Tarvo Leppik – kõik kaablid pole samad 28 november 2014

Report
Praaktooted Eesti elektrimaterjalide turul, ning
selle mõju ausale konkurentsile
EETEL, Sügiskonverents
28.11.2014
Tarvo Leppik





Ülevaade paigalduskaablite olukorrast Eestis
Mõõtetulemustest tehtud järeldused
Mida see endaga kaasa toob?
Mida ütleb seadus?
Kuidas edasi – „Kõik kaablid pole samad“
28 november 2014, Tallinn
2
Paigalduskaablite olukorrast Eestis
• Paigalduskaablite turg 2013
12M€ - EETELI HM sekstiooni
ettevõtete müük
sisepaigaldus kaableid
• Eesti turul võimatu
standarditele vastavaid
paigalduskaableid müüa ja
osaleda pakkumistel ausa
konkurentsi tingimustes
hinnatasemest tingituna
• Prysmiani vastavus test:
1. Standardile vastavuse test
2. Analüütiline standard välja
arendatud Prysmaini poolt
kuid annab selge
mõõdetava tulemuse
28 november 2014, Tallinn
3
Mõõtmistulemustest tehtud järeldused
 Enam kui 50% ei vasta standardite nõuetele materjali ala
kasutusega ehk vähem kui standardid ette näevad
• Takistus 50% juhtudel üle lubatu - vase „kokkuhoid“
kuni 6%
• Isolatsiooni paksus varieerus 41%
• Väliskesta paksus varieerus 50%
Muud tähelepanekud:
• Identse kirjega, tehase normi järgi tehtud toodetel väga
erinevad konstruktsioonilised mõõtmed, reeglina materjali
alakasutus
• Ka osa tooteid, mis peaksid kirjelduse ja paberite järgi
olema standardile vastavad, seda ei olnud vaid olid
aladimensioneeritud
 Kõigile nõuetele vastavad kaablid turult valdavas osas
kadunud, pakutakse nö tehase standardile vastavaid
tooteid, mille omadused kõiguvad väga laiades piirides
 Madal hind on otseses seoses materjali alakasutusega
28 november 2014, Tallinn
4
Mida see endaga kaasa toob?
• Materjali alakasutusest tingituna:
• Kasvab elektrioht/tuleoht, kuna on
vähendatud turvalisust tagavaid
materjale
• Tarbija usalduse ärakasutamine, kuna
tarbija ostes toodet eeldab et ta saab
turvalise ja nõuetele vastava toote
Olenemata sellest mis on tulekahju põhjustaja
(vilets toode, paigaldustöö kvaliteet, inimeste
hooletus) toob probleemi ignoreerimine
kaasa hävingu elule ja varale.
Ainus tee kuidas ennetada ja vähendada
hävingut on elimineerida risk, mis võib seda
põhjustada.
Uurimused näitavad, et ennetavad tegevused
tuleohutusele on alati odavamad kui
tulekahju tagajärjed.
28 november 2014, Tallinn
5
Tulekahjude statistika
Ehitiste tulekahjude statistika 2007-2013 päästeameti
andmetel
3500
20.0%
18.0%
3000
16.0%
2500
14.0%
12.0%
2000
10.0%
1500
8.0%
6.0%
1000
4.0%
500
0
2006
Tulekahjud kokku
Põhjuseks rike
elektripaigaldises
% põhjuseks rike
elektripaigaldises kogu
tulekahjudest
2.0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0.0%
2014
28 november 2014, Tallinn
6
RUSSIA
TURKEY
USA
UK
ANTARTICA
Globaalne mure
Tuli
28 november 2014, Tallinn
7
Mida see endaga kaasa toob?
• Elektrijuhi materjali alakasutuse puhul kasvab
juhtme takistus:
• ja koos sellega kasvavad kaod ning
• suurenevad tarbijate elektriarved,
mis võivad kaasa tuua ka tarbijate
juriidilisi nõudmisi!
• Lühiajaliselt on „Võitjateks“ need kes julgevad
müüa ja paigaldada tooteid kus on odavus
saavutatud materjali väiksema kasutuse
kaudu kuid ohvriks on toodud
elektripaigaldiste turvalisus tervikuna
• Kui protsessi algfaasis nautisid „pioneerid“
konkurentsieelist siis nüüd on see kadunud ja
see on saanud normiks
• Olime jõudnud olukorda kus
aladimensioneeritud toode oli saanud
kohalikuks standardiks.
28 november 2014, Tallinn
8
Mida ütleb seadus?
Tootjastandardeid, mis ei vasta vähemalt harmoneeritud standardi
ohutustasemele, ei saa eksisteerida kuna vastavalt EV määrusele „Nõuded
elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele,
märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord.“
§ 5. Nõuetele vastavuse tõendatus
(1) Eeldatakse, et madalpingeseade vastab §-de 2–4 nõuetele, kui see täidab
harmoneeritud standardites sätestatud ohutusnõuded.
- HD 21.4 on PVC/PVC paigalduskaablite harmoneerimisdokument.
(2) Kui puuduvad harmoneeritud standardid, eeldatakse, et madalpingeseade
vastab §-de 2–4 nõuetele, kui see täidab rahvusvaheliste organisatsioonide
IEC ja CEE sätestatud ohutusnõuded, mis on teavitatud liikmesriikidele Euroopa
Liidu Komisjoni poolt.
- Ei kohaldu kuna PVC/PVC paigalduskaablitele on harmoneeritud standard
olemas HD 21.4
(3) Harmoneeritud standardite ja IEC või CEE sätestatud teavitatud
ohutusnõuete puudumisel eeldatakse madalpingeseadme nõuetele vastavust
siis, kui madalpingeseade vastab selle Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi
rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele, kus see on valmistatud,
tingimusel et on tagatud Eestis nõutav ohutustase ja §-des 2–4 sätestatud
nõuete täitmine.
- Ei kohaldu kuna PVC/PVC paigalduskaablitele on harmoneeritud standard
olemas HD 21.4
28 november 2014, Tallinn
9
Mida ütleb seadus ja madalpinge direktiiv?
Kes vastutab toote kvaliteedi ja vastavuse eest kehtivatele nõuetele?
• Vastavust tuleb jälgida kaablit paigaldaval elektritöö
ettevõtjal, kes enda koostatava nõuetekohasuse deklaratsiooniga
võtab selles osas ka vastutuse. Nõudeid peavad järgima ka
projekteerijad elektriprojekti koostamisel, tehnilise
kontrolli teostajad elektripaigaldise nõuetekohasuse
hindamisel ning kaabli müügiga tegelevad ettevõtted.
• Vastavushindamise läbiviimine, tehnilise dokumentatsiooni
koostamine, EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmine ja CEmärgise tootele kinnitamine kuuluvad tootja kohustuste hulka.
Toodete edasimüüjad peavad kontrollima nii CE- märgise
kui ka vajaliku lisadokumentatsiooni olemasolu. Kui toode
imporditakse kolmandast riigist, peab importija
kontrollima, et väljaspool EL asuv tootja on astunud
vajalikke samme CE- märgise saamiseks ja tal on olemas
vastav dokumentatsioon.
28 november 2014, Tallinn
10
Kuidas edasi?
•
2014 algusest Prysmiani teavituskampaania „ Kõik kaablid pole samad“
eesmärgiga tõsta lõpptarbijate ja klientide teadlikkust elektripaigaldiste
riskidest:
• Kaablite kulu ehitistest vaid <1%, kuid see on oluline turvalise
elektripaigaldise jaoks ja omaniku investeeringu turvamiseks
• Et teha majanduslikult parimat pakkumist ei pea valima odavaimat
toodet
•
•
•
Koostöö elektriala ettevõtetega kvaliteedi normide järgimise tagamiseks
Artiklid ajakirjas Elektriala teavitamaks võimalikult suurt hulka inimesi
EETEL on plaanimas tegevusi probleemi lahendamiseks. Suurem
eesmärk korrastada kogu elektrimaterjalide turg praak toodetest.
Hulgaliselt seminare, teavitatusi ja koosolekuid:
• Suuremad hulgimüüjad
• Päästeameti juhtkond ja inspektorid
• Tehnilise Järelevalve Amet
• Projekteerijate koolitused
•
•
•
EETEL-i liikmetele pakutud võimalus kontrollimaks toote kvaliteeti AS
Draka Keila Cables laboratooriumis
Kontrollmõõtmiste jätkamine selgitamaks kuidas turg reageerib
28 november 2014, Tallinn
11
Turvalisus
Kasutage standarditele vastavaid kvaliteetseid kaableid
28 november 2014, Tallinn
12
INIMELUD ON MEIE KÕIGI;
VASTUTUS
28 november 2014, Tallinn
13
Tänan.
28 november 2014, Tallinn
14
Kuupäev
Kaabel
Konstruktsioo
Väliskesta paksus
n
Väliskesta
standard
Isolatsiooni
paksus
Isolatsiooni standard
suurim soone
takistus
EN 60228 järgi
max takistus
11.04.2014 (N)YM
3x1,5
0,8
1,4
0,6
0,6
12,4
12,1
17.02.2014 MMJ
2x2,5
1,3
1,2
0,7
0,8
7,37
12,1
18.02.2014 NYM
2x1,5
1,5
1,4
0,7
0,6
12,5
12,1
5.07.2014 (N)YM
3x1,5
0,8
1,4
0,5
0,6
12,2
12,1
7.11.2014 (N)YM
3x1,5
0,8
1,4
0,5
0,6
12,2
12,1
17.02.2014 MMJ
2x1,5
1,3
1,2
0,6
0,7
12,3
12,1
12.03.2014 (N)YM
3x2,5
0,9
1,4
0,7
0,7
7,36
7,41
22.05.2014 (N)YM
3x1,5
0,9
1,4
0,6
0,6
12,0
12,1
11.04.2014 (N)YM
3x2,5
1,0
1,4
0,6
0,7
7,24
7,41
14.04.2014 YM-O
2x1,5
1,1
1,4
0,6
0,6
12,1
12,1
14.04.2014 KH05VV-U
3x2,5
0,7
1,2
0,8
0,8
7,45
7,41
22.05.2014 (N)YM
3x2,5
0,9
1,4
0,7
0,7
7,36
7,41
23.09.2014 (N)YM
3x1,5
0,8
1,4
0,5
0,6
12,3
12,1
20.03.2014 (N)YM
3x1,5
0,9
1,4
0,5
0,6
12,1
12,1
6.02.2014 (N)YM
3x1,5
0,9
1,4
0,6
0,6
12,1
12,1
11.11.2014 MMJ
5x2,5
1,1
1,2
0,7
0,8
7,36
7,41
4.02.2014 (N)YM
3x2,5
0,9
1,4
0,7
0,7
7,51
7,41
6.01.2014 (N)YM
3x1,5
0,9
1,4
0,6
0,6
12,2
12,1
6.01.2014 (N)YM
3x1,5
0,9
1,4
0,6
0,6
12,0
12,1
20.03.2014 (N)YM
5x1,5
0,9
1,4
0,5
0,6
12,0
12,1
20.03.2014 (N)YM
3x2,5
1,0
1,4
0,6
0,7
7,34
7,41
20.03.2014 (N)YM
5x2,5
0,9
1,4
0,6
0,7
7,30
7,41
10.04.2014 (N)YM
2x2,5
1,0
1,4
0,6
0,7
7,31
7,41
11.04.2014 (N)YM
2x1,5
0,8
1,4
0,6
0,6
12,5
12,1
6.02.2014 (N)YM
3x1,5
1,0
1,4
0,5
0,6
12,2
12,1
22.05.2014 NYM
3x1,5
0,8
1,4
0,8
0,6
12,7
12,1
31.01.2014 MMJ
4x1,5
1,0
1,2
0,6
0,7
12,4
12,1
3x2,5
1,0
1,4
0,6
0,7
7,42
7,41
18.02.2014 NYM
3x1,5
1,4
1,4
0,6
0,6
12,3
12,1
19.02.2014 tundmatu
3x1,5
1,4
1,4
0,6
0,6
12,0
12,1
7.02.2014 (N)YM
28 november 2014, Tallinn
15

similar documents