1-2 เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

Report
ความหมาย
 คู่ มื อ ปฏิ บ ัต ิ ง านหลัก
หมายถึ ง เอกสาร
แสดงเส้ นทางการท างานในงานหลัก ของ
ต า แ ห น่ ง ตั้ ง แ ต่ จุ ด เ ริ่ ม ต้ น จ น สิ้ น สุ ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร โ ด ย ร ะ บุ ขั้ น ต อ น แ ล ะ
รายละเอียดของกระบวนการตางๆ
ในการ
่
ปฏิบต
ั งิ าน กฎ ระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้องในการ
ปฏิบต
ั งิ าน ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปัญ หา
และข้ อเสนอแนะในการปฏิบ ต
ั งิ านดัง กล่าว
ซึ่ ง ต้ องใช้ ประกอบการปฏิบ ัต ิง านมาแล้ ว
หัวขอ
้
 บทที่ ๑
 บทที่ ๒
บทนา
บทบาทหน้าทีค
่ วาม
รับผิดชอบ
 บทที่ ๓
หลักเกณฑวิ
ี ารปฏิบต
ั งิ าน
์ ธก
และเงือ
่ นไข
 บทที่ ๔
เทคนิคในการปฏิบต
ั งิ าน
 บทที่ ๕
ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไข และการพัฒนางาน
หัวขอ
้
 บทที่ ๑ บทนา
 ความเป็ นมา
ความจาเป็ น
ความสาคัญ
 วัตถุประสงค ์
 ขอบเขตของการจัดทาคูมื
่ อ
 บทที่ ๒ บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
 บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ง
 ลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ
 โครงสรางการบริ
หารจัดการ
้
หัวขอ
้
 บทที่ ๓ หลักเกณฑวิ
ี ารปฏิบต
ั งิ านและ
์ ธก
เงือ
่ นไข
 หลักเกณฑการปฏิ
บต
ั งิ าน
์
 วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ าน
 เงือ
่ นไข/ขอสั
ง/สิ่ งทีค
่ วร
้ งเกต/ขอควรระวั
้
คานึงในการปฏิบต
ั งิ าน
 แนวคิดหรืองานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
(ถ้ามี)
้
หัวขอ
้
 บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบต
ั งิ าน
 แผนกลยุทธในการปฏิ
บต
ั งิ าน
์
 ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ าน
 วิธก
ี ารให้บริการกับผูรั
่ ค
ี วามพึง
้ บบริการทีม
พอใจ
 วิธก
ี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
 แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการปฏิบต
ั งิ าน
 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการ
หัวขอ
้
 บทที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไข
้
และการพัฒนางาน
 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบต
ั งิ าน
 แนวทางแกไขและพั
ฒนางาน
้
 ขอเสนอแนะ
้
 บรรณานุ กรม
 ภาคผนวก (ถ้ามี)
บทที่ ๑
 ๑.๑
บทนา
ความเป็ นมา
ความจาเป็ น
ความสาคัญ
 ๑.๒
วัตถุประสงค ์
 ๑.๓
ขอบเขตของการจัดทาคูมื
่ อ
บทที่ ๑
 ๑.๑
บทนา
ความเป็ นมา
ความจาเป็ น
ความสาคัญ
 เป็ นการนาเขาสู
่ ง
้ ่ เนื้อเรือ
 แสดงให้ผูอ
งความเป็ นมา ความ
้ านทราบถึ
่
จาเป็ น ความสาคัญของงานทีน
่ ามาจัดทา
เป็ นคูมื
ั งิ าน
่ อการปฏิบต
 เขียนรอยเรี
ยงจากใหญไปเล็
ก
้
่
บทที่ ๑
บทนา
 คูมื
่ อการดูแลระบบ...
 คูมื
่ อการดูแลและซ่อมบารุง.....
 คูมื
่ อการให้บริการ.....
บทที่ ๑
บทนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี..........ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ ๔ ดานของ
้
มหาวิทยาลัย
ปัจจุบน
ั มี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย ๓
สานัก ๓ หน่วยงานวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิต......รุน
่
นักศึ กษาปัจจุบน
ั ...คน
สานักคอมพิวเตอรและเครื
อขาย
มีภารกิจดาน.....
่
้
์
ปัจจุบน
ั แบงโครงสร
างเป็
น ๑ สานัก ๓ ฝ่าย ไดแก
่
้
้ ่
......
ฝ่าย.....มีบทบาทหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบเกีย
่ วกับ
.......โดยงาน.....มีขอบเขตหน้าทีใ่ นการ.....เพือ
่ สนับสนุ น
ส่งเสริม และอานวยให้ภารกิจดาน.....ของส
านัก
้
บทที่ ๑
บทนา
ดังนั้น เพือ
่ ให้........จึงนามาสู่การจัดทา
คูมื
่ อ.....

เนื่องจากมีการเปลีย
่ นแปลง.......... จึง
นามาสู่การจัดทาคูมื
่ อ.....

บทที่ ๑
 ๑.๒

บทนา
วัตถุประสงค ์
แสดงให้ผู้อานทราบวั
ตถุประสงคในการ
่
์
จัดทาคูมื
ั งิ าน
่ อการปฏิบต
ตัวอยาง
่
 เพือ
่ ให้ผู้ปฏิบต
ั งิ านและผู้ใช้บริการมีความรู้
ความเขาใจในกระบวนการ............
้
 เพือ
่ ให้ผู้ปฏิบต
ั งิ านใช้ป็ นเอกสารอ้างอิงใน
การปฏิบต
ั งิ าน..........และปฏิบต
ั ใิ หเป็ น
บทที่ ๑
บทนา
ตัวอยาง
่
 เพือ
่ แสดงเส้นทางการทางานในงาน.....
ตัง้ แตจุ
่ ตนจนสิ
้ นสุดกระบวนการ
่ ดเริม
้
 เพือ
่ ใช้เป็ นคูมื
ั งิ านของ
่ อในการปฏิบต
เจ้าหน้าที่
 เพือ
่ ให้สานักคอมพิวเตอรและเครื
อขายมี
่
์
คูมื
ั งิ าน..........ทีช
่ ด
ั เจนอยางเป็
น
่ อการปฏิบต
่
ลายลักษณอั
่ สดงถึงรายละเอียด
์ กษร ทีแ
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ านของกิจกรรม/
กระบวนการตาง
ๆ ของหน่วยงาน เพือ
่
่
บทที่ ๑
 ๑.๓
บทนา
ขอบเขตของการจัดทาคูมื
่ อ
 แสดงให้ผูอ
งขอบเขตของเนื้อหา
้ านทราบถึ
่
ของเรือ
่ งสิ่ งทีน
่ าเสนอในคูมื
มถึง
่ อวาครอบคลุ
่
บใคร/หน่วยงานใด
เรือ
่ งอะไร เกีย
่ วของกั
้
บทที่ ๒
 ๒.๑
บทบาทหน้าทีค
่ วาม
รับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง
 ๒.๒
ลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ
 ๒.๓
โครงสรางการบริ
หารจัดการ
้
บทที่ ๒
 ๒.๑
บทบาทหน้าทีค
่ วาม
รับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง
: ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
-ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ ดานการ
้
ปฏิบต
ั ก
ิ าร การวางแผน การ
ประสานงาน
-ชานาญงาน/ชานาญงานพิเศษ ดานการ
้
ปฏิบต
ั ก
ิ าร การกากับดูแล การ
บริการ
: ตามบทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรั
้ บ
บทที่ ๒
บทบาทหน้าทีค
่ วาม
รับผิดชอบ
ตัวอยาง
เขียนตามภารกิจของสานักฯ
่
และตาแหน่ง

-ภารกิจของสานักฯ

-โครงสรางการแบ
งส
้
่ ่ วนงานในสานักฯ/
อัตรากาลัง

-บทบาทหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของ
งาน........

-บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรั
้ บ
มอบหมาย (งานหลัก

บทที่ ๒
 ๒.๓
บทบาทหน้าทีค
่ วาม
รับผิดชอบ
โครงสรางการบริ
หารจัดการ
้
 แสดงโครงสรางการแบ
งส
้
่ ่ วนงานภายในและ
โครงสรางการบริ
หาร
-โครงสรางการ
้
้
แบงส
่ ่ วนราชการและส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัย

-โครงสรางการแบ
งส
้
่ ่ วนงานของสานักฯ

-โครงสรางการแบ
งส
้
่ ่ วนงาน/อัตรากาลัง
สานักฯ
บทที่ ๓
หลักเกณฑ ์
วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 ๓.๑
หลักเกณฑการปฏิ
บต
ั งิ าน
์
 ๓.๒
วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ าน
 ๓.๓
เงือ
่ นไข/ขอสั
ง/สิ่ งที่
้ งเกต/ขอควรระวั
้
ควรคานึงในการ
ปฏิบต
ั งิ าน
 ๓.๔
แนวคิดหรืองานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
(ถ้า
้
มี)
บทที่ ๓
หลักเกณฑวิ
ี าร
์ ธก
ปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 ๓.๑
หลักเกณฑการปฏิ
บต
ั งิ าน
์
 นาเสนอหลักเกณฑทั
์ ง้ หมดทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบต
ั งิ านเรือ
่ งนั้นๆ
 หลักเกณฑ ์
พระราชบัญญัต ิ
หมายถึง
ขอบั
กฎ ระเบียบ
ประกาศ
้ งคับ
คาสั่ ง
มติ
หนังสื อเวียน
 เขียนตามลาดับการกาหนดหลักเกณฑ ์
 เขียนตามประเภทหลักเกณฑ ์
เช่น
หลักเกณฑจากหนวยงานภายนอก
บทที่ ๓
หลักเกณฑ ์
วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 การดาเนินงาน..........อยูภายใต
/เป็
่
้ นไปตาม
หลักเกณฑ/ข
้ าหนด จานวน............
์ อก
ฉบับ
ไดแก
้ ่
 เขียนตามลาดับการกาหนดหลักเกณฑ ์
 ๑.
 ๒.
 ๓.

บทที่ ๓
หลักเกณฑ ์
วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 เขียนตามประเภทหลักเกณฑ ์
๑. หลักเกณฑจากหน
่ วยงานภายนอก
์
มหาวิทยาลัย
ไดแก
้ ่
๑.๑
๑.๒
๒.หลักเกณฑมหาวิ
ทยาลัย
์
๒.๑
๒.๒
๓.หลักเกณฑส
์ านักฯ
๓.๑
บทที่ ๓
หลักเกณฑ ์
วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 หลักเกณฑ/ข
รายละเอียด
้ าหนดดังกลาวมี
่
์ อก
ดังตอไปนี
้
่
 วิธท
ี ี่ ๑
นาเสนอตามขอก
้ าหนดแตละ
่
ฉบับ
 วิธท
ื ี่ ๒
ตารางเปรียบเทียบขอก
้ าหนด
ฉบับตางๆ
(ฉบับยกเลิก/
่
ฉบับปัจจุบน
ั ,
ฉบับที่ ๑/ฉบับที๒
่ /ฉบับที๓
่ ..)
 วิธท
ื่ ี่ ๓
นาเสนอตามลาดับขัน
้ ตอนใน
บทที่ ๓
หลักเกณฑวิ
ี าร
์ ธก
ปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 ๓.๒
วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ าน
:
 วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านในแตละขั
น
้ ตอนงาน
่
ขั้นตอน
วิธีการ
การจัดทาประกาศ..... ๑.ศึ กษาขอกฎหมาย/บทบั
ญญัต/ิ มติ/
้
หนังสื อเวียน
๒. สรุปประเด็นสาคัญ
๓. จัดทาประเด็น/ขัน
้ ตอน/แบบฟอรมการ
์
ดาเนินการ
๔. ยกรางประกาศ
่
๕. เสนอคณะกรรมการ/คณะทางาน.
พิจารณา....
๖. แกไขปรั
บปรุงรางประกาศตามมติ
้
่
 วิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ าน
 เทคนิคในการทางาน
รวบรวมขอกฎหมาย
: ฉบับยกเลิก / ฉบับปัจจุบน
ั
้
จัดทาฐานขอมู
: จานวน/รายชือ
่ ผูรั
้ ล
้ บทุน แยก
ตามปี การศึ กษา/
ประเภททุน/จานวนทุน/จานวนเงิน
ใช้ IT
:
สื บคนข
้ อมู
้ ล รายงาน
ขอมู
้ ล ประชาสั มพันธข
้ ล
์ อมู
จัดเก็บเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่
:
อางอิ
ง
้
บทที่ ๓
หลักเกณฑวิ
ี าร
์ ธก
ปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 ๓.๓
เงือ
่ นไข/ขอสั
ง/สิ่ งที่
้ งเกต/ขอควรระวั
้
ควรคานึงในการปฏิบต
ั งิ าน

นาเสนอจาก
ประสบการณ์
คาแนะนา

กฎหมาย
ชัน
้ ความลับ

ระดับความสาคัญของ
ผูที
่ วของ
้ เ่ กืย
้

สิ ทธิประโยชนของผู
ที
้ ่
์
เกีย
่ วของ
บทที่ ๓
หลักเกณฑวิ
ี าร
์ ธก
ปฏิบต
ั งิ านและเงือ
่ นไข
 ๓.๔
แนวคิดหรืองานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
้
(ถ้ามี) และนิยามศั พทเฉพาะ
(หากจาเป็ น)
์
 แนวคิดหรืองานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ
ศึ กษา/
้
คนคว
าจากงานวิ
จย
ั
บทความ
้
้
internet
 นิยามศั พทเฉพาะ
เป็ นการชีแ
้ จงให้ผู้อาน
่
์
ทราบความหมายของคาศั พทเฉพาะ
ซึง่
์
อาจเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
หรือ
คายอที
่ วของกั
บเนื้อหาหรือกฎระเบียบ
่ เ่ กีย
้
ในเรือ
่ งทีน
่ าเสนอ เพือ
่ ให้เป็ นทีเ่ ขาใจ
้
ภาคผนวก
หมายถึง
 จะมีหรือไม่ แลวแต
ความจ
าเป็ น
้
่
 เป็ นส่วนทีเ่ กีย
่ วของกั
บงานทีเ่ ขียน แตไม
้
่ ใช
่ ่
เนื้อหาของงาน
 เป็ นส่วนทีน
่ ามาเพิม
่ เติมขึน
้ ในตอนทายเพื
อ
่ ช่วย
้
ให้ผูศึ
าเข
แจ
้
้ กษาคนคว
้
้ าใจได
้
้ มแจ
่
้งยิง่ ขึน
เช่น
 แบบสอบถาม แบบสั มภาษณ ์
 รูปภาพ
ขอแนะน
าเพิม
่ เติม
้
 ระดับ ๑
Manual Book นากฎ
ระเบียบ ขอบั
้ งคับ หนังสื อเวียน
อ
หนังสื อตอบขอหารื
้
่
มติตางๆที
่
เกีย
่ วของ
รวบรวมให้เป็ นหมวดหมู่
้
จัดทาเป็ นรูปเลม
่
 ระดับ ๒ Cook Book
๑ + แตเพิม
่
ขอแนะน
าเพิม
่ เติม
้
 ลักษณะคูมื
่ ี
่ อทีด
 กระชับ
ชัดเจน
เขาใจง
าย
้
่
 น่าสนใจ
น่าติดตาม
 ถูกตอง
เป็ นปัจจุบน
ั
้
 เป็ นประโยชนต
บต
ั งิ าน
่
์ อการปฏิ
ขอแนะน
าเพิม
่ เติม
้
 ขัน
้ ตอนในการจัดทาคูมื
ั งิ าน
่ อการปฏิบต
 กาหนดชือ
่ เรือ
่ ง
ตรงกับภาระงาน
หลัก
 รวบรวมเอกสาร
จัดไวเป็
้ นหมวดหมู่
 ศึ กษาเอกสาร
จดประเด็นสาคัญ/หลัก
 กาหนดโครงเรือ
่ ง กรอบการเขียน
ขอบเขตเนื้อหา
ขอแนะน
าเพิม
่ เติม
้
 ออกแบบการจัดทา
แบบตัวเลข
ยอย
กัน
้ หน้า
่
หมายเลขหน้า
ลงมือทา
 พิสจ
ู นอั
์ กษร
แบบตัวอักษร
หัวขอใหญ
หัวขอ
้
่
้
กัน
้ หลัง
ตาแหน่ง
กาหนดเวลาแลวเสร็
จ
้
พจนานุ กรม
เกณฑการประเมิ
นคุณภาพของคูมื
ั งิ าน
่ อการปฏิบต
์
 ประเภท
ผลงาน
ระดับคุณภาพ
คูมื
ั งิ าน ระดับดี เป็ นเอกสารแสดงเส้นทางการทางานในงานหลัก
่ อปฏิบต
หลัก
ของตาแหน่งตัง้ แตจุ
่ ตนจนสิ
้ นสุดกระบวนการ โดย
่ ดเริม
้
ระบุขน
้ั ตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ
ในการ
่
ปฏิบต
ั งิ าน กฎ ระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้องในการปฏิบต
ั งิ าน
ตลอดจนแนวทางการแกไขปั
ญหาและข้อเสนอแนะในการ
้
ปฏิบต
ั งิ านดังกลาวซึ
ง่ ตองใช
ั งิ านมาแลว
่
้
้ประกอบการปฏิบต
้
และตองมี
การปรับปรุงเปลีย
่ นแปลง หรือมีการ
้
เปลีย
่ นแปลงการปฏิบต
ั งิ าน ซึง่ เป็ นประโยชนต
่
์ อ
หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึ กษาและสามารถนาไปใช้เป็ น
แหลงอ
ั ไิ ด้
่ ้างอิงหรือนาไปปฏิบต
ระดับดีมาก
ใช้เกณฑเดี
้
์ ยวกับระดับดีและตอง
๑. กอให
่
้เกิดความรูใหม
้
่
หรือเทคนิควิธก
ี ารใหม
อ้างอิง
 หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพือ
่ ขอ
กาหนดตาแหน่งให้สูงขึน
้ ของขาราชการและพนั
กงานใน
้
สถาบันอุดมศึ กษา จัดโดยคณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗
อ้างอิง
 รายงานการประชุม ก.บ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี




ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๖
http://wwwkhonkaenlink.info
http://www.plan.ddc.mpph.go.th
http://www..scigroup.medicine.swu.ac.th
หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพือ
่ ขอ
กาหนดตาแหน่งให้สูงขึน
้ ของขาราชการและพนั
กงานใน
้
สถาบันอุดมศึ กษา จัดโดยคณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗
ขอบคุณ
บัญชีเงินเดือนขัน
้ ตา่ ขัน
้ สูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภทวิชาวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย
่ วชาญ
เฉพาะตาแหนง
่
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ชานาญการ
ชานาญการ
พิเศษ
เชีย
่ วชาญ
เชีย
่ วชาญ
ขัน
้ ตา่
ขัน
้ สูง
๑๑,๘๙๐ ๓๑,๗๙๐
๑๙,๕๗๐ ๕๑,๕๒๐
๒๘,๗๙๐ ๖๙,๐๑๐
๔๐,๘๒๐ ๘๑,๕๙๐
๕๖,๙๖๐ ๘๗,๘๓๐
บัญชีเงินเดือนขัน
้ ตา่ ขัน
้ สูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภททัว
่ ไป
ตาแหน่ง
ปฏิบต
ั งิ าน
ขัน
้ ตา่
ขัน
้ สูง
๘,๓๔๐ ๒๔,๘๓
๐
ชานาญงาน ๑๓,๒๕ ๔๕,๗๙
๐
๐
ชานาญงาน ๒๐,๐๔ ๖๔,๗๘
พิเศษ
๐
๐
บัญชีเงินเดือนขัน
้ ตา่ ขัน
้ สูงของ
ข้าราชการ
 ประเภทวิชาวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย
่ วชาญ
เฉพาะ ตาแหนง
่
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ขัน
้ ตา่
ขัน
้ สูง
๘,๓๔๐ ๒๔,๔๕
๐
ชานาญการ ๑๕,๐๑ ๓๙,๖๓
๐
๐
ชานาญการ ๒๒,๑๔ ๕๓,๐๘
พิเศษ
๐
๐
บัญชีเงินเดือนขัน
้ ตา่ ขัน
้ สูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภททัว
่ ไป
ตาแหน่ง
ปฏิบต
ั งิ าน
ขัน
้ ตา่
ขัน
้ สูง
๔,๘๗๐ ๑๙,๑๐
๐
ชานาญงาน ๑๐,๑๙ ๓๕,๒๒
๐
๐
ชานาญงาน ๑๕,๔๑ ๔๙,๘๓
พิเศษ
๐
๐

similar documents