ลงทะเบียน

Report
1
ระบบรายงาน ร.36
เชือ
่ มโยงสู่การเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนข
ั บา้
รัตนา ธีระวัฒน์
สานักโรคติดตอทั
่ ว่ ไป กรมควบคุมโรค
[email protected]
http://r36.ddc.moph.go.th
P. 2
Outline
• ระบบรายงานโรคพิษสุนข
ั บาของประเทศไทย
้
• ระบบ ร.36 คืออะไร
• ประโยชนของระบบ
มีอะไรบาง
์
้
– รายงาน
– การประเมินพืน
้ ทีเ่ สี่ ยง
– การตัดสิ นใจของผู้บริหาร
– ประหยัด
• หน้าตารายงาน
5
ระบบรายงาน ร.36 คืออะไร ?
• โปรแกรมฐานขอมู
Web base
้ ลแบบ
application
• จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
วิเคราะหข
์ อมู
้ ล
จัดทารายงาน อยางเป็
นระบบ
่
• สามารถเชือ
่ มโยง และแลกเปลีย
่ น
ขอมู
่ ๆ
้ ลกับหน่วยงานอืน
ไดอย
ประสิ ทธิภาพ
้ างมี
่
6
ประโยชนของโปรแกรม
ร.36
์
1. ดูสถิตก
ิ ารฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนข
ั บา้
ระดับประเทศ ชุมชน และสถานบริการ
2. คานวณวันทีต
่ องมารั
บวัคซีน
้
• เตือนลวงหน
นนัด 3 วัน
่
้ าบนจอกอนวั
่
• เตรียมวัคซีน และติดตามคนไขได
้ ถู
้ กตอง
้
ครบถ้วน
3. ลดความซา้ ซ้อนของวัคซีน ลดงบประมาณ
ประโยชนของโปรแกรม
ร.36
์
(ตอ)
่
4. วิเคราะหข
้ ลและทารายงานไดสะดวก
้
์ อมู
• เชิงพรรณนา
• เชิงปัจจัย
• นาเสนอขอมู
้ ลในรูปกราฟแทง่ / กราฟ
วงกลม
5. ใช้ประเมินพืน
้ ที่ เสี่ ยง ระมัดระวังการนา
สั ตวมาจากพื
น
้ ทีเ่ สี่ ยง
์
6. เป็ นขอมู
้ ลประกอบการตัดสิ นใจของผูบริ
้ หาร
7. Export ขอมู
้ ลเป็ น Excel, txt ได้
7
ขอก
่ าคัญในการใช้
้ าหนดทีส
โปรแกรม ร.36
1.ตองมี
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ on
้
line โดยเร็ว
2.ตองให
้
้ความสาคัญกับขอมู
้ ล
(ครบถวน
/ ถูกตอง)
้
้
• วันสั มผัสโรค, วันรับวัคซีน
• จานวน, ชนิด, วิธก
ี ารฉี ด
3.การใช้ตองครอบคลุ
มทุกสถานบริการ
้
8
9
ระดับ เขต
สานัก
โรคติดตอ
่
ทัว่ ไป
สคร.
สคร.1-12
1-12
ระดับ
จังหวัด.
สสจ.
…
สสจ.
สสจ.…
…
ระดับสถาน
บริการ
รพ./รพ.
รพ./รพ.
รพ./รพ.
รพ./รพ.
สต.
สต.
สต.
สต.
ระดับ
ส่วนกลาง
สิ ทธิ – หน้าทีข
่ องผูดู
้ แล - ใช้
โปรแกรม
ร.36
• ดูแลระบบภาพรวม / อนุ มต
ั ก
ิ ารใชงาน
ส่วนก
ลาง
สคร.
รพ./
รพสต.
้
• แก้ไข เพิม
่ เติม รายชือ
่ รหัส สถานพยาบาล
จังหวัด อาเภอ ตาบล
• ตรวจสอบความถูกตองของข
อมู
้
้ ลในเขต แจ้ง
สสจ.
• ติดตามปัญหาอุปสรรคการใช้โปรแกรม
แจ้ง
ส่วนกลาง
วิเคราะหข
•• ตรวจสอบรายชื
รหัสบเขต
สถานพยาบาล ในจังหวัดที่
้ อ่ ลระดั
์ อมู
วางแผนควบคุ
มโรค, ปศข.
รับผิดชอบ
• ตรวจสอบ รายชือ
่ Staff  อนุ มต
ั ต
ิ วั บุคคล, สั่ งหยุดการ
ใช้งาน
• ตรวจสอบปัญหา – ประสานกับ รพ. เพือ
่ ติดตามการฉี ดวัคซีน
•วิเคราะหระดั
บจังหวัด
์
และปิ ด Case
• กรอกแบบฟอรม
่ เสี
มคนไข
ยชีวต
ิ นทึกขอมู
์ เพิม
้ ลตามแบบ ร.36
้ และบั
• ตรวจสอบตารางนัดหมายคนไขเข็
ประสานติดตามให้
้ มตอไป,
่
มารับวัคซีนตามกาหนดนัด
• ค้นหาขอมู
ิ ้ที
ู เ่ คยฉี ดวัคซีนได,้ จัดทารายงาน-วิเคราะห ์
้ ลประวัตผ
ข้อมูล
11
การแบงประเภทของสมาชิ
ก
่
สมาชิก
เกา่
• เคยใช้ระบบ ร.36 (สี ฟ้า)
• มี Username /
Password
• ตรวจสอบกับ ระบบสี ฟ้า (ดู
Email)
• Login ระบบใหม่




•
Username : Email
Password : ของเดิมทีเ่ คยใช้
ลงทะเบียน Update ประวัตส
ิ ่ วนบุคคล
ยืนยัน Email ผาน
Link
่
ใช้งานไดทั
้ นที
สมาชิก
ใหม่
• ไมมี
่ Username /
Password
• ลงทะเบียนใหม่
•
•
Username : Email
Password : กาหนดเอง
• ยืนยันการลงทะเบียน
(Confirm Email)
•
Admin ระดับจังหวัด (สสจ.
อนุ มต
ั )ิ
• Admin ระดับกรมอนุมต
ั ิ
• ระบบส่ง Mail Username –
12
การแบงประเภทของสมาชิ
ก
่
สมาชิก
ใหม
• ไมมี
ื่ ในระบบ ่
่ ชอ
• ไมมี
่ Username /
Password
• ลงทะเบียนใหม่


•
•
•
•
Username : Email
Password : กาหนดเอง
ยืนยันการลงทะเบียน
รอการยืนยันตัวบุคคล : Admin ระดับจังหวัด
Admin ระดับกรมอนุ มต
ั ิ
ระบบส่ง Mail Username – Password ไปให้ใช้งานได้
13
14
การเขาสู
้ ่ ระบบรายงาน ร.36
ระบบ Online
ช่องทาง 1
http://r36.ddc.moph.go.th
ช่องทาง 2
http://thaigcd.ddc.moph.go.th
สมาชิก
ขัน
้ ตอนการสมัคร
ใหม่
ขัน
้ ตอนที่ 1 : ลงทะเบียน
ขัน
้ ตอนที่ 2 : กรอกขอมู
้ ลส่วนบุคคล
(กรอกสมบูรณ ์ ระบบส่งขอความตอบ
้
รับการลงทะเบียน)
ขัน
้ ตอนที่ 3 : ยืนยัน eMail
ขัน
้ ตอนที่ 4 : รอรับ Email แจ้ง Username
และ Password
15
ขัน
้ ตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

16
ขัน
้ ตอนที่ 2 : กรอกขอมู
้ ลส่วน
บุคคล
17
18
ขัน
้ ตอนที่ 3 : ยืนยัน Email
เข้า
Email
ขัน
้ ตอนที่ 4 : รอรับ Email แจ้ง
Username
และ
Admin
จังหวัPassword
ด
ตรวจสอบและ
อนุ มต
ั ิ
ตัวบุคคล
Admin
ส่วนกลาง
อนุ มต
ั ิ
ระบบส่ง
Email
ใช้งานได้
19
สมาชิก
สรุป ขัน
้ ตอนดาเนินการสมั
ค
ร
ใหม่
• กดทีข
่ อความ
“ลงทะเบียน”
้
• กรอกขอมู
้ ลส่วนตัวให้ครบเสร็จแลวกดปุ
้
่ม
ลงทะเบียน
“ลงทะเบียน”
• กดยืนยันการลงทะเบียนจาก link ใน
อีเมล ์
• รอการอนุ มต
ั จ
ิ ากผู้ดูแลระบบระดับ
ยืนยันอีเมล
จังหวัด และ ส่วนกลาง
• ระบบส่งอีเมล ์ แจ้งการอนุ มต
ั ใิ ห้ผู้ใช้
อนุ มต
ั ิ
20
การแบงประเภทของสมาชิ
ก
่
สมาชิก
สมาชิก
เกา่
ใหม่
• มีชอ
ื่ / เคยใช้ระบบ
ร.36 (สี ฟ้า)
• มี Username /
Password
• ตรวจสอบกับ ระบบสี ฟ้า (ดู
Email)
• Login ระบบใหม่
Username : Email
Password : ของเดิมทีเ่ คยใช้
 ลงทะเบียน Update ประวัตส
ิ ่ วน
บุคคล
 ยืนยัน Email ผาน
Link
่



ใช้งานไดทั
มต
ั ิ
้ นที (ไมต
่ องรออนุ
้
จาก สสจ.)
• ไมมี
ื่ ในระบบ
่ ชอ
• ไมมี
่ Username /
Password
•
ลงทะเบียนใหม่


•
•
•
•
•
Username : Email
Password : กาหนดเอง
ยืนยันการลงทะเบียน
รอการยืนยันตัวบุคคล : Admin ระดับ
จังหวัด
Admin ระดับกรมอนุ มต
ั ิ
ระบบส่ง Mail Username –
Password ไปให้
ใช้งานได้
21
22
Web
Browser ทีใ่ ช้ Chrome,
ในระบบ
User
Name : ใช้ Email ทีล
่ งทะเบียน
Online
ไว้
Password : ผู้ใช้กาหนดเอง 
เปลีย
่ นเองได้
(ลืมมีระบบแจ้งกลับ)
ต้องกรอกขอมู
่ นแปลง
้ ลให้ครบ เปลีย
ข้อมูลส่วนตัวได้
23
การเขาใช
้
้ระบบ : สมาชิกเดิม
Email ทีใ่ ชง้ านจริง
Password เดิม
ลงทะเบียน
ประวัต ิ
ส่วนตัว
1. กรอกขอมู
้ ลให้ครบ
ทุกช่อง
2. กด “ตกลง”
24
้
1.เปิ ด Email ทีใ่ ชลงทะเบี
ยน
(หากไม่เจอให ้ดูในถังขยะ)
2.กด link ทีป
่ รากฏ
เพือ
่ Confirm Email
3.Username – Password
้
ใชงานได
้ทันที
25
LOGIN ใช้งาน
Email
Password

26
27
Email ทีส
่ ม ัคร
Password ทีก
่ าหนดไว้
28
•
•
สามารถ ค้นหาประว ัติ
ั ัสโรคได้
กรอกข้อมูลผูส
้ มผ
29
แนะนาเมนู





เมนูท ี่ 1 : หน้าแรก
30
เมนูท ี่ 2 : ประวัตส
ิ ่ วนตัว
31
เมนูท ี่ 3 : กรอกแบบฟอรมคนไข
้
์
32
33
เมนูท ี่ 4 : รายงาน
P. 34
เมนูท ี่ 5 : Help
35
การกรอกแบบฟอรมคนไข
้
์
เมนูท ี่ 3 : กรอกแบบฟอรมคนไข
้
์
36
37
38
ั ัสโรคพิษสสนน ัข้้า
สว่ นที1
่ ข้อมูลทว่ ั ไป : กรอกข้อมูลทว่ ั ไปของผูส
้ มผ
39
40
ส่วนที่ 4 ประวัตแ
ิ ละการดูแลของผู้สั มผัส
กอนพบเจ
่
้าหน้าที่
41
ส่วนที่ 5 การฉี ดอิมมูโนโกลบุ
ลินและวัคซีน
ส่วนที่ 5 การฉี ดอิมมูโนโกลบุลน
ิ และวัคซีนในครัง้ นี้ : กดเลือก
มีการฉี ดอิมมูโนโกลบูลน
ิ หรือไม่ ถ้ามีการฉี ดวัคซีนฉี ดโดย
วิธใี ดและใส่รายละเอียดของวัคซีน และเลือกปิ ดcaseหรือไม่
ปิ ด จากนั้นกรอกชือ
่ แพทยผู
่ ผู้รายงาน
์ ้สั่ งการ ชือ
ตาแหน่ง วันทีร่ ายงาน
42
การค้นหาประว ัติ
้ อ
สามารถค ้นหารายการทีบ
่ น
ั ทึกไปแล ้วได ้ โดยใชเครื
่ งมือค ้นหา
่ ้อมูล
• ใสข
• กดปุ่ ม “ค้นหา” หรือ ค้นหาขนสู
ั้ ง
43
44
เมนู กรอกแบบฟอรม
์
45
46
ี ชวี ต
ข้อมูลคนทีเ่ สย
ิ
47
การขอมู
ิ
้ ลคนทีเ่ สี ยชีวต
48
49
เมนูท ี่ 4 : รายงาน
50
P. 51
P. 52
การนาเสนอรายงานแบบกราฟแทง่
P. 53
ขอมู
้ ล
54
55
56
57
58
59
60
ี จาแนกตามสท
ิ ธิการร ักษสาของสถาน้ริการ
ข้อมูลผูร้ ั้ว ัคซน
61
62
63
P. 64
ลืมรหัสผาน
่
Email ทีใ่ ช้เป็ น
Username
รหัสลับ
66
การเขาสู
้ ่ ระบบ

similar documents