นางสาวปาริชาติ งอกผล เลขที่ 13

Report
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) แตกต่างจาก
คณิ ตศาสตร์บริ สุทธิ์(pure mathematics) ตรงที่จะเริ่ มต้น
พิจารณาปัญหาในชีวิตจริ งก่อน ไม่วา่ ปัญหานั้นจะอยูใ่ นเรื่ องของวิชา
หรื อ สาขาใดๆ เช่น ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา ธรณี วิทยา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ฯลฯ หรื อแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์เอง แล้วจากนั้น
จะนาความรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์ที่มีอยูแ่ ล้ว หรื ออาจจาเป็ นจะต้อง
สร้างใหม่ข้ ึนมา เพื่อจะใช้แก้ปัญหาเหล่านั้น
เกิดวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.1887
ทีเ่ มือง อีโรด, บริ ติชอินเดีย
เชื้อชาติ อินเดีย
รามานุจนั เป็ นสมาชิกราชสมาคมแห่ งลอนดอน
เป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ชาวอินเดีย ซึ่ งได้สร้างงานวิเคราะห์
ทางคณิ ตศาสตร์ ทฤษฎีบทต่างๆ ทางทฤษฎีจานวน
อนุกรมอนันต์ และเศษส่ วนต่อเนื่อง โดยที่ไม่เคยรับการศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์
อย่างเป็ นทางการเลย ก็อดฟรี ย ์ ฮาร์ ด้ ี นักคณิ ตศาสตร์ ชาวอังกฤษกล่าวถึง
อัจฉริ ยภาพของรามานุจนั ว่าเทียบเท่ากับนักคณิ ตศาสตร์ ระดับตานาน เช่น
ออยเลอร์ เกาส์ นิวตัน และอาร์คิมีดีส
รามานุจนั ได้รู้จกั กับคณิ ตศาสตร์ครั้งแรกเมื่ออายุ 10 ปี จากทักษะโดย
ธรรมชาติดา้ นคณิ ตศาสตร์ รามานุจนั จึงได้รับหนังสื อตรี โกณมิติของ
เอส. แอล. โลนีย ์ และเขาศึกษาจนเชี่ยวชาญเมื่ออายุเพียง 12 ปี กระทัง่
สามารถค้ นพบทฤษฎีบทของตัวเอง ผลจากความสามารถอันโดดเด่น
ด้านคณิ ตศาสตร์ทาให้เขาได้รับทุนการศึกษา รามานุจนั ทาวิจยั เรื่ อง
จำนวนแบร์ นูลลีและค่ ำคงตัวออยเลอร์ -แมสเชโรนีดว้ ยตนเองเมื่ออายุ
17 และได้รับทุนเข้าเรี ยนต่อที่วิทยาลัยของรัฐในเมืองคัมบาโคนัม แต่
ต่อมาเขาสูญเสี ยทุนนี้ไปเพราะผลการเรี ยนด้านอื่นนอกเหนือจาก
คณิ ตศาสตร์น้ นั แย่มาก
เขาทางานวิจยั ของตนเองที่วิทยาลัยอื่น พร้อมกับทางานเป็ นเสมียนที่
สานักงานบัญชีแห่งหนึ่งในเมืองมัทราสเพื่อหาเลี้ยงตัว
ในปี ค.ศ. 1912-1913 เขาส่ งตัวอย่างทฤษฎีบทจานวนหนึ่งไปให้นกั
คณิ ตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ 3 คนแต่มีเพียงก็อดฟรี ย์ ฮำร์ ดี้
ที่มองเห็นอัจฉริ ยภาพในงานของเขา และ
ต่อมาได้เชิญให้รามานุจนั ไปร่ วมงานกับเขา
ที่เคมบริ ดจ์ รามานุจนั ได้เป็ นสมาชิกราช
สมาคมแห่งลอนดอนและสมาชิกวิทยาลัย
ทริ นิต้ ี มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ต่อมาล้มป่ วย
และเดินทางกลับไปอินเดีย เขาเสี ยชีวิตเมื่อ
ปี ค.ศ. 1920 ขณะมีอายุเพียง 32 ปี
ค่าคงตัวของลันเดา-รามานุจนั
Mock theta functions
ข้อความคาดการณ์ของรามานุจนั
Ramanujan prime
Ramanujan–Soldner constant
Ramanujan theta function
Ramanujan's sum
Rogers–Ramanujan identities
สวัสดีค่ะ

similar documents