การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น(1)

Report
มาตรฐานการดาเนินงาน
การสร้ างเสริมภมู คิ ้ ุมกันโรค
โดย ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช
มาตรฐานการดาเนินงานสร้ างเสริมภูมคิ ้ ุมกันโรค
ตอนที่ 1 มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
ตอนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพการให้ บริการวัคซีน
ตอนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้ อมูลในแฟ้มข้ อมูลงานสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกัน
โรค
มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
1. ด้ านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
2. การเตรี ยมความพร้ อมรับเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น
1. การแต่ งตัง้ ผู้รับผิดชอบงาน
2. การมีและใช้ เอกสาร/คู่มือ/ตารา
3. การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน
4. การจัดทาทะเบียนรับ-จ่ ายวัคซีน
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลุกโซ่ ความเย็น
6. การเก็บรักษาวัคซีน
7. การควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็น
8. การดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์
4
การเตรี ยมความพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น
9. การจัดทาแผนเตรียมความพร้ อม
10. เครื่องปั่ นไฟฟ้าสารอง
5
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(1)
1.การกาหนดหรื อแต่ งตัง้ ผู้รับผิดชอบงาน
1.1 ระดับคลังวัคซีน
เภสัชกรได้ รับการอบรม+รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์ อักษร
การจัดอบรมหรือประชุมชีแ้ จง เครือข่ าย 1 ครัง้ /ปี
การนิเทศงานเครือข่ าย 1 ครัง้ /ปี
6
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(2)
1.การกาหนดหรื อแต่ งตัง้ ผู้รับผิดชอบงาน
1.2 ในระดับหน่ วยบริการ
มีผ้ ูรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์ อักษร และผ่ านการอบรม
7
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(3)
2. การมีและใช้ เอกสาร/คู่มือ/หนังสือ/ตารา
2.1 ระดับคลังวัคซีน
2.2 ระดับหน่ วยบริการ
8
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(4)
3.การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน
3.1 ในระดับคลังวัคซีน
-การเบิกวัคซีน : key on hand เดือนละครัง้ ตามกาหนดเวลา
-การรั บวัคซีน : ตรวจรับวัคซีนตามแบบบันทึกฯ
9
www.themegallery.com
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(5)
3.การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน
3.1 ในระดับคลังวัคซีน(ต่ อ)
- การจ่ ายวัคซีน : ตรวจสอบใบเบิก(แบบฟอร์ ม ว.3/1)
กรอกข้ อมูลครบถ้ วนทุกช่ อง
คานวณจานวนที่ขอเบิก และอัตราสูญเสียได้ ถูกต้ อง
ความสอดคล้ องของปริมาณการเบิกและการใช้ วัคซีน
11
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(6)
3.การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน
3.2 ในระดับหน่ วยบริการ
- การเบิกวัคซีน : จัดทาใบเบิกวัคซีน(แบบฟอร์ ม ว.3/1)
กรอกข้ อมูลครบถ้ วนทุกช่ อง
คานวณถูกต้ อง
ส่ งใบเบิก เพื่อตรวจสอบก่ อนจ่ าย
12
กรอกข้อมูลครบถ้วน คำนวณได้ถก
ู ต้อง
ตรวจสอบเป้ำของเดือนปัจจุบ ัน น่ำจะใกล้เคียงก ับผลงำนเดือนทีผ
่ ำ
่ นมำ
Download File .xls @http://thaigcd.ddc.moph.go.th/
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(7)
3.การเบิกและรับ-จ่ ายวัคซีน
3.2 ในระดับหน่ วยบริการ
- การรับวัคซีน :
กรณีคลังนาส่ ง
กรณีรับวัคซีนเอง
14
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(8)
4.การจัดทาทะเบียนรับ - จ่ ายวัคซีน
• ทาทะเบียนรับ-จ่ ายวัคซีน รายวัคซีน ระบุ Lot. no./Exp. date
• จ่ ายวัคซีนตามหลัก First Expire First Out (FEFO)
• บันทึกการจ่ ายวัคซีน แยกเป็ นรายหน่ วยบริการ(คลังวัคซีน)
พร้ อมทัง้ Lot. no. และ Exp. date
• ยอดคงคลังเป็ นปั จจุบัน จาแนกราย Lot. no. /Exp. date
15
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(9)
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น
ตู้เย็นเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ ≥1 ตู้ มีลักษณะ ดังนี ้
ระดับคลังวัคซีน
ระดับหน่ วยบริการ
ชนิด 2 ประตู
ชนิด 1 หรือ 2 ประตู
ความจุไม่ ต่ากว่ า 18 คิว
ขนาดความจุไม่ ต่ากว่ า 5 คิว
ฉนวนไม่ น้อยกว่ า 30 มม. ฉนวนไม่ น้อยกว่ า 30 มม.
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(10)
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น
กระติกวัคซีนใบใหญ่ /กล่ องโฟมใบใหญ่ ≥ 1 ใบ
• ความหนาฉนวนกระติก ≥ 30 มม. ; กล่ องโฟม ≥ 25 มม.
• ความจุภายใน ≥ 20 ลิตร
• ไม่ มีรอยแตก สะอาด ฝาปิ ดสนิท
• รักษาอุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c นาน ≥ 24 ชม.
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(11)
5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น
กระติกวัคซีนใบเล็ก (Vaccine carrier)
• ความหนาของฉนวน ≥ 30 มม.
• ความจุภายใน ≥ 1.7 ลิตร
• ไม่ มีรอยแตก, สะอาด, ปิ ดได้ สนิท
• ซองนา้ แข็งบรรจุพอดี 4 ด้ าน
• รักษาอุณหภูมิ +2 ถึง +8°c นาน ≥ 24 ชม.
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(12)
การสารองกระติกวัคซีนใบเล็ก
ระดับคลังวัคซีน
จานวนหน่ วยบริการลูกข่ าย
จานวนกระติก
ไม่ เกิน 15 แห่ ง
อย่ างน้ อย 1 ใบ
มากกว่ า 15 แห่ ง
อย่ างน้ อย 2 ใบ
ระดับหน่ วยบริการ ต้ องมี 1 ใบ
19
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(13)
5. การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ ความเย็น
Icepack พร้ อมใช้ : คลังฯ ≥ 12 อัน; หน่ วยบริการ ≥ 4 อัน
Thermometer ≥ 1 อันที่สอบเทียบ/เทียบเคียงปี ละ 1 ครัง้
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(14)
6. การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น
6.1 อุณหภูมใิ นช่ องธรรมดา +2 ถึง +8 °c
ช่ องแช่ แข็ง ต่ากว่ า -15 °c
6.2 การจัดเรี ยงวัคซีนในตู้เย็น:
แยกเป็ นสัดส่ วน
ติดป้ายชื่อ
มีช่องว่ างให้ ความเย็นไหลเวียนได้ ท่ วั ถึง
จัดเก็บได้ ถูกต้ อง
การเก็บรั กษาวัคซีนในคลังระดับอาเภอ/หน่ วยบริการ
คลังวัคซีนสามารถเก็บตัวทาละลายเก็บที่อุณหภูมหิ ้ องได้
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(15)
6. การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น(ต่ อ)
6.3 การเก็บวัคซีนขณะให้ บริการ
 บริการในที่ร่ม
 เก็บวัคซีนในกระติก/กล่ องโฟม อุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c
 วางขวดตัง้ ตรง และห้ ามสัมผัส Icepack โดยตรง
 ห้ ามดูดวัคซีนใส่ ไซริงค์ ไว้ จานวนมาก และห้ ามมีเข็มปั กคาขวด
 วัคซีนเชือ้ เป็ นผงแห้ งละลายแล้ วเก็บป้องกันแสง
 เปิ ดใช้ แล้ วเก็บไว้ ไม่ เกินมาตรฐานการให้ บริการ
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(16)
6. การเก็บรักษาวัคซีนในตู้เย็น(ต่ อ)
6.4 ปริมาณวัคซีนคงคลัง หลังจ่ าย หรือให้ บริการ
ระดับคลังวัคซีน ไม่ เกิน 2 เดือน
ระดับหน่ วยบริการ ไม่ เกิน 1 เดือน
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(17)
7. การควบคุมอุณหภูมิต้ เู ย็น
7.1 ให้ อยู่ใน +2 ถึง +8 °c และตรวจสอบเช้ าและเย็นทุกวัน
7.2 บันทึกตามความจริง และเก็บไว้ ตรวจสอบ ≥ 6 เดือน
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(18)
8. การดูแล บารุ งรักษา อุปกรณ์ Cold chain
8.1 ตู้เย็น
• ทาความสะอาดด้ านนอก และขอบยางฝาตู้ไม่ ให้ มีเชือ้ ราเกาะ
• ตัง้ ตรง และห่ างจากฝาผนังแต่ ละด้ านไม่ ต่ากว่ า 6 นิว้
• ประตูปิดสนิท มีขวดนา้ เต็มช่ องเก็บผัก/ฝาตู้เย็น
• ละลายนา้ แข็งในช่ องแช่ แข็ง เมื่อหนาเกิน 0.5 มิลลิเมตร
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(19)
8. การดูแล บารุ งรักษา อุปกรณ์ Cold chain
8.1 ตู้เย็น(ต่ อ)
• ปลั๊กตู้เย็น มีลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี ้
–มี Breaker เฉพาะของตู้เย็น หรือ
–ใช้ เต้ าเสียบชนิดเดี่ยว(ไม่ ใช้ ปลั๊กพ่ วง) พันเทปปิ ดทับให้ แน่ น
หรือ
–กรณีมีหลายเต้ าเสียบ(ไม่ ใช้ ปลั๊กพ่ วง) ใช้ เทปปิ ดช่ องที่เหลือ
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(20)
8. การดูแล บารุ งรั กษา อุปกรณ์ Cold chain(ต่ อ)
8.2 กระติกหรือกล่ องโฟม
• ล้ างให้ สะอาด ตากและเก็บไว้ ในที่ร่ม
• ตรวจสอบรอยแตกร้ าว
8.3 ซองนา้ แข็ง
• ตรวจสอบรอยแตกร้ าว เก็บในช่ องแช่ แข็ง
• ระดับนา้ ต้ องไม่ มากกว่ าที่กาหนด
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น(21)
8. การดูแล บารุ งรักษา อุปกรณ์ Cold chain(ต่ อ)
8.4 เทอร์ โมมิเตอร์
• แขวน/วางไว้ กลางตู้เย็นที่เก็บวัคซีนที่ไวต่ อความเย็นจัด
• ระวังอย่ าให้ หลุด/หล่ นกระแทกพืน้
• สอบเทียบ/เทียบเคียงปี ละ 1 ครัง้
Dial thermometer
Stem thermometer
การเตรี ยมความพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น
9. การจัดทาแผนเตรียมความพร้ อม(กรณีไฟฟ้าดับ/ตู้เย็นเสีย)
มีแผนเตรียมความพร้ อมฯ
มีผังฯ ติดไว้ ในที่มองเห็นชัด
การซ้ อมเตรียมความพร้ อมฯ ≥ 1 ครัง้ /ปี
รพ.สต./WBC
ชื่อผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ .....................
ตู้เย็นเก็บวัคซีน
ไฟฟ้าดับไม่ เกิน 3 ชั่วโมง*
ปิ ดประตูต้ เู ย็นไว้ ห้ามเปิ ดเด็ดขาด
ไฟฟ้าดับเกิน 3 ชั่วโมง
ย้ ายวัคซีนทัง้ หมดไปเก็บไว้ ในหีบเย็น
หรื อกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง+8 oC
*กรณีต้ เู ย็นมีสภาพดี
ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสีย
ย้ ายวัคซีนทัง้ หมดไปเก็บไว้ ในตู้เย็นอื่นหรื อ
หีบเย็นหรื อกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง+8 oC
แจ้ งซ่ อม หรือจัดหาใหม่
รถส่ งวัคซีนเสีย
ขณะขนส่ งวัคซีน
-ขอยืมรถจากหน่ วยงานใกล้ เคียง
(ขณะขนส่ งวัคซีน ควรมี
เทอร์ โมมิเตอร์ ในกระติกวัคซีน)
กรณีท่ ไี ม่ มีต้ เู ย็นอื่น/กระติก
หรือมีกระติก แต่ ไม่ เพียง
พอที่จะเก็บวัคซีน
นาวัคซีนไปฝากไว้ ในตู้เย็นของหน่ วยงานใกล้ เคียง
หรือ รพ.แม่ ข่าย
31
การเตรี ยมความพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น
10. เครื่ องปั่ นไฟฟ้าสารอง
10.1 ระดับคลังวัคซีนที่มีเครื่องปั่ นไฟฟ้าสารอง
• ทดสอบเครื่องปั่ นไฟ อย่ างน้ อย 1 ครัง้ / สัปดาห์
• ตรวจสอบ/ซ่ อมบารุ ง อย่ างน้ อย 1 ครัง้ /ปี
กรณีไฟฟ้าดับ
ถ้ าเครื่องปั่ นไฟฟ้าสารองไม่ สามารถใช้ งานได้ ใน 3 ชม.
ย้ ายวัคซีนเก็บในกระติกหรือกล่ องโฟมอุณหภูมิ +2 ถึง +8°C
การเตรี ยมความพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น
10. เครื่องปั่ นไฟฟ้าสารอง(ต่ อ)
10.2 ในระดับคลังวัคซีนหรือหน่ วยบริการที่ไม่ มีเครื่องปั่ นไฟฟ้าฯ
กรณีไฟฟ้าดับไม่ เกิน 3 ชั่วโมง
• ปิ ดประตูต้ เู ย็นไว้ ห้ ามเปิ ดเด็ดขาด
• สอบถามการไฟฟ้า จ่ ายกระแสไฟฟ้าได้ ภายใน 3 ชม.หรือไม่
กรณีไฟฟ้าดับเกิน 3 ชั่วโมง
• ย้ ายวัคซีนไปเก็บไว้ ในกระติก/กล่ องโฟมอุณหภูมิ +2 ถึง +8
°c
การเตรี ยมความพร้ อมรั บเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ ความเย็น
10. เครื่องปั่ นไฟฟ้าสารอง(ต่ อ)
10.3 กรณีต้ เู ย็นเก็บวัคซีนเสีย
• ย้ ายวัคซีนเก็บในตู้เย็นอื่น/กระติก/กล่ องโฟมอุณหภูมิ +2
ถึง+8°c
• แจ้ งซ่ อม/จัดหาใหม่ /นาวัคซีนไปฝากรพ.แม่ ข่าย/สถานบริการ
ใกล้ เคียง
ขอขอบค ุณ
Ms. and Mr. Cold chain

similar documents