PowerPoint-presentatie

Report
Gender en
gendersensitief
lesgeven
INHOUD
• Thema “Gender en gendersensitief lesgeven”
• Schoolcontext
• Programma
• Implementatie
• Suggesties en alternatieven
• Evaluatie
I
N
H
O
U
D
THEMA
Een filmfragment…
Gender
Seksuele
identiteit
T
H
E
M
A
Engagementsverklaring (2012)
“GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING OVER EEN BELEID
M.B.T. GENDER EN SEKSUELE GEAARDHEID IN HET
ONDERWIJS”
T
H
E
M
A
Engagementsverklaring (2012)
Genderbewustzijn ontwikkelen
Genderstereotypen en –
mechanismen wegwerken
Keuzes maken los van
genderverwachtingen en normen
T
H
E
M
A
Gender in de actualiteit
T
H
E
M
A
Cijfers
 Meisjes of jongens?
 Meisjes of jongens?
80%
67%
70%
60%
50%
55%
45%
40%
30%
30%
18%
20%
11%
10%
0%
min. 1 jaar zittenblijven
schoolbanken verlaten
zonder diploma
start in hoger onderwijs
T
H
E
M
A
SCHOOLCONTEXT
VOET
• Type B
Gender en gendersensitief
lesgeven
• Type A
S
C
H
O
O
L
C
O
N
T
E
X
T
PROGRAMMA
Gen-BaSec Manual for Genderbased Teaching
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGRAMMA
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGRAMMA
P
R
O
G
R
A
M
M
A
PROGRAMMA
Gen-BaSec Manual for Genderbased
Teaching
P
R
O
G
R
A
M
M
A
Kiezen is verliezen…
• Sterkte en zwakte analyse van de programma’s
P
R
O
G
R
A
M
M
A
IMPLEMENTATIE: algemeen
Op schoolniveau
Leerlingen worden bij hun studiekeuze (te) vaak
beïnvloed door genderstereotypen.
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
T
I
E
IMPLEMENTATIE: algemeen
• Op klasniveau
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
T
I
E
IMPLEMENTATIE: algemeen
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
T
I
E
SUGGESTIES & ALTERNATIEVEN
• Suggesties
• Ouders betrekken
• Studiedag leerkrachten
• Aandacht voor sport,
godsdienst en technische
vakken
• Alternatieven
• Procrustes
• Studiedag op 31 mei 2013
S
U
G
G
E
S
T
I
E
S
A
L
T
E
R
N
A
T
E
I
V
& E
N
EVALUATIE
E
V
A
L
U
A
T
I
E

similar documents