คลิกดูที่นี่

Report
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2
สื่อ หรื อ วัสดุท่ ใี ช้ เก็บบันทึกสารสนเทศ อาจเก็บได้
ในหลายรู ปแบบในการบันทึก มีทงั ้ ตัวอักษร
ข้ อความ รู ปภาพ และเสียง ทรั พยากรห้ องสมุด
แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโทรทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อได้ รับหนังสือเข้ ามาในห้ องสมุดบรรณารั กษ์ ต้ อง
ดาเนินการดังนี ้
- ตรวจสอบกับฐานข้ อมูลทรั พยากรห้ องสมุด
- ตรวจสอบการบันทึกข้ อมูลถูกต้ องหรื อไม่
- ลงรายการทางบรรณานุกรม
- พิมพ์ ป้ายติดสันหนังสือ
- จัดทาบรรณานุกรมใหม่
- จัดนิทรรศการ / ประชาสัมพันธ์ หนังสือใหม่
 ปกนอก
 หน้ าลิขสิ ทธิ์
 สารบัญ
 บรรณานุกรม
ปกใน
คานา
บทนา
ภาคผนวก
เลขหมู่
ตามการแบ่ งหนังสื อด้ วยระบบ ดิวอี้ ได้ แก่เลขหมู่ 000 – 999
รวมทั้งอักษรแทนเลขหมู่หนังสื อบางประเภท เช่ น
- นวนิยาย
ใช้ อกั ษรแทนเลขหมู่ น
- รวมเรื่องสั้ น
ใช้ อกั ษรแทนเลขหมู่ รส
- หนังสื อสาหรับเด็ก ใช้ อกั ษรแทนเลขหมู่ ภ

เลขหนังสือ
เป็ นเครื่องหมายประจาหนังสื อเพือ่ ช่ วยในการจดจา ช่ วยในการจัดเก็บ
และค้ นหา ได้ รวดเร็วขึน้ ประกอบด้ วย
- อักษรผู้แต่ ง
- เลขผู้แต่ ง
- อักษรชื่อเรื่อง
1. พยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ ง
2. รูปพยัญชนะ หรือรูปสระใด เกาะติดพยัญชนะตัวแรก
3. ผู้แต่ งเป็ นคณะ/สานักพิมพ์ ใช้ ช่ ือหนังสือ
อักษรตัวที่ 2
อักษรย่ อ
ก ข ซ ค ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ
ฐ ฑ ฒ ฌ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ภ ภา
ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ะ - ัั ัั- ะ า ัา ัิ ัี ัึ
ัื ัุ ัู เ- เ-ะ เ-า เ-าะ เ- ัิ
เ- ัี เ- ัีะ เ- ัื เ- ัืะ แ- แ-ะ
โ- โ-ะ ใ- ไ-
ใช้ เลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ชื่อผู้แต่ ง/หนังสื อ
ว.วชิรเมธี
ศิริวรรณ
สามก๊ ก
เครือวัลย์
ธรรมชาติเพือ่ สุ ขภาพ
ผู้การเรือเร่
การพิจารณา
ว/อักษรย่ อ/ว
ศ/อิ
ส/อา
ค/ร
ธ/ร
ผ/อู
ผลที่ได้
ว15
ศ7
ส6
ค4
ธ4
ผ7
 ส่ วนประกอบเพิ่มเติม
- สัญญาลักษณ์ พเิ ศษ
- บอกเนือ้ หา
- ปี ที่พมิ พ์
จัดหมวดหมู่ตามเนือ้ หาวิชาเป็ นอันดับแรก หลังจากนั้นจึง
พิจารณารู ปแบบการเขียน
 ให้ เลขหมู่ตรงกับเนือ
้ หาวิชามากทีส่ ุ ด และครอบคลุมเนือ้ หา
ทั้งหมด
 หนังสื อบันเทิงคดีบางประเภทไม่ ต้องให้ เลขตามระบบดิวอี้
สามารถใช้ อกั ษรพิเศษแทนได้

 ตรวจสอบรายการหนังสื อของห้ องสมุดว่ าเคยมีหรื อไม่
- ให้ ต่อเลขฉบับซ้า ( ฉ ) เมื่อเป็ นเรื่องเดียวกัน
- พิมพ์ ปี ต่ างกันใช้ เลขหมู่เดิม เปลีย่ นปี พศ.
 แยกหนังสื อเป็ นหมวดๆ
 อ่ านเนือ
้ หาและพิจารณา ระบุหมวดหมู่
สาหรับการติด/เขียนเลขเรียกหนังสื อนั้น
ขอแนะนาให้ ใช้ ขนาด A 8 25 X 38 mm
เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ชาว
อเมริกนั เป็ นผู้คดิ ระบบนีข้ นึ้ ในขณะทีเ่ ป็ น
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เรียกย่ อ ๆ ว่ าระบบ
D.C. หรือ D.D.C เป็ นระบบการจัดหมู่ที่
นิยมใช้ แพร่ หลายทีส่ ุ ดระบบหนึ่ง
การแบ่ งครั้งที่ 2 คือการแบ่ งหมวดใหญ่ แต่ ละหมวดออกเป็ น 10 หมวด
ย่ อย รวมเป็ น 100 หมวดย่ อย โดยใช้ ตัวเลขหลักสิ บแทนสาขาวิชาต่ าง ๆ
เช่ น
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ ทวั่ ไป
010 บรรณานุกรม
020 บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
030 สารานุกรมไทยทัว่ ไป
040 ความเรียงทั่วไป
050 วารสารทั่วไป
การแบ่ งครั้งที่ 3 คือการแบ่ งหมวดย่ อยแต่ ละหมวดออกเป็ น 10 หมู่
ย่ อย รวมเป็ น 1,000 หมู่ย่อย โดยใช้ เลขหลักหน่ วยแทนสาขาวิชา
ตัวอย่ างหมวดย่ อย 330 แบ่ งออกเป็ นหมู่ย่อยดังนี้
330 เศรษฐศาสตร์
331 เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
332 เศรษฐศาสตร์ การเงิน
333 เศรษฐศาสตร์ ที่ดนิ
334 สหกรณ์
การแบ่ งครั้งที่ 4 จากการแบ่ งเป็ นหมู่ย่อยหรือการแบ่ งครั้งที่ 3 ยัง
สามารถแบ่ งให้ ละเอียดออกไปได้ โดยใช้ จุดทศนิยม เพียงระบุเนือ้ หาวิชา
เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่ างหมู่ย่อย 332 แบ่ งออกเป็ นจุดทศนิยมดังนี้
332 เศรษฐศาสตร์ การเงิน
332.1 ธนาคารและการธนาคาร
332.11 ธนาคารกลางของประเทศ ธนาคารแห่ งชาติ
332.12 ธนาคารพาณิชย์
332.178 บริการพิเศษ เช่ น บัตรเครดิต
123.456
จุดทศนิยม
หมู่ย่อย (Section)
หมวดย่ อย (Division)
หมวดใหญ่ (Classes)

similar documents