เมื่อเอกสารสำคัญหายทำอย่างไร?

Report
เมื่อเอกสารสาคัญหายทาอย่ างไร?
บัตรประจาตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทาลาย
แจ้งความที่อาเภอ กิ่งอาเภอ เทศบาล หรื อที่สานักทะเบียนท้องถิ่น ให้ยนื่ เรื่ องขอมีบตั ร
ใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่บตั รประจาตัวฉบับเดิมหายหรื อถูกทาลาย หากพ้น
กาหนดจะเสี ยค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาหลักฐานการแจ้งความบัตรหาย
3. นาหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วย (ถ้ามี) เช่น
ใบเกิด ใบสุ ทธิ หรื อสาเนาภาพถ่ายบัตรเดิมที่สูญหาย
4. เสี ยค่าธรรมเนียม 20 บาท
5. หากค้นหาหลักฐานเดิมที่เคยทาบัตรเก่าไม่พบ ต้องนาเจ้าบ้านหรื อผูท้ ี่น่าเชื่อถือ
เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อญาติพี่นอ้ งไปรับรองด้วย
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211
ทีมา - http://www.dopa.go.th/
ทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านหาย
• ให้เจ้าบ้านหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากเจ้าบ้านไปดาเนินการได้เลยที่
อาเภอ หรื อเทศบาลที่ท่านมีภูมิลาเนา
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211
ที่มา - http://www.satun.ago.go.th/hardcopy1.htm
แผ่ นป้ ายทะเบียนรถหาย
• ให้นาสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ นาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการ
ขนส่ งทางบกดาเนินการทาใหม่ได้เลย
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211
ที่มา - http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2910:2011-09-07-03-56-43&catid=128:2011-09-06-02-58-20&Itemid=88
ใบอนุญาตขับขีห่ าย
• ให้นาบัตรประชาชนไปดาเนินการทาใหม่ได้เลย โดยทาที่กรมขนส่ งทาง
บกหรื อสานักงานย่อย และไม่ตอ้ งสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงแค่ติดรู ปบน
ใบอนุญาตใหม่เท่านั้น หากเป็ นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้เป็ นตลอดชีพ
เช่นเดิม ยกเว้นใบขับขี่รถยนต์สาธารณะต้องแจ้งความตารวจก่อน
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2934:2011-09-08-02-31-33&catid=131:2011-09-08-02-09-23&Itemid=88
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2934:2011-09-08-02-31-33&catid=131:2011-09-08-02-09-23&Itemid=88
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2935:2011-09-08-02-44-51&catid=131:2011-09-08-02-09-23&Itemid=88
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=2935:2011-09-08-02-44-51&catid=131:2011-09-08-02-09-23&Itemid=88
โฉนดที่ดินหาย
• ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในเขตอานาจที่คิดว่า
โฉนดจะหาย บอกว่าโฉนดที่ดินหาย (ถ้าจาเลขที่โฉนดได้
จะดีมาก) ขอแจ้งความไว้เป็ นหลักฐาน แล้วนาใบแจ้ง
ความไปขอคัดสาเนาโฉนดที่ดินนั้นได้ที่สานักงานที่ดินที่
ที่ดินนั้นตั้งอยู่ (โฉนดที่ดินจะมี 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งให้
เจ้าของที่ดินเก็บไว้ อีกฉบับจะเก็บไว้ที่สานักงานที่ดิน)
• แต่ .... ย้า.... ว่าโฉนดที่ดินหาย เพราะถ้าไม่ได้หาย แต่เอา
ไปใช้อย่างอื่นเช่นเอาไปจานอง หรื อประกันการชาระ
หนี้ แล้วไปแจ้งว่าโฉนดหาย จะถือว่าเราแจ้งความเท็จ มี
ความผิดอาญา
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211
ที่มา - http://ayutthayalands.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=66
ที่มา - http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/example/variety/assign/t.d.9_copy_document.htm
บัตรประกันสั งคม และใบรับรองสิ ทธิรักษาพยาบาล
• ให้นาบัตรประชาชนไปดาเนินการทาใหม่ได้
ทันที ณ สานักงานประกันสังคม หรื อติดต่อผ่าน
ฝ่ าย HRของบริ ษทั ตนเอง
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211
บัตรเครดิตหายทาไง
• ติดต่อสถาบันการเงินผูอ้ อก บัตรเครดิต ของคุณทันที
เพื่อยับยั้งการลักลอบนาบัตรของคุณไปใช้ ควรจดเลขที่บญั ชีบตั รเครดิตของ
คุณและหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริ การลูกค้าของบัตรเครดิตของคุณ
และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย (ไม่ควรเก็บไว้ในกระเป๋ าสตางค์)
• ผูถ้ ือบัตรต้องรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นจากการลักลอบใช้บตั รหลังจากที่บตั ร
ถูกขโมยไปด้วยหรื อไม่?
• คุณไม่ตอ้ งรับผิดชอบชาระหนี้ในส่ วนของการทารายการใดๆ ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่คุณได้แจ้งต่อธนาคารว่าบัตรของคุณถูกขโมยหรื อทาหาย อย่างไรก็
ตาม คุณอาจต้องรับหนี้ในส่ วนที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะแจ้งธนาคาร ดังนั้นคุณ
ต้องตรวจสอบกับผูอ้ อกบัตรของคุณว่าเขามีนโยบายความรับผิดชอบอย่างไร
ในกรณี ที่บตั รหายหรื อโดนขโมย
ที่มา : http://kruya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211

similar documents