Mga Pagbabago sa Pamumuhay at Kultura - CTL

Report
Mga
Pagbabago
sa
Pamumuhay
at Kultura
Created by:
Aguila, Valerie Nicole L. Aguila
Cinco, Sarah Jane L.
Japzon, Joan D.
Melchor, Ruth R.
Menu
BALIK-ARAL
NILALAMAN
GAWAIN
PAGTATAYA
Balik-aral: Pamahalaang Kolonyal ng Amerika
Piliin ang tamang sagot:
Kailan pinirmahan ng Espanya at Estados
Unidos ang kasunduan sa Paris?
a. Disyembre 9, 1898
b. Disyembre 10, 1898
c. Disyembre 10, 1899
CORRECT!
Sorry, Try
Again!
Kailan itinatag ng Amerika ang
Pamahalaang Militar sa Pilipinas?
a. Agosto 16, 1898
b. Agosto 15, 1898
c. Agosto 14, 1898
CORRECT!
Sorry, Try
Again!
Anong komisyon ang nalikha noong ika20 ng Enero 1899 sa ilalim ng
pamumuno ni Jacob Gould Schurman?
a. Komisyong Schurman
b. Komisyoung Taft
c. Komisyong Tydings McDuffy
CORRECT!
Sorry, Try
Again!
Sino ang naging unang gobernador sibil
ng Pilipinas sa Panahon ng Pamahalaang
Sibil?
a. George McKinley
b. Jacob Gould Schurman
c. William Howard Taft
CORRECT!
Sorry, Try
Again!
Saang komisyon matatagpuan ang
pagbukas ng mga paaralang
elemantarya sa Pilipinas at ang
paggamit ng wikang Ingles sa
pagtuturo?
a. Komisyong Taft
b. Komisyong Tydings McDuffy
c. Komisyong Schurman
CORRECT!
Sorry, Try
Again!
Edukasyong Libreng
Pag-aaral sa Paaralang
Publiko
Inalis sa Pag-aaral ang
Relihiyon
Pamantasan ng Pilipinas
– Iba’t ibang Kurso
Mga Pagbabago
Relihiyon (Malayang
Pamimili)
Panitikang Ingles
Arkitektura
Pilipino
Edukasyong libreng pagaaral sa Paaralang Publiko
Pokus: Sibika
Pagpapatayo ng mga Paaralan
Pagtatag ng Kagawaran ng Pagtuturong
Pampubliko (Department of Public
Instruction) noong 1901
Unang naging guro ang mga Thomasites
na sakay ng barkong S. S. Thomas noong
Agosto 23, 1901.
Kagawaran ng
Pagtuturong
Pampubliko
(Department of
Public
Instruction)
Thomasites
Inalis sa Pag-aaral ang
Relihiyon
Wika-Ingles
Binigyang diin sa pagtuturo ang
kaalamang sibika at demokratikong
pamumuhay.
Pinagsama ang babae at lalake sa
silid-aralan.
Relihiyon (Malayang
Pamimili)
Protestantismo
Uri: Episcopalian, Baptist, United
Brethren, Congregationalist, Seventhday
Adventist, at Deciple of Christ
Iba’t ibang paglilingkod: pagtatatag ng
Siliman University-Dumaguete City,
Negros Occidental, St. Luke’s Hospital at
Mary Chiles Hospital sa Maynila, Bethel
Hospital sa La Union at Mission Hospital
sa Iloilo.
Siliman
UniversityDumaguete
City
Naitatag ang Aglipayano at si Padre
Gregorio Aglipay ang napiling kataas
taasang obispo
Iglesia Filipina Independiente o
Malayang Simbahang Pilipino.
Pagdiriwang ng pista para sa mga santo
Pamantasan sa Pilipinas –
Iba’t ibang Kurso
Abogasya, Medisina, Inhinyerya,
Agrultura, Komersyo
Pamantasang Normal ng Pilipinas (1901)
Unibersidad ng Pilipinas (1908)
National University (1901)
Centro Escolar de Señoritas/CEU (1907)
Philippine Women’s University (1919)
Pamantasang
Normal ng
Pilipinas
(philippine Normal
University)
Unibersidad ng
Pilipinas
(University of
the Philippines
National
University
Centro Escolar
de Señoritas
(Centro
Escolar
University)
Arkitektura
Disenyong neoclassical
Malalaki at matataas na gusali na yari sa:
semento at bakal
Mga bahay na yari sa: semento, bakal,
kahoy, maraming silid at kabinet, at attic
Ang mga kagamitang gumagamit ng
kuryente ay naimbento noong 1925.
Noong 1930 naman ay naimbento ang water
heater, washing machine at dryer.
Panitikang ingles
Tula at kwento: Jose Garcia Villa
Pinakamahusay na manunulat sa wikang
Ingles: Carlos Romulo
Unang makaya ng wikang Ingles:
Fernando Maramag
Carlos
Romulo
Jose
Garcia
Villa
Pilipino
Tumuligsa sa mga Amerikano
Gumising sa kamalayang panlipunan
Tema: pag-ibig sa bayan
Menu
Gawain:
Panuto:
Bumuo ng pitong (7) pangkat. Ang bawat
pangkat ay pipili ng kulay mula sa guro.
Ang bawat kulay ay may katumbas na
mga pagbabago sa pamumuhay at kultura
sa panahon ng Amerikano na inyong
gagawan ng skit. Ang bawat grupo ay
bibigyan ng tatlong (3) minutong
paghahanda at dalawang (2) minutong
pagtatanghal.
Pagpipilian:
ARKITEKTURA
PAMANTASA
N NG
PILIPINAS –
IBA’T IBANG
KURSO
PILIPINO
INALIS SA
PAG-AARAL
ANG
RELIHIYON
EDUKASYON
G LIBRENG
PAG-AARAL
SA
PAARALANG
PUBLIKO
PANITIKANG
INGLES
RELIHIYON
(MALAYANG
PAMIMILI)
Menu
Rubriks:
Tema
Kooperasyon
Paborito ng Madla
Presentasyon
Malikhain
20%
15%
15%
30%
20%
Menu
Pagtataya:
Panuto:
Gumawa ng isang maikling sanaysay
patungkol sa tingin mong
pinakamalaking impluwensya ng mga
Amerikano sa pamumuhay at kultura
ng mga Pilipino.
Menu
WAKA S !

similar documents