตแบบใหม่
งานทีม่ ชี ื่อเสี ยงและเป็ นทีก่ ล่ าวถึงของนักคณิตศาสตร์ และชนรุ่น
หลังอย่ างมาก คือ แฟร์ มาต์ ได้ เสนอทฤษฎีทเี่ รียกว่ า ทฤษฎีบทสุ ดท้ ายของแฟร์
มาต์ แฟร์ มาต์ ยงั ได้ ทาการศึกษาและให้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเลขจานวน
เฉพาะ และต่ อมาได้ เรียกกันว่ า ตัวเลขของแฟร์ มาต์ (Fermat Number)
ที่มา http://blog.eduzones.com/dena/4114
แหล่งสื บค้นจากทางเว็บไซต์
http://www.scimath.org/files/pdf/pdf112.pdf
http://www.hilight.kapook.com
http://aekkew.wordpress.com/2012/03/07/20
http://th.wikipedia.org/wiki/เรอเน เดการ์ต
http://th.wikipedia.org/wiki/คาร์ล ฟี ดลิส เกาส์
http://th.wikipedia.org/wiki./แบลสปาสกาล
บรรณานุกรม
แหล่งสื บค้นจากทางเว็บไซต์
https://th.wikipedia.org/wiki/พีทาโกรัส
http://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีพีทาโกรัส
http://blog.eduzones.com/dena/4114
http://blog.eduzones.com/dena/4114
หากงานนาเสนอของข้ าพเจ้ ามีความผิดพลาด
ประการใดก็ขออภัยเพือ่ นๆและคุณครู ทุกคนด้ วยนะ
ครับ หากมีข้อผิดพลาดผมก็จะนางานไปปรับปรุง
แก้ ไขให้ ดขี นึ้ ต่ อไป
ขอบคุณทุกๆคนทีช่ ่ วยรับฟังงานของผมครับ
นายกรวิชญ์ พิมพ์ตา

similar documents