070754_ความ

Report
ความสุขกับการใช้ นา้
กรณีศึกษา จังหวัดน่ าน
พืน้ ที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
• กลุ่มตัวอย่ าง เก็บแบบสอบถามในจังหวัดน่ านจาก 2 อาเภอ
คือ อ. เมือง 56 ตัวอย่ าง และอ. ภูเพียง 4 ตัวอย่ าง รวมจานวน
60 ตัวอย่ าง
เมือง
ภูเพียง
ทบทวนวรรณกรรม (1)
ความสุข
• ADB(2010) ได้ วางกรอบแนวคิดนโยบายในการวัดการเติบโตของประเทศโดยใช้ GNH (Gross National
Happiness) ความสุขมวลรวมประชาชาติ ให้ กบั ประเทศภูฎาน โดยมีองค์ประกอบคือ 1.ความอยู่ดีมีสขุ
ทางกายภาพ 2.การมีสขุ ภาพที่ดี 3.ความสมดุลของการใช้ เวลา 4.การศึกษา 5.วัฒนธรรมที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น 6. ธรรมาภิบาล 7. ความเข้ มแข็งของชุมชน 8. สิ่งแวดล้ อมที่หลากหลายและฟื น้ ฟูได้ 9.
มาตรฐานการครองชีพ
• มูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Foundation- NEF ) ได้ สารวจดัชนีความสุขในประเทศต่างๆ โดย
ใช้ ดชั นีช Happy Planet Index (HPI) ซึง่ มีองค์ประกอบ 1) “ความพึงพอใจในชีวิต” 2) ความยืนยาวของ
อายุ (life expectancy) 3) รอยเท้ านิเวศ (ecological footprint) จากการสารวจพบว่าจาก 178 ประเทศทัว่
โลก ประเทศไทยติดอันดับ 32
• OECD (2011) “ดัชนีชี ้วัดชีวิตที่ดีกว่าของคุณ” (Your better life index) ครอบคลุม11 ด้ าน ได้ แก่ ที่อยู่
อาศัย, รายได้ , การจ้ างงาน, ความสัมพันธ์ทางสังคม, การศึกษา, สิ่งแวดล้ อม, การบริ หารจัดการของ
สถาบันต่างๆ, สุขภาพ, ความพึงพอใจโดยทัว่ ไป, ความมัน่ คงปลอดภัย, และสมดุลระหว่างงานกับ
ทบทวนวรรณกรรม (2)
ความสุขกับการใช้ นา้
• สศช, (2553) ดัชนีความอยู่เย็นเป็ นสุขของสังคมไทย Green and
Happiness Index (GHI) ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ โดยในหมวด
สภาพแวดล้ อมได้ นาตัวชี ้วัดในเรื่ อง ครัวเรือนที่มีนา้ ประปาใช้ และดัชนี
คุณภาพแหล่ งนา้ มาเป็ นเกณฑ์ในการศึกษาความสุข
• ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) โครงการ
วิเคราะห์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของโครงการโรงผลิต
นา้ ประปาฝั่ งตะวันตก นาแนวทางดัชนีความสุขของสศช. มาศึกษา
ความสุขในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ น ้าประปาผิวดิน
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ’ความสุข’กับ ’นา้ ’
โครงสร้ างสมการความสุข
H  f (socio, health, inc, ws)
H  f (age, edu, gender, married, health, inc, ws)
socio
โดยที่ H = ความสุข
socio = ปั จจัยทางด้ านสังคม ซึง่ ประกอบด้ วย อายุ(age) การศึกษา
(edu) เพศ(gender) สถานะภาพสมรส(married)
health = มี/ไม่มีโรคประจาตัว
inc
= รายได้
ws
= water satisfaction = ความพึงพอใจในการใช้ น ้า
การวัดความสุขของกลุ่มตัวอย่ าง
• ดัชนีชี ้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับย่อ Thai Mental Health indicators
(TMHI-15) โดยกรมสุขภาพจิต
• จากเวปไซด์
http://www.dmh.go.th/test/download/files/TMHI15_thai.pdf
• ประกอบด้ วย 4 มิติ (สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของ
จิตใจ ปั จจัยสนับสนุน)
ดัชนีชีว้ ัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับย่ อ โดยกรมสุขภาพจิต
•
•
คาถามที่แสดงอารมณ์และความรู้สกึ ที่เป็ นบวก
ข้ อ 1.ท่านรู้สกึ พึงพอใจในชีวิต
ข้ อ 2.ท่านรู้สกึ สบายใจ
ข้ อ 6. ท่านสามารถทาใจยอมรับได้ สาหรับปั ญหาที่ยากจะแก้ ไข (เมื่อมีปัญหา)
ข้ อ 7. ท่านมัน่ ใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คบั ขันหรื อร้ ายแรงเกิดขึ ้น
ข้ อ 8. ท่านมัน่ ใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ ้นในชีวิต
ข้ อ 9. ท่านรู้สกึ เห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทกุ ข์
ข้ อ 10. ท่านรู้สกึ เป็ นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ข้ อ 11. ท่านให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ อู ื่นเมื่อมีโอกาส
ข้ อ 12. ท่านรู้สกึ ภูมิใจในตนเอง
ข้ อ 13. ท่านรู้สกึ มัน่ คง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
ข้ อ 14. หากท่านป่ วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็ นอย่างดี
การประเมินผล
ข้ อ 15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
คะแนนเต็มเท่ากับ 60 คะแนน
คาถามที่แสดงอารมณ์และความรู้สกึ ที่เป็ นลบ
คะแนน 51-60 แสดงว่ามีสขุ ภาพจิตดีกว่าคนทัว่ ไป
ข้ อ 3.ท่านรู้สกึ เบื่อหน่ายและท้ อแท้ กบั การดาเนินชีวิตประจาวัน
คะแนน 44 – 50 แสดงว่ามีสขุ ภาพจิตเท่ากับคนทัว่ ไป
ข้ อ 4. ท่านรู้สกึ ผิดหวังในตัวเอง
คะแนน 43 และน้ อยกว่า แสดงว่ามีสขุ ภาพจิตต่ากว่า
ข้ อ 5. ท่านรู้สกึ ว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
ระดับคนทัว่ ไป
การประเมินความพึงพอใจในการใช้ นา้
•
•
•
•
แบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 10 ระดับ
วัดความพึงพอใจจากการใช้ น ้าในด้ านคุณภาพ ปริมาณ และราคา
คะแนนเฉลี่ยของผลรวมของความพึงพอใจทัง้ 3 ด้ าน เท่ากับ 19.3
การประเมินคะแนน คะแนนสูงกว่า19 แสดงว่า มีความพึงพอใจในการใช้ น ้า
คะแนนเท่ากับและต่ากว่า 19 แสดงว่า ไม่มีความพึงพอใจในการใช้ น ้า
• คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจาก 3 ด้ านของผลการสารวจจากกลุม่ ตัวอย่าง
60 ตัวอย่างในจังหวัดน่าน
Mean คุณภาพ 6.28
Mean ปริ มาณ 7.92
Mean ราคา 5.12
ผลการศึกษา
P<0.025 Sig.ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
P<0.05 Sig.ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 90
ตัวแปร
AGE- อายุ
EDU- การศึกษา
GENDER- เพศ
MARRIED-สภาพการสมรส
HEALTH - มี/ไม่มีโรคประจาตัว
INC- รายได้
WS-water satisfaction
- พึงพอใจ คะแนน > 19 (ค่าเฉลี่ย)
- ไม่พงึ พอใจ คะแนน <=19
Note ไม่ใช้ ค่า R2 เพราะข้ อมูล
เป็ น cross sectional data
ไม่ใช่ time series
สรุ ป
จากการศึกษาของทีมวิจยั พบว่า
• ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสุข คือ
-ปั จจัยด้ านสังคม
-ปั จจัยด้ านสุขภาพ
• ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุขอย่างมีนยั ยะสาคัญ คือ
-รายได้
-ความพึงพอใจในการใช้ น ้า

similar documents