การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียน แผนคำของบประมาณประจำปี

Report
แผนคำของบประมำณประจำปี
2559
ประเด็นที่ 2 :
กำรดำเนินงำนตำมกรอบ
ข้อตกลงอำเซียน
แพทยหญิ
เชือ
้ อินทร ์
์ งบุษบัน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมรวมมื
อระหวำง
่
่
ประเทศ
ญ
หำ
สถำนกำรณปั
์
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ประเทศไทยต้องให้
ความสาคัญกับการจัดระบบการเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุ ขภาพ สิ นค้าอัน ตรายที่ ไม่ ได้มาตรฐานที่ อาจเข้าในประเทศ
ระบบการเฝ้ าระวังสิ่ งแวดล้อมและสาธารณภัยต่างๆ ที่จะตามมาเมื่อ
มี ก ารเปิ ดประเทศ เพื่ อ คุ ้ม ครองความปลอดภัย ของประชาชน
ตลอดจนการส่ งเสริ มความรู ้ เข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความ
เสี่ ยงภัยสุ ขภาพและคุณภาพชีวิต
แผนยุทธศำสตรสุ
์ ขภำพโลก
เป้ำหมำย ( Goal)
ประชำชนไทยมีสุข ภำวะดี และประเทศ
ไทยมีควำมมัน
่ คงและปลอดภัยดำนสำธำรณสุ
ข
้
ที่จ ะขับ เคลือ
่ นและส่ งเสริม ให้ เศรษฐกิจ และ
สั ง ค ม ไ ท ย พั ฒ น ำ ไ ด้ อ ย่ ำ ง ยั่ ง ยื น ร ว ม ทั้ ง
สำมำรถมีบทบำทและควำมร่วมมือระดับสำกล
เพือ
่ แสดงควำมรับผิดชอบอยำงสร
่
้ำงสรรคด
์ ้ำน
สุขภำพโลกในเวทีระหวำงประเทศ
่
กรอบแนวคิดของ DDC Global Health & ASEAN Frameworks
ASEAN Post 2015 Health
Development Agenda
ร่ าง แผนยุทธศาสตร์
สุ ขภาพโลกประเทศไทย พ.ศ
2558-2563
•
•
•
•
•
ความมัน่ คงด้ านสุ ขภาพ
ระบบสุ ขภาพให้ เข้ มแข็ง ยุติธรรม
และความเสมอภาค
บทบาทนา และความรับผิดชอบ
ของประเทศไทยในประชาคมโลก
ความสอดคล้องระหว่ างนโยบาย
สุ ขภาพโลก
ความสามารถด้ านสุ ขภาพโลก และ
กลไกการประสานการดาเนินงาน
NCDs, Tobacco , Alcohol, HIV and
AIDS Rabies, Malaria, TB, Dengue
Other EID, NTDs and Pandemic
DDC Global
Health &
ASEAN
Frameworks
ความเชื่อมโยงจากกรอบแนวคิดของ
แผน ASEAN กรม คร, ปี 2557-58 IHR
2005, ด่ านช่ องทางเข้ าออกม Migrant
แผนยุทธศาสตร์ ASEAN
กระทรวงสาธารณสุ ข
 ป้ องกันและควบคุมโรคทีต่ ิดต่ อข้ าม
พรมแดน
 ส่ งเสริมสิ นค้ า บริการ และผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ และการนวดแผนไทย
 พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพตามจุดที่
สมควร (เมืองบริการสุ ขภาพ)
 Migrant Health and Border Health
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้ าน
สาธารณสุ ขอาเซียน
 ความร่ วมมือทางวิชาการภายใต้ กลไก
องค์ กรอาเซียน
DDC Global Health & ASEAN Frameworks
การสนับสนุนระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุ ขภาพตามกรอบ
ความร่ วมมือระดับโลก ASEAN และ
ทวิภาคี
การขับเคลือ่ นและพัฒนาสมรรถนะ
การป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุ ข
ตาม IHR 2005
การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังป้ องกันโรคในกลุ่ม
ประชากรต่ างด้ าว
1. การดาเนินงานตามกรอบความร่ วมมือ • พัฒนากลไกและมาตรฐานการ
ASEAN/ Post 2015 Health
ดาเนินงานตามกฎอนามัยระหว่ าง
Development Agenda
ประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005
•การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังป้ องกันโรคในโรคที่
เป็ นปัญหาสาคัญเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย
ไข้ เลือดออก โรคเรื้อน ในกลุ่มประชากรต่ างด้ าว
2. การบริหารจัดการด้ านสาธารณสุข
อาเซียน
• การพัฒนาจังหวัดชายแดน และ
จังหวัดคู่ขนาน (Twin cities) มีระบบ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่ อ
โรคอุบัติใหม่ และภัยสุ ขภาพ ตาม
กรอบ 12 เป้ าหมาย /IHR 2005
•การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังป้ องกันโรคในโรคใน
พืน้ ที่เศษฐกิจพิเศษ
• การพัฒนา ด่ านช่ องทางเข้ าออก
ประเทศ มีการพัฒนาสมรรถนะตาม
แนวทางของกฎอนามัยระหว่ าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005)
• การ พัฒนามาตรฐานแนวทางปฏิบัติการดูแล
รักษาและการส่ งต่ อผู้ป่วยในกลุ่มประชกรต่ าง
ด้ าว (วัณโรค ฯ)
•การพัฒนาการป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
โรคติดต่ อและโรคติดต่ ออุบัติใหม่ และภัย
สุ ขภาพตามกรอบความร่ วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง (เอดส์ ฯลฯ)
แผนงาน/ เป้ าหมายการดาเนินงานตามกรอบข้ อตกลงอาเซียน
ปี งบประมาณ 2559
โครงกำร/กิจกรรม
กลุมเป
่ ้ ำหมำ
ย/พืน
้ ที่
เป้ำหมำย
ผลผลิต
งบประมำ หน่วยงำ หน่วยงำน
ณ
น
รวม
่
รับผิดช ดำเนินงำ
อบ
น
มาตรการ 1 มาตรการ 1 การดาเนินงานตามกรอบข้ อตกลง ASEAN/ Post 2015 Health Development Agenda (ต่ อ)
1. โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ด้ านฝึ กอบรมระบาดวิ ท ยา
ภาคสนามเพื่ อ ความร่ วมมื อ
ระหว่ า งประเทศภายใต้ กรอบ
อาเซี ย น ตามแผนงานจั ด ตั้ ง
ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม
อาเซียน, ASEAN+3 FETN
สสจ, รพ, รพสต, ความร่ วมมือในการควบคุมและป้ องกัน
กระทรวงการ
โรคระบาดได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่ างประเทศ,
ระหว่ างประเทศสมาชิก 13 ประเทศ
กรมการปกครอง,
กรมปศุสัตว์ ,
กระทรวงศึกษาธิ
การ
1,445,000
สานัก
ระบาด
วิทยา
2. โครงการเสริมสร้ างศักยภาพ
เมือ งอาเซี ย นมุ่ ง สู่ เป้ าหมายที่
เป็ นศู น ย์ (ASEAN Cities
Getting to Zero) ภายหลังปี
ค.ศ.2015
องค์ กรภาคเอกชน
สสจ. สสอ. และ
รพ. หน่ วยงาน
สาธารณสุ ขใน
ประเทศเพือ่ น
บ้ าน
1,000,000
สานักโรค
เอดส์ วัณ
โรค และ
โรคติดต่ อ
ทาง
เพศสั มพัน
ธ์
1. จัง หวัดในโครงการมีกิจกรรมอย่ า ง
น้ อย จังหวัดละ 1 กิจกรรมที่สอดคล้ อง
กับแผนงานในโครงการ ASEAN Cities
Getting to Zeros
2.
จั ง หวั ด ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ข ยาย มี
แผนพั ฒ นากิ จ กรรมตามโครงการ
ASEAN Cities Getting to Zeros
ส า นั ก ก า ร
สาธารณสุ ข
ระหว่ าง
ประเทศ
แผนงาน/ เป้ าหมายการดาเนินงานตามกรอบข้ อตกลงอาเซียน
ปี งบประมาณ 2559
โครงกำร/
กิจกรรม
กลุมเป
้ ที่
่ ้ ำหมำย/พืน
เป้ำหมำย
ผลผลิต
งบประม
ำณ
หน่วยงำ หน่วยงำ
น
นรวม
่
รับผิดช ดำเนินงำ
อบ
น
มาตรการ 1 การดาเนินงานตามกรอบข้ อตกลง ASEAN/ Post 2015 Health Development Agenda (ต่ อ)
3.โครงการประชุ ม
เครือข่ ายความร่ วมมื อ
โรคจากการประกอบ
อาชี พ ระดั บ อาเซี ย น
(ตามกรอบ ASEAN
Post-2015 Health
Development
Agenda)
1. เครือข่ ายภายนอกกรมฯ
2. ผู้แทนประเทศประชาคม
อ า เ ซี ย น 1 0 ป ร ะ เ ท ศ
(ประเทศละ 2 คน รวม 20
คน)
1. กรอบการด าเนิ น งาน
ความร่ วมมือตามบทบาท
ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ
ประชาคมอาเซียน
2. การจัด การองค์ ความรู้
ส าหรั บ การด าเนิ น งาน
ด้ านโรคจากการประกอบ
อาชีพ
4.โครงการประชุ ม
คณะท างานอาเซี่ ย น
ครั้งที่4 (4th ATFNCD
Meeting)
- ผู้บริหาร
- สานักโรคไม่ ตดิ ต่ อ
- ส านั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น
แอลกอฮอล์ , สานักบุหรี่
Work plan on NonCommunicable Diseases
2015 เครือข่ าย ประจาปี
2558
1,020,000
ส านั ก โ ร ค
จากการ
ประกอบ
อาชี พและ
สิ่งแวดล้ อม
400,000 สานักโรค
ไม่ ตดิ ต่ อ
แผนงาน/ เป้าหมายการดาเนินงานปี 2559 (ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม
กลุมเป
้ ทีเ่ ป้ำหมำย
่ ้ ำหมำย/พืน
ผลผลิต
งบ
ประมำ
ณ
หน่วยงำ หน่ว
น
ยงำน
รับผิดชอ รวม
่
บ
ดำเนิ
นงำน
มำตรกำร 1 พัฒนำกำรดำเนินงำนตำมกรอบ ASEAN / Post 2015 Health
Development Agenda (ตอ)
่
5. โครงการดาเนินงาน
ตามกรอบข้ อตกลง
อาเซียน ตามกฎอนามัย
ระหว่ างประเทศ พ.ศ.
2548 (IHR 2005)
จังหวัดชายแดนไทย-ลาว, ไทย-พม่ า,
ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย
จานวน 18 จังหวัด ได้ แก่ ตาก/
ระนอง /หนองคาย /สระแก้ ว /
เชียงใหม่ /แม่ ฮ่องสอน/ กาญจนบุรี/
ราชบุรี/ ชุมพร/เลย/มุกดาหาร/
อุบลราชธานี/อุตรดิตถ์ /จันทบุรี/
บุรีรัมย์ /สงขลา/ นราธิวาส
6. โครงกำรพัฒนำ กระทรวงสำธำรณสุข
เครือขำยเพื
อ
่ กำร ประเทศลำว และ เมียน
่
เฝ้ำระวังป้องกัน
มำร ์
ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพในพืน
้ ที่
ชำยแดน และ
ระหวำงประเทศ
จังหวัดชายแดนที่
ได้ รับการพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคในพืน้ ที่
ชายแดนตาม
มาตรฐาน IHR
2005
2,837,000 สานัก
ระบาด
วิทยา
สำนักง
ำน
ควำม
รวมมื
อ
่
ระหวำ่
ง
ประเท
ศ
ควำมรวมมื
อ
่
ตำมขอตกลง
้
ระหวำงไทยกั
บ
่
ประเทศเพือ
่ น
บำน
้
1,500,0 สำนัก
00 งำน
ควำม
รวมมื
อ
่
ระหวำ่
ง
ประเท
สำนัก
กำร
สำธำ
รณสุ
ข
ระหว่
ำง
แผนงาน/ เป้ าหมายการดาเนินงานปี 2559
โครงกำร/
กิจกรรม
กลุมเป
่ ้ ำหมำย/
พืน
้ ทีเ่ ป้ำหมำย
ผลผลิต
งบ
ประม
ำณ
หน่วยงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ
รวม
่
ดำเนินงำ
น
7.โครงการพัฒนา
บุคลากร/ หน่ วยงานจาก
ศูนย์ กลางการศึกษาและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
อบรมด้ านการป้องกัน
และนานาชาติ
ควบคุมโรคระดับ
นานาชาติของกรมควบคุม
เรค (International
Training Center)
เพื่อรองรั บการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
ศูนย์ กลางการศึกษาและอบรม
ด้ านการป้องกันควบคุมโรค
ระดับนานาชาติของกรม
ควบคุมโรค
600,000
สานักงาน
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
8. โครงกำร
พัฒนำและ
ผลักดันนโยบำย
และยุทธศำสตร ์
ควำมรวมมื
อ
่
ระหวำงประเทศ
่
และภูมภ
ิ ำค
1. แผนยุทธศำสตรกำร
์
พั ฒ น ำ ง ำ น ค ว ำ ม
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง
ประเทศ
2. มีผู้เชี่ยวชำญพัฒนำ
ผลักดันนโยบำยและ
ยุทธศำสตรบุ
์ คลำกร
984,0 สำนักงำน
00 ควำม
รวมมื
อ
่
ระหวำง
่
ประเทศ
มำตรกำร 2 การบริหารจัดการด้ านสาธารณสุ ขอาเซียน
กระทรวงกำร
ตำงประเทศ/ส
ำนัก
่
กำรสำธำรณสุข
ระหวำงประเทศ/
่
สำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร(สนย)/
์
องคกระระหว
ำง
์
่
สำนักกำร
สำธำรณสุ
ขระหวำง
่
ประเทศ
แผนงาน/ เป้ าหมายการดาเนินงานปี 2559
โครงกำร/
กิจกรรม
กลุมเป
่ ้ ำหมำย/
พืน
้ ทีเ่ ป้ำหมำย
ผลผลิต
งบ
ประม
ำณ
หน่วยงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ
รวม
่
ดำเนินงำ
น
มำตรกำร 2 การบริหารจัดการด้ านสาธารณสุ ขอาเซียน (ต่ อ)
1. โครงกำร
พัฒนำสมรรถนะ
ดำนควำมร
วมมื
อ
้
่
ระหวำงประเทศ
่
และกรอบควำม
รวมมื
ออำเซียน
่
ของบุคลำกรกรม
ควบคุมโรคและ
เครือขำยหลั
ก
่
1. บุคลำกรทีต
่ อง
้
ปฏิบต
ั งิ ำนตำม
กรอบควำมรวมมื
อ
่
อำเซียนและ
นำนำชำติ
2.บุคลำกร
เครือขำยหลั
กใน
่
กำรดำเนินงำน
เช่น
สคร. สสจ.
จังหวัดชำยแดน
1. บุคลำกรกรมควบคุม
โรคและเครือขำยหลั
กมี
่
ขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบต
ั งิ ำนระหวำง
่
ประเทศสูงขึน
้
2. มีหลักสูตรกำรฝึ กอบ
รมดำนควำมร
วมมื
อ
้
่
ระหวำงประเทศที
ม
่ ี
่
คุณภำพเหมำะสำหรับ
บุคลำกรกรมควบคุมโรค
รวมงบประมำณทัง้ สิ้ น
614,0 สำนักงำน
00 ควำม
รวมมื
อ
่
ระหวำง
่
ประเทศ
มหำวิทยำ
ลัย/ศูนย ์
สอน
ภำษำตำง
่
ประเทศ
10,400,000 บำท
กำรติดตำมประเมินผล
เจ้ าของโครงการ
• ควบคุม กากับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้ าในการดาเนินงานใน
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESM) รายไตรมาส
• ประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ดโครงการ
สานักงานความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
• ควบคุม กากับ ติดตาม และสรุปผลการดาเนินงานเสนอกรมฯ
รายไตรมาส
• ประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ดโครงการ
ขอบคุณ

similar documents